ירושלמי בבא מציעא ד ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ד · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנה[עריכה]

כיצד משך ממנו פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול לחזור נתן לו מעות ולא משך לו פירות יכול לחזור בו אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על העליונה

הלכה ב גמרא[עריכה]

א"ר אחא כתיב כי מלאה הארץ חמס מפניהם ומה היה חמסן הוה בר נש נפיק טעין קופה מלאה תורמוסין והיו מתכוונין ונוטלין פחות משוה פרוטה דבר שאינו יוצא בדיינין אמר רבי חייה בר ווה רבה רבה כמעשי אילו כך מעשי אילו א"ר חנינה הלכה כר"ש ולא אמרין לה לכל אפין רב ירמיה בשם רב מעשה היה והורה ר כר"ש ר חייה בר יוסף יהב דינר למלחא חזר ביה ההוא אמר לא ידע דכבר יהבון מגלא גו שקיה דההוא גברא מי שפרע מאנשי דור המבול עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו חד בר נש יהב דינרין למטכסה חזר ביה אתא עובדא קומי רבי חייה בר יוסף ור יוחנן ר חייה בר יוסף אמר או יתן לו כדי עירבונו או ימסור אותו למי שפרע ורבי יוחנן אמר או יתן לו כל מקחו או ימסור אותו למי שפרע ר לא אמר עירבון היה ר זירא אמר מקצת דמים נתן לו מודה ר חייה בר יוסף לר יוחנן במקח שאין דרכו ליקנות חציין כגון פרה וטלית ר יעקב בר אידי ר אבהו בשם ר יוחנן טבעת אין בה משום עירבון כל הנושא ונותן בדברים אין מוסרין אותו למי שפרע ר יעקב בר זבדי בשם ר יוחנן אמר ליתן מתנה לחבירו וביקש לחזור בו חוזר אמר בשעה שאמר צריך לומר בדעת גמורה מבתר כן אין חזר ביה לא חזר ביה הדא דתימר בעני אבל בעשיר נעשה נדר רב מפקד לשמשיה אימת דנימר לך תתן מתנה לבר נש אין הוה מסכן הב ליה מיד ואין עתיד אימליך בי תניינות רבן יוחנן יהב דינרין לקריבוי על משח יקר משח אתא שאל לרבי ינאי א"ל מדבר תורה מעות קונין ולמה אמרו אין קונין שלא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה רבי שמואל בר סוסרטאי בשם רבי אבהו אם אמר לו נשרפו חיטיך בעלייה נאמן רבי יצחק מקשי מה נן קיימין אם בשקנו לו מעותיו שלו נשרפו ואי לא קנו לו מעותיו של זה נשרפו ר סימון בשם ר יהושע בן לוי בר נש דיהב לחבירה עשרה דינרין א"ל אית לי גבך מאה דינרין מהדין ביתא שרי מהדין כרמא אסור מה בין כרם לבית בית אינו מצוי ליפול כרם מצוי ליפול א"ר יוסי את שמע מינה בר נש דיהב לחבריה עשרה דינרין א"ל במנת דתיקום לי בהון מאה גרבין מכיון ששלח ידו בהן צריך להעמיד לו מקחו רבי שמעון בן לקיש אמר או קנה מיד עמיתך מיד עמיתך את צריך משיכה אין את צריך משיכה מיד העכו"ם על דעתיה דר"ש בן לקיש לאיזה דבר מוסרין אותו למי שפרע אמר ר יוסי בי ר בון ותייא כהין הנאה דתני הנושא והנותן בדברים אין מוסרין אותו למי שפרע