ויקרא רבה י ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ויקרא רבה · י · ט

הוסף ביאור

ט.    [ עריכה ]


"וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֵת שְׁנֵי הָאֵילִים" -- רב הונא בשם רבי אבא בר כהנא אמר עשה כמין גבעה; איל מכאן ואיל מכאן ופר באמצע.


"ואת כל העדה הקהל פתח אהל מועד" -- אמר רבי אלעזר כל ישראל ששים רבוא ואת אומר אל פתח אהל מועד?! אלא זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה.

  • דכוותה: (בראשית א, ט): "יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד" -- בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא לתוך כלי ריקן או שמא כלי מלא לתוך כלי מלא?! העולם כולו מים במים ואת אומר "יקוו המים"?! אלא זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט המרובה
  • דכוותה: (שמות ט, ח): "קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן" -- אמר רב הונא לא דמי הדין דחפין להדין דקמיץ. הדין דחפין - תרין, הדין דקמיץ - ארבע, חופניו - תמניא קומצין נמצא חפנו של משה מחזקת שמונה קומצין! אלא מלמד שהקדוש ברוך הוא הוא מספיק ואהרן חופן ומשה זורקן ואת אמר (שם,) "וזרקו משה השמימה" בבת אחת?! אלא זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט למרובה.
  • ודכוותה: (שם כז, יח) "ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים" -- אמר ר' יוסי בר חלפתא אורך החצר מאה באמה וכל ישראל עומדים בתוכה?! אלא זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה
  • ודכוותה: (במדבר כ, י): "ויקהילו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע" -- א"ר חנין כמין כברה היתה וכל ישראל עומדין עליה; אלא זו אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה.
  • ודכוותה: (יהושע ג, ט): "ויאמר יהושע אל בני ישראל גשו הנה" --
רב הונא אמר זקפן בין שני בדי הארון
רבי חמא בר חנינא אמר שמן בין שני בדי הארון
ורבא אמר צמצמן בין שתי בדי הארון הדא הוא דכתיב (שם, י) "ויאמר יהושע בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם" - אמר להם מתוך שהחזיקו אתכם שני בדי הארון יודע אני ששכינתי ביניכם.
  • אף בבית המקדש כן, דתנינן עומדים צפופים ומשתחוים רווחים.
רבי שמואל בר איביה בשם רבי אחי אמר ריוח ארבע אמות בין כל אחד ואחד, אמה לכל צד, שלא יהא אחד מהן שומע קול חבירו מתפלל.
  • אף לעתיד לבא כן שנאמר (ירמיה ג, יז): "בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' ונקוו אליה כל הגוים".
ר' יוחנן סלק למשאל בשלמיה דרבי חנינא ואשכחיה דהוה עסיק בהדין פסוקא "בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' ונקוו אליה כל הגוים". אמר לו ומחזקת היא אותן? א"ל המקרא אומר (ישעיהו נ"ד, ב'-ג') "הרחיבי מקום אהלך...כי ימין ושמאל תפרוצי".