חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב–1991


הגדרות
בחוק זה –
”צרכי ציבור“ – כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965 (בחוק זה – חוק התכנון והבניה);
”בניה ציבורית“ – בניה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, לרבות עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינוי בניה, פיקוח ואחזקה;
”מהנדס“ – ברשות מקומית פלונית – מי שנתמנה להיות מהנדס הרשות המקומית כאמור בסעיפים 2 ו־3;
”פיקוח ורישוי“ – מילוי תפקיד שהוטל על פי חיקוק על מהנדס;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית;
”תכנון עיר“ – הכרת תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים הדרושים לרשות מקומית לצרכי תכנון תחומה או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי שתחומה של הרשות המקומית נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות תכנון לפי חוק התכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומית היא ועדה מקומית לפי החוק האמור ובין שאינה ועדה מקומית.
מינוי מהנדס חובה
לכל רשות מקומית יהיה מהנדס.
המהנדס עובד הרשות
המהנדס יהיה עובד הרשות המקומית –
(1)
אם מספר התושבים של הרשות המקומית הוא 10,000 לפחות – במשרה מלאה;
(2)
בכל מקרה אחר – במשרה חלקית או במשרה מלאה, כפי שתחליט הרשות המקומית.
תנאי הכשירות
מי שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס:
(1)
הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958;
(2)
במהנדס רשות מקומית כאמור בסעיף 3(1) – הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים בסעיף 5(ב)(2), (3) ו־(4) ובמהנדס רשות לפי סעיף 3(2) – הוא בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתחומים כאמור;
(3)
הוא בעל נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי;
(4)
הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.
תפקידי המהנדס וסמכויותיו
(א)
מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.
(ב)
וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:
(1)
תכנון העיר;
(2)
הפיקוח והרישוי;
(3)
הבניה הציבורית;
(4)
העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
(ג)
ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה יהיה המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.
הזמנת חובה [תיקון: תשע״ד]
(א)
המהנדס יוזמן לכל ישיבות מועצת הרשות המקומית או ועדה מוועדותיה, לרבות ישיבותיה של המועצה כוועדה מקומית לתכנון ולבנייה לפי חוק התכנון והבנייה, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, ישיבות רשות הרישוי המקומית לפי סעיף 30 לחוק האמור, וישיבות ועדת המכרזים וועדת הכספים הנוגעות לתחום תפקידיו.
(ב)
המהנדס או עובד אחר של הרשות המקומית שסמכויות המהנדס נאצלו לו לפי סעיף 6, רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מוועדותיה בישיבות הנוגעות לתחום תפקידיו; המהנדס או עובד כאמור רשאי להגיש חוות דעת בכתב לפני הדיון, ותינתן לו הזדמנות לתת את חוות דעתו בעל פה, לפני קבלת כל החלטה בתחום תפקידיו.
אצילת סמכויות
מהנדס, באישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לכל דין, רשאי להאציל מסמכויותי ומתפקידיו, כולן או מקצתן, או לענין מסויים, לעובד אחר של הרשות המקומית ובלבד שמי שהואצלו לו סמכויות כאמור, הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי ובעל הכשירות המקצועית הנדרשת לתחום שבו הואצלה לו הסמכות.
מילוי מקום המהנדס [תיקון: תשע״ד]
(א)
נבצר מהמהנדס זמנית למלא את תפקידו, תמנה מועצת הרשות המקומית ממלא מקום למהנדס לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; חדל המהנדס למלא את תפקידו וטרם מינתה המועצה מהנדס אחר במקומו, תמנה המועצה ממלא מקום למהנדס לתקופה כאמור.
(ב)
השר רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, ובלבד שנוכח כי מועצת הרשות המקומית נוקטת את כל הפעולות הדרושות למינוי מהנדס וכי הארכה כאמור דרושה לשם השלמת הליך המינוי.
(ג)
ההוראות לפי דין החלות לגבי מהנדס יחולו גם לגבי ממלא מקומו, למעט ההוראות לעניין דרכי המינוי, תנאי הכשירות למינוי ופיטורים, ובלבד שהתמלאו בו תנאי הכשירות כאמור בסעיף 6.
(ד)
חדל מהנדס למלא את תפקידו ולא מינתה מועצת הרשות המקומית מהנדס אחר במקומו בתוך שלושה חודשים או עד תום תקופת מינויו של ממלא המקום למהנדס שמונה לפי הוראות סעיף קטן (א), לפי המאוחר, רשאי השר לדרוש מהמועצה, בצו, כי תמנה מהנדס לפי הוראות חוק זה, בתוך התקופה שיקבע ושלא תעלה על 21 ימים; לא מילאה המועצה אחרי הצו בתוך התקופה שנקבעה בו, רשאי השר למנות אדם מתאים למילוי חובת המועצה למנות מהנדס, ויחולו על המינוי כאמור כל ההוראות לפי דין החלות לעניין מינוי המהנדס על ידי המועצה, בשינויים המחויבים.
הוראות מעבר
מי שביום כניסת חוק זה לתוקף משמש בתפקיד מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית, מהנדס ועדה מקומית או מזכיר ועדה מקומית, יראו אותו כאילו מונה לפי חוק זה, אף אם אין הוא ממלא אחר תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 4, ובלבד שהוא משמש בתפקיד כאמור במשך שנה אחת לפחות.


נתקבל בכנסת ביום י״ד בחשון התשנ״ב (22 באוקטובר 1991).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • אריה דרעי
  שר הפנים
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.