חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הלוואות לשכר לימוד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הלוואות לשכר לימוד מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס״ב–2002


הגדרות [תיקון: תשס״ג־2]
בחוק זה –
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”מוסד“ – מוסד שהוא אחד מאלה:
(1)
מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(4)
(נמחקה);
”מועצה להשכלה גבוהה“ – המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”סטודנט“ – אזרח ישראלי או תושב ישראל הלומד במוסד לקראת תואר אקדמי ראשון.
זכאות להלוואה [תיקון: תשס״ג]
(א)
סטודנט זכאי, בתקופת הזכאות לפי סעיף 3, לגבי כל אחת משנות הלימודים שהוא לומד בפועל בישראל או באזור, להלוואה בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד השנתי במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם או בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו במוסד שבו הוא לומד, הנמוך מביניהם; שר האוצר יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההלוואה, בין השאר בהתחשב במצבו החברתי והכלכלי של הסטודנט; בסעיף קטן זה, ”אזור“ – כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ח–1967.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סטודנט הזכאי להשתתפות, מלאה או חלקית, בשכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו, במוסד שבו הוא לומד, מאוצר המדינה או מכספי רשויות מקומיות או מכוח הסכם קיבוצי (להלן – סכום ההשתתפות), זכאי להלוואה כאמור בסעיף קטן (א) בניכוי סכום ההשתתפות; שר האוצר ושר החינוך יקבעו תקנות לביצוע סעיף קטן זה; בסעיף קטן זה, ”הסכם קיבוצי“ – הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957, לרבות צו הרחבה, כמשמעותו בחוק האמור, והסדר קיבוצי בכתב.
תקופת הזכאות
(א)
תקופת הזכאות לפי חוק זה תהיה למשך תקופת הלימודים לתואר אקדמי ראשון שלקראתו לומד הסטודנט, הנהוגה במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם, או למשך תקופת הלימודים לתואר כאמור הנהוגה במוסד שבו לומד הסטודנט, הקצר שביניהם.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהסכמת שר החינוך, ובהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, לקבוע תקופות זכאות אחרות, בשים לב, בין השאר, לסוג התואר או לסוג המוסד שבו מתקיימים הלימודים.
זכאות להלוואה לתואר אחד בלבד
סטודנט זכאי להלוואה לפי הוראות חוק זה, בעבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד בלבד.
העברת ההלוואה
שר האוצר יקבע את אופן העברת ההלוואה לסטודנט.
תנאי ההלוואה
(א)
שר האוצר, בהסכמת שר החינוך, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע את תנאי ההלוואה, לרבות הבטוחות הנדרשות ממקבל ההלוואה, מועדי קבלת ההלוואה, גובה הריבית שתישא ההלוואה, התנאים להחזר ההלוואה ומועדי ההחזר, וכל תנאי אחר הקשור בהם.
(ב)
בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע כאמור באותו סעיף קטן תנאי הלוואה שונים לסוגים שונים של סטודנטים, בהתאם לאמות מידה חברתיות וכלכליות שיקבע כאמור.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ושר החינוך ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה [תיקון: תשס״ג]
תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בתשרי התשס״ד (1 באוקטובר 2003).


נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • סילבן שלום
  שר האוצר
 • לימור לבנת
  שרת החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.