ירושלמי סוטה ז ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ז · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנה[עריכה]

ואח"כ הביאו את האבני ובנו את המזבח וסדום בסיד וכתבו עליהם את כל דברי התורה הזאת בשבעים לשון שנאמר (דברים כו) באר היטב ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומן

הלכה ה גמרא[עריכה]

תני על אבני המלון נכתבו דברי רבי יודה רבי יוסי אומר על אבני המזבח נכתבו מאן דמר על אבני המלון נכתבו בכל יום ויום אומות העולם משלחין נוטריהון ומשיאין את התורה שהיתה כתובה בשבעים לשון מאן דמר על אבני המזבח נכתבו לא לשעה היו ונגנזו עוד הוא מעשה נסים נתן הקב"ה בינה בלב כל אומה ואומה והשיאו את התורה שהיתה כתובה בשבעים לשון מאן דמר על אבני המלון נכתבו ניחא (דברים כו) ושדת אותם בשיד מאן דמר על אבני המזבח נכתבו מה מקיים ושדת אותם בשיד בין כל אבן ואבן רבי שמואל בר נחמני בשם ר יוחנן (ישעיהו לג) והיו עמים משרפות סיד מסיד נטלו איפיפסין שלהן מיתה רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן (ישעיהו ס) והגוים חרוב יחרבו מחורב נטלו איפיפסין שלהן מיתה נמצאת אומר שלשה מיני אבנים הן אבני המלון ואבנים שהניח יהושע תחת כפות רגלי הכהנים ואיסטליות שנתן להן משה אמר רבי חנינן פשיט לן ארבעה מיני אבנים הן אמר רבי סימון בר זביד ויאות אין תימר אבני המלון לשעה היו ונגנזו אין תימר אבנים שהקים יהושע תחת כפות רגלי הכהנים משוקעות היו במים אין תימר איסטליות שנתן להן משה כבר נכנסו עמהן לארץ אלא כן אנן קיימין באבנים שהקים להן יהושע על גב הירדן תני ר יודה בר אלעאי אומר אבא חלפתא ורבי אלעזר בן מתיה וחנינה בן חכינאי עמדו על אותן האבנים ושיערום כל אחת ואחת משוי ארבעים סאה מיכן את למד כמה היה באשכול כתיב (יהושוע ד) והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו לא דמי ההוא דטען מן ארעא לכתפי לההוא דטען מארעא לארכובתיה ומן ארכובתיה לכתפיה לא דמי ההוא דטען מן ארעא לארכובתיה ומן ארכובתיה לכתפיה לההוא דאוחרן תלי ליה לא דמי ההוא דאוחרן תלי ליה לההוא דטעין בתריין כתיב (במדבר יג) איש אחד לשבט על דעתיה דרבי עקיבה דו אמר לשונו רבויים הן עשרים וארבעה היו ששה עשר באשכול ושמנה בתאנים ורמוני ובנושא כלים ועל דעתיה דרבי ישמעאל דהוא אומר לשונות כפולין הן שנים עשר היו שמונה באשכול וארבעה בתאנים ורימוני ובנושא כלים על דעתיה דרבי ישמעאל טורטרין על דעתיה דר עקיבה טורטורין וטורטורי טורטורין כתיב (יהושוע ג) ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד מאדם העיר אשר מצד צרתן אמר ר יוחנן אדם קרייה וצרתן קרייה שנים עשר מיל מזו לזו מלמד שהיו המים גדושין ועולין כמצד צרתן וכי איזה קל המים או אדם המים קלים מאדם תדע לך שהוא כן אלא מלמד שהיו המים גדושין ועולין כיפין על כיפין רבי לוי אמר עד לבו של רקיע תמן אמרין עד בבל נאמר כאן הרחק ונאמר להלן (מלכים ב כ) מארץ רחוקה מאד באו אלי מבבל תני רבי אליעזר בן יעקב אומר יותר משלש מאות מיל היו המים גדושין ועולין כיפין על גבי כיפין עד שראו אותן כל אומות העולם הדא היא דכתיב (יהושוע ח) ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש ה את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם וגו אמר רבי שמעון בן לקיש בירדן קיבלו עליהן את הנסתרות אמר להן יהושע אם אין אתם מקבלין עליכם את הנסתרות המים באין ושוטפין אתכם אמר רבי סימון בר זבדא ויאות תדע לך שהוא כן שהרי עכן חטא ורובה של סנהדרין נפלה בעי אמר רבי לוי ביבנה הותרה הרצועה יצתה בת קול ואמרה אין לכם עסק בנסתרות