חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע״ז–2017


הגדרות
בחוק זה –
”חוק מסדיר“ – הוראת חיקוק המנויה בתוספת בעניין תוכן השלט המפורט לצידה;
”עסק“ – מקום שחלה חובה להציג בו שלט לפי חוק מסדיר, אף אם אינו טעון רישוי לפי חוק או שאינו פועל לשם הפקת רווחים;
”שלט“ – לרבות הודעה, מודעה וכיוצא באלה, שמטרתו אזהרה, הכוונה או מסירת מידע;
”שר ממונה“ – השר הממונה על קביעת הוראות לעניין שלט לפי חוק מסדיר;
”השר“ – שר הכלכלה והתעשייה.
הוראות לעניין שלט מאוחד
(א)
השר, לאחר התייעצות עם השרים הממונים הנוגעים בדבר, רשאי לקבוע הוראות שלפיהן יהיה אפשר להציג בעסק שלט אחד הכולל את העניינים שבשלטים שחלה החובה להציגם בעסק לפי החוקים המסדירים, כולם או חלקם (בחוק זה – שלט מאוחד).
(ב)
בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) יקבע השר הוראות לעניין גודל השלט המאוחד, נוסחו ועיצובו, וכן רשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור הוראות נוספות הנוגעות לשלט המאוחד, ובכלל זה הוראות לעניין מקום הצגת השלט בעסק ואופן הצגתו.
הצגת שלט מאוחד בעסק
מי שחלה עליו החובה להציג שלט בעסק לפי חוק מסדיר רשאי להציג שלט מאוחד, ואם עשה כן, יראו אותו כאילו מילא אחר החובה להציג שלט לפי כל אחד מהחוקים המסדירים את העניינים שבשלטים הנכללים בשלט המאוחד.
שינוי התוספת
השר, לאחר התייעצות עם השר הממונה הנוגע בדבר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תוספת

(סעיף 1, להגדרה ”חוק מסדיר“)

הוראת החוק המסדירתוכן השלט
(1)חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968
(א)סעיף 2(ג)(1)איסור מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר בשעות הקבועות בסעיף
(ב)סעיף 2(ג)(3)אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים
(ג)תקנות רישוי עסקים (התקן מד־רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס״ו–2006שלט בדבר התקנה והפעלה של מד רעש
(ד)תקנות רישוי עסקים (התקן מד־רעש בדיסקוטק), התשע״ד–2014שלט בדבר התקנה והפעלה של מד־רעש
(2)חוק העונשין, התשל״ז–1977סעיף 193א(ד)איסור מכירת משקאות משכרים לקטין או לשיכור
(3)חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ״ג–1983סעיף 8אאיסור מכירה, השכרה או השאלה של מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק לקטין
(4)תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ״ד–1984 – לעניין פרטים 10, ו־17 לתוספת השלישית לאותן תקנותאיסור עישון


התקבל בכנסת ביום א׳ באב התשע״ז (24 ביולי 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אלי כהן
  שר הכלכלה והתעשייה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.