חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל״ו–1976


המשך פעולת בית הספר
בית הספר החקלאי מקוה ישראל, מייסודה של חברת ”כל ישראל חברים“ ביום י״ד באדר א׳ תר״ל, שהוא המוסד החינוכי החקלאי הראשון בארץ־ישראל, יוסיף לפעול כבית ספר חקלאי לקידום מטרותיו.
מטרות בית הספר
מטרותיו של בית הספר הן לחנך נוער בישראל לחיי חקלאות ולהתיישבות, ולהקנות לו השכלה כללית, וכן תרבות יהודית וחינוך עברי בהתאם למורשת ישראל, כמקובל במוסדות החינוך במדינה.
שינויים בתזכיר ובתקנות
שינויים בתזכיר ההתאגדות ובתקנות ההתאגדות של החברה ”מקוה ישראל – כל ישראל חברים“ המנהלת את בית הספר, טעונים אישור הממשלה וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
איסור שינוי יעוד [תיקון: תשע״ח]
(א)
המקרקעין המפורטים בתוספת מיועדים לשימוש בית הספר ואין לשנות את יעודם זה אלא לפי יזמת שר ובאישור שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפנים, וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
(א1)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יראו בשינוי לכל אחד מאלה כשינוי ייעוד כאמור באותו סעיף קטן:
(א)
דרך, או הסדרת ניקוז לטובת דרך כאמור, וכן העתקת תשתיות הנדרשת למימושה של הדרך, והכול מכוח תכנית שמטרתה העיקרית היא אחת מאלה:
(1)
הקמת מסילת ברזל העוברת בתוואי בין תל אביב ללוד, כך שבתוואי האמור יהיו ארבע מסילות ברזל;
(2)
הקמת מסילות ברזל נוספות על המסילות כאמור בפסקת משנה (1), ובלבד שבתחום המקרקעין המפורטים בתוספת המסילות הן תת קרקעיות ולא נכללות תחנות רכבת באותו תחום;
(ב)
מפעל ניקוז, כהגדרתו בחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח–1957, הדרוש לצורך תכנית כאמור בפסקת משנה (א).
(2)
בסעיף קטן זה, ”דרך“, ”מסילת ברזל“ ו”תכנית“ – כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965.
(ב)
הועמדו לשימוש בית הספר מקרקעין בנוסף על המפורטים בתוספת, רשאים השרים והועדה המשותפת כאמור בסעיף קטן (א) לקבוע שדינם יהיה כדין המקרקעין שבתוספת.
(ג)
לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעין האמורים הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם שר הפנים ושר החינוך והתרבות אישרו את העסקה או ההתחייבות.
היתרים לבניה
מותר לתת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין המפורטים בתוספת לכל מטרה שנועדה לקדם את מטרותיו של בית הספר, והוא על אף ההגבלות האמורות בסעיף 11 לתוספת הראשונה של חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965.
ביצוע ותקנות
שר הפנים ושר החינוך והתרבות ממונים על ביצוע חוק זה ורשאים, בהסכמת שר החקלאות, להתקין תקנות לשם ביצועו.

תוספת

(סעיפים 4 ו־5)

[תיקון: תשס״ט]
”מפה“, לענין תוספת זו – מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי רשות מקרקעי ישראל ובית הספר מקוה ישראל.
גושחלקות
6012חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.
6013חלקי חלקות 1 ו־4 כמסומן במפה.
6014חלקי חלקה 2 כמסומן במפה.
60271–5, 13, 15–25, 28, 30–40, 42–47, 55, 78 ו־79 – בשלמות, וכן חלקי חלקות 8, 26, 27, 50, 80 ו־97 כמסומן במפה.
60325–15 ו־24–29 – בשלמות, וכן חלקי חלקות 2 ו־17 כמסומן במפה.
6033חלקי חלקות 1–20 ו־22–26 כמסומן במפה.
6034חלקי חלקות 19–21 כמסומן במפה.
603518–37 ו־41–54 – בשלמות, וכן חלקי חלקות 12–16 כמסומן במפה.
60461–40 – בשלמות, וכן חלקי חלקה 46 כמסומן במפה.
6047חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.


נתקבל בכנסת ביום כ״ג בסיון תשל״ו (21 ביוני 1976).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יוסף בורג
  שר הפנים
 • אהרון ידלין
  שר החינוך והתרבות
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.