חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש״ס–2000


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תש״ס, 66, 106, 140; תשס״א, 5.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה במגבלת הגירעון לשנת הכספים 2000 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב׳: ביטוח לאומי

תחולה
(1)
הוראות סעיף 171, כנוסחו בסעיף 2(2) לחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי, חל לגביו ביום כ״ד בטבת התש״ס (2 בינואר 2000) ואילך.
(2)
הוראות סעיף 171א, כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, יחולו על דמי אבטלה שבעד יום כ״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000) ואילך.
(3)
הוראות סעיף 230א(ב), כנוסחו בסעיף 2(6) לחוק זה, יחולו על מי שנקבע לגביו לראשונה שהוא זכאי לגמלת סיעוד ביום ח׳ באדר ב׳ התש״ס (15 במרס 2000) ואילך.
(4)
סעיפים 337, 340, 342(ג) ולוח י״א, כנוסחם בסעיף 2(7), (8), (9) ו־(10) לחוק זה, יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילף, ואולם דמי הביטוח החלים על הכנסה העולה על השבר הממוצע כפול ארבע בעד התקופה שמיום התחילה ועד ליום כ״ז בסיון התש״ס (30 ביוני 2000), המשתלמים על ידי מבוטח שהוא עובר עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, ישולמו במועד הקבוע לתשלום דמי הביטוח בעד חודש יוני.

פרק ג׳: בריאות

פרק ד׳: מס הכנסה

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
תחולה [תיקון: תש״ס]
(א)
הוראות סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), כנוסחן בסעיף 5(1) לחוק זה, יחולו על הפקדות של עמית בקופת גמל לקיצבה שבוצעו אחרי יום תחילתו של חוק זה.
(ב)
הוראות סעיף 9(7א)(ז)(2) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(2) לחוק זה, יחולו לגבי סכומים שעמדו בקופת גמל לקיצבה לזכותו של עובד שפרש, שלגביהם תינתן הודעת העובד בעת פרישתו כאמור בסעיף 9(7א)(ז) לפקודה, לאחר תחילתו של חוק זה.
(ג)
הוראות סעיף 39א לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(5) לחוק זה, יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר לפני יום התחילה, החל ביום התחילה ועד תום עשרים וארבעה חודשים מתום החודש שבו סיים את שירותו הסדיר.
(ד)
הוראות סעיף 87(ב) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(6) לחוק זה, יחולו על הפקדות שבוצעו ביום תחילתו של חוק זה ואילך.
(2)
(נמחק).

פרק ה׳: רשויות מקומיות

הנוסח שולב בפקודת העיריות.
תחילה
תחילתו של סעיף 3(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 7(1) לחוק זה, ושל סעיף 1(ב) לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 8(1) לחוק זה, ביום כ״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000).

פרק ו׳: תשתיות תחבורה ומים

תחילה
תחילתו של סעיף 13 ביום כ״ה באדר ב׳ התש״ס (1 באפריל 2000).

פרק ז׳: איכות הסביבה

פרק ח׳: תקשורת

[תיקון: תש״ס־2, תשס״א]
חובה להתקין תקנות
שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות לענין סעיף 6מב לחוק הבזק, התשמ״ב–1982, כנוסחו בסעיף 17(10) לחוק זה, עד יום כ״ד באדר א׳ התש״ס (1 במרס 2000).

פרק ט׳: בלו על דלק

פרק י׳: עובדים זרים

תחילה
(א)
תחילתו של פרק זה, למעט הוראות סעיף 1יא כנוסחן בסעיף 21(א) והוראות סעיף 2(א) כנוסחן בסעיף 21(6), ביום כ״ח בסיון התש״ס (1 ביולי 2000).
(ב)
תחילתו של סעיף 1יא, ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).
(ג)
תחילתו של סעיף 2(א) ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).

פרק י״א: שונות

תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.


נתקבל בכנסת ביום כ״א בטבת התש״ס (30 בדצמבר 1999).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.