ירושלמי יבמות ה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ה · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנה[עריכה]

רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ואחר מאמר אבל לא לאחר בעילה ולא לאחר חליצה כלום

הלכה א גמרא[עריכה]

(דברים כה) יבמה יבא עליה זה הביאה ולקחה לו לאשה זה המאמר יכול כשם שהביאה גומרת בה כך יהא המאמר ת"ל יבמה יבא עליה עודה את כל הפרשה כולה ליבום מה הביאה גומרת בה אף המאמר גומר בה ואם כן מה הועיל בה מאמר לאוסרה לאחין רבי שמעון אומר המאמר או קונה או לא קונה מאי טעמא דרבי שמעון יבמה יבא עליה זה הביאה ולקחה לו זה המאמר וכשם שהביאה גומרת בה כך המאמר גומר בה או יבמה יבא עליה והרי היא לקוחה לו והמאמר לא הועיל בה כלום ר' לעזר בן ערך אומר המאמר קונה קניין גמור ביבמה מה טעמא דרבי לעזר בן ערך ולקחה לו לאשה הרי היא כקידושי אשה מה קידושי אשה קונין קניין גמור אף המאמר קונה קניין גמור אי זה מאמר ביבמה הרי את מקודשת לי בכסף ובשוה כסף כמה דרבנין אמרין המאמר קונה ומשייר כן אינון אמרין הגט פוטר ומשייר ויפטור הגט פטור גמור ביבמה מקל וחומר מה אם האשה שאין חליצה פוטרת בה הגט פוטר בה יבמה שחליצה פוטרת בה אינו דין שיהא הגט פוטר בה תלמוד לומר וחלצה בחליצה היא ניתרת ואינה ניתרת בגט ולא תפטור בה כלום כתיב ולא תהיה לאיש זר מה אנן קיימין אם בשבא עליה אשתו היא אם בשחלץ לה תלך ותינשא לאיש זר אלא כן אנן קיימין בשנתן לה גט ותני חזקייה כן מניין לנותן גט ליבמתו שהיא אסורה עליו ועל אחיו אצלו אני קורא אשר שילח אצל האחין אני קורא אשר שילח' ותתיר חליצה באשה מק"ו מה אם היבמה שאין הגט פוטר בה חליצה פוטר בה אשה שהגט פוטר בה אינו דין שתהא חליצה פוטרת בה ת"ל (דברים כד) וכתב לה ספר כריתות וגו' בגט היא ניתרת ואינה ניתרת בחליצה ותפטור בה ותשייר תמן כתיב ולו תהיה לאשה לא תהיה לאיש זר הכא מה אית לך כמה דרבי שמעון אומר המאמר או קונה או לא קונה כן הוא אומר הגט או פוטר או לא פוטר נישמעינה מן הדא רבי שמעון אומר הבעילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום לא קנה מאמר תקנה הביאה ולא יהא אחריה כלום אלא כן אנן קיימין בבעילה שהיא לאחר הגט הדא אמרה שהגט פוטר ומשייר רבן גמליאל בר רבי שמעון אומר המאמר או קונה או לא קונה והכא מדר"ש הגט פוטר או לא פוטר נישמעינה מן הדא מודה רבן גמליאל לחכמים שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט גט אחר ביאת מאמר היך עבידה היו שלש יבמות עשה מאמר בזו ובעל לזו ונתן גט לשלישית הדא אמרה שהמאמר קונה ומשייר אי תאמר המאמר או קונה או לא קונה מה נפשך קנה מאמר אין אחר זו כלום לא קנה המאמר תקנה הביאה ולא יהא אחריה כלום הדא אמרה שהמאמר קונה ומשייר מאמר אחר ביאת גט היך עבידה היו שלש יבמות נתן גט לזו ובעל לזו ועשה מאמר בשלישית הדא אמרה שהגט פוטר ומשייר ואם תאמר הגט פוטר או לא פוטר מה נפשך פטר הגט אין אחריו כלום לא פטר הגט תפטור הביאה ולא יהא אחריה כלום הדא אמרה שהגט פוטר ומשייר היך רבן גמליאל כרבי שמעון ואין מאמר אחר מאמר ביבמה כר' שמעון היא אלא דלית טעמא דהן כטעמא דהן טעמא דהן דר"ג כל מה שמאמר השני עתיד לקנו' כבר קנה הראשון כל מה שהגט השני עתיד לפטור כבר פטר הראשון טעמא דרבי שמעון קנה הראשון קנה השני לא קנה הראשון אף השני לא קנה פטר הראשון פטר השני לא פטר הראשון אף השני לא פטר על דעתיה דרב"ג מהו שיהא הגט לאחר גיטו של מאמר ומאמר אחר גיטו של מאמר גט לאחר גיטו של מאמר היך עבידא היו שתי יבמות עשה מאמר לזו ונתן לה גט ונתן גט לשנייה א"ת הגט פוטר כל מה שקנה מאמר כמי שיש כאן גט ואין גט לאחר גיטו של מאמר א"ת אין הגט פוטר כל מה שקנה מאמר כמי שאין כאן גט ויש גט לאחר גיטו של מאמר מאמר אחר גיטו של מאמר היך עבידה היו שתי יבמות עשה מאמר לזו ונתן לה גט עשה מאמר לשנייה א"ת הגט פוטר יותר ממה שקנה מאמר כמין שאין כאן מאמר ויש מאמר אחר גיטו של מאמר וא"ת אין הגט פוטר יותר ממי שקונה מאמר כמי שיש כאן מאמר ואין מאמר לאחר גיטו של מאמר על דעתיה דר"ג מהו שתהא ביאה פסולה אחר ביאה פסולה ביאת בן תשע אחר ביאת בן תשע ביאה פסולה לאחר ביאת בן תשע ביאת בן תשע לאחר ביאת פסולה מהו שיודו חכמים לר"ג ואין מאמר אחר מאמר ביבמה אחת היך עבידא עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט ועשה מאמר אם תאמר יש מאמר אחר מאמר לא נפטרה באותו הגט אם תאמר אין מאמר אחר מאמר נפטרה באותו הגט רבי יודן בעי קידש אשה מעכשיו לאחר שלשים יום ונפלה לה אחותה בתוך שלשים יום אפילו כן אין מאמר אחר מאמר לא אמר רבן גמליאל אלא על ידי גט ולא על ידי מאמר וההוא דמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן אפי' קידושין מאה תופסין בה דלא כרבן גמליאל