חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ״א–1981


קישור למאגר החקיקה הלאומי חוק קודם: ס״ח תש״ך, 37.

חוק חדש: ס״ח תשמ״א, 165, 298; תשע״ז, 243.

ק״ת תשמ״ה, 142.


הגדרות
בחוק זה –
”סוהר“ – אדם הנמנה עם שירות בתי הסוהר;
”חוק משפחות החיילים“ – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י–1950, והתקנות לפיו;
”שירות בשירות בתי הסוהר“ – שירות של סוהר בשירות בתי הסוהר.
דין סוהר נכה [תיקון: תשמ״א, תשע״ז]
חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה – כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.
דין משפחת סוהר שנספה [תיקון: תשע״ז]
חוק משפחות החיילים יחול על סוהר שנפטר ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר, ולענין זה – כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.
ברירה
(א)
נפטר סוהר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:
(1)
(2)
(3)
תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות;
(4)
תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.
(ב)
בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.
(ג)
סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול, בשינויים המחוייבים, גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.
אזכורים
כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים, ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.
זכויות יתר
כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לסוהר נכה או לבן משפחה של סוהר שנספה.
סוהר שנעדר [תיקון: ק״ת תשמ״ה]
לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי סוהר שנעדר, סוהר בכיר ששר המשטרה מינהו לענין סעיף זה.
ביטול
חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התש״ך–1960 – בטל.
הוראת מעבר
חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות בשירות בתי הסוהר לפני הפרסום ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר לפני הפרסום, למעט –
(1)
מי שהגיש בקשה לפי סעיף 4 לחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התש״ך–1960, והיא נדחתה;
(2)
מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החלה לגביו לפי סעיף 8 לחוק האמור.


נתקבל בכנסת ביום י״ח באדר ב׳ התשמ״א (24 במרס 1981).
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יוסף בורג
    שר הפנים
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.