חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק יישום ההסכם בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק יישום ההסכם בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק יישום ההסכם בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ״ה–1994


מטרת החוק [תיקון: תשנ״ו]
חוק זה מטרתו להבטיח את קיום התחייבות ארגון השחרור הפלסטיני (להלן – אש״פ), בדבר הגבלת פעילות המועצה לתחום שטחי המועצה הפלסטינית, בהתאם להסכם, ולמנוע פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני, או פעילות אחרת בדומה לכך, בתחומי מדינת ישראל, ללא הסכמת ממשלת ישראל, אשר אינה מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל על־ידי המועצה או אש״פ.
הגדרות [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ח]
”אסיפה“ – לרבות תהלוכה, עצרת או כנס;
”נציגות“ – לרבות כל מוסד, משרד או סניף;
”פעילות“ – פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני, או פעילות אחרת בדומה לכך, אשר אינה מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל.
הגבלת המועצה [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ח]
(א)
המועצה לא תפתח ולא תפעיל נציגות, ולא תקיים אסיפה או פעילות בתחומי מדינת ישראל, אלא אם כן ניתן היתר בכתב לכך מאת הממשלה או מי שהיא הסמיכה לכך; לענין סעיף זה, ”המועצה“ – לרבות הרשות הפלסטינית וכל אדם הפועל מטעמן או בחסותן או המשתמש בשמן.
(ב)
השר לבטחון הפנים רשאי בצו, לאסור את פתיחתה או הפעלתה של נציגות המועצה, להורות על סגירתה או למנוע קיום אסיפה או פעילות, ככל שלא הותרו לפי סעיף קטן (א).
(ג)
צו כאמור בסעיף קטן (ב) יומצא במידת האפשר, לבעל החצרים, או למחזיק בהם, או למארגנים, או למי שנראה לשר לבטחון הפנים כאחראי לנציגות, לאסיפה או לפעילות נושא הצו; לא ניתן היה להמציא את הצו כאמור, יורה השר על פרסומו בדרך שיקבע; הודעה על מתן הצו תפורסם ברשומות.
הגבלת פעילות אש״פ [תיקון: תשנ״ח]
(א)
הממשלה רשאית בצו לאסור על פתיחתה או הפעלתה של נציגות של אש״פ, להורות על סגירתה או למנוע קיום אסיפה או פעילות מטעם אש״פ או בחסותו בתחומי מדינת ישראל.
(ב)
על צו כאמור בסעיף קטן (א) יחול האמור בסעיף 3(ג), בשינויים המחוייבים.
תוקף צו
תוקפו של צו סגירה שהוצא לפי סעיפים 3 או 4 לא יעלה על ששה חודשים וניתן להאריכו מעת לעת לתקופה נוספת שלא תעלה על ששה חודשים בכל פעם.
סמכויות עזר [תיקון: תשנ״ח]
לצורך ביצועם של צווים לפי סעיפים 3 או 4, יהיו למשטרת ישראל כל הסמכויות הנתונות לה על פי כל דין לרבות הסמכות להיכנס לכל מקום, להוציא ממנו כל אדם, לסגור את המקום, לפזר כל אסיפה, למנוע ולהפסיק כל פעילות ולנקוט כל פעולה הדרושה להבטחת ביצוע הצו ולהשתמש לשם כך בכוח סביר.
סייג לרישוי [תיקון: תשנ״ח]
הוצא צו לפי סעיפים 3 או 4, האוסר על פתיחתה או הפעלתה של נציגות או על קיום אסיפה או פעילות, לא יינתן רשיון הנדרש לפעולות אלה על פי כל דין.
איסור גיוס והתגייסות [תיקון: תשס״ב]
(א)
המגייס אזרח ישראלי או תושב ישראל לשרת בכוח מזוין של המועצה או בכוח מזוין זר אחר הפועל בתחומי המועצה (בסעיף זה – כוח מזוין), דינו – מאסר שבע שנים.
(ב)
אזרח ישראלי או תושב ישראל המתגייס לשרת באחד מהכוחות המזוינים כאמור בסעיף קטן (א), או המשתייך לכוח כאמור, או בפועל בשירותו של כוח כאמור, דינו – מאסר חמש שנים.
(ג)
בסעיף זה –
”המועצה“ – כהגדרתה בסעיף 3;
”כוח מזוין“ – לרבות גוף מודיעין של כוח מזוין.
תחילה ותוקף


נתקבל בכנסת ביום י״ח בטבת התשנ״ה (21 בדצמבר 1994).
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
  • שבח וייס
    יושב ראש הכנסת
  • עזר ויצמן
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.