ירושלמי כלאים ד ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ד · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנה[עריכה]

הנוטע שתי שורות אם אין ביניהן שמונה אמות לא יביא זרע לשם היו שלש אם אין בין שורה לחבירתה שש עשרה אמה לא יביא זרע לשם רבי ליעזר [בן יעקב] אומר משום חנניה בן חכינאי אפילו חרבה האמצעית ואין בין שורה לחבירתה שש עשרה אמה לא יביא זרע לשם שאילו מתחילה נטען היה מותר בשמונה אמות הנוטע את כרמו שש עשרה על שש עשרה אמה מותר להביא זרע לשם אמר רבי יהודה מעשה בצלמין באחד שנטע את כרמו שש עשרה על שש עשרה אמה היה הופך סער שתי שורות לצד אחד וזורע את הניר ובשנה האחרת היה הופך את הסער למקום הזרע וזורע את הבור ובא מעשה לפני חכמים והתירו ר' שמעון ורבי מאיר אומרי' אף הנוטע את כרמו על שמונה אמות מותר

הלכה ו גמרא[עריכה]

אמר רבי זעירא שמונה חוץ ממקום כרתין כמה דתימר שמונה חוץ ממקום כרתין ודכוותה ארבע חוץ ממקום כרתין אמר רבי לעזר החמירו תוכו יותר מחוצה לו אמר ר' זעירא עד דאנא תמן קיימנתה תוכו שמונה חוצה לו שש עשרה אמר רבי לעזר מארבע אמות ועד שמונה אסור ומקדש משמונה ועד שש עשרה אסור ואינו מקדש רבי יוסי בשם רבי יוחנן אתיא דרבי ליעזר בן יעקב כבית שמאי כמה דבית שמאי אמרו שורה אחת כרם כן רבי ליעזר בן יעקב אמר שורה אחת כרם מה נפשך כרם גדול הוא אסור בשמנה כרם קטן הוא אסור בשמנה ר' יודן לא אמר כן אלא שמונה אמות אסור שמונה אמות וכל שהוא מותר אית דבעי מימר שאילו מתחילה נטעו מטע שש עשרה על שש עשרה היה מותר בשמונה אמות ר' יהודה בן פזי בשם רבי יוחנן אתיא דרבי ליעזר בן יעקב כבית שמאי כמה דבית שמאי מחמירין בו בחורבנו יותר ממטעתו כן רבי ליעזר בן יעקב מחמיר בחורבנו יותר ממטעתו ר' יונה בשם רב מותר הזרע ואסור לזרוע ר' יוסי בשם רב הלכתא מותר [הזרע ומותר] לזרוע רב חייא בר אשי בשם רב הלכה כר' מאיר ור' שמעון מה מותר הזרע ומותר לזרוע או מותר הזרע ואסור לזרוע מן מה דאמר רבי בא משח לי רבי חייא בר אשי כרמי מטע שמונה על שמונה הדא אמר' מותר הזרע ומותר לזרוע רב הונא זרע כרמיה כרתין ואינו אסור משום כלאים מערבבן הויין ואין עבודה לגפן יחידית אלא כרבי ישמעאל דרבי ישמעאל אמר אין עבודה לגפן יחידית דברי חכמים רבי יעקב בר אידיב שם רבי יהושע בן לוי הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ אמר רבי יעקב בר אחא ותניי תמן הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ