ירושלמי קידושין ג ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ג · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה[עריכה]

על מנת שיש לי בית כור עפר הרי זו מקודשת ויש לו על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו באותו מקום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שאראך בית כור עפר הרי זו מקודשת ויראנה ואם הראה בבקעה אינה מקודשת ר מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמר (במדבר לב) ויאמר משה אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן ואם לא יעברו חלוצים אתכם וגו ר חנניה בן גמליאל אומר צריך היה הדבר לאומרו שאילמלא כן יש במשמע שאף בארץ כנען לא ינחלו

הלכה ג גמרא[עריכה]

ר חנניה בריה דר הלל בעא אילו מ"ד בני פלוני יעשה דבר פלוני ויטול חפץ פלוני ושאר בני יירשו נכסיי אין עבד הוא נסיב ואין לא עבד לא נסיב או שנייא היא דכתיב (במדבר לד) לתת לתשעת המטות וחצי המטה והוי דו אמר בני פלוני יעשה דבר פלוני ויטול חפץ פלוני ושאר בני יירשו נכסי אין עבד הוא נסב ואין לא עבד לא נסב לא מיכא ולא מיכא תמן תנינן מתנה אדם על עירובו כיני מתניתא מתנה אדם על עירוביו אמר רבי אלעזר מאן תנא אם באו ואם לא באו רבי מאיר היידין רבי מאיר חברייא אמרין רבי מאיר דקידושין דתני האומר לאשה הרי את מקודשת ע"מ שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת רבי מאיר אומר בין שירדו גשמים בין שלא ירדו גשמים מקודשת עד שיכפול תנייו הכל מודין שאם אמר לאחר שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ר יוסי אומר רבי מאיר דעירובין היא דתנינן תמן אם ספק רבי מאיר ור יודה אומרים הרי זה חמר גמל אמר רבי יוסי לא אמר רבי מאיר אלא לחומרין א"ר מנא ויאות בעירובו אינו קונה שלא זכה בו את עירובו כבני עירו שנתן דעתו לעקור את רגליו מבני עירו והכא לראשון אינה מקודשת שלא ירדו גשמים ולשני אינה מקודשת שלא כפל תנייו רבי חגיי בעא קומי רבי יוסה והן אם לא כי לא אחד הוא א"ל שנייא היא שהיתה הארץ לפניהן והוא מבקש להוציאה מידם ר יודה בר סיסין ר יודה בר פזי בשם ר אחא ירדו לסימפון בשיטת ר"מ דקידושין ר חנניה חברין דרבנין בעא למה לי כר"מ אפילו כרבנין לא כן אמר ר אבהו בשם ר יוחנן סדר סימפון כך הוא אנא פלן בר פלן מקדש ליך אנת פלנית בת פלוני ע"מ ליתן ליך מיקמת פלוני ומיכנסיניך ליום פלן ואין אתא ולא כנסתיך לא יהוי לי עליך כלום ויאמר על מנת שלא לכפול תנייו אילו לא כפל תנייו מי עקר קידושין א"ר יוסי בי רבי בון בכל אתר אית לר"מ ממשמע לאו את שומע הין והכא לית ליה אמר ר מתניה חומר הוא בעריות