חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס״ח–2008


גביית סכומים – הוראת שעה
הוראות חוק זה יחולו על סכומים שהיה על מועמדים להעביר לאוצר המדינה לפי הוראות השעה המפורטות להלן (בחוק זה – הוראות השעה) ולא הועברו או לא נגבו לפי פקודת המסים (גביה), כאמור באותן הוראות שעה, עד יום תחילתו של חוק זה ועל סכומים כאמור שעל מועמדים להעביר אחרי תחילתו לפי הוראות השעה האמורות:
(1)
(2)
(3)
דרישת תשלום
(א)
רשם המפלגות ישלח, בדואר רשום, דרישת תשלום למועמד שעליו להעביר סכומים לאוצר המדינה, לפי הוראות השעה; בדרישה יציין הרשם את הסכום שעל המועמד לשלם ויודיע לו שעליו לשלמו בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.
(ב)
דרישת תשלום למי שהיה עליו להעביר סכומים לאוצר המדינה לפני יום תחילתו של חוק זה ולא העבירם או שלא נגבו ממנו לפי הוראות השעה תישלח בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.
(ג)
דרישת תשלום למי שמבקר המדינה קבע לגביו שעליו להעביר סכומים לאוצר המדינה לאחר יום תחילתו של חוק זה, תישלח בתום 30 הימים מיום שהודיע לו מבקר המדינה על קביעתו כאמור.
גבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות [תיקון: תשפ״ד]
(א)
(ב)
לא שולם הסכום במועד שצוין בדרישה כאמור בסעיף 2, יתווספו עליו, לתקופת הפיגור מאותו מועד, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, עד תשלומו.
(החל מיום 1.10.2024): לא שולם הסכום במועד שצוין בדרישה כאמור בסעיף 2, יתווספו עליו, לתקופת הפיגור מאותו מועד, ריבית שקלית ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, עד תשלומו, ויחולו הוראות החוק האמור, בשינויים המחויבים.


התקבל בכנסת ביום י״ט באדר א׳ התשס״ח (25 בפברואר 2008).
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
 • דניאל פרידמן
  שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.