חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק קרן קיימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק קרן קיימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קרן קיימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), התשע״ח–2018


הגדרות
בחוק זה –
”דיני המס“ – פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין וכל דין מס אחר המטיל מס על הכנסה;
”האמנה“ – האמנה בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית;
”חוק תקציב שנתי“ – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”מוסדות הקרן“ – תאגידים בבעלותה ובשליטתה הבלעדית של קרן קיימת לישראל, כמשמעותם בפסקה (ד) להגדרה ”קרנותיה ושאר מוסדותיה של ההסתדרות הציונית“ שבסעיף 1 לנספח לאמנה, ולרבות הימנותא בע״מ;
”פרויקטים לאומיים“ – לרבות פיתוח תשתיות, כבישים, מנהרות, גשרים, מסילות רכבת, מתקני תשתית ומתקנים לפיתוח חקלאות ומים;
”רשות מקרקעי ישראל“ – כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש״ך–1960.
תחולת דיני המס על קרן קיימת לישראל
הוראת שעה לעניין השנים 2018 עד 2020
(א)
על אף האמור בסעיף 2, בשנות המס 2018 עד 2020 תהיה קרן קיימת לישראל פטורה מהמסים הקבועים בדיני המס בהתאם לאמנה, ובלבד שהודיעה למנהל רשות המסים ולמנהל רשות מקרקעי ישראל, לא יאוחר מיום כ״ג בטבת התשע״ח (10 בינואר 2018), כי החליטה ש־65% מהתשלומים שעל רשות מקרקעי ישראל לשלם לקרן קיימת לישראל או למי מטעמה בשנת 2018 יועברו לתקציב המדינה.
(ב)
הודיעה קרן קיימת לישראל כאמור בסעיף קטן (א), תעביר רשות מקרקעי ישראל למדינה, בתום כל רבעון של שנת 2018, 65% מהתשלומים שעל רשות מקרקעי ישראל לשלם באותו רבעון לקרן קיימת לישראל או למי מטעמה, ואת יתרת התשלומים שהיה על רשות מקרקעי ישראל לשלם לקרן קיימת לישראל או למי מטעמה – תעביר לקרן קיימת לישראל או למי מטעמה.
(ג)
הסכום שתעביר רשות מקרקעי ישראל למדינה כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה הוצאה מותנית בהכנסה כמשמעותה בחוק תקציב שנתי, והוא ישמש לפרויקטים לאומיים שנקבעו בחוק תקציב שנתי.
תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018), והוא יחול על הכנסה שהופקה מיום זה ואילך.


התקבל בכנסת ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.