ירושלמי סוטה ג ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ג · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנה[עריכה]

ניטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותפדה ואם משקדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותישרף אילו שמנחותיהן נשרפות האומרת טמאה אני לך ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה ושבעלה אינו רוצה להשקות ושבעלה בעלה בדרך וכל הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפות

הלכה ו גמרא[עריכה]

תני ניטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותיפדה משקדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותישרף והאומרת טמאה אני לא כחטאת שמתו בעליה היא וחטאת שמתו בעליה ילכו המעות לים המלח דמייא לאשם תלוי אם לאשם תלוי אפי משקדשה בכלי אמר רבי מתנייה דמיא לאשם שנשחט דתנינן תמן אם משנשחט נודע לו הדם ישפך והבשר יצא לבית השריפה תני נטמאת מנחתה עד שלא קרב הקומץ מתה היא ומת בעלה השיריים אסורין שעל ספק באת מתחילתה כפרה ספיקה והלכה לה באו לה עדים שהיא טמיאה בין כך ובין כך מנחתה אסורה מהו בין כך ובין כך בין שקמץ ובין שלא קמץ בין שהקטיר ובין שלא הקטיר ר אילא אמר בין שקמץ ובין שלא קמץ בשלא הקטיר אבל אם הקטיר השיריים מותרין תמן תנינן ר שמעון אומר מנחת חוטא של כהנים נקמצת והקומץ קרב לעצמו והשיריים קריבין לעצמן ושניהם מקרא אחד דורשין (ויקרא ה) והיתה לכהן כמנחה רבנין אמרין הרי היא כמנחת נדבתו מה מנחת נדבתו קריבה בכלול אף זו קריבה בכלול רבי שמעון אומר הרי עשירית האיפה של כהן כעשירית האיפה של ישראל מה עשירית האיפה של ישראל נקמצת אף זו נקמצת אי מה זו נאכלת אף זו נאכלת תלמוד לומר (ויקרא ז) וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל אילין שיריים מם מה הן באין משם קומץ משם שיריים אין תימר משום קומץ אינו נותנן בלילה ואינו נותנן לאחר מיתה ואינו מחשב להן ואין תימר משום שיריים נותנן בלילה ונותנן לאחר מיתה מהו שיחשב להם נישמעינה מן הדא רבי אלעזר ברבי שמעון אומר הקומץ קרב לעצמו והשיריים מתפזרין על גבי הדשן רבי יוחנן בעי מה אנן קיימין אם בדשן שלמעלן כבר אמר ר שמעון אלא אם אינו עניין לדשן של מעלן תניהו עניין לדשן של מטן הדא אמרה נותנן בלילה ונותנן לאחר מיתה ומחשב להן אמר רבי יוסי בי רבי בון אינו מחשב להן שלא הוכשרו לא לאכילת אדם ולא לאכילת מזבח ר בא בר ממל בעי הך ר אליעזר בי ר שמעון בשיטת אביו או בשיטת חכמים אין בשיטת אביו יקרב למעלן אין בשיטת חכמים לא קימוץ בשיטת אביו הוא רבי שמעון אומר הרי עשירית האיפה של כהן כעשירית האיפה של ישראל מה עשירית האיפה של ישראל נקמצת אף זו נקמצת אי מה זו נאכל אף זו נאכלת ת"ל וכל מנחת כהן כליל תהי לא תאכל ותהא כליל ולא תאכל היקשתי לא הקשתיה לכליל תקטר אמר רבי יוסי ראה רבי דעתו של רבי אלעזר בי רבי שמעון ושנה כיוצא בו ר בא בר כהן בעי קומי ר"י ולמה לי כרבי לעזר בי רבי שמעון אפילו כרבי שמעון אביו אמר ליה איכול בראש המזבח ואין שריפה בראש המזבח התיב רבי חנינה קומי רבי מנא והא תני ר חייה ופליג ליקרב כליל אינה יכולה מפני שותפותה של אשה להיאכל אינה יכולה מפני שותפותה של איש א"ל רבי ראה דעתו של רבי אלעזר בי רבי שמעון ורבי חייה רובה ראה דעתו של רבי שמעון אביו