חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תנאים להיתר סוג למיתקנים פוטו-וולטאיים במתח נמוך

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תנאים להיתר סוג למיתקנים פוטו-וולטאיים במתח נמוך מתוך ספר החוקים הפתוח

תנאים להיתר סוג למיתקנים פוטו־וולטאיים במתח נמוך


ק״ת תשפ״א, 130, 260.


ניתן בזה היתר סוג לפי סעיף 4(א) לחוק החשמל, התשי״ד–1954 (להלן – חוק החשמל), למיתקנים העומדים בתנאים המצטברים שיפורטו להלן (להלן – תנאי היתר הסוג). לשם הוכחת העמידה בתנאי היתר הסוג, יגיש המבקש למחלק הצהרה של בעל רישיון חשמלאי, המתאים לגודל המיתקן, שביצע את התקנת המיתקן, שלפיה המיתקן הותקן בהתאם לתנאי היתר הסוג, הערוך בנוסח כאמור בתוספת הראשונה, וכן יגיש טופס בדיקה חתום על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק, כאמור בתקנה 7 לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ״ה–1985 (להלן – תקנות הרישיונות), המתאים לגודל המיתקן, הערוך בהתאם לנוסח המצורף בתוספת השנייה, שלפיו המיתקן נבדק ונמצא כי הוא תקין ומאושר לסנכרון ולחיבור לרשת החשמל.


התנאים להיתר סוג למיתקנים פוטו־וולטאיים במתח נמוך הם כלהלן:
(1)
הספק המיתקן הפוטו־וולטאי אינו עולה על 630 קילו־וואט;
(2)
המיתקן עומד בדרישות חוק החשמל ותקנות שהותקנו מכוחו;
(3)
המיתקן עומד בהוראות המפורטות להלן:

תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בהוראות אלה –
”אבזר“ – כהגדרתו בתקנות הארקות ואמצעי הגנה;
”איפוס“ – כהגדרתו בתקנות הארקות ואמצעי הגנה;
”אמצעי הגנה בפני חישמול“ – אמצעי מהאמצעים המפורטים בתקנה 2(ב) לתקנות הארקות ואמצעי הגנה;
”אמצעי מיתוג“ – ציוד חשמלי המיועד להפעלתו או לניתוקו של מיתקן חשמלי או חלק ממנו ממקור זינה;
”אספקה עצמאית“ – אספקת חשמל ממיתקן פוטו־וולטאי למיתקן צריכה שאין לו כל קשר חשמלי לרשת חשמל של מחלק;
”בידוד“, ”בידוד בסיסי“ ו”בידוד כפול“ – כהגדרתם בתקנות הארקות ואמצעי הגנה;
”בעל רישיון ספק שירות חיוני“ – כמשמעותו בחוק משק החשמל;
”הספק המיתקן“ – ההספק הנקוב המצרפי של המהפכים במיתקן הפוטו־וולטאי אשר נמדד בקו״ט;
”הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין“ – ההפרדה בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין באמצעות שנאי פנימי במהפך או שנאי מבדל חיצוני;
”זינה צפה“ – כהגדרתה בתקנות הארקות ואמצעי הגנה;
”זרם“ – שיעורו האפקטיבי של זרם החשמל (rms);
”זרם יתר“ (Over current) – זרם העולה על הזרם הנקוב של המבטח ויכול שיהיה זרם העמסת יתר או זרם קצר;
”זרם נקוב“ – הזרם שבעבורו תוכנן הציוד החשמלי;
”זרם פחת“ (residual current) – סכום וקטורי של הזרמים במוליכים חיים של מעגל, בנקודה כלשהי שבו;
”זרם קצר“ (Short circuit current) – זרם יתר מתמיד המופיע כתוצאה מקצר;
”חוק משק החשמל“ – חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996;
”חשמלאי“ – בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל;
”לוח חשמל“ – מסד והציוד החשמלי המורכב עליו המשמש להבטחה, לפיקוד או לבקרה של מיתקן חשמלי;
”מבטח“ – אמצעי הגנה המיועד להפסקה אוטומטית של זרם יתר במיתקן; מבטח יכול שיהיה נתיך או מפסק אוטומטי;
”מבנה“ – כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”מהפך“ (Inverter) – מכשיר ההופך את הזרם הישר לזרם חילופין;
”מהפך היברידי“ – מהפך שמאפשר הוצאת אנרגיה מהמיתקן הפוטו־וולטאי, הן במקביל לרשת והן בפעולה עצמאית ללא רשת;
”מהפך רשת“ – מהפך שנועד לעבוד במקביל לרשת בלבד;
”מודול“ (Module) – אבזר ההופך את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית בזרם ישר;
”מוליך הארקה“ – כהגדרתו בתקנות הארקות ואמצעי הגנה;
”מחלק“ – בעל רישיון חלוקה כהגדרתו בחוק משק החשמל, וכן מחלק היסטורי;
”מחלק היסטורי“ – מועצה מקומית, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי או יישוב אחר, אשר מתקיימים בו כל התנאים האלה:
(1)
הוא בעל זכויות במקרקעין המשמש לו כמקום צרכנות ובעל זכויות בתשתית חשמל המשמשת אותו לחלוקת חשמל לתושביו;
(2)
הוא מבצע פעילות של רכישת חשמל במתח גבוה, חלוקה והספקה של חשמל לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו;
(3)
הוא קיבל אישור של ראש אגף רישוי ברשות בדבר הכרתו כמחלק היסטורי בהתאם להחלטות הרשות;
”מחרוזת מודולים“ (String) – מודולים המחוברים ביניהם בטור;
”מיתקן פוטו־וולטאי“ – מיתקן חשמל לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו־וולטאית;
”מיתקן צריכה“ – מיתקן חשמל של צרכן המחובר לרשת של מחלק, מהדקי מונה הצריכה;
”המנהל“ – כהגדרתו בחוק משק החשמל;
”מסד“ – מבנה שעליו מורכב ציוד חשמלי;
”מעגל“ – מכלול של ציוד חשמלי המוזן מאותו מקור ומוגן בפני זרם יתר על ידי אותו מבטח;
”מערך“ (Array) – מחרוזות מודולים המחוברות ביניהן במקביל;
”מערכת הארקה“ – מערכת המורכבת מאלקטרודת הארקה, ממוליכי הארקה ומאבזרים המיועדים לחיבור ביניהם לבין הגוף המוארק;
”מנתק“ (Isolator Switch) – אבזר לניתוק המעגל החשמלי ללא עומס ממקור זינה;
”מנתק עומס“ (Load Switch) – מנתק לניתוק המעגל החשמלי תחת עומס ממקור זינה;
”מפסק“ – אבזר למיתוג זרם עד לערכו הנומינלי;
”מפסק אוטומטי“ – מפסק בעל כושר הפסקה של זרם יתר מוגדר הכולל מנגנון אוטומטי להפסקת מעגל במקרה של זרם יתר ויכול שיופעל באופן ידני;
”מפסק פחת“ – מפסק המיועד לנתק אוטומטית מיתקן חשמלי המוגן על ידו ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם פחת כתוצאה מקצר לאדמה;
”מפסק ראשי“ – מפסק המיועד למיתוג מיתקן חשמלי בשלמותו;
”מקור הארקה“ – אלקטרודה העומדת בדרישות תקנות הארקות ואמצעי הגנה;
”מקור זינה“ – גנרטור, שנאי, ממיר, מהפך, מיישר זרם, תא ראשוני או מצבר, הכול לפי העניין;
”מקטע מודולים“ – מודולים הנישאים על ידי קונסטרוקציה רציפה;
”משגוח“ – מכשיר המיועד לפקח על תקינות הבידוד בין מוליכי המיתקן לבין המסה הכללית של האדמה או בין מוליכי המיתקן לבין גופי המתכת של ציוד המיתקן;
”מתח ריקם“ – המתח המרבי שיכול להתפתח בין שני מוליכים סמוכים במיתקן במצב שבו לא זורם זרם במוליכים;
”מתח נמוך“ – מתח העולה על 50 וולט בזרם חילופין או 120 וולט בזרם ישר ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או על 1,500 וולט בזרם ישר, בין שני מוליכים באותו מעגל;
”פס הארקה“ – פס מתכתי המשמש לחיבור מוליכי הארקה;
”פס השוואת פוטנציאלים“ – כהגדרתו בתקנות החשמל (הארקות יסוד), התשמ״א–1981;
”ציוד חשמלי“ – אבזר או חלק ממיתקן חשמלי;
”סוג II“ – סוג ציוד המיועד לזינה במתח נמוך, שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או בבידוד מוגבר וללא אמצעים לחיבור מוליך הארקה;
”קו“ – קבוצת מוליכים המחברים מקור אספקה או מקור זינה, ישירות או דרך מבטח, ללוח חשמל אחד או יותר, או למהפך;
”קצר“ (Short circuit) – חיבור בעל עכבה נמוכה יחסית, הנגרם בשל תקלה בין שתי נקודות או יותר שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין;
”רשת חשמל“ – כהגדרתה בחוק משק החשמל;
”שילוט בר־קיימא“ – שילוט המוצב במקום בולט לעין באופן המאפשר את הישארותו במקום לאורך שנים, שהכיתוב שבו קריא, והוא בעברית ובערבית;
”שינוי יסודי“ – הגדלת הספק מותקן, שינוי באמצעי ההגנה בפני חישמול או הוספה או החלפה של לוח חשמל;
”תקן“ – תקן ישראלי (ת״י) כמשמעותו בחוק התקנים, התשי״ג–1953, על תיקוניו מזמן לזמן, אשר עותק שלו מופקד לעיון הציבור במכון התקנים; בהעדר תקן כאמור – תקן שפרסמה הנציבות הבין־לאומית לאלקטרוטכניקה (תקן IEC), על תיקוניו מזמן לזמן, אשר עותק שלו מופקד לעיון הציבור במכון התקנים;

פרק ב׳: תנאים כלליים

תכנון, התקנה, בדיקה והפעלה של מיתקן
(א)
לא יתכנן אדם, לא יתקין ולא יבדוק מיתקן פוטו־וולטאי אלא אם כן הוא חשמלאי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודה שאינה עבודת חשמל, כגון חפירה, הנחה של כבל, התקנה מכנית של מודולים וכיוצא באלה, ובלבד שהוא פועל לפי הוראותיו של חשמלאי ובפיקוחו; פיקוח כאמור אינו נדרש לצורך עבודת ניקוי מודולים.
(ג)
תכנון, התקנה, בדיקה והפעלה של מיתקן פוטו־וולטאי או ביצוע כל שינוי יסודי בו ייעשו על פי החוק, על פי הוראות אלה ובהתאם להוראות היצרן של הציוד.
(ד)
לא יפעיל אדם מיתקן פוטו־וולטאי המחובר אל רשת חשמל של מחלק, אלא לאחר שקיבל את כל האישורים הנדרשים להפעלה של אותו סוג מיתקן לפי כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע״ח–2018 (להלן – כללי אמות המידה).
(ה)
לצורך הפעלת מיתקן פוטו־וולטאי במקביל לגנרטור העובד במנותק לרשת, יוודא מתכנן המיתקן את התאמת מערכות הבקרה של מיתקני הייצור, ובכלל זה מערכות אגירת אנרגיה מתאימות לניהול הייצור במשטרי עבודה שונים, תוך מניעת חיבור לרשת ללא סנכרון.
(ו)
הספק מיתקן פוטו־וולטאי חד־מופעי לא יעלה על 5 קילו־וואט.
(ז)
ציוד חשמלי המהווה חלק ממיתקן פוטו־וולטאי יתאים לנדרש בתקן הנוגע לעניין אותו ציוד חשמלי.
מוליכים וכבלים בצד הזרם הישר
(א)
שטח החתך של מוליכי הזרם הישר עד למהפך במיתקן הפוטו־וולטאי יהיה בהתאם לזרם הקצר המצרפי הצפוי לעבור דרכם.
(ב)
הבידוד של מוליכי הזרם הישר במיתקן הפוטו־וולטאי יתאים למתח ריקם המרבי שיכול להתפתח מחיבור טורי של המודולים במחרוזת.
(ג)
כאשר מתקינים מוליכים במתחים שונים באותו מובל, יתאים הבידוד של המוליכים למתח הגבוה ביותר.
מרווח תפעול ותחזוקה
מיתקן פוטו־וולטאי יותקן באופן המאפשר גישה נוחה ובטיחותית לתפעול ולתחזוקה של שני המיתקנים.

פרק ג׳: אמצעי מיתוג ואבטחה

כללי
(א)
במיתקן פוטו־וולטאי יותקנו מבטחים ואמצעי מיתוג המתאימים לסוג ולרמה של המתח והזרם במעגל.
(ב)
על כל מבטח, אמצעי מיתוג, לוח חשמל או תיבה במיתקן פוטו־וולטאי, או בצמוד לכל אחד מהם, יותקן שילוט בר־קיימא שבו יצוין שם המיתקן החשמלי ומספר המעגל המזין אותו.
לוח חשמל
(א)
על דלת של לוח חשמל יותקן שילוט בר־קיימא שבו יצוין שם הלוח ומספר המעגל שמזין אותו.
(ב)
לוח חשמל שמוזן ישירות ממודולים ימוקם בטווח ראייה מהם.
(ג)
לוח חשמל שמוזן ישירות ממהפכים ימוקם בטווח ראייה מהם.
(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), ניתן למקם לוח חשמל שלא בטווח ראייה מהמודולים או מהמהפכים, ובלבד שתתאפשר נעילה של אמצעי המיתוג שמותקן בלוח, במצב מופסק בלבד.
מפסק ראשי
(א)
במיתקן פוטו־וולטאי או בכל חלק ממנו הניתן להפעלה באופן עצמאי, יותקן מפסק ראשי בצד זרם החילופין.
(ב)
המפסק הראשי יימצא במקום נוח לגישה.
(ג)
בסמוך למפסק הראשי יותקן שלט בר־קיימא שבו יירשם באותיות לבנות על רקע אדום: ”מפסק ראשי של מיתקן פוטו־וולטאי“.
(ד)
במיתקן פוטו־וולטאי חד־מופעי, המפסק הראשי יהיה דו־קוטבי.
(ה)
במיתקן פוטו־וולטאי תלת־מופעי, המפסק הראשי יהיה ארבע־קוטבי.
אמצעי מיתוג למבנה
(א)
בכל מבנה שבו מותקנים מיתקן פוטו־וולטאי ומיתקן צריכה, יותקן אמצעי מיתוג המאפשר ניתוק בו־זמני של שניהם.
(ב)
אמצעי מיתוג כאמור יכול שיהיה מפסק זרם או לחצן עם מערך פיקוד מתאים, המאפשר ניתוק מפסקים ראשיים של מיתקן הצריכה ושל המיתקן הפוטו־וולטאי.
(ג)
כל אחד מאמצעי המיתוג כאמור יימצא במקום נוח לגישה, ובצמוד אליו יותקן שילוט בר־קיימא שבו האותיות לבנות על רקע אדום ונוסחו יהיה: ”התקן לניתוק מיתקני החשמל במבנה“.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אם אמצעי המיתוג הראשיים של כל אחד מהמיתקנים סמוכים ובטווח ראייה זה מזה, אין חובה להתקנת אמצעי מיתוג המנתק את שני המיתקנים בו־זמנית.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (א), במבנה שיש בו כמה מיתקני צריכה ומיתקן פוטו־וולטאי אחד או יותר המחובר למיתקן צריכה אחד או יותר, ניתן להסתפק באמצעי מיתוג המנתק בו־זמנית את מיתקן הצריכה ואת המיתקן הפוטו־וולטאי המתאים המחובר אליו.
הגנה בפני ברקים ומתחי יתר
מתכנן מיתקן פוטו־וולטאי יקבע, בהתאם לסוג המיתקן, מקום התקנתו ותנאי ההתקנה, את הצורך בהתקנת אמצעים להגנה בפני ברקים ומתח יתר ואת סוגם.
אמצעי מיתוג ואבטחה בצד הזרם הישר
(א)
מתכנן מיתקן פוטו־וולטאי יקבע את הצורך בהתקנת מבטחים להגנת המוליכים מהמחרוזות בהתאם לכמות המחרוזות, לחתך המוליכים ולזרם הקצר המרבי, וכן יקבע את סוגם.
(ב)
אם קיים לוח איסוף מחרוזות במיתקן הפוטו־וולטאי, יותקן מנתק דו־קוטבי ראשי בלוח.
(ג)
אם קיים לוח איסוף מערכים במיתקן הפוטו־וולטאי, יותקן אמצעי מיתוג לכל קוטב בלוח.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), אין חובה להתקין מבטח בקוטב מאורק.
(ה)
בכניסה מצד הזרם הישר של מהפך יותקן מפסק אחד או יותר לניתוק של כל המחרוזות והמערכים המחוברים אליו; מפסק כאמור יכול שיהיה חלק אינטגרלי מהמהפך.
(ו)
על אף האמור בסעיף קטן (ה), לצורך ניתוק מחרוזות ניתן להשתמש בבית תקע ותקע במהפך המוזן במישרין מהמחרוזות, ובלבד שיותקן בצמוד לתקע שילוט המחייב ניתוק המהפך בצד זרם חילופין לפני ניתוק התקע.
(ז)
על אף האמור בסעיף קטן (ה), אין חובה להתקין מפסק בהתקיים התנאים המצטברים שלהלן:
(1)
המהפך מוזן מקבוצת מערכים אחת או מכמה קבוצות מערכים המחוברים ללוח איסוף מערכים אחד;
(2)
קיים קשר עין בין המהפך לבין לוח איסוף מערכים המזין אותו, והמרחק ביניהם אינו עולה על 3 מטרים, או לחלופין, מותקן אמצעי ניתוק ראשי לקבוצת המערכים, הניתן לנעילה במצב מופסק בלבד;
(3)
בלוח איסוף מערכים קיים מפסק ביציאה לכיוון המהפך.
(ח)
בסמוך לכל לוח שבו מותקנים נתיכים יותקן שילוט בר־קיימא שנוסחו יהיה: ”לפני שליפת הנתיכים יש להפסיק את אמצעי המיתוג המתאים במעלה הזינה“.
אמצעי מיתוג ואבטחה בצד זרם החילופין
(א)
בצד זרם החילופין, ביציאה מהמהפך בטווח ראייה ובמרחק שלא יעלה על 3 מטרים ממנה, יותקן מפסק אוטומטי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), במיתקן שבו קיימת הגנה מפני זרם קצר על מעגלים, תתאפשר התקנת מפסק או מנתק עומס במקום המפסק האוטומטי בהתקיים אחד מהתנאים שלהלן:
(1)
אורך המוליכים שבין המהפך לבין לוח חשמל מצד זרם החילופין יהיה קצר ככל האפשר ולא יעלה על 25 מטרים;
(2)
מוליכי היציאה מהמהפך יהיו בחתך עם זרם מתמיד מרבי (Iz) השווה לפחות לנתוני היצרן על זרם הקצר המרבי העשוי להיווצר ביציאה מהמהפך.
(ג)
אמצעי מיתוג כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יהיו דו־קוטביים למהפך חד־מופעי ותלת־קוטביים או ארבע־קוטביים למהפך תלת־מופעי.

פרק ד׳: המהפך

כללי
מהפך יותקן במיקום נגיש ונוח לתפעול ולתחזוקה, בהתאם להוראות יצרן המהפך.
מהפך רשת
(א)
תובטח התנתקות והפרדה מהרשת בהתאם להוראות ספק שירות חיוני שייקבעו במסגרת התיאום הטכני או, בהעדר הוראות כאלה – בתוך 0.2 שנייה מהפסקת ההזנה ברשת.
(ב)
חיבור המהפך מחדש בהמשך להתנתקות כאמור בסעיף קטן (א), ייעשה לפי ההוראות שנקבעו בעניין במסגרת התיאום הטכני עם ספק השירות החיוני או, בהעדר הוראות כאלה – בחלוף 5 דקות לפחות מרגע חזרת ההזנה מהרשת.
(ג)
המהפך יפסיק להוציא אנרגיה פעילה לרשת החשמל כאשר המתח בנקודת החיבור לרשת חורג מהגבולות הנקובים באמת מידה 41 לספר אמות המידה בכללי אמות המידה.
(ד)
המהפך יתפקד ברציפות בתחום התדרים בהתאם להוראות ספק שירות חיוני שייקבעו במסגרת התיאום הטכני או, בהעדר הוראות כאלה – בין 47 הרץ לבין 51.5 הרץ; המיתקן יפסיק להוציא אנרגיה פעילה לרשת החשמל כאשר התדר בנקודת החיבור לרשת יחרוג מתחום התדרים האמור.
מהפך היברידי
נוסף על האמור בסעיף 13, לגבי מהפך היברידי יחולו גם ההוראות המפורטות להלן:
(1)
הותקן מהפך היברידי במיתקן פוטו־וולטאי, יכלול המיתקן אמצעי מיתוג המבטיח הפרדה גלוונית בין מוליכי המופעים של הרשת למוליכי המופעים המקבלים הזנה עצמאית מהמהפך; אמצעי המיתוג כאמור יכול להיות חלק אינטגרלי מהמהפך ההיברידי;
(2)
נעשה שימוש במהפך היברידי, יש להבטיח את רציפות מוליך האפס בהתאם להנחיות יצרן המהפך; לעניין זה, ”מוליך האפס“ – כהגדרתו בתקנות הארקות ואמצעי הגנה;
(3)
בפעולה עצמאית ללא רשת, נדרשת הגנה על ידי מפסק פחת ביציאת זרם חילופין אשר יותקן בהתאם להוראות סעיף 19 להלן;
(4)
לוח המוזן מיציאה המיועדת לעבודה גם בהפסקת ההזנה מרשת, יהיה נפרד חשמלית מלוחות החשמל המוזנים מהרשת ויותקן עליו או בצמוד אליו, שילוט בר־קיימא עם כיתוב זה: ”זהירות – קיים מתח ממיתקן PV גם לאחר הפסקת הרשת“.
איכות החשמל
תכנון והתקנה של מיתקן פוטו־וולטאי יבטיחו שהפעלתו בכל עת לא תגרום לפגיעה באיכות החשמל הנדרשת ברשת שאליה מחובר המיתקן, זאת לפי האמור בתקן ת״י 50160 – אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות חשמל ציבוריות, בתקן ת״י 61000 חלק 3.11 – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (flicker) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך – ציוד בעל זרם נקוב עד 75 אמפר ועד בכלל המצריך חיבור בתנאים מיוחדים, בתקן ת״י 61000 חלק 3.7 – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הערכת גבולות פליטה לחיבור מיתקנים גורמי תנודות למערכות להספקת חשמל במתח גבוה, במתח עליון ובמתח על, ובתקן ת״י 51900 – כללי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות במערכות הספק חשמלי.

פרק ה׳: הארקות

כללי
(א)
הציוד החשמלי במיתקן פוטו־וולטאי שנדרש להאריק אותו, ושהותקן במבנה או בתחום ההשפעה של הארקת היסוד של המבנה, יחובר אל פס השוואת הפוטנציאלים של אותו מבנה, אשר ישמש הן להארקות בצד הזרם הישר והן להארקות בצד זרם החילופין.
(ב)
חל איסור על שימוש בצנרת מים לצורך הארקה במיתקן פוטו־וולטאי.
(ג)
במיתקן פוטו־וולטאי המתחבר למיתקן צריכה קיים, שבו צנרת המים משמשת כאלקטרודת הארקה, תותקן מערכת הארקה שאינה נסמכת על צנרת המים; צנרת המים תחובר אל מערכת הארקה של המיתקן הפוטו־וולטאי לצורך השוואת פוטנציאלים.
(ד)
אם על פי הוראות יצרן הציוד יש לבצע הארקה של אחד הקטבים בצד הזרם הישר, יתאפשר הדבר בתנאי שקיימת הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין; הפרדה כאמור יכול שתהיה במהפך או באמצעות שנאי מבדל; לצורך ביצוע ההארקה כאמור, אין להשתמש בחיבור להארקת יסוד.
הארקת מודולים וקונסטרוקציה
(א)
במודול שאינו מוגן באמצעות בידוד כפול, תותקן הארקה.
(ב)
במודול המוגן באמצעות בידוד כפול בעל חיבור המיועד להארקה יקבע המתכנן את ביצוע ההארקה בהתאם להוראות יצרן הציוד.
(ג)
במודול המוגן באמצעות בידוד כפול ללא חיבור ייעודי מובנה המיועד להארקה – לא תותקן הארקה.
(ד)
כאשר קונסטרוקציה שעליה מותקן מודול מתאימה לשמש כמוליך הארקה בפני חישמול לפי תקנות הארקות ואמצעי הגנה, תבוצע הארקת המודול באמצעות חיבור לקונסטרוקציה או לפס השוואת פוטנציאלים או לפס הארקה או להתקן הארקה אחר, באמצעות מוליך הארקה עשוי נחושת בעל שטח חתך של 10 ממ״ר לפחות או באמצעות התקן ייעודי אחר.
(ה)
קונסטרוקציה כאמור בסעיף קטן (ד), תחובר אל פס השוואת פוטנציאלים במבנה עם הארקת ייסוד, או אל פס הארקה ראשי במבנה ללא הארקת ייסוד, באמצעות מוליך הארקה עשוי נחושת בעל שטח חתך של 16 ממ״ר לפחות או מוליך מחומר אחר בחתך המאופיין על ידי ערך של זרם מתמיד המרבי (Iz) השווה לפחות לזה של מוליך הנחושת.
(ו)
על אף האמור בסעיף קטן (ה), במיתקן פוטו־וולטאי שהספקו אינו עולה על 15 קילו־וואט, אפשר שהמוליך יהיה בחתך של 10 ממ״ר לפחות.
(ז)
הארקת גוף המהפך על ידי חיבור אל פס השוואת הפוטנציאלים או פס ההארקה, תהיה באמצעות מוליך הארקה עשוי נחושת בעל שטח חתך של 10 ממ״ר לפחות.
(ח)
על אף האמור, חובת ההארקה לפי סעיף זה לא חלה על המיתקנים המפורטים בסעיף 23(א).

פרק ו׳: אמצעי הגנה בפני חישמול בצד זרם החילופין

אמצעי הגנה בפני חישמול בצד זרם החילופין
(א)
היה מיתקן פוטו־וולטאי מחובר לשנאי המזין גם את מיתקן הצריכה במבנה שעליו או שבו הוא מותקן, יהיו אמצעי ההגנה בפני חישמול מתאימים גם לאלה של מיתקן הצריכה שבמבנה.
(ב)
הותקנו אמצעי ההגנה בשיטת ”איפוס“ בהתאם להוראות תקנות הארקות ואמצעי הגנה, יוארק מוליך האפס, כהגדרתו באותן תקנות, בנקודה אחת בלבד.
מפסק פחת בצד זרם החילופין
(א)
הותקן מפסק פחת במעגל או בקו הזינה למהפך או בקו הזינה ללוח שאליו מחוברים כמה מהפכים, יהיה מפסק הפחת מדגם B העומד בדרישות של תקן ת״י 62423 – מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) מטיפוס F ומטיפוס B בעלי שילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים) וללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אין חובה בהתקנת מפסק פחת מדגם B כאשר מתקיים אחד מהתנאים האלה:
(1)
היצרן של המהפך מצהיר שהמהפך מספק הפרדה גלוונית בין צד זרם ישר לצד זרם חילופין;
(2)
צורת ההתקנה מספקת הפרדה גלוונית בין המהפך למפסק הפחת באמצעות שנאי מבדל או אמצעי אחר;
(3)
המהפך תואם את דרישות תקן IEC 62109-1 (Safety of power converters for use in photovoltaic power system – Part 1: General requirements), והוראות יצרן המהפך אינן דורשות מפסק פחת מסוג B; במקרה זה סוג מפסק המגן יהיה בהתאם להוראות יצרן המהפך.
(ג)
היה המהפך במיתקן מהפך עם הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין והוחלף למהפך ללא הפרדה גלוונית, יוחלף גם מפסק הפחת בהתאם לדרישות לפי סעיף קטן (א).
מפסק פחת כהגנה נוספת בלוח דירתי
החליט מתכנן המיתקן כי יש צורך בהתקנת מפסק פחת כהגנה נוספת במיתקן פוטו־וולטאי המחובר ללוח דירתי, יקבע המתכנן את ערכו של זרם הפחת המפעיל אותו לפי גודל המיתקן וסוגו ויותקן מפסק פחת בהתאם להוראות סעיף 19.
מפסק פחת כאמצעי הגנה בלעדית
נוסף על האמור בסעיף 19, מפסק פחת הפועל כאמצעי להגנה בלעדית של המיתקן בפני חישמול יותקן בהתאם להוראות תקנות הארקות ואמצעי הגנה, ויעמוד בהוראות אלה:
(1)
שילוב של ממסר הזליגה שניזון ממתח פיקוד ושנאי זרם מסכם למטרות הגנה בפני זרם פחת כהגנה בלעדית של המיתקן, ילווה בהסדרת הניתוק של מפסק הזרם הראשי בהעדר מתח הפיקוד;
(2)
ליד הממסר כאמור בפסקה (1) או עליו, יימצא שילוט בר־קיימא המציין את זרם הכוונון שלו;
בסעיף זה, ”אמצעי להגנה בלעדית“ – כמשמעותו בתקנה 68 לתקנות הארקות ואמצעי הגנה.
הגנה בפני חישמול בצד זרם החילופין בשיטה של זינה צפה (IT)
(א)
שימוש בשיטת זינה צפה כאמצעי הגנה בפני חישמול במיתקן פוטו־וולטאי המותקן בחצר שאינה חקלאית והמחובר לרשת חלוקה, מותנה בהסבת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה, אם יש צורך בכך, לשיטת זינה צפה.
(ב)
שימוש באמצעים כמפורט בסעיף קטן (א) ייעשה בהתאם לקבוע בתקנות הארקות ואמצעי הגנה, וכן בהתאם לאמור להלן:
(1)
המפסק הראשי של המיתקן יצויד בסליל ניתוק, שיחובר במעגל פיקוד מתאים למשגוח הבידוד ולממסר, ואשר ינתק את המפסק במקרה של תקלה במעגל הפיקוד;
(2)
התראה על ליקוי בבידוד תועבר מהמשגוח לגורם האחראי על האחזקה והתפעול של המיתקן, והליקוי יתוקן באופן מיידי;
(3)
לא תוקן הליקוי הראשון בבידוד אחרי ההתראה כאמור בפסקה (2), ינותק המפסק הראשי של המיתקן באופן אוטומטי בעקבות הפקודה שתועבר מהמשגוח כתוצאה מאיתור של ליקוי שני;
(4)
המשגוח יכלול התקן לבדיקת תקינות הבידוד במיתקן שתתבצע בעזרת לחיץ שיפעיל הדמיה של תקלה בבידוד;
(5)
ליד המשגוח לכוונון או עליו, יימצא שילוט בר־קיימא המציין את נתוני הכוונון שלו, את התוצאות ואת התאריך של מדידת ההארקה במוליך ההגנה כלפי המסה הכללית של האדמה;
(6)
בדיקת התקינות של המשגוח תבוצע בהתאם לדרישות המפורטות בפרק י״א להוראות אלה.

פרק ז׳: אמצעי הגנה בפני חישמול בצד הזרם הישר

כללי
(א)
במיתקנים הפוטו־וולטאיים המפורטים להלן, לא נדרשים אמצעים נוספים להגנה בפני חישמול בצד הזרם הישר:
(1)
מיתקן שלא מותקן בחצרים חקלאיים שבו לא יכול להתפתח מתח ריקם או מתח עבודה העולה על 60 וולט;
(2)
מיתקן המותקן בחצרים חקלאיים שבו לא יכול להתפתח מתח ריקם או מתח עבודה העולה על 30 וולט.
(ב)
במיתקן פוטו־וולטאי שבו מתח ריקם עולה על הערכים המפורטים בסעיף קטן (א), יינקטו האמצעים הנוספים להגנה בפני חשמול המפורטים להלן:
(1)
ייעשה שימוש בציוד סוג II בלבד (מודולים, כבלים ולוחות);
(2)
יותקן משגוח לבקרת רמת הבידוד כמפורט בסעיף 25;
(3)
במיתקן פוטו־וולטאי המצויד במהפך ללא הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין, יותקן גם משגוח לבקרת זרם פחת כמפורט בסעיף 24; אפשר שהמשגוח שמותקן לפי פסקה זו יהיה אותו משגוח שמותקן לפי פסקה (2), ובלבד שהוא מבצע את שתי הפעולות.
משגוח לבקרת זרם פחת
(א)
בצד הזרם הישר של מיתקן פוטו־וולטאי יותקן משגוח לבקרת זרם הפחת, בעל יכולת ניטור ומעקב אחרי זרם פחת וניתוקו של המיתקן בזרם פחת חריג מצד הזרם הישר במצבים המפורטים להלן:
(1)
זרם פחת מתמשך (קיים בעבודה רגילה);
(2)
שינוי פתאומי של זרם הפחת (במקרה תקלה בבידוד).
(ב)
משגוח ישולב עם אמצעי מיתוג מתאים או יכלול מנגנון פנימי לניתוק של המיתקן בזרם פחת חריג; אפשר שהמשגוח ואמצעי המיתוג יהיו חלק מהמהפך.
(ג)
המשגוח יפעל לניתוק בתוך 0.3 שנייה מעת תחילת זרם פחת מתמשך העולה על –
(1)
‎300 mA כאשר הספק המוצא של המהפך הוא עד 30 קו״א;
(2)
במהפך שהספקו גדול מ־30 קו״א יש להוסיף לערך זרם הפחת לפי פסקה (1) ‎10 mA לכל קו״א.
(ד)
אופיין הפעולה של המשגוח יתאים לניתוק זרם פחת של mA 30 בשינוי פתאומי, בתוך 0.3 שנייה.
(ה)
המשגוח יכול שיפעל לחיבור מחדש לאחר ירידת זרם הפחת מתחת לערכים המפורטים בסעיף זה.
משגוח לבקרת רמת בידוד
(א)
בצד הזרם הישר של מיתקן פוטו־וולטאי יותקן משגוח לפיקוח על רמת הבידוד של המיתקן.
(ב)
אפשר שהמשגוח יהיה חלק מהמהפך.
(ג)
המשגוח יבצע מדידה של התנגדות הבידוד לפני כל הפעלה של המיתקן ולפחות פעם ביום.
(ד)
כיוונון המשגוח יאפשר איתור של ירידה בהתנגדות הבידוד מתחת לערכים המזעריים המפורטים בטבלה שלהלן:
הספק המערך המחובר
למהפך KWP
התנגדות הבידוד
KὨ
P ≤ 2030
‎30 ≥ P > 2020
‎50 ≥ P > 3015
‎100 ≥ P > 5010
‎200 ≥ P > 1007
‎400 ≥ P > 2004
‎500 ≥ P > 4002
P > 5001
(ה)
במיתקן פוטו־וולטאי המצויד במהפך עם הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין, יספק המשגוח התראה באמצעות תקשורת שתגיע למקום מאויש, בכל חריגה מהערכים המפורטים בטבלה שלעיל.
(ו)
במיתקן פוטו־וולטאי המצויד במהפך ללא הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין, ינותק המהפך בצד הזרם הישר עד לחזרת מצב הבידוד למצב תקין.

פרק ח׳: מיתקן פוטו־וולטאי שבו מערך המודולים ולוחות הזרם הישר פרוסים על גגות של כמה מבנים

מיתקן פוטו־וולטאי שבו מערך המודולים ולוחות הזרם הישר פרוסים על גגות של כמה מבנים
(א)
במבנה שבו מותקנים מהפכים, יותקן אמצעי מיתוג המנתק את המיתקן הפוטו־וולטאי בשלמותו ואת כל מיתקן הצריכה באותו מבנה בהתאם לנדרש לפי פרק זה להוראות אלה.
(ב)
יש להתקין בלוחות החשמל שבכל אחד מהמבנים שילוט בר־קיימא לגבי אמצעי המיתוג כאמור בתוספת השלישית, וכן שילוט לגבי מיקום המפסק הראשי כאמור בתוספת השלישית.
(ג)
מותקן מיתקן פוטו־וולטאי בפריסה על כמה מבנים, יש להתקין מערכת הארקה משותפת בהתאם להוראות אלה:
(1)
יבוצע חיבור בין מערכות ההארקה של כל המבנים שעליהם הותקן המיתקן הפוטו־וולטאי, כך שתתקבל מערכת הארקה משותפת; חיבור כאמור יבוצע בשתי נקודות לפחות של כל מערכת הארקה ולכל נקודת חיבור תובטח גישה חופשית;
(2)
תובטח השוואת פוטנציאלים בין מיתקן הצריכה שבכל אחד מהמבנים לבין המיתקן הפוטו־וולטאי;
(3)
אמצעי ההגנה בפני חישמול שהיו מותקנים במבנים לפני הקמת מיתקן הפוטו־וולטאי יותאמו למערכת ההארקה החדשה; אם מדובר באיפוס, יש לבצע איפוס יחיד במיתקן;
(4)
מוליך המקשר בין מערכות ההארקה של המבנים יהיה בעל שטח חתך מזערי כקבוע בתקנה 18 לתקנות הארקות ואמצעי הגנה.

פרק ט׳: הוראות שונות

תכניות חשמל ושילוט
(א)
במיתקן פוטו־וולטאי יימצאו בכל לוח חשמל או בחדר החשמל –
(1)
תכנית שטח המפרטת את פריסת כל הציוד של המיתקן הפוטו־וולטאי;
(2)
תכנית חשמלית חד־קווית ותכנית פיקוד ובקרה, הן בתחום הזרם הישר והן בתחום זרם החילופין, אשר יכללו את פרטי הציוד החשמלי המותקן;
(3)
תכנית הארקות ומערך הגנה בפני חשמול הכוללת את אופן החיבורים של מרכיבי המיתקן אל פסי ההארקה או אל פס השוואת הפוטנציאלים.
(ב)
על דלת הלוח הראשי יותקן שילוט בר־קיימא ובולט לעין המורה על מיקום תכניות החשמל.
(ג)
על לוח חשמל שאליו מחובר מיתקן פוטו־וולטאי יותקן שילוט בר־קיימא שבו יצוין כי במבנה מצוי מיתקן פוטו־וולטאי.
(ד)
בכל מהפך או בכל לוח חשמל המזין אותו יימצאו תכניות החשמל של החלק במיתקן הפוטו־וולטאי המשויך לו.
שילוט
נדרש שילוט לפי הוראות אלה, השילוט ינוסח, יעוצב ויוצב כמפורט בתוספת השלישית, לפי העניין, והכול אם מפורט שלט באותו עניין בתוספת השלישית.

פרק י׳: היתר מאת המנהל

היתר
(א)
לשם הוכחת העמידה בתנאי היתר הסוג, יציג המבקש למחלק הצהרה של בעל רישיון חשמלאי שהתקין את המיתקן ולפיה המיתקן הותקן בהתאם לתנאי היתר הסוג, וטופס בדיקה חתום בידי בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בתקנה 7 לתקנות הרישיונות, בהתאם לגודל המיתקן, לפיו המיתקן נבדק ונמצא כי הוא תקין ומאושר לסנכרון ולחיבור לרשת החשמל.
(ב)
ביצוע שינוי יסודי במיתקן פוטו־וולטאי מחייב קבלת היתר חדש מאת המנהל או בדיקה ואישור של הבודק להתאמה לתנאי היתר הסוג.

פרק י״א: בדיקת מיתקן פוטו־וולטאי

כללי
(א)
לצורך חיבור מיתקן פוטו־וולטאי לרשת והפעלתו יש לערוך בדיקה של המיתקן.
(ב)
האחריות לביצוע בדיקה כאמור מוטלת על בעל המיתקן.
בדיקה לצורך הפעלה
(א)
מיתקן פוטו־וולטאי ייבדק לפני הפעלתו הראשונה ולאחר ביצוע כל שינוי יסודי, על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק, כמשמעותו בתקנות הרישיונות, בהתאם לתנאי הרישיון; הבדיקה תכלול את בדיקת התאמתו של המיתקן לדרישות חוק החשמל, התקנות מכוחו והוראות אלה, לפי הבדיקות והמדידות המופיעות בדוח הבדיקה שבתוספת השנייה ובכלל זה הבדיקות המפורטות להלן:
(1)
בדיקת התיעוד של המיתקן כולל תכניות, תקניות הציוד וכיוונון מהפכים;
(2)
בדיקת הגנה בפני חישמול בצד הזרם הישר ובצד זרם החילופין, ובכלל זה מקור הארקה, רציפות הארקה והשוואת פוטנציאלים;
(3)
בדיקה של התאמת העמסת מוליכים, אמצעי מיתוג ואבטחה בצד הזרם הישר ובצד זרם החילופין בהתאם לסעיפים 10 ו־11 ובהתאם לתכנון;
(4)
בדיקת אמצעי ניתוק משותף למיתקן הפוטו־וולטאי ולמיתקן הצריכה; בדיקה לפי פסקה זו לא נדרשת במיתקן שלא מחובר לרשת;
(5)
בדיקה של התאמת השילוט לנדרש בהנחיות אלה;
(6)
וידוא הימצאות תכניות חשמל בלוחות החשמל;
(7)
וידוא מרחקים והפרדה פיזית בין מיתקני החשמל הקיימים והמיתקן הפוטו־וולטאי;
(8)
מדידה של עכבת לולאת תקלה בכל לוח;
(9)
מדידת התנגדות הבידוד בקווים ובמעגלים בכל לוח;
(10)
בדיקת מפסקי פחת בהתאם לסעיף 19;
(11)
מדידת מתח בצד זרם החילופין לפני הפעלת המיתקן ואחריה;
(12)
בדיקת ההתאמה של חתך המוליכים להעמסה הצפויה.
(ב)
אם הבדיקה מבוצעת במיתקן שעדיין לא חובר למתח, יבוצעו הבדיקות הדורשות מתח בזמן ביצוע בדיקת ההתחברות.
(ג)
הבודק יתעד את הבדיקות על גבי דוח הבדיקה שבתוספת השנייה.

פרק י״ב: תיעוד מסמכי המיתקן

תיעוד מסמכי המיתקן
באחריות בעל המיתקן הפוטו־וולטאי, מחזיקו או מפעילו לשמור בתיק או בספר המיתקן את כל המסמכים האלה:
(1)
תכניות החשמל של המיתקן;
(2)
אישור כיוונון המהפכים;
(3)
הצהרה של בעל רישיון חשמלאי שהתקין את המיתקן שתהיה ערוכה בנוסח כאמור בתוספת הראשונה;
(4)
דוח בדיקת המיתקן וטופס הבדיקה חתום על ידי בעלי רישיון חשמלאי בודק, אשר ערוך לפי הנוסח בתוספת השנייה.

תוספת ראשונה

(סעיף 32(ג))

הצהרת חשמלאי מבצע

אני מצהיר בזאת כלהלן:
א.
המיתקן הפוטו־וולטאי המותקן בכתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שהספקו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . והמצוי בבעלותו של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (להלן – המיתקן), הותקן על ידי.
ב.
ג.
המיתקן במצב תקין וראוי לשימוש.
הערות:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת חשמלאי מבצע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שנייה

(סעיף 31 וסעיף 32(ד))

טופס בדיקה של מיתקן פוטו־וולטאי

(הטופס הושמט)

תוספת שלישית

(סעיף 26(ב) ו־28)

שלט שיותקן על לוח חשמל ראשי של המיתקן, המציין קיום מיתקן PV במבנה – צורתו תהיה כלהלן:
(איור הושמט)
שלט שיותקן לפי סעיף 7 בסמוך למפסק הראשי של המיתקן הפוטו־וולטאי – נוסחו וצורתו יהיו כמפורט להלן:
מפסק ראשי של מיתקן פוטו וולטאי
قاطع رئيسي لمنشأة فوتوفولتيّة
שלט שיותקן לפי סעיף 8 בסמוך למפסק ניתוק החשמל למבנה, נוסחו וצורתו יהיו כמפורט להלן:
התקן לניתוק החשמל במבנה
وسيلة لفصل منشأة الكهرباء في المبنى
שלט שיותקן לפי סעיפים 10 ו־26(ב), בסמוך לכל לוח בו מותקנים נתיכים, נוסחו וצורתו יהיו כמפורט להלן:
לפני שליפת הנתיכים יש להפסיק את אמצעי המיתוג המתאים במעלה הזינה
قبل سحب الفيوزات يجب فصل وصيلة القطع المناسبة من مصدر التغذية
[תיקון: תשפ״א]
שלט שיותקן לפי סעיף 14 בסמוך ללוח המוזן מיציאה המאפשרת עבודה עצמאית של המהפך – נוסחו וצורתו יהיו כמפורט להלן:
זהירות – קיים מתח ממיתקן פוטו וולטאי גם לאחר הפסקת הרשת
تحذير – يوجد جهد في منشأة فوتوفولتية حتى بعد فصل الشبكة


כ״ג בתשרי התשפ״א (11 באוקטובר 2020)
  • יואב קצבוי
    ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.