חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1177, 2699; תשע״ט, 1457, 3068, 3158, 3314, 3331, 3334, 3464, 3470, 3525, 3529, 3547, 3548, 3569, 3594, 4042; תש״ף, 2, 14, 120, 124, 135, 492, 522, 568, 571, 574, 918, 1100, 1128, 1130, 1192, 1208, 1258, 1258, 1258, 1380, 1382, 1433, 1433, 1479, 1610, 1610, 1672, 1698, 1708, 1710, 1740, 1752, 1784, 1814, 1824, 1973, 2032; תשפ״א, 130, 260, 260, 596, 596, 706, 924, 982, 1392, 1500, 1503, 1504, 1504, 1712, 1778, 1885, 1885, 1998, 2084, 2086, 2224, 2274, 2916, 2925, 3112, 3212, 3546, 3569, 3591, 4030; תשפ״ב, 17, 30, 792, 818, 917, 934, 1256, 1338, 1516, 1554, 1818, 1902, 2084, 2438, 2644, 2696, 2774, 2972, 3464, 3466, 3618, 3678; תשפ״ג, 2, 406, 476, 591, 716, 716, 764, 776, 896, 915, 1212, 1213, 1784, 1804, 1908, 2380, 2450, 2524; תשפ״ד, 190, 262, 636.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 17(ד), 30(2) ו־33 לחוק משק החשמל, התשנ״ו–1996, קבעה רשות החשמל ספר אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני כמפורט להלן:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

סימן א׳: פרשנות והוראות כלליות

[תיקון: 29.11.05, 1.6.08, 11.4.11, 9.6.14, 17.11.14, 2.12.14, 25.11.15, 12.9.16, 27.9.17, 13.5.19, 24.6.19, 23.9.19, 23.9.19, 27.1.20, 27.1.20, 5.8.20, 25.11.20, 22.2.21, 12.4.21, 17.11.21, 14.2.22; תשע״ט־7, תשע״ט־13, תש״ף־2, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־11, תש״ף־12, תש״ף־31, תש״ף־32, תש״ף־34, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״א־26, תשפ״ב־4, תשפ״ב־14, תשפ״ב־21, תשפ״ג־3, תשפ״ג־12]
הגדרות
[צ״ל: בכללים אלו -]
”אירוע חריג“ – אירוע, שאינו ”מצב חריג“ כהגדרתו באמת מידה 124, אשר במהלכו הופסקה אספקת החשמל ברציפות למשך שמונה שעות או ל־20,000 צרכנים לפחות, או אירוע של עומס פניות למוקד, או אירוע של תקלה מחשובית או תפעולית נרחבת אצל ספק שירות חיוני המונעת מספק שירות חיוני אפשרות למתן שרות לצרכנים;
”אישור תעריף“ – מסמך המיישם את החלטות הרשות לגבי יצרן פרטי ואשר כולל, בין היתר, תעריפים הנובעים מההסדרים התעריפיים בנושאי כוח עליון וביטוח, אחריות, דלק חליפי ותעריפים ליצרן בעד רכישת אנרגיה, רכישת זמינות ואנרגיה או רכישת שירותים נלווים, אם וככל שהרשות תקבע את אלה, זאת נוסף על תשלומים ותעריפים החלים על היצרן לפי כל דין. מסמך זה ניתן על ידי יושב ראש הרשות והוא מתעדכן לפי ההוראות הכלולות בו;
”אמפר“ – יחידת זרם בסיסית המשמשת להמרה ליחידות קילו־וולט־אמפר (קו״א);
”אמצעי תשלום“ – לרבות אחד מאלה: הוראת קבע בבנק, כרטיס אשראי, המחאות דחויות, שוברים במזומן, תשלום חשבון צריכה בתדירות חד חודשית, פריסת החוב בחשבון הצריכה, או במונה תשלום מראש;
”אנרגיה מוזנת לרשת“ – הערך הנמדד בקילוואט לשעה על ידי מונה המותקן על הדקי הגנראטור או בנקודת חיבור מיתקן ייצור לרשת לפי העניין ובהתאם לקבוע באמות מידה אלה;
”אנרגיה מוזרמת לרשת“ – אנרגיה שהוזרמה על ידי יחידת ייצור לרשת של ספק שירות חיוני;
”אנרגיה מתחדשת“ – אנרגיה שמקורה הבלעדי הוא אחד מאלה: שמש, רוח, מים, פסולת אורגנית, שפכים או תופעת טבע אחרת;
”בודק מוסמך“ – בעל רישיון של חשמלאי–בודק כאמור בתקנה 7 לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ״ה–1985;
”בעל מקרקעין“ – לרבות המחזיק במקרקעין;
”גודל חיבור“ – זרם החשמל שניתן לצרוך מהרשת או לספק לרשת בנקודה שבה מותקן מונה, מחושב ביחידות קילו־וולט־אמפר;
”דילוג יזום“ – החלטה של ספק שירות חיוני שלא לבצע קריאת מונה בפועל לתקופת חשבון מסוימת, הנובעת מצרכי ספק השירות החיוני בלבד;
”הגדלת חיבור“ – הוספת יכולת האספקה לגודל חיבור קיים;
”ההספק הנקי“ – ההספק החשמלי של יחידת הייצור, הנמדד בהדקי המחולל, בניכוי הספק הצריכה העצמית של יחידת הייצור ובניכוי הפסדי השנאה, במגוואט;
”הודעה“ – לרבות חשבון;
”הליכי גבייה אזרחיים“ – הליכים משפטיים על פי דין לשם גביית חוב של צרכן לספק שירות חיוני;
”הסדרי תשלום“ – פריסת תשלום חובות של צרכנים בשל צריכת חשמל בתעריף ביתי במקומות צרכנות המשמשים למגורים, באחד מאמצעי התשלום;
”הסכם גז“ – הסכם לרכישת גז טבעי בין יצרן לבין ספק גז טבעי;
”הספק מוקצה בעבור מספק“ – ההספק הנקי המותקן, מותאם טמפרטורה בתנאי האתר, שהוקצה למספק לטובת עסקאות פרטיות;
”העמסה מרכזית“ – שיטת העמסה שלפיה היצרן מעמיד את כל היכולת הזמינה של יחידת הייצור לטובת מנהל המערכת, ומנהל המערכת קובע את תכנית ההעמסה הפרטנית של יחידת הייצור;
”העמסה עצמית“ – שיטת העמסה שלפיה העמסת יחידת הייצור כולה או חלקה נקבעת על ידי היצרן בהתאם להוראות פרק ו׳ לספר אמות המידה ובכפוף לאישור מנהל המערכת, ושאר היכולת הזמינה מועמסת לרשת לפי החלטת מנהל המערכת;
”הפסקת חשמל“ – הפסקה באספקת חשמל כתוצאה מפעולה יזומה של ספק שירות חיוני המבוצעת במיתקן חשמל של הספק או של היצרן;
”הפרעה חולפת“ – תקלה שאינה צפויה מראש המשבשת את אספקת החשמל, המתחילה בהפסקתו של קו, קטע קו או שנאי בודד ומסתיימת בחיבורו האוטומטי המוצלח, ללא צורך בהתערבות;
”הפרעה ממושכת“ – תקלה שאינה צפויה מראש ומשבשת את אספקת החשמל, המתחילה בהפסקה של קו, קטע קו או שנאי בודד ומסתיימת עם חיבור אחרון הצרכנים;
”הפרת אמות מידה“ – אי־עמידת ספק שירות חיוני באמות מידה אלה, למעט אי־עמידה הנובעת מכך שצרכן לא אפשר גישה של ספק שירות חיוני למיתקן חשמל;
”הקטנת זרם“ – התקנתו של נתיך המגביל זמנית את זרם החשמל מגודל החיבור המותקן לגודל חיבור קטן יותר;
”הרשות“ – רשות החשמל, שהוקמה לפי סעיף 21 לחוק משק החשמל;
”חגים“ – שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות יום העצמאות ויום בחירות;
”חדר מיתוג“ – חדר הכולל אמצעי מיתוג לרשת מתח גבוה;
”חוב צריכה“ – סכום של חשבון צריכה שלא שולם במועדו;
”חוק החשמל“ – חוק החשמל, התשי״ד–1954;
”חוק התכנון והבנייה“ – חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965;
”חוק משק החשמל“ או ”החוק“ – חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996;
”חח״י“ או ”חברת החשמל“ – חברת החשמל לישראל בע״מ;
”חיבור“ – קישור בין בניין או מיתקן לבין רשת חשמל לצורך העברת אנרגיה, לרבות שינוי של גודל חיבור קיים; לעניין הגדרה זו, ”מיתקן“ – מיתקני דרך, מיתקני תקשורת ומיתקני תשתית כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה; החיבור יכיל מוליכי חשמל עיליים או תת־קרקעיים, מכשירים ואבזרים אחרים להולכה וחלוקה של חשמל מרשת החשמל עד למונה;
”חיבור זמני“ – חיבור המיועד למי שנחוצה לו אספקת חשמל לפרק זמן קצוב שאינו עולה על שלוש שנים;
”חיבור חריג“ – חיבור הכרוך בהקמת רשת חשמל ייעודית באזור שבו לא קיים תכנון להתפתחות עתידית של ביקושים לחשמל מהרשת, לפי תכנית מתאר ארצית (תמ״א 35) או תוכנית מיתאר מחוזית או מקומית, והכל בכפוף לקבוע באמת מידה 35לד;
”חיבור מיוחד“ – חיבור שעלותו לא נקבעה בלוחות התעריפים, למעט חיבור חריג;
”חמ״י“ – חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ;
”חצרים“ – מקרקעין, שאינם רשומים בפנקסי ספק שירות חיוני על שם צרכן מסוים, אשר הצרכן או מי מטעמו מחזיק בהם, לרבות רכוש משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”חריגה מתוכנית“ – פער או סטיה מיכולת זמינה ואנרגיה או מאנרגיה בצריכה או במכירה של חשמל מטעם יצרן, מספק או צרכן פרטי, ביחס לתוכנית מאושרת רלוונטית, למעט בשל השלת צרכן לפי הוראת ספק שירות חיוני או בשל תקלות כשל במערכות ההולכה, החלוקה או ההתקשרות;
”חשבון“ – חשבון צריכה או חשבון שירותי רשת;
”חשבון צריכה“ – הודעת חיוב של ספק שירות חיוני בעד אספקת החשמל השוטפת לצרכן ושירותים הקשורים באספקת חשמל זו;
”חשבון שירותי רשת“ – הודעת חיוב של ספק שירות חיוני בעד שירותים שספק שירות חיוני נותן לצרכניו לפי אמות המידה ולפי כל דין במקום הצרכנות לרבות חיבור, הגדלת חיבור, הודעות על הפסקות חשמל, שירותי עע״א, תיקון נתיך, הון מונה, תחזוקת המונה, קריאת מונה, עיבוד נתוני מניה, תקשורת (אמצעי קריאה מרחוק), העברת נתוני הקריאה, אמינות אספקה, חיבור מתקן פי וי באנרגיה מתחדשת לרשת ומערכות תקשורת רלוונטיות, מוקד טלפוני ביחס לתלונות הקשורות לפעילותו;
”טעות בחשבון“ – כל טעות בחשבונות שערך ספק שירות חיוני, לרבות קביעת הצריכה, הערכת הצריכה, חישוב ויישום התעריף, למעט לעניין אמת מידה 13(ז);
”יחידת ייצור דו־דלקית“ – כהגדרתה בתקנות משק החשמל (קוגנרציה), התשס״ה–2004;
”יכולת זמינה“ – ההספק הנקי שיחידת הייצור יכולה לספק;
”יכולת זמינה ברוטו“ – ההספק החשמלי המרבי שיחידת הייצור יכולה לייצר בהדקי הגנרטור בחצי שעה נתונה;
”יכולת זמינה לטובת עסקאות פרטיות“ – החלק מן היכולת הזמינה המשתנה המשמש את היצרן לביצוע עסקאות פרטיות;
”יכולת זמינה משתנה“ – החלק מן היכולת הזמינה העומד לרשות היצרן;
”יכולת זמינה קבועה“ – החלק מן היכולת הזמינה העומד לרשות מנהל המערכת בהתאם לקבוע באמות המידה;
”יצרן“, ”יצרן פרטי“ ו”יצרן חשמל פרטי“ – בעל רישיון מותנה, רישיון ייצור או רישיונות ייצור, שאינו ספק שירות חיוני;
”יצרן באנרגיה מתחדשת“ – יצרן שמיתקן הייצור שלו פועל באמצעות אחת מאלה:
(1)
אנרגיה מתחדשת בלבד;
(2)
אנרגיה מתחדשת וכן שימוש בדלק פוסילי ובלבד שמתקיימים שני תנאים אלה:
(א)
שיעור השימוש בדלק הפוסילי אינו עולה על 15% מסך האנרגיה המיוצרת במיתקן;
(ב)
השימוש בדלק הפוסילי הכרחי לתמיכה בייצור באמצעות האנרגיה המתחדשת;
”יצרן בקוגנרציה“ – יצרן המייצר באמצעות יחידת ייצור בקוגנרציה כהגדרתה בתקנות משק החשמל (קוגנרציה), התשס״ה–2004;
”יצרן קונבנציונאלי“ – כהגדרת יצרן פרטי בתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), התשס״ה–2005;
”כח עליון“ – כהגדרתו באמת מידה 130;
”כלי גבייה“ – כל אחד מאלה: התקנת מונה תשלום מראש, לרבות מת״מ הכרחי, התקנת נתיך מוקטן וניתוק אספקת החשמל במקום הצרכנות;
”לוחות התעריפים“ – לוחות שנקבעו בכללי משק החשמל (תעריפי חשמל), התשע״ח–2018;
”מבקש החיבור“ – המבקש להתחבר לרשת החשמל של ספק שירות חיוני לצורך רכישת חשמל או מכירתו, קבלת שירותי תשתית או נתינתם או קבלת שירותי גיבוי, בעבורו או בעבור אחרים, לרבות מי שמבקש לשנות גודל חיבור קיים, אשר נפתח לו תיק עבודה במשרדי ספק השירות החיוני;
”מ״ו“ – מגה־וואט;
”מגה וולט אמפר“ או ”מו״א“ – יחידת הספק אשר כפולותיה מהוות גודל חיבור לתשלום;
”מודול“ – תא פוטו־וולטאי;
”מונה“ – לרבות כל ציוד המשמש למדידת החשמל;
”מונה חכם“ – מונה רציף המאפשר קריאה ושידור של נתוני הצריכה או הייצור ברמה רבע שעתית לכל הפחות;
”מונה תשלום מראש“ או ”מת״מ“ – כמשמעותו באמת מידה 20;
”מת״מ הכרחי“ – מונה תשלום מראש שספק שירות חיוני מתקין במקום הצרכנות עקב חובות צריכה של הצרכן, כחלופה לניתוק אספקת החשמל;
”מחלק“ – בעל רישיון חלוקה וכן מחלק היסטורי;
”מחלק דומיננטי“ – חח״י;
”מחלק היסטורי“ – גוף דוגמת מועצה מקומית, קיבוץ, מושב, ישוב קהילתי או ישוב אחר, אשר מקיים את התנאים הבאים: הוא בעל זכויות במקרקעין המשמש לו כמקום צרכנות ובעל זכויות בתשתית חשמל המשמשת אותו לחלוקת חשמל לתושביו, הוא מבצע פעילות של רכישת חשמל במתח גבוה, חלוקה והספקת חשמל כמשמעותן בחוק לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו וקיבל אישור של ראש אגף רישוי ברשות בדבר הכרתו כמחלק היסטורי בהתאם להחלטות הרשות;
”מיתקן אגירה“ – מיתקן שמאפשר המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה הניתנת לאחסון, אחסון האנרגיה והמרתה בחזרה לאנרגיה חשמלית;
”מיתקן חשמל של ספק שירות חיוני“ – מיתקן חשמל שבבעלות ספק שירות חיוני, עד הדקי היציאה של המונה, עד קופסת החיבורים הראשונה או עד המפסק של מיתקן החשמל הפרטי, לפי הקרוב ביותר;
”מיתקן חשמל פרטי“ – מיתקן חשמל שאינו מיתקן חשמל של ספק שירות חיוני;
”מיתקן ייצור“ – מיתקן המשמש לייצור אנרגיה חשמלית, הכולל, בין היתר, את יחידות הייצור הממוקמות באתר וכן מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מטלטלין הקשורים אליהן;
”מיתקן צריכה ייחודי“ – מיתקן המחובר בגודל חיבור הקטן מ־25×1 אמפר;
”מכירה מרוכזת“ – אספקת חשמל בנקודת מניה אחת למחלק או למקום צרכנות במתח נמוך שבו קיים צרכן אחד הנותן שירות אספקת חשמל לאחרים;
”מנהל המערכת“ – כהגדרת בעל רישיון לניהול המערכת בחוק משק החשמל;
”מנהל מינהל החשמל“ – המנהל כהגדרתו בחוק משק החשמל או כל מי שיבוא במקומו לפי דין;
”מסדר מתח עליון“ – החלק ממיתקן הייצור בתחום שבין כניסת האנרגיה החשמלית לשנאי הראשי או לשנאים הראשיים עד ליציאה מחצר מיתוג ספק השירות החיוני לכיוון רשת ההולכה, הכולל, בין היתר, שנאי ראשי אחד או יותר, קו הולכה אחד או יותר, מפסיקי זרם, מנתקים, הגנות, אמצעי מדידה ואמצעי החווייה;
”מספק“ או ”מספק פרטי“ – צרכן חשמל בעל רישיון הספקה כהגדרתו בחוק משק החשמל, למעט מספק חח״י;
”מספק ברירת מחדל“ – ספק שירות חיוני רשת, שהוא בעל רישיון הספקה ושהצרכן מחובר אל הרשת שלו;
”מערכת מניה“ – מערכת של מונים ושנאי מדידה, לרבות כבלי מתח נמוך המשמשים לחיבור בין המונים ושנאי המדידה וארון המונים;
”מצב חריג“ – כקבוע באמת מידה 124;
”מקום צרכנות“ – חטיבת קרקע אשר לגביה נעשה חיבור לרשת החשמל ונרשם לגביהם צרכן פלוני בפנקסי ספק השירות החיוני, לרבות רישומו על מונה שהותקן במקום, אם הותקן;
”מש״ב“ – מקבץ שעות ביקוש שבו חל תעריף עומס וזמן לפי רמת הביקוש לחשמל: מש״ב פסגה, מש״ב גבע ומש״ב שפל;
”נכה הרדיפות והמלחמה בנאצים“ – צרכן רשום שהוא זכאי כהגדרתו בתקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים מקרב נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים), התשס״א–2010;
”ספק שירות חיוני“ או ”סש״ח“ – בעל רישיון לניהול המערכת, בעל רישיון הולכה או בעל רישיון חלוקה, כהגדרתם בחוק, כולל חח״י כבעלת הרישיון שניתן לה לפי סעיף 60(ד) לחוק ולרבות בעל רישיון ייצור שהשר קבע, לפי סעיף 18(ב) לחוק, כי הוא מרכז חלק מהותי מהייצור במשק החשמל;
”ספק שירות חיוני רשת“ – בעל רישיון הולכה או מחלק;
”עבודות החיבור“ – העבודות הכרוכות בביצוע חיבור לרשת החשמל, לרבות תיאום טכני ועבודות משרדיות הקשורים אליהן;
”עבודה על חשבון אחרים“ או ”עע״א“ – עבודה המבוצעת ברשת של ספק שירות חיוני לבקשת אדם, למעט עבודות החיבור, או עבודה המבוצעת להקמת רשת חדשה ושבאמות המידה נקבע שיחולו לגביה לוחות תעריפים מהלוחות הקבועים בפרק 4.4 לכללי משק החשמל (תעריפי חשמל), התשע״ח–2018;
”עומס מזערי“ – ההספק המזערי שבו יחידת ייצור יכולה לייצר אנרגיה באופן רציף בהתאם לבדיקות הקבלה שבוצעו לפי אמות מידה אלה;
”עומס פניות למוקד“ – מצב שבו היקף הפניות היומי למוקד הטלפוני כמשמעותו באמת מידה 7ב עולה בשיעור של 15 אחוזים לפחות על הממוצע היומי של היקף הפניות המתקבלות במוקד בשלושת החודשים האחרונים;
”עסקה פרטית“ – התקשרות ישירה למכירת אנרגיה בין יצרן למספק או בין מספק לצרכן במחיר שבין קונה מרצון למוכר מרצון;
”פיזור מונים“ – התקנת מונה על יד כל מקום צרכנות בבניין קומות;
”פנקסי ספק שירות חיוני“ – מונים, מכשירי מדידה תקניים, ספרי חשבונות, וכל מכשיר או מסמך אחר אשר משמש את ספק השירות החיוני במהלך עסקיו הרגיל;
”צריכה חצי־שעתית“ – צריכת האנרגיה של צרכן על פני חצי שעה רצופה מכלל מקורות הייצור בחצרו ומרשת החשמל;
”צריכה עצמית של יחידת ייצור“ – האנרגיה הנדרשת להפעלת יחידת ייצור;
”צריכה שעתית מרבית“ – מכפלה של הצריכה החצי־שעתית הגבוהה ביותר שנמדדה בשנה נתונה בשתיים;
”צרכן בעלים רשום“ – כהגדרתו באמת מידה 34א;
”צרכן בתעריף מופחת“ – צרכן רשום המחויב בתעריף ביתי, הזכאי לתשלום מופחת לפי סעיף 31א לחוק;
”צרכן חצר“ – צרכן שמחובר ישירות ליחידת ייצור של יצרן שאינו נדרש לרישיון חלוקה בהתאם להוראות סעיף 3ב לחוק משק החשמל;
”צרכן מתח גבוה“ – צרכן המחובר לרשת מתח גבוה;
”צרכן מתח נמוך“ – צרכן המחובר לרשת מתח נמוך;
”צרכן מתח עליון“ – צרכן המחובר לרשת מתח עליון;
”צרכן פרטי“ – צרכן שהתקשר בעסקה פרטית;
”צרכן רשום“ – צרכן הרשום לגבי מקום צרכנות, לרבות מספק;
”צרכן שאינו רשום“ – מי שצורך חשמל בפועל במקום צרכנות אך אינו רשום על המנייה של ספק שירות חיוני באותו מקום צרכנות;
”צרכן שאספקת חשמל חיונית לו“ – צרכן רשום המחויב בתעריף ביתי, המשתמש במכשיר המנוי בנספח א׳ לאמת מידה 7ג ועומד בתנאיה;
”צרכן תעו״ז“ – צרכן שהותקן לו מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף עומס וזמן;
”קו חיבור“ – קו חשמל שתחילתו בקו של רשת חלוקה או רשת הולכה וסיומו בנקודת חיבור למיתקן חשמל פרטי;
”ק״ו“ – קילו־וואט;
”קיבולת אגירה“ – כמות האנרגיה הניתנת לאחסון במיתקן אגירה, במונחי קילו־וואט לשעה;
”קילו וולט־אמפר“ או ”קו״א“ – יחידת הספק בסיסית, אשר כפולותיה מהוות גודל חיבור לתשלום;
”ריבית איחורים“ – ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות, בתוספת מרווח של 2 אחוזים;
”ריבית החשב הכללי“ – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות;
”ריבית פיגורים“ – ריבית פיגורים שקבע החשב הכללי בהתאם להוראת תקנון כספים ומשק (התכ״ם) מספר 3.1.0.3 של החשב הכללי, כאשר ריבית הבסיס תהיה בשיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות, בתוספת מרווח של 2 אחוזים;
”ריכוז מונים“ – התקנת כל המונים המשרתים בניין במקום אחד, שהוא ארון מונים או חדר החשמל, בכניסה לבניין או בקומה בבניין קומות;
”ריכוז מונים קומתי“ – התקנת קבוצת מונים המשרתים קומה או קומות בבניין קומות, אך לא את כל הבניין, בחדר חשמל;
”רישיון מותנה“ – רישיון זמני שניתן לאדם ולפיו אם יתקיימו תנאיו והוראות הדין, יינתן לאותו אדם רישיון ייצור;
”רשת החשמל“ – רשת חשמל של ספק שירות חיוני;
”רשת מתח גבוה“ – מוליכי חשמל עיליים או תת־קרקעיים, שנאים, מבנים, מיתקנים, מכשירים ואבזרים אחרים המשמשים לחלוקת חשמל במתח העולה על 400 וולט ונמוך מ־33 קילוולט (מידות נומינליות);
”רשת מתח נמוך“ – מוליכי חשמל עיליים או תת־קרקעיים, שנאים, מבנים, מיתקנים, מכשירים ואבזרים אחרים המשמשים לחלוקת חשמל במתח של 400 וולט (מידות נומינליות);
”רשת מתח על“ – מוליכי חשמל עיליים או תת־קרקעיים, תחנות מיתוג, מבנים, מיתקנים, מכשירים ואביזרים אחרים, המשמשים להולכת חשמל במתח של 400 קילוולט או יותר (מידות נומינליות);
”רשת מתח עליון“ – מוליכי חשמל עיליים או תת־קרקעיים, תחנות משנה, מבנים, מיתקנים, מכשירים ואביזרים אחרים, המשמשים להולכת חשמל במתח העולה על 115 קילוולט ונמוך מ־400 קילוולט (מידות נומינליות);
”שירותים“ – שירותים שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני, לרבות חיבורים לרשת חשמל, שירותי אנרגיה, שירותים הכרוכים ברכישת חשמל, שירותי צריכת חשמל, שירותי הולכה, שירותי חלוקה, שירותי אספקה, שירותי תשתית ושירותי גיבוי;
”שירותים נלווים“ – שירותים הנדרשים לשם שמירת אמינות ואיכות של הספקת החשמל באמצעות רשת החשמל לרבות ייצוב מתח, ייצוב תדר, אנרגיה ריאקטיבית ועתודות מסוגים שונים;
”שירותי רשת“ – שירותים הניתנים לצרכן על ידי מחלק במסגרת אחריותו על הרשת, לרבות הזמנות חיבורים חדשים לרשת והגדלת חיבור ים, הודעה ותיאום יזום של הפסקות חשמל, בירור תקלות ברשת והעברה בין קווי הזנה לצורך אספקת חשמל שוטפת, והכל באמצעי ייעודי לצרכן, באופן ישיר ושוטף;
”שנאי מדידה“ – שנאי מתח וזרם המיועדים למדידת מתחים וזרמים בערכים גבוהים ובמתחים שונים;
”שעות עבודה של מחלק“ – השעות 7:30 עד 16:00, בימים א׳ עד ה׳ שאינם ימי חג;
”תוכנית ההעמסה הכללית“ – תוכנית העמסה של כלל יחידות הייצור במשק לכל חצי שעה, שקובע מנהל המערכת טרם תחילת ההעמסה, כקבוע באמת מידה 93;
”תוכנית ההעמסה הפרטנית“ – תוכנית המפרטת את העומס של יחידת ייצור בכל חצי שעה, שקובע מנהל המערכת מספר שעות לפני העמסת היחידה, כקבוע באמת מידה 94;
”תכנית העמסה פרטנית יום מראש“ – התכנית המועברת על ידי מנהל המערכת ליצרן המורה ליצרן על אופן הפעלת יחידת הייצור ביממה העוקבת להגשת התכנית או לתקופה ארוכה יותר לפי המקרים האמורים באמת מידה 94א;
”תכנית העמסה פרטנית מעודכנת“ – תכנית ההעמסה הפרטנית העדכנית ביותר המועברת על ידי מנהל המערכת המורה ליצרן על אופן הפעלת יחידת הייצור;
”תוכנית ייצור יומית“ – תוכנית יומית שמגיש יצרן למנהל המערכת, המפרטת את היכולת הזמינה והייצור המתוכנן כאמור באמת מידה 91;
”תוכנית ייצור שבועית“ – תוכנית שבועית שמגיש יצרן למנהל המערכת המפרטת את היכולת הזמינה והייצור המתוכנן, כאמור באמת מידה 90;
”תוכנית צריכה יומית“ – תוכנית יומית שמגיש מספק למנהל המערכת המפרטת את הצריכה המצרפית המתוכננת של הצרכנים בעסקאות פרטיות, כאמור באמת מידה 57;
”תוכנית צריכה שבועית“ – תוכנית שבועית שמגיש מספק למנהל המערכת המפרטת את הצריכה המצרפית המתוכננת של הצרכנים בעסקאות פרטיות, כמפורט באמת מידה 56;
”תוכנית תחזוקה“ – תוכנית שמגיש יצרן למנהל המערכת אשר מפרטת את מועדי ביצוע תחזוקה במיתקן ועל יכולת הייצור המקסימאלית האפשרית ביחידות מגוואט במיתקן, כאמור באמת מידה 86;
”תעריפים אחידים“ – התעריפים המיועדים למקומות צרכנות שלהם לא מותקן מונה מתאים לתעריף עומס וזמן, ומחושבים על בסיס ממוצעים שנתיים בהתאם לתעריף עומס וזמן ולמאפייני שעות הצריכה בסוגי מקומות הצרכנות, כמפורט להלן:
”תעריף ביתי“ – תעריף חשמל המיועד לבתים המשמשים למגורים בלבד אשר ניתן להם אישור לפי הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, ותקנה 5 לתקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ״א–1981, לבתים המשמשים למגורים בלבד אשר חוברו כדין לפני כניסת החוק לתוקף, לבתי תפילה ולמבנים לצרכי חקלאות;
”תעריף מאור לרחובות ציבוריים“ – תעריף חשמל המיועד למאור לרחובות ציבוריים המופעל רק בשעות הערב והלילה;
”תעריף שאינו ביתי“ – תעריף חשמל המיועד למבנים שאינם משמשים למגורים בלבד, ובכלל זה מבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או למסחר, למוסדות חינוך ותרבות, למרכזי קליטה, למבנים המשמשים עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח, למרפאות, לבתי חולים, לבתי מלון, למשרדי ממשלה, למבנים המחוברים בחיבור זמני ולקטע של רחוב ציבורי העובר במנהרה;
”תעריף אנרגיה“ – תעריף שישלם מנהל המערכת בעד רכישת אנרגיה מיצרן קונבנציונאלי שמחובר לרשת ההולכה בהתאם להצעת המחיר החצי־שעתית של היצרן כאמור באמת מידה 102;
”תעריף חיבור חריג“ – תעריף נורמטיבי לחיבור בתוספת חיוב בעבור הקמת תשתית במסגרת הזמנת חיבור חריג בהתאם לתעריפים הקבועים בפרק 4.4 ללוחות התעריפים ”עבודות על חשבון אחרים“;
”תעריף חריגה ממקדם הספק“ – תעריף המוטל עקב סטייה מגודל הרכיב הריאקטיבי עבור כל אחד מהמתחים: עליון, גבוה ונמוך;
”תעריף חשמל“ – תשלום עבור שימוש בחשמל הנמדד על פי צריכה או העברה בפועל של חשמל, ביחידות של קילוואט לשעה;
”תעריף ייצור משוקלל“ – כקבוע בלוח תעריפים 6.3–1;
”תעריף מכירה מרוכזת“ – תעריף חשמל למחלקים במתח גבוה ולצרכנים במתח נמוך המחלקים ומספקים חשמל לאחר;
”תעריף עומס וזמן“ או ”תעו״ז“ – תעריף חשמל המחושב לפי עומס הצריכה המערכתית וזמן הצריכה, ומיועד לצרכנים שלהם מותקן מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף זה;
”תעריף צובר“ – תעריף החל על מכירת חשמל לרשות הפלסטינית;
”תקופת חשבון“ – התקופה הנקובה בחשבון הצריכה כתקופה שלגביה נערך החשבון לתשלום בעד הצריכה;
”תשלום קבוע“ – תשלום המשקף את עלות סל השירותים הבסיסי שספק שירות חיוני או מנהל המערכת מספק לצרכניו או לבעלי רישיונות, לפי העניין; סל השירותים הבסיסי כולל, בין היתר, את השירותים האלה: עריכה, שליחה וגבייה של חשבון; קריאת מונה; עלויות הון ותפעול למונה; שירותי מחלקת מונים; מערך השירותים לקהל; הוצאות פרסום.
פרשנות
(א)
מונחים
מונח שלא הוגדר באמת מידה 1 (הגדרות) והוגדר בחוק, תהיה לו המשמעות שניתנה לו בחוק, זולת אם נאמר במפורש אחרת באמות המידה.
(בוטלה).
[תיקון: 1.3.06]
תיעוד
(א)
פנקסי ספק שירות חיוני
הפרטים הרשומים בפנקסי ספק שירות חיוני יהוו ראייה לכאורה לכל עניין הרשום בהם, לרבות זהות הצרכן, גודל החיבור ומצב החשבון בין הצרכן לבין ספק השירות החיוני.
[תיקון: 11.5.15; תשפ״א־6]
שמירת סודיות ומערכות המידע – יחידת ניהול המערכת בחח״י
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”מידע סודי“ – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, תיאור, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם, המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לדעה, מסקנה וכל דבר אחר כיוצא בזה, אשר נוצרו בידי מנהל המערכת או אשר הועברו למנהל המערכת בכתב או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת, אשר נוגעים לפעילותם של יצרני החשמל הפרטיים והמספקים הפרטיים, לרבות נתוני ייצור, נתוני הספקה ופרטי הסכם הגז וכל מידע הנגזר ממנו והנוגע להפעלת תחנת הכוח של היצרן אשר הגיעו לידי מנהל המערכת, לרבות במסגרת סקר צריכת הגז הראשוני, במסגרת סקר צריכת הגז המחייב ובתקופת ההפעלה המסחרית של מיתקן הייצור במסגרת רישיון הייצור;
”מנהל המערכת“ – יחידת ניהול המערכת בחח״י;
”נציגים מורשים“ – בעלי תפקידים במנהל המערכת אשר מנהל היחידה הודיע לרשות כי הם בעלי הרשאת גישה למידע סודי וחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.
(ב)
סודיות
(1)
מנהל המערכת ישמור מידע סודי בסודיות בפני כל אדם, לרבות עובדים, יועצים, קבלנים של ספק השירות החיוני או צדדים שלישיים, זולת בעלי התפקידים האלה:
(א)
הנציגים המורשים;
(ב)
רואה חשבון חיצוני של ספק השירות החיוני אשר מיועד לעסוק בבקרה או בביקורת על מנהל המערכת.
(2)
מנהל המערכת לא יעתיק מידע סודי בכל צורה שהיא, לרבות שכפול, צילום, והדפסה.
(3)
מנהל המערכת לא יעשה שימוש במידע הסודי, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, למעט שימוש מותר לפי אמות המידה והדין.
(4)
מנהל המערכת יחתום על התחייבות לשמירת סודיות מול היצרן לגבי פרטי הסכם גז וכן לגבי כל מידע סודי מסחרי אחר אשר היצרן יעביר אליו. ההתחייבות לשמירת סודיות תעמוד בתוקף עד 5 שנים לאחר פקיעת רישיון היצרן או לפי קביעה אחרת של יושב ראש רשות או מי שהוא הסמיך לכך.
(5)
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל המערכת ינקוט באמצעים המפורטים להלן:
(א)
מידע סודי הנמצא בעותק קשיח ימוספר ויקוטלג ברשימת מלאי. המידע הסודי ורשימת המלאי יישמרו בכספת אשר רק הנציגים המורשים יהיו בעלי הרשאת גישה אליה.
(ב)
יבוצע רישום סדיר של כל הוצאת מידע סודי הנמצא בעותק קשיח מהכספת. רישום זה יכלול תאריך ושעת הוצאת המידע הסודי, השם והתפקיד של המשתמש במידע הסודי, מטרת השימוש ותאריך ושעת החזרת המידע הסודי לכספת.
(ג)
מידע סודי הנמצא במדיה אלקטרונית יישמר במחשבים ייעודיים המופרדים פיזית ממערכת המחשוב הכללית של ספק שירות חיוני, ואלה יהיו מוגנים על ידי מערכות הרשאה אשר רק הנציגים המורשים יהיו בעלי הרשאת גישה אליהם.
(ג)
מערכות מידע
(1)
מנהל המערכת יתחזק את מערכות המחשוב שלו.
(2)
עם פקיעת תוקפו של רישיון הייצור של היצרן ישיב מנהל המערכת לרשות היצרן את כל המידע ואת כל העתקיו של המידע שהוגשו למנהל המערכת במהלך התקופה.
(3)
חח״י תפעל לכך שהנציגים המורשים לא יהיו רשאים לייעץ או להיות שותפים לפעולותיה הנוגעות לרכישת גז טבעי ולקביעת מדיניותה בנוגע לנושאי גז טבעי ככל שהדבר עלול להוות ניגוד עניינים או לפגוע בשוויון בניהול המערכת.
[תיקון: 26.10.08, 9.6.14, 25.11.15]
הודעות
(א)
כללי משלוח
(1)
כל הודעה שעל ספק שירות חיוני לתת לצרכן על פי אמות מידה אלו, תינתן בכתב בולט לעין ותישלח באמצעות שירותי דואר או שליח.
(2)
נוסף על האמור בסעיף קטן (1), ניתן לשלוח את ההודעה בכל אמצעי דיגיטלי, לרבות פקסימילה, דואר אלקטרוני, אינטרנט, מסרון וכדומה, שהצרכן המציא לספק השירות החיוני.
(3)
יראו הודעה שנשלחה כאמור בסעיף קטן (1) כאילו התקבלה אצל הצרכן עד 7 ימי עבודה לאחר משלוחה, אלא אם כן הוכח אחרת; הוכח כי ההודעה הגיעה אחרי המועד האמור מטעמים התלויים בספק השירות החיוני, ישלם ספק השירות החיוני לצרכן עבור כל יום עיכוב את הסכום הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1.
(4)
יראו הודעה שנשלחה כאמור בסעיף קטן (2) כאילו התקבלה אצל הצרכן 72 שעות לאחר הפקתה ושליחתה, אלא אם כן הוכח אחרת.
[תיקון: 29.11.05, 18.7.07, 27.9.17, 25.11.20; תשפ״א־6]
ריבית
(א)
ריבית וריבית פיגורים
(1)
ספק שירות חיוני יגבה ריבית פיגורים במקרה של תשלומים שלא שולמו לו במועד וישלם ריבית פיגורים במקרה של תשלומים שהוא לא שילם במועד.
(2)
במקרה של החזר תשלומים שנגבו ביתר, בשל טעות בחשבון, ישלם ספק שירות חיוני ריבית החשב הכללי.
(3)
ספק שירות חיוני יתאים את תחשיבי החוב לשינויי ריבית הפיגורים וריבית החשב הכללי באופן שוטף, וללא קשר לעדכון תעריפי חשמל.
(ב)
ריבית בהסדרי תשלום
במצבים המפורטים להלן יגבה מחלק מצרכנים רשומים המחויבים בתעריף ביתי ריבית כמפורט להלן:
(1)
לגבי חשבון צריכה שלא שולם במועדו – ריבית פיגורים מן המועד האחרון לתשלום עד למועד התשלום בפועל או עד למועד שבו נעשה עמו הסדר תשלום, ככל שנעשה, לפי המוקדם מביניהם.
(2)
לגבי חוב צריכה המשולם בהסדרי תשלום, לרבות במת״מ – ריבית איחורים.
(3)
לגבי חוב צריכה של צרכן בתעריף מופחת, המשולם באמצעות מת״מ, לרבות מת״מ הכרחי – ריבית החשב הכללי.
(4)
לגבי יתרת חוב שנותרה לתשלום לאחר שהצרכן הפר הסדר תשלום – ריבית פיגורים, החל ממועד ההפרה של הסדר התשלום.
[תיקון: 7.9.06, 9.6.14, 2.12.14, 30.4.20, 5.8.20; תש״ף־21, תש״ף־22, תשפ״א־12, תשפ״א־17]
תשלום לצרכנים בשל הפרת אמות מידה
(א)
אופן וחובת התשלום
(1)
ספק שירות חיוני אשר יפר כלפי צרכן אחת או יותר מאמות המידה, ישלם לצרכן בשל ההפרה, בתוך 60 ימים ממועד סיום ההפרה, תשלום בסכום הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1 אם נקבע או בסכום אחר שנקבע באמת מידה מסוימת. התשלום בשל ההפרה ישולם לצרכן בלבד בהתאם לימי העבודה ממועד תחילת ההפרה עד מועד סיום ההפרה.
(2)
איחר ספק השירות החיוני בהעברת התשלום לצרכן, ישא התשלום ריבית פיגורים מהיום ה־61 ממועד סיום ההפרה עד יום העברת התשלום בפועל לצרכן.
(3)
התשלום לצרכן יבוצע באמצעות התחשבנות כוללת בחשבון הצריכה או בחשבון השירות של הצרכן; אם אין לצרכן חשבון צריכה או חשבון שירותי רשת לתשלום, או אם סכום התשלום גבוה מסכום החשבון שעל הצרכן לשלם לספק השירות החיוני, יבוצע התשלום באמצעות העברתו בפועל ישירות לצרכן.
(ב)
אירועים חריגים
הוראות אמת מידה זו לא יחולו במקרה של אירוע חריג.
[תיקון: 26.10.08, 4.4.11, 17.11.14, 2.12.14, 27.9.17, 22.3.18, 15.11.18, 6.3.19, 24.6.19, 5.8.20, 25.11.20, 26.5.21, 17.11.21, 14.3.22; תשע״ח, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״ב־12, תשפ״ב־19, תשפ״ג־17]
מידע
(א)
העמדת מידע לרשות הציבור
ספק השירות החיוני, לפי העניין, יעמיד לרשות הציבור מידע כמפורט להלן:
(1)
קיומן של אמות המידה המסדירות את פעילותו – זכויות וחובות הצרכן וספק השירות החיוני;
(2)
דוח שנתי המסכם את פעילות ספק השירות החיוני בתחום תלונות הציבור;
(3)
דקות אי־אספקה, כמות אנרגיה בלתי מסופקת ותדירות הפרעות ברשת, בהתאם להוראות אלה, לפי העניין:
(א)
על ידי מנהל המערכת – בייצור ובקווי הולכה ובתחנות מיתוג ותחנות משנה, בכל שנה קלנדרית ובכל אחת מארבע השנים שקדמו לשנה הקלנדרית;
(ב)
על ידי בעל רישיון חלוקה – בקווי חלוקה מתח גבוה, שנאים וקווי מתח נמוך, ברמה ארצית, מחוזית, נפתית, ופרטנית לכל קו חלוקה, בכל שנה קלנדרית ובכל אחת מארבע השנים שקדמו לשנה הקלנדרית;
(4)
סך ההספק המותקן המצטבר הארצי של מתקנים פוטו–וולטאים בהתאם לקבוע בפרק ח׳ סימן ג׳, בחלוקה לפי תעריף ביתי ותעריף שאינו ביתי;
(5)
לעניין בעל רישיון הולכה ומחלק – מרכיבי התשלום הקבוע וסכומיהם, בטבלה כקבוע בנספח א׳ לאמת מידה זו;
(6)
לעניין מנהל המערכת – הרכבי הדלקים שמהם מיוצר חשמל ורמת זיהום לקוט״ש, בטבלה כקבוע בנספח ב׳ לאמת מידה זו;
(7)
באירוע חריג – טבלה ובה פרטים אלה: הרשת שבה אירעה התקלה באספקת החשמל, סוג הציוד שבו אירעה התקלה, היקף התקלה (הספק ומספר צרכנים), מועד משוער לתיקון התקלה, סטאטוס הטיפול ואמצעי טיפול חלופיים בתקלה, ככל שיש כאלה;
(8)
לעניין מנהל המערכת ומחלק – נתוני רשת המתח הגבוה, העליון והעל ונתוני תחנות הכוח שלהן נשמר מקום ברשת, נתוני חיבורים ונתונים של עבודות על חשבון אחרים בהתאם לטבלאות א׳ עד י״א שבנספח ג׳ לאמת מידה זו;
(9)
לעניין מנהל המערכת – דוח חודשי של נתונים על שינויי תדר המערכת כפי שנרשמו אצל מנהל המערכת, בהתאם לטבלה שבנספח ד׳ לאמת מידה זו;
(10)
לעניין מחלק – דוח שנתי בדבר ההספק המותקן המצטבר הארצי של מיתקנים פוטו–וולטאים ברשת החלוקה, בהתאם לטבלאות שבנספחים ה׳ ו־ו׳ לאמת מידה זו;
(11)
לעניין בעל רישיון חלוקה – דוח רבעוני המפרט את רשימת מיתקני הייצור שקיבלו תשובה לבקשה להתחבר לרשת החלוקה, דוח רבעוני המפרט את רשימת מיתקני הייצור שחוברו לרשת ודוח סטטיסטי לשר לשנה קלנדרית, והכול בהתאם לטבלאות שבנספח ז׳.
(א1)
פרסום נתוני גבייה מצרכנים ביתיים
(1)
ספק שירות חיוני רשת יעמיד לרשות הציבור מידע כמפורט להלן:
(א)
מידע על אודות האפשרות להסדרי תשלום, לאמצעי תשלום והעלויות הכרוכות בכך;
(ב)
אופן הפנייה לרשות החשמל בתלונה נגד ספק שירות חיוני רשת.
(2)
נוסף על המידע לפי סעיף קטן (1), מחלק יעמיד לרשות הציבור מידע כמפורט להלן:
(א)
מידע על אודות מספר ניתוקי חשמל בשנה הקלנדרית האחרונה (להלן – השנה האחרונה) בשל איחור בתשלום חשבון צריכה;
(ב)
מספר ניתוקי חשמל בשנה האחרונה בשל חוב צריכה של צרכנים בתעריף מופחת;
(ג)
מידע על אודות שיעור הערכות הצריכה והדילוגים היזומים שספק השירות החיוני ביצע בשנה האחרונה;
(ד)
מספר התקנות מת״מ בשנה האחרונה;
(ה)
מידע על אודות משך הזמן הממוצע שחלף בשנה האחרונה בין מועד עריכת חשבונות הצריכה לבין תשלום החשבונות בפועל.
(3)
הפרסום יוצג באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני רשת ויתעדכן אחת לשנה עד חודש מאי.
(4)
ספק שירות חיוני רשת יפרסם במקום בולט, באתר האינטרנט שלו, עלון מידע מעודכן בדבר האפשרות להסדרי תשלום.
(א2)
פרסום נתונים בנוגע לסקרי חיבור ומתן התחייבות חיבור לרשת
(1)
מנהל המערכת יפרסם לגבי כל סקר חיבור שהתבקש ממנו לבצע את הנתונים האלה:
(א)
המועד שבו בוצע התשלום בעבור ביצוע סקר החיבור;
(ב)
ההספק המבוקש;
(ג)
טכנולוגיית המיתקן;
(ד)
המכסה, כהגדרתה באמת מידה 35כו1 (להלן באמת מידה זו – המכסה), שבמסגרתה מבקש החיבור מעוניין להקים את המיתקן;
(ה)
מיקום המיתקן המבוקש;
(ו)
המועד הצפוי להשלמת סקר החיבור.
(2)
נתן מנהל המערכת התחייבות לחיבור לפי אמת מידה 35כו5 (להלן באמת מידה זו – התחייבות לחיבור), יפרסם מנהל המערכת את הנתונים האלה:
(א)
מועד מתן ההתחייבות לחיבור;
(ב)
מיקום המיתקן המתוכנן;
(ג)
הטכנולוגיה והמכסה המבוקשת;
(ד)
ההספק שלו ניתנה התחייבות לחיבור ותוקף ההתחייבות לחיבור.
(3)
פקעה התחייבות לחיבור, יפרסם מנהל המערכת הודעה כי ההתחייבות לחיבור פקעה.
(4)
המחלק יפרסם בכל שנה נתונים בנוגע לחיבורים המוגבלים לפי סעיף (ב1) לאמת מידה 35יב, אשר אושרו, חוברו או הושלמו לאחר הסרת המגבלות, באותה שנה קלנדרית, והכול בהתאם לנוסח שבטבלה יב, בנספח ג׳ לאמת המידה.
(א3)
פרסום סקרים
(1)
מנהל המערכת או מחלק, לפי העניין, יפרסם לציבור, באתר האינטרנט שלו, סקרי היתכנות, סקרי תכנון וסקרי חיבור שהכין, במלואם, בתום שבעה ימי עבודה ממועד שליחת הסקרים למבקש ולא יאוחר מארבעה עשר ימי עבודה מאותו מועד.
(2)
אם קיימים בסקר מידע או נתון אשר לדעת מבקש הסקר יש להשאירם חסויים, לרבות בשל היותם סוד מסחרי, יודיע מבקש הסקר למנהל המערכת או למחלק, לפי העניין, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת הסקר, על המידע או הנתונים אשר יש להשאירם חסויים ואת הנימוקים לסודיותם; מנהל המערכת או המחלק יחליט, בתוך שבעה ימי עבודה, אם לגלות את המידע או הנתון, במלואו או בחלקו, ויודיע על כך בתשובה מנומקת בכתב למבקש הסקר.
(3)
על אף האמור בסעיף קטן (1), אם הודיע מבקש הסקר על מידע או נתונים שיש להשאירם חסויים לפי סעיף קטן (2), מנהל המערכת או מחלק, לפי העניין, יפרסם את הסקר בתום 7 ימי עבודה ממועד שליחת תשובתו לפי סעיף קטן (2) למבקש הסקר, ובלבד שהרשות לא הורתה לו אחרת בשל פנייה שביצע מבקש הסקר לפי סעיף 37 לחוק משק החשמל.
(א4)
פרסום מידע על אודות מצב הרשת
(1)
ספק שירות חיוני רשת יפרסם לציבור, באתר האינטרנט שלו, מידע על אודות האפשרות לשילוב מיתקני ייצור פוטו־וולטאים במקומות צרכנות על בסיס המקום הפנוי הקיים ברשת, ויחולו לעניין פרסום המידע ההוראות האלה:
(א)
המידע יכלול את מצב הרשת המצרפי בכל אזור וכן את מדד עומס הרשת והאפשרות לחיבור, תוך התייחסות להיקף ההספק שניתן לחבר במקום;
(ב)
ספק השירות החיוני רשת יאפשר לבצע חיפוש מידע על אודות מצב הרשת במתח נמוך, במתח גבוה או במתח עליון, על פי כתובת פרטנית של מקום צרכנות, ברמה של יישוב, רחוב ומספר בית, וגם על בסיס קואורדינטות; תוצאת החיפוש לגבי מתח גבוה ולגבי מתח נמוך תכלול מידע ראשוני בדבר האפשרות לשלב מיתקן ייצור לרשת במקום הצרכנות ובדבר ההספק המרבי שניתן לשלב במקום זה; תוצאת החיפוש לגבי מתח עליון תכלול מידע ראשוני כאמור בעבור האזור שבו נמצא מקום הצרכנות ולא בעבור המיקום המסוים.
(2)
אם לפי תוצאות חיפוש שמפרסם ספק שירות חיוני רשת בהתאם לסעיף קטן (1) אין מקום פנוי ברשת לצורך שילוב מיתקן במקום הצרכנות או שסך ההספק הפנוי ברשת נמוך מההספק שאותו ביקש הצרכן לבדוק לצורך שילוב מיתקן ייצור, יציין הספק שירות חיוני רשת, במסגרת תוצאת החיפוש האמורה, גם את המועד שבו צפויה השלמת פיתוח הרשת הנוגעת בדבר, אשר תאפשר קליטת מיתקני ייצור נוספים.
(3)
ספק שירות חיוני רשת יפרסם לציבור, באתר האינטרנט שלו, מפת פוטנציאל לשילוב מיתקני ייצור פוטו־וולטאים לרשת, בחלוקה אזורית, על בסיס המקום הפנוי הצפוי במערכת ההשנאה (תחמ״ש) וברשת ההולכה; הפרסום יוצג בנוגע לחמש שנים קדימה, בתצוגה נפרדת בעבור כל שנה.
(4)
מידע שמתפרסם לפי סעיף זה יכלול את מצב הרשת המצרפי בכל אזור וכן את מדד עומס הרשת והאפשרות לחיבור, תוך התייחסות להיקף ההספק שניתן לחבר בכל אזור בהתאם לתוכנית הפיתוח הנוגעת בדבר.
(5)
נוסף על האמור בסעיף קטן (4), לגבי עדכון המידע בפרסומים לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
(א)
נתוני רשת ההולכה יעודכנו, לכל הפחות, בכל חצי שנה קלנדרית ונתוני מערכת ההשנאה יעודכנו, לכל הפחות, בכל רבעון קלנדרי; המידע לגבי הפוטנציאל הפנוי לשילוב ברשת החלוקה, לאחר קיזוז המיתקנים שכבר חוברו, יעודכן, לכל הפחות, בכל יום; ספק שירות חיוני רשת יציין בפרסום את מועד עדכון הנתונים האחרון שנעשה;
(ב)
אם ספק שירות חיוני רשת לא עדכן את הנתונים בהתאם לתדירות הקבועה בסעיף קטן זה, והוגשה במועד שבו הנתונים לא היו מעודכנים כאמור בקשה לשילוב מיתקן ייצור פוטו־וולטאי אשר ניתנה לגביה תשובת מחלק שלילית בשל זמינות הרשת, ישיב ספק השירות החיוני רשת לצרכן שהגיש את הבקשה את התשלום בעד הרישום לבקשה, ששילם לפי סעיף (ג) לאמת מידה 35כ2, ולעניין בקשה לשילוב מיתקן במתח גבוה – ישיב לו גם את התשלום בעד בדיקת הבקשה ששילם;
(ג)
לצורך פרסום הנתונים ועדכונם בהתאם לתדירות הקבועה בפסקה (א), יעביר מנהל המערכת לספק שירות חיוני רשת, לפי בקשתו, את המידע הדרוש לצורך כאמור.
(ב)
אופן ומועד פרסום המידע
(1)
המידע יוצג באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני ובמשרדיו ויועבר לארגוני הצרכנים לא יאוחר מ־60 ימים מיום שהוצג בפני הגורמים המאשרים אותו אצל ספק השירות החיוני או מיום חובת פרסומו לפי כל דין, לפי העניין.
(2)
המידע האמור בסעיף (א)(1) יובא בחשבון החשמל, אחת לשנה.
(3)
הדוח האמור בסעיף (א)(2) יוצג באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני ובמשרדיו לא יאוחר מ־1 ביוני בכל שנה.
(4)
המידע האמור בסעיף (א)(7) יוצג באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני בתוך 12 שעות מתחילת הפסקת החשמל באירוע החריג ועד תום האירוע.
(5)
המידע האמור בסעיפים (א1)(1)(א) ו־(ב) יובא גם בצרופות לחשבון הצריכה, אחת לשנה, וכן על גבי התראה שנייה לפי אמת מידה 24(ב)(3)(ו).
(6)
על אף האמור בסעיף קטן (1), המידע האמור בסעיף (א)(8) יוצג במשרדי רשות החשמל בלבד.
(7)
הנתונים האמורים בסעיף (א2)(1) יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל המערכת בתוך 5 ימי עבודה ממועד התשלום בעבור סקר החיבור.
(8)
הנתונים האמורים בסעיף (א2)(2) יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל המערכת בתוך 5 ימי עבודה ממועד מתן ההתחייבות לחיבור.
(9)
ההודעה האמורה בסעיף (א2)(3) תפורסם באתר האינטרנט של מנהל המערכת בתוך 5 ימי עבודה ממועד פקיעת תוקף ההתחייבות לחיבור.
(ג)
מועד עדכון המידע
(1)
המידע האמור בסעיפים (א)(3), (5) ו־(6) יעודכן אחת לשנה או אחת לרבעון בהתאם למועדי הפקת הדוחות אצל ספק השירות החיוני.
(2)
המידע האמור בסעיף (א)(4) יעודכן אחת לשבוע, ביום ג׳, ואם חל חג ביום ג׳ – ביום החול הראשון שאחריו.
[תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־17]

נספח א׳ לאמת מידה 7א (מידע)
מרכיבי התשלום הקבוע וסכומיהם – יפורסם על ידי בעל רישיון הולכה או מחלק

תשלום קבוע (לא כולל מע״מ)
מרכיב התשלוםסכום
מונה ותפעול המונה 
קריאת המונה 
הפקת חשבון 
שליחת חשבון 
מוקד שירות צרכנים 
גבייה 
סה״כ 
[תיקון: תשפ״א־6]

נספח ב׳ לאמת מידה 7א (מידע)
הרכבי הדלקים שמהם מיוצר חשמל ורמת הזיהום הנוצר בשל ייצור זה – יפורסם על ידי מנהל המערכת

יצרןסוג דלקנתוני ייצור חודשיים (נתונים משתנים מחודש לחודש)רמת זיהום לקוט״ש ביחס לפחם (נתון קבוע)
אלפי טוןמיליארד קוט״שאחוזי ייצוראחוזי עלות
חברת החשמל לישראל בע״מפחם    100%
סולר     
מזוט     
גז     
אחר     
יצרני חשמל פרטיים – חשמל קונבנציונאל     
יצרני חשמל פרטיים – אנרגיות מתחדשותלא רלוונטי    
סה״כ  100%100% 
[תיקון: תשפ״א־6]

נספח ג׳ לאמת מידה 7א
נתוני רשת מתח העל, העליון והגבוה ותחנות הייצור המחוברות אליה

א.
נתונים ביחס למקטע רשת המתח העל והעליון – יפורסם על ידי מנהל המערכת:
שם מעגלמתחנת משנה/מיתוג (כולל ארעיות וניידות)לתחנת משנה/מיתוג (כולל ארעיות וניידות)מתח (קילו וולט)זרם תרמי במעגל (אמפר)זרם שיא חורף אחרון במעגל (אמפר)זרם שיא קיץ אחרון במעגל (אמפר)זרם ממוצע שנתי במעגל (אמפר)
        
ב.
נתונים ביחס לשנאים בתחנות מיתוג ומשנה – יפורסם על ידי מנהל המערכת:
מחוז בחחיאזור מינהלי בחחישם תחנת משנה/מיתוג (כולל ארעיות וניידות)הספק נקוב בשנאי (מגה וולט אמפר)השנאה מרמת מתח (קילו וולט)השנאה לרמת מתח (קילו וולט)עומס מרבי בחורף בשנאי (מגה וולט אמפר)עומס מרבי בקיץ בשנאי (מגה וולט אמפר)ייצור מחובר לשנאי בצד המתח הגבוה (מגה וואט)שיא ייצור חורף (מגה וואט)שיא ייצור קיץ (מגה וואט)יתירות קיימות בשנאי (מגה וואט)
            
ג.
נתונים ביחס למקטע רשת המתח הגבוה – יפורסם על ידי בעל רישיון חלוקה:
מחוז בחחיאזור מינהלי בחחיקוד מעגלשם מעגלשם תחמ״ששם שנאי שממנו יוצא הקומתח במעגל (קילו וולט)זרם מרבי במעגל (יכולת תרמית באמפר)שיא ביקוש חורף אחרון במעגל (אמפר)שיא ביקוש קיץ אחרון במעגל (אמפר)ייצור מחובר למעגל (מגה וואט)
           
ד.
נתונים למעגלים ברשת המתח הגבוה המיועדים לשדרוג בהתאם לתכנית הפיתוח לשנה הקלנדרית – יפורסם על ידי בעל רישיון חלוקה
מחוז בחחיאזור מינהלי בחחיקוד מעגלשם המעגלשם תחמ״ש שממנה יוצא המעגלמתח במעגל (קילו וולט)זרם מרבי במעגל (יכולת תרמית באמפר)שיא ביקוש חורף אחרון במעגל (אמפר)שיא ביקוש קיץ אחרון במעגל (אמפר)ייצור מחובר למעגל (מגה וואט)מועד מתוכנן לסיום העבודהסטטוס העבודה (בתכנון, הרשאה, היתר, בביצוע)יכולת תרמית לאחר שדרוג (אמפר)
             
ה.
נתונים למעגלים חדשים ברשת המתח הגבוה בהתאם לתכנית הפיתוח לשנה הקלנדרית – יפורסם על ידי בעל רישיון חלוקה
מחוז בחחיאזור מינהלי בחחיקוד המעגלשם המעגלשם תחמ״ש שממנה יוצא המעגלמתח במעגל (קילו וולט)זרם מרבי במעגל (יכולת תרמית באמפר)ייצור מחובר למעגל (מגה וואט)מועד מתוכנן לסיום העבודהסטטוס העבודה (בתכנון, הרשאה, היתר, בביצוע)יכולת תרמית בסיום העבודה (אמפר)
           
ו.
נתונים למעגלים ברשת המתח העל והעליון ולקווים המיועדים לשדרוג ברשת זו – יפורסם על ידי מנהל המערכת
מחוז בחחיאזור מינהלי בחחיקוד המעגלשם המעגלשם תחמ״ש שממנה יוצא המעגלמתח במעגל (קילו וולט)זרם מרבי במעגל (יכולת תרמית באמפר)שיא ביקוש חורף אחרון במעגל (אמפר)שיא ביקוש קיץ אחרון במעגל (אמפר)ייצור מחובר למעגל (מגה וואט)מועד מתוכנן לסיום העבודהסטטוס העבודה (בתכנון, הרשאה, היתר, בביצוע)יכולת תרמית בסיום העבודה (אמפר)
             
ז.
נתונים למעגלים חדשים ברשת המתח העל והעליון בהתאם לתכנית הפיתוח לשנה הקלנדרית – יפורסם על ידי מנהל המערכת
מחוז בחחיאזור מינהלי בחחיקוד המעגלשם המעגלשם תחמ״ש שממנה יוצא המעגלמתח במעגל (קילו וולט)זרם מרבי במעגל (יכולת תרמית באמפר)ייצור מחובר למעגל (מגה וואט)מועד מתוכנן לסיום העבודהסטטוס העבודה (בתכנון, הרשאה, היתר, בביצוע)יכולת תרמית בסיום העבודה (אמפר)
           
ח.
נתונים ביחס לתחנות כוח אשר מחוברות לרשת החשמל במתח על, עליון וגבוה – יפורסם על ידי מנהל המערכת ובעל רישיון חלוקה
שם תחנת הכוחהספק נקוב של תחנה קונבנציונלית/קוגנרציה (name-plate) או הספק פנלים ב־PV או הספק טורבינות רוח בחוות רוח (מגה וואט)הספק הממירים (ב־PV) (מגה וואט או מגה וולט אמפר)ההספק השמור לתחנה בהתאם לסקר החיבור (מגה וואט)הספק שיא שיצא מהתחנה בשלוש שנים אחרונות (מגה וואט)הספק התחנה ברישיון (מגה וואט)הספק התחנה בפועל (מגה וואט)גודל החיבור של המיתקן (מגה וואט)שם המעגל בכניסה לתחנת הכוחשם המעגל ביציאה מתחנת הכוחשם התחמ״ש שאליה מחוברת לתחנת הכוח
           
ט.
נתונים ביחס לתחנות כוח שלהן נשמר מקום ברשת במתח על, עליון וגבוה וטרם הגיעו להפעלה מסחרית – יפורסם על ידי מנהל המערכת ובעל רישיון חלוקה:
שם תחנת הכוחהספק נקוב של תחנה קונבנציונלית/קוגנרציה (name-plate) או הספק פנלים ב־PV או הספק טורבינות רוח בחוות רוח (מגה וואט)הספק הממירים (ב־PV) (מגה וואט או מגה וולט אמפר)ההספק השמור לתחנה בהתאם לסקר החיבור (מגה וואט)הספק שיא שיצא מהתחנה בשנה הקלנדרית האחרונה (מגה וואט)הספק שיא שיצא מהתחנה בשנה שקדמה לשנה הקלנדרית האחרונה (מגה וואט)הספק שיא שיצא מהתחנה בשנתיים שקדמו לשנה הקלנדרית האחרונה (מגה וואט)הספק התחנה ברישיון (מגה וואט)הספק התחנה בפועל (מגה וואט)גודל החיבור של המיתקן שהוזמן (מגה וולט אמפר)שם תחמ״ש שאליה מחוברת תחנת הכוח
           
י.
חיבורים חדשים והגדלות חיבור למתח גבוה ונמוך – יפורסם על ידי מחלק
מספר הזמנהמחוז בחברת החשמליישובגודל חיבור באמפרתאריך פתיחת הזמנהתאריך הנפקת שובר תשלום 10%תאריך תשלום מקדמה 10% על ידי המזמיןתאריך השלמת התיאום הטכניתאריך יעד לאישורי רשויותתאריך חפירה מתוכנןתאריך סיום חפירה בפועלתאריך סיום עבודות מבוקשתאריך הנפקת שובר תשלום שני 70%
             
חיבורים חדשים והגדלות חיבור למתח גבוה ונמוך (המשך טבלה י׳)
תאריך תשלום שני 70% על ידי המזמיןתאריך תחילת ביצוע עבודות החיבורתאריך סיום ביצוע עבודות בפועלתאריך תשלום אחרוןתאריך תשלום בדיקת מיתקןתאריך בדיקת מיתקן ומתן מתח למיתקןתאריך תחילת עיכוב ראשון על ידי מזמיןתאריך סיום עיכוב ראשון על ידי מזמיןתאריך תחילת עיכוב שני על ידי מזמיןתאריך סיום עיכוב שני על ידי מזמיןסה״כ מספר עיכובי מזמיןסה״כ מספר ימים של עיכובי מזמין
            
יא.
הזמנת עבודות על חשבון אחרים במתח גבוה ונמוך – יפורסם על ידי בעל רישיון חלוקה
מספר הזמנהמחוז בחברת החשמליישובתאריך פתיחת הזמנהתאריך הנפקת שובר תשלום 15%תאריך תשלום מקדמה 15% על ידי המזמיןתאריך השלמת התיאום הטכניתאריך יעד לאישורי רשויותתאריך קבלת אישורי רשויות בפועלתאריך יעד לגמר הביצוע המתואםתאריך יעד לביצוע חפירהתאריך סיום חפירה בפועל
            
הזמנת עבודות על חשבון אחרים במתח גבוה ונמוך (המשך טבלה י״א)
תאריך הנפקת שובר תשלום שני 85%תאריך תשלום שני 85% על ידי המזמיןתאריך תחילת ביצוע עבודות החיבורתאריך תשלום אחרוןתאריך סיום ביצוע עבודות בפועלתאריך תחילת עיכוב ראשון על ידי מזמיןתאריך סיום עיכוב ראשון על ידי מזמיןתאריך תחילת עיכוב שני על ידי מזמיןתאריך סיום עיכוב שני על ידי מזמיןסה״כ מספר עיכובי מזמיןסה״כ מספר ימים של עיכובי מזמין
           
[תיקון: תשפ״ב־12]
יב.
תשובות לחיבור מוגבל למיתקן תחבורתי ציבורי – יפורסם על ידי המחלק
מספרמספר הזמנה/שם הצרכןאזורגודל החיבור המבוקש (MVA)תאריך הגשת בקשת מידע לחיבורמועד החיבור המבוקשמועד תשובת המחלקמועד החיבור שניתן בתשובת מחלקמועד הגשת בקשה לחיבור מוגבלגודל חיבור מינמלי שנדרש (MVA)טווח שעות לחיבור המינימליגודל חיבור מקסימלי שנדרש (MVA)טווח שעות לחיבור המקסימליהמועד המבוקש לקבלת החיבור המוגבלמועד מתן החיבור המוגבל בפועל
               

נספח ד׳ לאמת מידה 7א
דוח חודשי של נתונים על שינויי תדר המערכת כפי שנרשמו אצל מנהל המערכת

זמןהתדר
dd/mm/yy hh:ssff.ffff

נספח ה׳ לאמת מידה 7א
נתוני הספק של מיתקנים בטכנולוגיה פוטו–וולטאית המחוברים לרשת החלוקה שלהם הסדרה בתוקף ברמה חודשית

הספק מותקן למיתקן בודדהסדרה תעריפית של רשות החשמל (מס׳ ישיבה)מחלקהספק מותקן שבעבורו קיים אישור מחלק
נכון לתאריך dd/mm/yyyy
סך הספק מותקן
נכון לתאריך dd/mm/yyyy
מספר מערכות שבעבורן קיים אישור מחלק
נכון לתאריך dd/mm/yyyy
מספר מערכות מותקנות
נכון לתאריך dd/mm/yyyy
0–50הסדרה ראשונה (ישיבה 216)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
הסדרה שנייה (ישיבה 302)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
הסדרה שלישית (ישיבה 375)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
הסדרה רביעית (ישיבה 389)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
הסדרה חמישית (ישיבה 417)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
הסדרה שביעית (ישיבה 478)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
בלא הגבלת גודלרכיב ייצור + פרמיה (ישיבה 145)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
0–5,000מונה נטו (ישיבה 389)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
0–25מונה נטו אחיד (ישיבה 460)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
51–12,000P.V בינוני (ישיבה 284)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
P.V בינוני (ישיבה 356א)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
P.V מכרזי קרקע חלוקה (ישיבה 346)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    
הליך תחרותי (ישיבה 506)חח״י    
חמ״י    
מחלק היסטורי    
סה״כ    

נספח ו׳ לאמת מידה 7א
נתונים על הספק מותקן של מיתקנים בטכנולוגיה פוטו–וולטאית המחוברים לרשת ההולכה, שלהם הסדרה בתוקף על פי הסדרתם ברמה חודשית

הסדרה תעריפית של רשות החשמל (מס׳ ישיבה)הספק מותקן שבעבורו קיים אישור תעריף
נכון לתאריך dd/mm/yyyy
סך הספק מותקן
נכון לתאריך dd/mm/yyyy
P.V הולכה (ישיבה 325)  
P.V הולכה (ישיבה 344)  
P.V הולכה (ישיבה 347)  
P.V הולכה (ישיבה 385)  
מכרזי קרקע (443)  
[תיקון: תשפ״א־6]

נספח ז׳ לאמת מידה 7א

דוח רבעוני – רשימת מיתקני ייצור שקיבלו תשובה לבקשה להתחבר לרשת – יפורסם על ידי בעל רישיון חלוקה

מס״דמחוז בחח״יאזור מנהלי בחח״ייישובתאריך הגשת הבקשה על ידי היזםתאריך פתיחת הזמנהמס׳ הזמנהמס׳ ההסדרה של הרשות שעל פיה מבוקש החיבורמועד מבוקש על ידי היזם לחיבור המיתקן לרשתהספק מיתקן הייצור המבוקש (בקילו־וואט)האם הבקשה כוללת חיבור חדש לשילוב או להגדלת חיבור קיים?מתח הרשתלמיתקן ייצור במתח גבוהלמיתקן ייצור במתח נמוךתשובת המחלק למבקש החיבורהמועד המתוכנן להפעלה מסחריתסיבות לדחיית הבקשה (אם נדחתה – מתוך רשימת תשובות אפשריות כמפורט מטה)נימוקים לתשובת מחלק שלילית לחיבורפרוט נתונים במסגרת תשובת מחלק חיובית מוגבלת
שם קו המתח הגבוה שאליו יחובר המיתקןשם תחנת משנה שאליה מחובר המיתקןשם קו המתח הנמוך שאליו יחובר המיתקןשם תחנת הטרנספורמציה שאליה יחובר המיתקןהאם הוטל על בעל המיתקן להתקין אמצעי להגבלת זרם (כן/לא)מגבלת הוצאת הספק מהמיתקן (כן/לא)מס׳ השעות שבהן צפויה מגבלת הספק (שעות)
1                      
2                      
3                      
רשימת סיבות אפשריות:
תשובת מחלק חיובית.
תשובת מחלק חיובית מוגבלת.
תשובת מחלק שלילית לתעריף.

דוח רבעוני – רשימת מיתקני ייצור שחוברו לרשת

מס״דמחוז בחח״יאזור מנהלי בחח״ייישובתאריך הגשת הבקשה על ידי היזםתאריך פתיחת הזמנהמס׳ הזמנהמס׳ ההסדרה של הרשות שעל פיה מבוקש החיבורמועד מבוקש ידי על היזם לחיבור המיתקן לרשתגודל מיתקן הייצור המבוקש (בקילו וואט)האם הבקשה היא לחיבור או חדש להגדלת חיבור קיים?מתח הרשתלמיתקן ייצור במתח גבוהלמיתקן ייצור במתח נמוךמועד הפעלה מסחרית בפועלהסיבה לדחיית המועד החיבור הנדרש או לאי־עמידה בופרוט נתונים במסגרת תשובת מחלק חיובית מוגבלת
שם קו המתח הגבוה שאליו חובר המיתקןשם תחנת המשנה שאליה מחובר המיתקןשם קו המתח הנמוך שאליו חובר המיתקןשם תחנת הטרנספורמציה שאליה חובר המיתקןהאם הוטל על בעל המיתקן להתקין אמצעי להגבלת זרם (כן/לא)מגבלת הוצאת הספק מהמיתקן (כן/לא)מס׳ השעות שבהן צפויה מגבלת הספק (שעות)
1                    
2                    
3                    

דוח סטטיסטי לשר לשנה קלנדרית

חודשמס׳ המיתקנים שחוברו לרשת מתח גבוהסך הספק המיתקנים שחוברו לרשת במתח הגבוה (MW)הספק ממוצע למיתקן (MW)מס׳ המיתקנים שחוברו לרשת המתח הנמוךסך הספק המיתקנים שחוברו לרשת במתח הנמוך (MW)הספק ממוצע למיתקן (KW)אחוז מימוש מכסה תעריפית (בפירוט לכל מכסה)מס׳ מיתקני מתח גבוה שהוגבלו בהוצאת אנרגיה לרשת (מספר)סך הספק מיתקני מתח גבוה שהוגבלו בהוצאת אנרגיה לרשת (מ״ו)מס׳ מיתקני מתח נמוך שהוגבלו בהוצאת אנרגיה לרשת (מספר)סך הספק מיתקני מתח נמוך שהוגבלו בהוצאת אנרגיה לרשת (מ״ו)מס׳ מיתקני מתח גבוה שבקשתם להתחבר לרשת נענתה בשלילה (מספר)סך הספק מיתקני מתח גבוה שבקשתם להתחבר לרשת נענתה בשלילה (מ״ו)מס׳ מיתקני מתח נמוך שבקשתם להתחבר לרשת נענתה בשלילה (מספר)סך הספק מיתקני מתח נמוך שבקשתם להתחבר לרשת נענתה בשלילה (מ״ו)סיבות מרכזיות אופייניות למתן תשובה שלילית לבקשת החיבוראחוז מימוש מהמכסה התעריפית היו אילו מחוברים מיתקנים שנענו בשלילה לרשת
שנה קודמת                 
ינואר                 
פברואר                 
מרס                 
אפריל                 
מאי                 
יוני                 
יולי                 
אוגוסט                 
ספטמבר                 
אוקטובר                 
נובמבר                 
דצמבר                 
סה״כ לשנה                 
סה״כ כללי                 
[תיקון: 6.2.12, 2.12.14, 25.11.15, 12.9.16, 19.2.18, 23.9.19, 25.11.20, 2.12.20; תשע״ח, תש״ף־31, תשפ״א־6, תשפ״א־15, תשפ״א־28]
מוקדי שירות של ספק שירות חיוני רשת
באמת מידה זו –
”אמצעי דיגיטלי מקוון“ – אמצעי התקשרות של צרכן עם ספק שירות חיוני רשת, שאינו שיחה טלפונית, ובכלל זה אתר האינטרנט והיישומון של ספק השירות החיוני רשת;
”בירור חשבון“ – בקשת צרכן לקבלת מידע בשל טעות בחשבון החשמל, שאינה כוללת ביצוע פעולות שוטפות הקשורות בחשבון החשמל, ובכלל זה תשלומים, הפקות אישורים, קריאת מונה ודחיית תשלום;
”טיפול בתקלה“ – טיפול בתלונת צרכן בשל תקלה שמקורה במתח נמוך בלבד המזין את מיתקן הצרכן במקום הצרכנות;
”מוקד תקשורת כתובה“ – מוקד בירורים בנושאים צרכניים באמצעות שיחוח (צ׳אט) או מסרון;
”מענה אנושי מקצועי“ – מענה טלפוני הניתן על ידי עובדים שהוכשרו לספק מענה בטלפון;
”מענה קולי“ – מענה שאינו אנושי, המאפשר לצרכן ביצוע פעולות בנושאים צרכניים;
”סיום התקשרות“ – הודעת צרכן שנמסרה לפי סעיף (א) לאמת מידה 17, בעניין בקשתו לניתוק חיבור החשמל מרשת החשמל;
”תקלה מערכתית כללית בהספקת השירות“ – כמשמעותה בסעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981.
(א)
מוקדי שירות
(1)
ספק שירות חיוני רשת יעמיד לרשות צרכניו מוקד טלפוני שבו יינתן שירות רב־תכליתי בכל הנושאים הקשורים לצרכנות ולאספקת חשמל.
(2)
ספק שירות חיוני רשת יעמיד לרשות צרכניו מענה קולי בעברית ובערבית בנושאים הקשורים לצרכנות ולאספקת חשמל.
(3)
ספק שירות חיוני רשת יעמיד לרשות צרכניו מענה אנושי מקצועי בנושאי בירור חשבון, טיפול בתקלה וסיום התקשרות.
(4)
נוסף על האמור בסעיפים קטנים (1) עד (3), יעמיד ספק שירות חיוני רשת לרשות צרכניו גם אמצעים דיגיטליים מקוונים שאינם נכללים במוקד הטלפוני ובמוקד התקשורת הכתובה, שבאמצעותם יוכל צרכן להעביר פניות לספק השירות החיוני רשת.
(ב)
שעות פעילות המוקדים בנושאי צרכנות ואספקת חשמל
(1)
נציגי השירות הטלפוני ישיבו לפניות הטלפוניות המגיעות למוקד הטלפוני לפי שעות הפעילות כמפורט להלן:
(א)
בנושאי צרכנות, ובכלל זה בנושאי בירור חשבון וסיום התקשרות, יינתן מענה אנושי מקצועי בימים א׳ עד ה׳, מהשעה 8:00 עד השעה 19:00, למעט בחגים;
(ב)
בנושאי אספקת חשמל, תקלות ומפגעים יינתן מענה אנושי מקצועי בכל שעות היממה ובכל ימות השנה;
(ג)
בנושאי עבודות הקשורות במדור התכנון, מדור בודקים ומדור מתכננים, יינתן מענה אנושי ומקצועי בימים א׳ עד ה׳ מהשעה 8:00 עד השעה 15:00, למעט בחגים;
(ד)
ביום שאינו יום עבודה של ספק השירות החיוני רשת, יודיע ספק השירות החיוני רשת לצרכן בהודעה מוקלטת, את הימים והשעות של פעילותו במוקד הטלפוני, וכן יודיע על המוקדים הנוספים שבהם הוא זמין בשעות שבהן המוקד הטלפוני אינו זמין.
(2)
במוקד התקשורת הכתובה, אם ספק השירות החיוני רשת מפעיל מוקד שכזה, יינתן מענה בימים א׳ עד ה׳, משעה 8:00 עד השעה 19:00, למעט בחגים.
(3)
ספק שירות חיוני רשת יספק מענה קולי לביצוע פעולות של תשלום חשבונות, הצטרפות להוראת קבע, דיווח קריאת מונה בתעריף אחיד וכל שירות אחר שהורתה לו הרשות, שיפעל בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, למעט במצב חירום כהגדרתו בסעיף (א)(2) לאמת מידה 29א או בקרות אירוע חריג; ספק שירות חיוני רשת רשאי לכלול במענה הקולי, לפי שיקול דעתו, פעולות בעניין מוצרים ושירותים המשתנים מזמן לזמן.
(ג)
זמן מתן מענה
(1)
המוקד הטלפוני, הכולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות, ייתן, בשעות פעילות המענה האנושי בנושאי צרכנות כאמור בסעיף (ב)(1) (להלן – שעות הפעילות בנושאי צרכנות), מענה אנושי מקצועי לצרכנים לפי סעיף זה, לאחר מתן האפשרות לבחור את סוג השירות ואת שפת המענה האנושי.
(2)
ככלל, בפניות למוקד טלפוני העוסקות בנושאי טיפול בתקלה, סיום התקשרות ובירור חשבון, לא יעלה משך זמן ההמתנה למענה אנושי בשעות הפעילות בנושאי צרכנות על 6 דקות מתחילת השיחה, אלא אם כן בחר הצרכן לקבל שירות השארת הודעה שהוצע לו על ידי ספק השירות החיוני רשת בהתאם להוראות סעיף קטן (4), בשינויים המחויבים.
(3)
ספק שירות חיוני רשת יהיה רשאי לחרוג מזמן המענה הקבוע בסעיף קטן (2), בהתאם להוראות אלה:
(א)
שיעור השיחות בנושאי טיפול בתקלה, בירור חשבון וסיום התקשרות שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי עולה על 6 דקות מתחילת השיחה, לא יעלה על 15 אחוזים מתוך כלל השיחות בנושאים כאמור המתקבלות במוקד הטלפוני, בחישוב ממוצע חצי שנתי; החישוב יבוצע פעמיים בשנה, בחודשים מרס וספטמבר, בעבור חצי השנה הקלנדרית שקדמה לרבעון שבו בוצע החישוב;
(ב)
ספק שירות חיוני רשת רשאי לפנות לרשות בדיעבד ולבקש אישור על חריגה נוספת, מעבר לשיעור שנקבע בפסקה (א).
(3א)
חרג ספק שירות חיוני רשת מזמן המענה האנושי לשיחה שנקבע לפי סעיף קטן (2), ישלם תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1; חובת תשלום לפי סעיף קטן זה לא תחול לגבי חריגה מזמן המענה שאושרה לפי סעיף קטן (3).
(4)
בכל נושא שאינו מבין הנושאים המפורטים בסעיף קטן (2), נציגי השירות הטלפוני ישיבו בתוך שלוש דקות לפניות המגיעות למוקד; על אף האמור, אם זמן ההמתנה הצפוי לקבלת מענה אנושי עולה על 3 דקות, יודיע על כך ספק השירות החיוני רשת לצרכן במענה קולי, לא יאוחר משתי דקות מתחילת השיחה, ויאפשר לצרכן השארת הודעה ובקשה לשיחה חוזרת של נציג המוקד הטלפוני אל הצרכן; ספק השירות החיוני רשת יחזור אל הצרכן במענה אנושי בתוך שלוש שעות ממועד השארת ההודעה במוקד הטלפוני; השאיר הצרכן הודעה כאמור פחות משעתיים לפני תום יום העבודה, רשאי ספק השירות החיוני רשת לחזור לצרכן במענה אנושי ביום העבודה הבא ולא יאוחר משלוש שעות ממועד תחילת יום העבודה.
(5)
חזר ספק השירות החיוני רשת לצרכן כאמור בסעיף קטן (4) והצרכן לא ענה, יודיע ספק השירות החיוני רשת לצרכן בהודעה קולית או במסרון את טווח השעות שבהן יחזור בשנית לצרכן, ובלבד שהמועד שבו יחזור לצרכן יהיה לא יאוחר משלוש שעות מהמועד שבו מסר הודעה או שלח מסרון כאמור; חזר ספק השירות החיוני רשת לצרכן בפעם השנייה כאמור והצרכן לא ענה, יודיע לו, בהודעה קולית או במסרון, כי מאחר שלא ענה עליו לפנות למוקד השירות מחדש.
(ג1)
דיווחים
(1)
ספק שירות חיוני רשת יאסוף וינטר נתונים על אודות דפוסי המענה וזמני ההמתנה למענה אנושי לצרכנים הפונים למוקד הטלפוני בנושאי הצרכנות השונים ועל פי פעולת הנציג.
(2)
ספק שירות חיוני רשת יפרסם באתר האינטרנט שלו את השיעור הממוצע החצי שנתי של כלל הפניות שעמדו בפרק הזמן שנקבע למתן מענה אנושי מקצועי בנושאי סיום התקשרות, טיפול בתקלה ובירור חשבון; בתקופה שעד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022), ספק השירות החיוני רשת יבצע פרסום כאמור אחת לחצי שנה ואילו בתקופה החל מיום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023) ואילך, יבצע פרסום כאמור אחת לשנה.
(ד)
פעילות המוקד בשעות עומס
(1)
במצבי עומס הקשורים בצרכנות יעמיד ספק השירות החיוני רשת את המוקד הטלפוני לרשות צרכניו ויאפשר מתן מענה אנושי ככל הניתן ועל פי תור הפניה, לרבות מענה קולי בדבר המידע הרלוונטי לעניין הקשור במצב העומס שנוצר.
(2)
במצבי עומס הנובעים מאי־אספקת חשמל ברשת מתח העל, העליון והגבוה בלבד, יעמיד ספק השירות החיוני רשת לרשות צרכניו מענה קולי בדבר קיום התקלה על פי איזור והצגת זמן משוער לסיום הטיפול, ככל שהוא ידוע.
(ה)
פעילות באירוע חריג
בקרות אירוע חריג או תקלה מערכתית כללית בהספקת השירות –
(1)
ספק שירות חיוני רשת יפעיל את המוקד הטלפוני לדיווח על תקלות הנובעות מאי אספקת החשמל (להלן – מוקד חירום); מוקד החירום יפעל בכל ימי השבוע במשך כל שעות היממה והוא יתוגבר בכוח אדם ככל שיידרש לצורך מענה הולם לאירוע.
(2)
ספק שירות חיוני רשת יעמיד לרשות צרכניו מענה קולי בדבר קיום התקלה באספקת החשמל על פי איזור וזמן משוער לסיום הטיפול ככל שידוע; מענה אנושי יינתן על פי תור.
(3)
ספק שירות חיוני רשת יפעל ככל הניתן כדי להעמיד לרשות צרכניו שירות לקבלת מסרונים בקרות אירוע חריג, אשר יופעל אוטומטית ככל האפשר, עם הגדרת האירוע החריג, כמפורט להלן:
(א)
נרשם צרכן לשירות קבלת הודעות במסרונים ממוקד החירום, יביא לידיעתו ספק השירות החיוני רשת מידע בדבר קיום התקלה באספקת חשמל ככל שניתן ובהתבסס על המידע הקיים אצלו לגבי תקלות ברשת מתח גבוה בלבד, על פי האזור הרלוונטי לצרכן וזמן משוער לסיום הטיפול;
(ב)
מזמן שהוגדר האירוע כאירוע חריג ועד לסיום האירוע, יישלח לצרכן, לפי התור האוטומטי, מסרון מעודכן.
(4)
ספק השירות החיוני רשת יזום קשר טלפוני עם צרכן שנרשם לקבלת שירות טלפון יזום; צרכן זכאי לשירות טלפון יזום אם במועד הרישום הציג אסמכתא להיותו עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית; במסגרת שירות טלפון יזום, ועל מנת שיעודכנו התושבים באזור הרלוונטי, יביא מוקד החירום לידיעת הצרכן את קיום התקלה באספקת החשמל, הטיפול הנדרש לה, סטאטוס הטיפול ככל שידוע ומועד משוער להחזרת הזרם ככל שידוע; ספק השירות החיוני רשת יבדוק, בין היתר, אפשרויות לאספקת גנראטורים ואת התקיימותם של תנאים המצריכים מענה [במקור: ספק שירות חיוני רשת] מיוחד לטיפול, תוך שקילת כלל החלופות שיאפשרו מתן המענה המיוחד, ככל שניתן ובכפוף לכל דין.
(5)
נתן ראש אגף צרכנות ברשות לספק שירות חיוני רשת, הנחיות נוספות מעבר לאמור באמת מידה זו, בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לכל דין, ינהג ספק השירות החיוני רשת לפי ההנחיות.
(ו)
תיעוד שיחות למוקד הטלפוני
ספק השירות החיוני רשת יקליט את השיחות הטלפוניות המתקבלות במוקד הטלפוני וישמור את ההקלטות לתקופה שלא תפחת משנה ממועד ההקלטה; הודעה על ההקלטה תינתן לצרכן במסגרת המענה הקולי.
[תיקון: 27.9.17, 5.8.20, 11.8.21; תשפ״א־17, תשפ״ב־3]
צרכנים שאספקת החשמל חיונית להם
(א)
רישום
(1)
ספק שירות חיוני ירשום צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן כצרכן שאספקת חשמל חיונית לו:
(א)
הצרכן רשום בספרי ספק השירות החיוני ומחויב בתעריף ביתי. לעניין זה ייחשבו כצרכנים רשומים גם ילדיו הקטינים של הצרכן הרשום, בן או בת הזוג שלו או כל אדם אחר, אשר חולקים עימו את משק הבית.
(ב)
הצרכן המציא לספק השירות החיוני הצהרה ערוכה לפי הטופס שבנספח ב׳ לאמת מידה זו וחתומה בידו, על הימצאות המכשיר ושימוש בו על ידי הצרכן הרשום או מי שנחשב לצרכן רשום לפי סעיף קטן (א), במקום הצרכנות, אשר כוללת במסגרתה גם את האישורים הנדרשים לעניין אותו מכשיר לפי נספח א׳ לאמת מידה זו.
(2)
ההצהרה כאמור בסעיף קטן (1)(ב) תוגש אחת לשנתיים או אחת לשלוש שנים, לפי המפורט בנספח א׳ לגבי המכשיר שנעשה בו שימוש במקום הצרכנות, או במקרה של אחד מהשינויים הבאים: שינוי במצב הרפואי, שינוי כתובת או שינוי במכשיר הנמצא בשימוש.
(3)
לא הומצאה הצהרה מעודכנת כאמור בסעיף קטן (2), יבוטל הרישום של הצרכן כצרכן שאספקת חשמל חיונית לו, ובלבד שספק השירות החיוני הוציא מכתב התראה לצרכן, לא יאוחר מחודשיים לפני תום כל תקופה של שנתיים או של שלוש שנים, לפי העניין.
(ב)
פרסום
ספק שירות חיוני יפרסם באתר האינטרנט שלו את המכשירים הרפואיים החיוניים המנויים בנספח א׳ לאמת מידה זו ואת הטופס המצורף כנספח ב׳ לאמת מידה זו.
[תיקון: תשפ״א־17, תשפ״ב־3]

נספח א׳ לאמת מידה 7ג

מכשיר רפואי חיוני הוא מכשיר מהמפורטים להלן:
המכשירהאישורים הנדרשים שיש לכלול
במסגרת ההצהרה לפי נספח ב׳
תוקף
מכשיר הנשמה בשימוש ביתי (מנשמים)
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות;
3.
אישור מינהלי של היחידה או הסניף לטיפול ביתי בקופת החולים
הזכאות טעונה חידוש כל שלוש שנים
לב מלאכותי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות;
3.
אישור מינהלי של היחידה או הסניף לטיפול ביתי בקופת החולים
הזכאות טעונה חידוש כל שלוש שנים
מחוללי חמצן לשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר BPAP בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר CPAP בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
סופרי טיפות להזנה ולמתן תרופות בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר דיאליזה ביתית
1.
אישור רופא מטפל בקופת חולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר משעל בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר סקשיין בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר פאלס אוקסימטר בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר מוניטור קרדיאלי אפנאה בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מייארבו בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
HIGH FLOW בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר IPV בשימוש ביתי
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
מכשיר אינהלציה לחולים הסובלים ממחלות ריאה חסימתיות כגון: CF, אסתמה, COPD, ברונכיאקטזיס
1.
אישור רופא מטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר, המאשר כי קיים צורך מציל חיים בשימוש במכשיר;
2.
הצהרת הצרכן על שימוש במכשיר במקום הצרכנות
הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים
[תיקון: תשפ״א־17, תשפ״ב־3]

נספח ב׳ לאמת מידה 7ג

הצהרה על שימוש במכשיר רפואי חיוני
הנחיות:
1.
הדפס את הטופס הזה ומלא אותו בצבע שחור או כחול כהה בלבד.
2.
אנא דאג שהרופא ימלא את הדף הנוסף.
3.
אנא דאג שהרופא המטפל בקופת החולים שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר יחתום על הטופס לאחר מילויו.
4.
אם ההצהרה היא לגבי שימוש במכשיר הנשמה בשימוש ביתי או בלב מלאכותי, נדרש גם אישור מינהלי של היחידה או הסניף לטיפולי בית בקופת החולים; בלא אישור זה הטופס אינו בתוקף.
5.
אנא דאג לשלוח את הבקשה אל מוקד השירות של ספק השירות החיוני.
פרטי הצרכן הרשום:
1.
פרטים אישיים של הצרכן הרשוםמס׳ חוזהשם משפחהשם פרטישנת לידהמצב משפחתי
    ר/נ/ג
פרטי הקטין בנו/בתו של הצרכן הרשום או בן/בת הזוג של הצרכן הרשום, או כל מי שחולק עם הצרכן הרשום את משק הבית, אשר עושה שימוש במכשיר:
(אם הקטין הוא הזכאי שאספקת החשמל חיונית לו, יש לצרף ספח תעודת זהות שבו רשום הקטין)
2.
פרטים אישיים של המשתמש במכשירשם משפחהשם פרטישנת לידה
   
כתובת מקום הצרכנות ופרטי התקשרות עם הצרכן הרשום:
3.
כתובת מגורים עיקריתעיר/יישובשכונהרחובמס׳ ביתכניסהקומהדירה
       
מיקוד הערות 
4.
פרטי קשרטלפון בביתטלפון ניידמספר נוסף
   
מידע חשוב
לפני אישור בקשה זו תיבחן ההצהרה לעניין שימוש במכשיר בכפוף לרשימת המכשירים הרפואיים החיוניים שבנספח א׳ לאמת מידה 7ג לכללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע״ח–2018 (להלן – נספח א׳).
1.
כחלק מבקשה זו, על המבקש להמציא לחברה אמצעי קשר זמינים לצורך עדכונים ובירורים.
2.
בקשה מסוג זה תוגש כל שנתיים או כל שלוש שנים, בהתאם לסוג המכשיר וכמפורט בנספח א׳, או במקרה של אחד מהשינויים האלה: שינוי במצב הרפואי, שינוי כתובת או שינוי במכשירים הנמצאים בשימוש; אי־עמידה בתנאי זה עשויה להביא לביטול הזכאות.
3.
בקשה זו נוגעת לנושא ניתוק זרם החשמל עקב אי־עמידה בתשלום חשבון צריכה שוטף, אך לא עקב חובות בשל צריכה שלא כדין/תקלה/עבודה יזומה על ידי החברה.
4.
בעת תקלה תינתן עדיפות לטיפול בצרכנים בעלי בקשה מסוג זה, אך אין החברה מתחייבת לכך והדבר כפוף לצרכים תפעוליים.
5.
לצרכנים המגישים בקשה זו מומלץ להחזיק מקור כוח חלופי לשעת חירום לצורך המכשיר החיוני.
6.
בקשה זו אינה פוטרת מחובת תשלום חשבון החשמל השוטף; אי־תשלום יישא ריבית פיגורים ואכיפת גבייה על פי דין.
7.
מומלץ לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי לבירור זכאות להנחה בחשבון החשמל.

הצהרה

אני, החתום מטה, צרכן חשמל בתעריף ביתי, מצהיר בזה על נכונות האמור בבקשה זו ועל כך שיש ברשותי ובשימושי או ברשות ובשימוש בני/בתי הקטינ/ה או ברשות ובשימוש בן/בת הזוג שלי או ברשות ובשימוש אחר החולק עימי את משק הבית, מכשיר רפואי חיוני הנטען מאספקת חשמל שוטפת. המכשיר נמצא בשימושי האישי/בשימוש בני/בתי הקטינ/ה / בשימוש בן/בת הזוג שלי / בשימוש אחר החולק עימי את משק הבית, בתוך הבית המשמש למגורים, וחיוני כי תהיה לו אספקת חשמל במשך כל שעות היממה.
אני מצהיר שאעדכן את חברת החשמל ואת קופת החולים באופן מיידי על כל שינוי במכשיר מציל חיים שברשותי/ברשות בני/בתי הקטינ/ה, ברשות בן/בת הזוג שלי או ברשות אחר החולק עימי את משק הבית, מעבר דירה או שינוי במצב הרפואי.
אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי מלאים ונכונים.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
אישור רופא מטפל שעוסק בתחום רפואי הנוגע בדבר בקופת החולים
להשלמה על ידי הרופא המטפל בצרכן בקופת החולים, שעוסק בתחום הרפואי הנוגע בדבר.
אנא מלא כל מידע וענה על כל השאלות באופן מלא;
(1)
תאר את הציוד שלו זקוק המטופל:
מכונת הנשמה בשימוש ביתי (מנשם)
לב מלאכותי
אחר – לפי רשימת מכשירים ברשימה שבנספח א׳ לאמת המידה 7ג; יש לציין סוג המכשיר:
 סוג המכשיר סוג המכשיר
 מחוללי חמצן לשימוש ביתי מכשיר פאלס אוקסימטר בשימוש ביתי
 מכשיר BPAP בשימוש ביתי מכשיר מוניטור קרדיאלי אפנאה בשימוש ביתי
 מכשיר CPAP בשימוש ביתי מייארבו בשימוש ביתי
 סופרי טיפות להזנה ולמתן תרופות בשימוש ביתי HIGH FLOW בשימוש ביתי
 מכשיר דיאליזה ביתית בשימוש ביתי מכשיר IPV בשימוש ביתי
 מכשיר משעל בשימוש ביתי מכשיר אינהלציה לחולים הסובלים ממחלות ריאה חסימתיות כגון: CF, אסתמה, COPD, ברונכיאקטזיס
 מכשיר סקשיין בשימוש ביתי  
אני מאשר בזה כי להערכתי המקצועית המטופל (שם פרטי ושם משפחה) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זקוק לשימוש במכשיר מציל חיים הנטען מאספקת חשמל שוטפת.
יש למלא את כל הפרטים; אישור חסר לא יתקבל.
פרטי הרופא:
פרטים אישייםמס׳ רישיוןשם משפחהשם פרטי
    
חתימת הרופא + חותמת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
למילוי רק בעבור מכשיר הנשמה ביתי או לב מלאכותי: אישור מינהלי של היחידה או הסניף לטיפולי בית בקופת החולים
קופת חוליםטלפוןכתובת היחידה/הסניףחתימת הרופא וחותמת
    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
[תיקון: 22.11.20; תשפ״א־18]
החרגות מאמות המידה לצורך ביצוע ניסוי במשק החשמל
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”ניסוי“ – שימוש בטכנולוגיה חדשה או שימוש חדש בטכנולוגיה קיימת, אשר צפויים לשפר או לייעל את תפקוד משק החשמל;
”מבקש“ – אדם שאינו ספק שירות חיוני, אשר קיבל אישור מאת המדען הראשי במשרד האנרגיה, שהפעילות המוצעת לביצוע על ידו היא ניסוי;
”סש״ח רלוונטי“ – ספק שירות חיוני אשר הניסוי משפיע על מקטע משק החשמל שנמצא באחריותו; אם קיים יותר מספק שירות חיוני אחד אשר הניסוי עשוי להשפיע על מקטע משק החשמל שנמצא באחריותו – ספק השירות החיוני שהרשות קבעה שהמקטע שנמצא בתחום אחריותו הוא הרלוונטי יותר לתחום הניסוי מביניהם.
(ב)
חריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי
(1)
מבקש יהיה רשאי להגיש בקשה להחרגתו מהוראות אמות המידה שבכללים אלה, כולן או חלקן, לצורך ביצוע ניסוי, לפי סעיף (ג), ובלבד שתקופת ההחרגה מהוראות אמות המידה לא תעלה על 4 שנים, ושהבקשה עומדת בכל התנאים המפורטים להלן:
(א)
ההחרגה הכרחית לקיומו של הניסוי ומיועדת לתכלית הניסוי בלבד;
(ב)
ההחרגה אינה פוגעת או מסכנת את בטיחות הרשת או שרידותה;
(ג)
ההחרגה אינה משפיעה על לוחות התעריפים שחלים על המבקש.
(2)
במקרים חריגים שסיבותיהם יפורטו בבקשת החריגה מהוראות אמות המידה שהוגשה לפי סעיף (ג), מבקש יהיה רשאי לבקש החרגה מהוראות אמות המידה לתקופה ארוכה מהתקופה האמורה בסעיף קטן (1); על בקשה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן (1), בשינויים המחויבים.
(ג)
הגשת בקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי
מבקש אשר מעוניין שלא לעמוד בהוראה מהוראות אמות המידה שבכללים אלה, כמפורט בסעיף (ב), יגיש לסש״ח הרלוונטי בקשה אשר תכלול את כל אלה:
(1)
תיאור כללי של הניסוי וטכנולוגיית הניסוי;
(2)
התועלת הצפויה למשק החשמל ולמקטע הסש״ח הרלוונטי, מביצוע הניסוי;
(3)
היקף ומשך של הניסוי המבוקש;
(4)
משך הזמן שבעבורו נדרשת החרגה מהוראות אמות המידה;
(5)
פירוט אמות המידה שהמבקש מעוניין לחרוג מהן באופן חלקי או מלא, והנימוק לכך שהחריגה המבוקשת מאמות המידה עומדת בתנאים האמורים בסעיף (ב);
(6)
פירוט ההסדרים החלופיים לאמות המידה הנדרשים לעריכת הניסוי;
(7)
כל מידע נוסף שלדעת המבקש נוגע לבקשה לאישור החרגת המבקש מאמות המידה.
(ד)
עמדת סש״ח רלוונטי לבקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי
סש״ח רלוונטי יעביר לרשות החשמל, עם העתק למבקש, בתוך 45 ימי עבודה מיום שקיבל את הבקשה כאמור בסעיף (ג), את מתווה הניסוי שהוגש לו על ידי המבקש ואת עמדתו בנוגע לבקשה; הסש״ח הרלוונטי ימסור את עמדתו באופן המפורט להלן:
(1)
אם הבקשה עומדת בתנאים המפורטים בסעיפים (ב) ו־(ג) – יעביר המלצה לאישור הבקשה;
(2)
אם הבקשה לא עומדת בתנאים המפורטים בסעיפים (ב) ו־(ג) – יעביר התייחסות מנומקת הכוללת, בין השאר, את הסיבה שלדעתו יש לדחות את הבקשה, ובכלל זה את התנאי מהתנאים לפי סעיף (ב) שלדעתו לא מתקיים והסיבה לכך שהוא לא מתקיים.
(ה)
החלטות בבקשה
(1)
בקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי, בצירוף עמדת סש״ח רלוונטי כאמור בסעיף (ד), תובא לאישור מליאת הרשות, אלא אם כן מתקיים האמור בסעיף קטן (2).
(2)
בקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי, יראו אותה כאילו אושרה על ידי מליאת הרשות גם אם לא הובאה לפניה, אם מתקיימים לגבי הבקשה כל אלה:
(א)
צורפה לה עמדת סש״ח רלוונטי הממליצה לאשר את הבקשה;
(ב)
הצוות המקצועי ברשות לא הודיע על כוונתו להביאה לאישור מליאת הרשות, בתוך 30 ימי עבודה ממועד קבלתה במשרדי הרשות.
(3)
אושרה בקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי על ידי הרשות לפי סעיף קטן (1) או (2), יהיה רשאי המבקש לחרוג מהוראות אמות המידה בהתאם להחלטת הרשות.
[תיקון: 14.3.22; תשפ״ג־17]
ייפוי כוח מטעמו של צרכן להעברת מידע וביצוע פעולות
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”הצהרת צד ג׳“ – הצהרה בכתב של צד ג׳ על כך שהוא מחזיק בייפוי כוח חתום כדין מטעם הצרכן, אשר כוללת פירוט של שם הצרכן, מספר הזהות שלו ומספר חשבון החוזה או המונה או ההזמנה, לפי העניין, שרשומים על שמו;
”ייפוי כוח“ – הסכמת הצרכן בכתב להעברת מידע וביצוע פעולות בידי צד ג׳ בשם הצרכן.
(ב)
העברת מידע וביצוע פעולות בשם צרכן
(1)
ספק שירות חיוני יאפשר לנציג מטעמו של הצרכן, לרבות מספק, גישה למידע וכן יאפשר לו לבצע פעולות בשם הצרכן ובעבורו, והכול בכפוף למסירת ייפוי כוח או הצהרת צד ג׳ לספק השירות החיוני, ובהתאם למפורט בהם.
(2)
ספק שירות חיוני יקבל את ייפוי הכוח או את הצהרת צד ג׳, באופן מקוון בלבד.
(3)
תוקפם של ייפוי הכוח או הצהרת צד ג׳ יפקע במועד המצוין בהם, ואם מיופה הכוח או צד ג׳ הוא מספק – במועד המצוין בהם או עם סיום העסקה עם המספק, לפי המוקדם משניהם.

סימן ב׳: מיתקני חשמל

[תיקון: 18.7.07, 15.8.18, 25.11.20; תשע״ט־10, תשפ״א־6]
מיתקני חשמל – אספקה, תחזוקה ובעלות
(א)
אספקה
ספק שירות חיוני רשת אחראי לספק ציוד תקין ורשאי לקבוע את מאפייני הציוד המשמש אותו ומותקן על ידו, זולת אם נקבע אחרת באמות המידה או ברישיון ובכפוף לסטנדרטים החשמליים והבטיחותיים שקובעים מעת לעת הגופים המוסמכים לכך לפי כל דין.
(ב)
תחזוקה
ספק שירות חיוני רשת אחראי לתחזוקה שוטפת ותקינה של מיתקני החשמל שהותקנו על ידו, ובלבד שיש לו אפשרות פיזית וחוקית לבצעה.
(ג)
חיבורים נוספים
ספק שירות חיוני רשת רשאי בכל עת, בכפוף לכל דין, לחבר חצרים או מקומות צרכנות אחרים למיתקני החשמל או לשרת באמצעותם צרכנים אחרים, ובלבד שלא תיפגע אספקת החשמל לצרכנים הקיימים.
(ד)
חזקת בעלות
כל מיתקני החשמל שהותקנו על ידי ספק שירות חיוני רשת הנם רכושו הבלעדי של ספק השירות החיוני רשת, זולת אם נקבע אחרת באמות המידה או ברישיון.
(ה)
השתתפות צרכן בהוצאות
הוראות סעיף (ד) יחולו גם אם הצרכן השתתף בהוצאות התקנתם או חיבורם של מיתקני החשמל וגם אם מיתקני החשמל הותקנו במיוחד לשם חיבור חצרים מסוימים או לצורכי מתן אספקת חשמל לצרכן מסוים.
(ו)
קבלת מידע לצורך ביצוע פעולות במקרקעין
(1)
לצורך ביצוע פעולות במקרקעין לפי סעיף 46 לחוק משק החשמל רשאי ספק שירות חיוני רשת לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה את כל פרטי המידע האלה של בעל המקרקעין ושל מי שמחזיק במקרקעין:
(א)
שם פרטי ושם משפחה;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
פרטי המען;
(ד)
נתון פטירה;
(2)
לאחר איתור בעל המקרקעין או המחזיק במקרקעין הרלוונטיים, ימחק ספק השירות החיוני רשת את המידע שקיבל לפי סעיף קטן (1).
[תיקון: 5.7.02, 5.8.20, 25.11.20, 14.3.22; תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״ג־17]
ביקור מתואם במקום צרכנות
(א)
תיאום ביקור
(1)
ספק השירות החיוני רשת או הצרכן, לפי העניין, רשאי ליזום תאום של ביקור במקום צרכנות לשם קבלת השירותים הדורשים ביקור במקום על פי אמות מידה אלו, לצורך תחזוקת המיתקנים ולכל צורך אחר הדורש כניסה למקום הצרכנות.
(2)
בתום הביקור ישאיר ספק השירות החיוני לצרכן הודעה על עצם הביקור, ופירוט רחב, ככל האפשר, על הטיפול והממצאים; הודעה לפי סעיף זה, אפשר שתימסר באמצעות שליחת מסרון למספר טלפון נייד מהמספרים המפורטים בפרטי הצרכן הרשומים אצל ספק השירות החיוני, אם רשומים כאלה.
(ב)
מניעת ביקור שתואם
לא איפשר צרכן ביקור במקום צרכנות לאחר תאום, ישלם הצרכן ”עלות ביקור במקום לשווא“, כקבוע בשורות 1–3 ללוח תעריפים 5.4–2, למעט אם נמסרה לספק השירות החיוני רשת הודעה מטעם הצרכן על ביטול הביקור זמן סביר לפני המועד המתואם.
(ג)
אי הגעה במועד
לא ביקר מי מטעם ספק השירות החיוני רשת במקום הצרכנות במועד המתואם, ישלם ספק השירות החיוני לצרכן עלות ביקור במקום לשווא כקבוע בשורות 1–3 ללוח תעריפים 5.4–2, למעט אם נמסרה לצרכן הודעה מטעם ספק השירות החיוני רשת על ביטול הביקור זמן סביר לפני המועד המתואם.
[תיקון: 29.11.05, 26.10.08]
שמירה על מיתקני חשמל
(א)
פעולה במיתקן
חיבור של מיתקן חשמל של ספק שירות חיוני או של כל ציוד אחר שלו, ניתוקו, הסרתו, פירוקו או שינויו בכל דרך שהיא, לרבות הוספת עומס או שינוי בסוג או בטיב הצריכה, ייעשו רק בידי עובד של ספק השירות החיוני או מי שהוסמך לכך בידי ספק השירות החיוני מראש ובכתב.
(ב)
פטור מאחריות בשימוש רגיל
ספק שירות חיוני לא יחייב צרכן בשל נזק למיתקן חשמל של ספק השירות חיוני ולכל ציוד אחר שלו או לאובדנו, עקב שימוש רגיל או עקב בלאי טבעי.
(ג)
חיוב בשל נזק שנגרם במכוון או ברשלנות
ספק שירות חיוני רשאי לחייב צרכן בנזק שנגרם למיתקן חשמל של ספק השירות חיוני ולכל ציוד אחר שלו או לאובדנו, עקב מעשה מכוון או רשלנות של הצרכן או מי מטעמו, לרבות כתוצאה משימוש במיתקן חשמל פרטי שהותקן במקום הצרכנות או בחצרים בהחזקתו או בבעלותו של הצרכן.
[תיקון: 29.11.05]
שינויים במיתקן החשמל
(א)
תשלום בגין נזק
(1)
מצא ספק שירות חיוני כי בשל נזק שנגרם למיתקן חשמל נוצרה טובת הנאה לצרכן, רשאי הוא לראות את הצרכן כאחראי לנזק, אלא אם כן הוכח אחרת, ולחייבו במלוא הנזק שנגרם לפי התעריפים הקבועים בפרק 4.4 ללוחות התעריפים ”עבודות על חשבון אחרים“.
(2)
ספק שירות חיוני רשאי לחייב צרכן בתשלום כל נזק אשר ייגרם למיתקני החשמל של ספק השירות החיוני עקב כל פעולה שעשה הצרכן בניגוד לאמור באמת מידה 10(א).
(3)
נעשתה הפעולה במיתקן החשמל הפרטי של צרכן, רשאי ספק השירות החיוני לחייב את הצרכן בתשלום כל נזק אשר נגרם למיתקני החשמל של ספק השירות החיוני, זולת אם הצרכן לא ידע ולא יכול היה לדעת על הנזק העלול להיגרם כתוצאה מפעולתו.
(ב)
ניתוק אספקה
(1)
ספק שירות חיוני רשאי לנתק את אספקת החשמל למקום צרכנות או לחצרים אם הצרכן פעל בניגוד לאמור באמת מידה 10(א).
(2)
ניתוק האספקה במקרה שבו קיים חשש כי ייגרם נזק לרכוש או לגוף ייעשה ללא הודעה מוקדמת.
(3)
בכל מקרה אחר מהאמור בסעיף קטן (2), תינתן הודעה של שבעה ימים לפני הניתוק.
[תיקון: 28.11.05, 24.6.19, 25.11.20; תש״ף־27, תשפ״א־6]
הסרת מפגעים
(א)
מפגע שנודע לצרכן
נודע לצרכן רשום על מפגע במקום הצרכנות המפריע או העלול להפריע לרשת חשמל (להלן – מפגע) יסולק המפגע בהתאם להוראות אלה:
(1)
הצרכן הרשום או בעל המקרקעין שבמקום הצרכנות רשאי להסירו בכוחות עצמו, ובלבד שיעשה זאת בהקדם ולא יאוחר מחמישה ימי עבודה מיום שנודע לו על המפגע.
(2)
הצרכן רשאי לפנות אל ספק השירות החיוני רשת בבקשה כי הספק יסיר את המפגע. ספק השירות החיוני רשת יציין מראש בפני הצרכן את עלות הסרת המפגע, ועל פי בקשת הצרכן יסיר את המפגע בהקדם ולא יאוחר מחמישה ימי עבודה מיום הפניה, ויחייב את הצרכן בעלות הסרת המפגע.
(ב)
יידוע הצרכן
(1)
נודע לספק השירות החיוני רשת על קיומו של מפגע במקום צרכנות, יודיע על כך לצרכן הרשום ללא דיחוי, ויידע אותו על האפשרות להסיר את המפגע בעצמו או באמצעות ספק השירות החיוני רשת כאמור בסעיף (א); בהודעתו יציין ספק השירות החיוני רשת את עלות סילוק המפגע.
(2)
הודיע ספק השירות החיוני רשת על קיומו של מפגע לצרכן הרשום, ובתוך חמישה ימי עבודה הצרכן לא פנה לספק בבקשה להסיר את המפגע או לא הושלמה הסרתו בידי אחר, יסיר ספק השירות החיוני רשת את המפגע ויחייב את הצרכן הרשום בעלות ההסרה, ובלבד שספק השירות החיוני רשת ציין בפני הצרכן מראש את העלות הסרת המפגע. במקרה זה יתאם ספק השירות החיוני רשת ביקור במקום הצרכנות או בחצרים כאמור באמת מידה 9(א) לצורך הסרת המפגע.
(ג)
ניתוק אספקה לצורך הסרת מפגע
(1)
אם נדרש ניתוק החשמל לצורך הסרת המפגע, רשאי ספק השירות החיוני רשת לנתק את האספקה ובלבד שנשלחה הודעה מוקדמת לצרכן שלושה ימים לפחות לפני הניתוק.
(2)
אם לא ניתנה לספק השירות החיוני רשת גישה למקום הצרכנות לצורך הסרת המפגע, רשאי ספק השירות החיוני רשת לנתק את האספקה במקום הנמצא מחוץ למקום הצרכנות.
(3)
עלות הניתוק קבועה בשורות 8 או 10, לפי העניין, ללוח תעריפים 5.4–2.
(ד)
מפגע בחצרים
נמצא מפגע בחצרים, יראו את המחזיק בחצרים כאילו היה צרכן רשום לצורך אמת מידה זו.
(ה)
פינוי שעוכב שלא באשמת ספק השירות החיוני רשת
בפרקי הזמן הנקובים באמת מידה זו לא יובאו בחשבון עיכובים שנגרמו בשל מניעה שגרם הצרכן, בעל המקרקעין או צד ג׳ או בשל החובה לקבל אישור, היתר או רישיון הנדרשים על פי כל דין.
(ו)
סכנה לנזק לרכוש או לגוף
על אף האמור לעיל, אם המפגע או הסרתו עלולים לגרום לנזקים לרכוש או לגוף, יסיר ספק השירות החיוני רשת את המפגע באופן מיידי ללא הודעה מראש ויחייב את הצרכן בעלות הסרת המפגע.
(ז)
ניתוק אספקה
נוסף על האמור בסעיפים (ג) ו־(ו), אם המפגע או הסרתו עלולים לגרום לנזקים לרכוש או לגוף, רשאי ספק השירות החיוני רשת לנתק את אספקת החשמל ללא הודעה מוקדמת.

פרק ב׳: צריכת חשמל

סימן א׳: צרכנות

[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 11.4.11, 6.2.12, 25.11.15, 12.9.16, 26.12.16, 19.2.18, 28.6.18, 24.6.19, 5.8.20, 25.11.20, 14.3.22; תשע״ח, תש״ף־5, תש״ף־27, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״ג־17]
קביעת כמות חשמל שנצרכה
(א)
בסיס החישוב
חשבון הצריכה יחושב על בסיס קריאת המונה בתקופת החשבון הרלוונטית ותפורט בו מכפלת סך הקוט״ש שנקרא במונה בתעריף לקוט״ש; הוראה זו לא תחול לגבי מת״מ.
(א1)
גביית תעריף מערכתי
המחלק יגבה מצרכן הצורך חשמל ממיתקן במקום הצרכנות אשר אינו מחויב בתעריף צריכת חשמל, תעריף מערכתי בהתאם לקבוע בלוח תעריפים 8.1–1.
(ב)
תדירות קריאת המונה
לצורך קביעת התשלום בעבור הצריכה יקרא ספק השירות החיוני רשת את המונה אחת לתקופת חשבון; הוראה זו לא תחול לגבי מת״מ.
(ג)
הרשאת גישה
קריאת מונה המחייבת גישה פיזית למונה תיעשה בשעות סבירות ולאחר הצגת תעודה מזהה. ספק שירות חיוני רשת רשאי לנתק את אספקת החשמל למקום הצרכנות או לחצרים אם הצרכן לא איפשר גישה למונה למשך תקופה העולה על 12 חודשים, שאחריה הוגשו לו שני חשבונות עוקבים על בסיס הערכת צריכה מוגדלת כאמור באמת מידה 14(ה) ובכפוף להודעה מוקדמת של 14 ימי עבודה לפחות.
(ד)
קביעת תשלום על בסיס הערכה
על אף האמור לעיל, במקרים המפורטים להלן רשאי ספק שירות חיוני רשת לקבוע את התשלום בעבור צריכה על בסיס הערכת הצריכה כאמור באמת מידה 14 (הערכת צריכה):
(1)
המונה הוסר או שלא רשם את מלוא צריכת החשמל כתוצאה מליקוי או מפגיעה בו;
(2)
החשמל נצרך שלא דרך המונה;
(3)
לא התאפשרה לספק השירות החיוני רשת גישה למונה לצורך קריאתו בימים ובשעות סבירות מסיבה שאינה בשליטתו, ובלבד שספק השירות החיוני רשת קרא את המונה או שהלקוח מסר לו קריאת מונה לפחות פעם אחת ב־12 החודשים שחלפו; לא התאפשרה לספק שירות חיוני רשת גישה למונה כאמור, ישאיר לצרכן הודעה על כך בכתב, במקום הצרכנות, והיא תכלול את פירוט המועד שבו לא התאפשרה הגישה והסיבה לכך; ספק שירות חיוני רשת ישלח לצרכן הרשום הודעה כאמור גם באמצעי דיגיטלי אחד או יותר, אם הצרכן המציא לו פרטי התקשרות עימו באמצעי כאמור והם מצויים בספרי ספק שירות חיוני;
(4)
ספק השירות החיוני רשת לא ביצע קריאת מונה לתקופת החשבון המסוימת מטעמים של דילוג יזום, ובלבד שבתקופת החשבון הקודמת לא היה דילוג יזום ומספר הדילוגים היזומים לא יעלה על שניים במהלך השנה הקלנדרית; לא פעל ספק השירות החיוני רשת כאמור, ישלם לצרכן את עלות ההפרה כקבוע בלוח תעריפים 12.1–1, נוסף על העלות הנחסכת מן התשלום הקבוע כקבוע בסעיף (ט)(1);
(5)
החשמל נצרך שלא דרך מונה במקום צרכנות של בעל מיתקן צריכה ייחודי;
(6)
אם יש תקלת תקשורת שאינה מאפשרת את העברת הנתונים מהמונה או תקלה במונה חכם, והחשבון מבוסס על רישום רציף, ובלבד שתתקבל קריאה עד 5 בחודש העוקב למועד התקלה בעבור מלוא החודש הקלנדרי שחלף.
(ה)
פריסת תשלומים
במקרים שבהם נדרש הצרכן לשלם הפרשים בשל הגשת חשבונות המבוססים על הערכת הצריכה, יופעל לבקשת הצרכן הסדר פריסה לתשלומים כאמור באמת מידה 26(ו).
(ו)
קריאת המונה על־ידי הצרכן
(1)
צרכן רשאי לקרוא בעצמו את המונה, במועדים שקבע ספק השירות החיוני רשת, ולמסור את נתוני צריכתו באמצעות הטלפון או באמצעי אחר; לצורך קביעת כמות החשמל שנצרכה יראו את נתוני הצריכה שקרא ומסר הצרכן כקריאת מונה לכל דבר ועניין, ובלבד שהצרכן אפשר לספק השירות החיוני רשת גישה למונה אחת לשנים עשר חודשים לפחות; ספק השירות החיוני רשת ימסור מספר אסמכתא לצרכן לקבלת הקריאה באמצעי שיאפשר ספק שירות חיוני.
(2)
ספק שירות חיוני יאפשר לצרכן שהותקן לו מונה שאין לו גישה אליו, לבקשתו, לקרוא, אחת לשנה, את המונה; הגישה לקריאת המונה תתאפשר בתיאום מראש.
(3)
לעניין מונים רציפים, שמידע מהם מפורסם ועומד לרשות הצרכן באתר האינטרנט של ספק שירות חיוני, פרסום קריאת המונה שם, כך שצרכן יוכל להתעדכן בה, תיחשב כמתן גישה לקריאת המונה.
(ז)
אימות קריאת הצרכן
ספק השירות החיוני רשת רשאי לאמת את קריאת הצרכן באמצעות קריאה מאוחרת. במקרה כזה תיקבע כמות החשמל שנצרכה בהתאם לקריאת ספק השירות החיוני רשת.
(ח)
קריאת מונה מיוחדת
צרכן רשאי לדרוש מספק השירות החיוני רשת ביצוע קריאת מונה מיוחדת, שאינה ביוזמת ספק השירות החיוני רשת. בעבור שירות זה ישלם הצרכן את התעריף הקבוע בשורה 25 בלוח תעריפים 5.4–2.
(ט)
זיכוי בגין דילוג יזום
(1)
לא בוצעה קריאת מונה על ידי ספק השירות החיוני רשת בתקופת חשבון מסוימת מטעמים של דילוג יזום, יזוכה הצרכן בתעריף המשולם בשל קריאת מונה כקבוע בלוח תעריפים 5.4.1–1 בהתאם לסוג המונה.
(2)
צרכן שהוא צרכן רשום לגבי מספר מונים המותקנים באותו מקום צרכנות יזוכה בתעריף המשולם בשל קריאת מונה כקבוע בלוח תעריפים 5.4.1–1 לגבי כל מונה אשר בשלו משולם התשלום הקבוע.
(י)
מחלוקת בגין כמות שנקבעה על בסיס הערכה
במקרים של מחלוקת על כמות החשמל שנקבעה כאמור באמת מידה 14 (הערכת צריכה) רשאי הצרכן לפנות אל ראש אגף צרכנות ברשות לצורך הכרעה בעניין.
(יא)
תשלום לצרכן בגין ביצוע דילוג יזום ביתר
בכל מקרה של חריגה מהוראת סעיף (ד)(4), יחויב ספק השירות החיוני רשת בתשלום לצרכן בשיעור הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1.
[תיקון: 29.11.05, 11.4.11, 6.2.12, 9.6.14, 14.3.22; תשפ״ג־17]
הערכת צריכה
(א)
כמות חשמל שנקבעה בדרך של הערכה
קביעת כמות חשמל שנצרכה בדרך של הערכה תהיה על יסוד כמות החשמל שנצרכה במקום הצרכנות הרשום על שמו של הצרכן או בחצרים המסוימים בתקופה אחרת, אשר מתקיימים בה תנאים הדומים ככל האפשר לתנאים אשר שררו בתקופה שלגביה נעשית ההערכה, או על יסוד קריאת המונה בתיקון יחסי לפי אחוז הטעות או הליקוי של המונה.
(ב)
אופן החישוב אם לא נעשתה קריאה ראשונה
אם לא נעשתה במקום הצרכנות או בחצרים קריאת מונה ראשונה, והתקיימו התנאים כאמור באמת מידה 13(ד), תיקבע כמות החשמל שנצרכה על יסוד כמות החשמל שנצרכה בתקופה דומה, במקומות צרכנות או בחצרים דומים.
(ג)
צריכת חשמל שלא כדין
במקרים של צריכת חשמל שלא כדין כאמור באמת מידה 16 (צריכת חשמל שלא כדין), רשאי ספק השירות החיוני להעריך את הצריכה גם בהתבסס על אחד מאלה:
(1)
רישום צריכת עבר של הצרכן במערכת הממוחשבת;
(2)
תחשיב לפי שיעור התפלגות הצריכה החודשית בהתאם לנתונים סטטיסטיים של צרכנות ביתית הקיימים ברשות ספק השירות החיוני וייחוס צריכתו של הצרכן לצריכת הסביבה;
(3)
מכשירי החשמל שבמקום הצרכנות או בחצרים;
(4)
רישומי מונה מחליף או מבקר.
(ד)
הערכת צריכה למתקן ייחודי
(1)
בכל מקבץ מיתקנים ייחודים, יתקין ספק שירות חיוני מדגם מונים שאינו כולל יותר מ־25 מונים; לעניין זה, ”מקבץ מיתקנים ייחודיים“ – קבוצת מיתקני צריכה ייחודיים, בעלי מאפייני צריכת חשמל דומים כפי שיאושר על ידי ראש אגף הנדסה ברשות, ולמעט מיתקני צריכה ייחודיים עם מונים, שהותקנו לצורך חיוב הצריכה בפועל.
(2)
חישוב צריכה של מיתקן צריכה ייחודי ייעשה על פי הערכה המבוססת על ממוצע קריאת המונים שבמדגם. ספק השירות החיוני יעביר לצרכן, לפי דרישתו, את תוצאות קריאת המונים של פיהם נעשתה הערכת הצריכה. על אף האמור בסעיף זה, הותקן מונה צריכה לפי בקשת הצרכן, תיקבע כמות הצריכה לצורך חיוב הצרכן לפי קריאת המונה.
(ה)
הערכת צריכה מוגדלת
(1)
אם הצרכן לא איפשר לספק השירות החיוני גישה אל המונה כאמור באמת מידה 13(ג) למשך תקופה העולה על 12 חודשים, ובמהלך תקופה זו הוגשו לצרכן חשבונות על בסיס הערכת צריכה, רשאי ספק השירות החיוני לשלוח לצרכן חשבון על בסיס הערכת צריכה בערך של 150% מממוצע החשבונות שנשלחו לצרכן במהלך 12 החודשים שקדמו לו (להלן – הערכת צריכה מוגדלת), ובלבד שספק השירות החיוני נקט בצעדים הנדרשים לביצוע הקריאה בפועל ובכלל זה משלוח הודעה בכתב על הצורך בביצוע הקריאה ויידוע הצרכן על האפשרות שיישלח אליו חשבון הערכה בערך של 150% כאמור, תקופת חשבון אחת לפחות לפני שיישלח אליו חשבון כאמור; הוראות סעיף קטן זה יחולו אף אם במשך כל התקופה שבה הוגבלה הגישה למונה כאמור, מסר הצרכן לספק השירות החיוני קריאת מונה.
(2)
הערכת צריכה מוגדלת תחשב כטעות בחשבון שאין משולמת בשלה ריבית.
[תיקון: 29.11.05, 26.10.08, 4.4.11, 6.2.12, 26.12.16, 19.2.18, 24.6.19, 5.8.20, 25.11.20, 2.12.20; תשע״ח, תש״ף־27, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״א־28]
בדיקת דיוק מונה ותקינותו
(א)
תדירות בדיקות מדגמיות
(1)
מחלק יערוך אחת לשנה לפחות בדיקות מדגמיות לבדיקת דיוק המונים, ויעמיד לעיון הציבור את ממצאי בדיקתו.
(2)
מנהל המערכת רשאי להנחות בעל רישיון הולכה לערוך בדיקות דיוק המונים לצרכן.
(ב)
זכות הצרכן לבחור את דרך בדיקת המונה
צרכן רשום רשאי לבקש שהמונה המותקן במקום הצרכנות ייבדק באחת מן הדרכים האלה:
(1)
על ידי ספק השירות החיוני רשת; ביקש הצרכן כי הספק יבדוק את המונה, תהיה הבדיקה ללא תשלום אם נעשתה פעם אחת במהלך שלוש שנים קלנדאריות. ביקש הצרכן כי הספק יבדוק את המונה פעם נוספת במהלך שלוש השנים הקלנדריות, ישלם בעבור הבדיקה הנוספת את התעריף הקבוע בשורות 7–8 ללוח תעריף 5.4–2, אלא אם כן נמצאה קריאתו לבדיקה מוצדקת.
(2)
על ידי בודק שהוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות (באמת מידה זו – בודק אחר); ביקש הצרכן כאמור, יחולו הוראות סעיף (ז).
(ג)
משך הזמן עד לביצוע הבדיקה
בדיקת מונה על ידי ספק השירות החיוני רשת, או הסרתו לצורך בדיקה על ידי בודק אחר, תיעשה לא יאוחר מ־30 ימים מיום קבלת בקשת הצרכן; לא פעל ספק השירות החיוני רשת כאמור, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(ד)
אופן בדיקת סוגי המונים ומבחני תקינות
(1)
מונה ישיר ייבדק בשתי נקודות של תחום המדידה:
בעומס נמוך המתייחס לזרם של כ־10% של הזרם הבסיסי ובעומס גבוה המתייחס לזרם של כ־50% של הזרם הבסיסי בעומס מאוזן.
עומס בדיקה חד־מופעי למונה תלת־מופעי יהיה בזרם של כ־20% וכ־100% של הזרם הבסיסי.
(2)
מונה למערכת מניה ייבדק בשתי נקודות של תחום המדידה:
בעומס נמוך המתייחס לזרם של כ־10% של הזרם הנומינלי ובעומס גבוה המתייחס לזרם של כ־50% של הזרם הנומינלי.
(3)
מונה מכני חדש לחיבור ישיר (ללא שנאי המרת זרם) ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן IEC 62053-11 CLASS 2.
(4)
מונה מכני המחובר ישירות (ללא שנאי המרת זרם) ומותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על 3%.
(5)
מונה מכני חדש לחיבור דרך שנאי זרם ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת האנרגיה האקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן IEC 62053-11 CLASS 2 במתח נמוך.
(6)
מונה מכני המחובר דרך שנאי זרם והמותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאת מדידת האנרגיה האקטיבית הצביעה על סטייה העולה על 3% במתח הנמוך.
(7)
מונה מכני חדש לחיבור דרך שנאי מתח וזרם ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת האנרגיה האקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן IEC 62053-11 CLASS 1 במתח גבוה ובמתח עליון.
(8)
מונה מכני המחובר דרך שנאי מתח וזרם והמותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאת מדידת האנרגיה האקטיבית הצביעה על סטייה העולה על 1.5% במתח גבוה ובמתח עליון.
(9)
מונה אלקטרוני חדש ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן IEC 62053-21 CLASS 2 במתח נמוך, ועל הקבוע בתקן IEC 62053-22 CLASS 0.5s במתח גבוה ובמתח עליון.
(10)
מונה אלקטרוני המותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על 3% במתח נמוך, ואם תוצאות מדידת אנרגיה אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על 1% במתח גבוה ובמתח עליון.
(11)
מונה אלקטרוני חדש ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה ריאקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן IEC 62053-23 CLASS 3 במתח נמוך, ועל סטייה העולה על הקבוע בתקן IEC 62053-23 CLASS 2 במתח גבוה ובמתח עליון.
(12)
מונה אלקטרוני המותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה ריאקטיבית הצביעו על סטייה העולה על 4% במתח נמוך, ועל סטייה העולה על 3% במתח גבוה ובמתח עליון.
(13)
נמצא כי המונה המקורי אינו תקין, יוחלף המונה במונה אחר על ידי ספק השירות החיוני רשת, בין אם נבדק על ידו או בין אם נבדק על ידי בודק מוסמך אחר. ספק השירות החיוני רשת ישמור על המונה המקורי לתקופה שלא תפחת מששה חודשים ממועד החלפת המונה.
(14)
נמצא כי המונה אינו תקין, ומדידת האנרגיה כתוצאה מכך עולה על 5% סטייה, יתקן ספק השירות החיוני רשת את חשבונות הצריכה בהתאם לאמת מידה 14 (הערכת צריכה) ואמת מידה 26 (תיקון חשבון).
(ה)
זכות ספק השירות החיוני רשת לבצע בדיקה במקום צרכנות
ספק השירות החיוני רשת רשאי לבצע בדיקת מונה במקום צרכנות לאחר תיאום מראש עם הצרכן כאמור באמת מידה 9 (ביקור מתואם במקום צרכנות).
(ו)
בדיקת מונה במעבדות ספק שירות חיוני רשת
(1)
ספק שירות חיוני רשת רשאי להסיר את המונה ולבדקו במעבדותיו ובמקרה כזה יהיה אחראי להרכיב מונה חלופי במקום הצרכנות.
(2)
נמצא בבדיקה כי המונה תקין, יישא הצרכן בעלות הבדיקה, לרבות עלות הסרת המונה והתקנת המונה החדש, כקבוע בשורות 4 עד 6 ללוח תעריפים 5.4–2 בהתאם לסוג המונה.
(3)
נמצא בבדיקה כי המונה אינו תקין, לא יחויב הצרכן בתשלום, למעט אם החשמל נצרך שלא כדין, ויחולו הוראות אמת מידה 16 (צריכת חשמל שלא כדין).
(4)
דו״ח בדיקת המונה יישלח לצרכן בתוך שבעה ימים מיום הבדיקה.
(ז)
בדיקת המונה על ידי בודק מוסמך אחר
נבדק המונה על ידי בודק מוסמך אחר, יחולו הוראות אלה:
(1)
ספק השירות החיוני רשת יהיה אחראי, לפי דרישת הבודק האחר, להסיר את המונה ולמוסרו לו. ספק השירות החיוני רשת יתקין במקום הצרכנות מונה תקין; בסיום הבדיקה יעביר הבודק האחר את המונה לידי ספק שירות חיוני רשת.
(2)
עלות הבדיקה על ידי בודק אחר תחול על הצרכן, אולם אם יתגלה בבדיקה כי המונה אינו תקין יזכה ספק השירות החיוני רשת את הצרכן בסכום שלא יעלה על תעריף הבדיקה של ספק השירות החיוני רשת שאישרה הרשות, ולא יחויב בעלות המונה אשר יותקן במקום הצרכנות. בכל מקרה יישא הצרכן בעלות הסרת המונה והתקנתו, כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2.
(3)
הצרכן רשאי לדרוש מספק השירות החיוני רשת להתקין את המונה שפורק ונבדק על ידי הבודק האחר. הצרכן ישלם בעבור ההתקנה, כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2. ספק השירות החיוני רשת רשאי לבדוק את המונה עם התקנתו.
(ח)
מתן הודעה מוקדמת לצרכן טרם הסרת המונה
(1)
ספק שירות חיוני רשת יודיע לצרכן בכתב על בדיקת מונה שביקש הצרכן בתוך 15 ימים ממועד קבלת בקשת הצרכן, ובה יציין את טווח הזמן המשוער לביצועה וכי ייתכן שהמונה יוסר.
(2)
במועד ההסרה יאפשר ספק השירות החיוני רשת לצרכן לתעד את קריאת המונה האחרונה ואת קריאת המונה הראשונה של המונה המחליף.
(3)
(נמחק).
(4)
(נמחק).
(ט)
תיעוד קריאת מונה בעת הסרת מונה החשמל ממקום הצרכנות
(1)
החליף ספק שירות חיוני רשת מונה חשמל במקום צרכנות, מכל סיבה שהיא, למעט כקבוע בסעיף (ח) או בסעיף (א)(2) לאמת מידה 16, יודיע בכתב לצרכן על ביצוע ההחלפה ועל תיעוד הקריאה האחרונה במונה שהוסר במועד הסרתו והקריאה הראשונה במונה המחליף במועד התקנתו; ספק שירות חיוני רשת יודיע לצרכן בכתב על ביצוע ההחלפה בתוך 15 ימי עבודה ממועד החלפת המונה.
(2)
ספק השירות החיוני רשת יתעד את פרטי המונה שהוסר ממקום הצרכנות, לרבות קריאת המונה, גם באמצעות צילום, אשר יתויק בספרי ספק השירות החיוני רשת לפרק זמן שלא יפחת משנה ממועד ההסרה.
(3)
מצא ספק השירות החיוני רשת כי במונה שהוסר בוצעה צריכה שלא כדין או נפל בו ליקוי, ישמור ספק השירות החיוני רשת את המונה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים ממועד הסרתו.
(4)
אין באי־ביצוע האמור בסעיפים קטנים (1) עד (3) כדי לפטור את הצרכן מתשלום חוב הצריכה.
[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 25.11.15, 19.2.18, 24.6.19, 25.11.20; תשע״ח, תש״ף־27, תשפ״א־6]
צריכת חשמל שלא כדין
(א)
הסנקציות המותרות לספק
נצרך חשמל שסופק על ידי ספק שירות חיוני שלא כדין, רשאי ספק השירות החיוני, בלי לגרוע מכל תרופה אחרת על פי דין, לעשות אחת או יותר מן הפעולות האלה:
(1)
לנתק את אספקת החשמל או לבצע הקטנת זרם לחצרים או למקום הצרכנות; אם לא ניתנה לספק השירות החיוני גישה לחצרים או למקום הצרכנות לצורך ניתוק אספקת החשמל וכל הקשור בכך, לאחר מתן הודעה כדין, ספק השירות החיוני רשאי לבצע את הניתוק בנקודה הנמצאת מחוץ להם, או ברשת החשמל שלו.
(2)
להסיר את המונה ולהעתיקו למקום שיקבע ספק השירות החיוני, על חשבון הצרכן.
(3)
לגבות מן הצרכן את התשלומים כמפורט בסעיפים (ד) ו־(ה), באמת מידה 11(א)(1) ובאמת מידה 35א (תשלומים בעבור חיבור למתח נמוך).
(4)
להתקין מונה חדש על חשבון הצרכן.
(5)
לפרק את החיבור כקבוע באמת מידה 29א(ב).
(ב)
המועד לפעולות וחובות הנלוות להן
(1)
ספק השירות החיוני רשאי לפעול כאמור בסעיפים (א)(2) ו־(4) באופן מיידי, ולהזמין את הצרכן למשרדי ספק השירות החיוני לבירור נסיבות הצריכה שלא כדין.
(2)
ספק השירות החיוני יודיע לצרכן בכתב, שבעה ימים לפני פעולה כאמור בסעיפים (א)(1) ו־(3).
(3)
ספק השירות החיוני יאפשר לצרכן, על פי בקשתו, בדיקת המונה בהתאם לאמור באמת מידה 15(ז).
(ג)
משך זמן הצריכה שלא כדין
תקופת צריכת החשמל שלא כדין היא מהיום שבו החלה עד היום שבו נודע לספק השירות החיוני עליה.
(ד)
אופן חישוב הכמות שנצרכה שלא כדין
כמות החשמל שנצרכה בחצרים או במקום צרכנות בתקופת הצריכה שלא כדין תיקבע כאמור באמת מידה 14 (הערכת צריכה). ספק השירות החיוני יחשב את סכום ההפרש בין התשלום בעבור הכמות שנקבעה לבין התשלומים בפועל בתקופת הצריכה שלא כדין לפי תעריף החשמל הגבוה ביותר המזוהה במהלך תקופת הצריכה שלא כדין, או על פי התעריף הידוע במועד עריכת החשבון המתוקן, לפי הגבוה מביניהם. ספק השירות החיוני רשאי לאפשר לצרכן לפרוס את התשלום, כאמור באמת מידה 26(ו)(2).
(ה)
תשלום נוסף בגין צריכה שלא כדין
נוסף על הקבוע בסעיף (א)(3) ישלם הצרכן לספק השירות החיוני עלות חיוב בגין צריכה שלא כדין, כקבוע בשורה 7 בלוח תעריפים 5.4–2; במקרה חוזר של צריכה שלא כדין, ישלם הצרכן כקבוע בשורות 27 ו־28 בלוח תעריפים 5.4–2, בהתאם למספר המונים שנעשה בהם שימוש לא חוקי.
[תיקון: 1.6.03, 25.11.15, 26.12.16, 19.2.18, 24.6.19, 23.9.19, 5.8.20, 2.12.20; תשע״ח, תש״ף־27, תש״ף־31, תשפ״א־17, תשפ״א־28]
סיום התקשרות
(א)
צרכן רשום המבקש להתנתק
צרכן רשום המבקש להתנתק מרשת החשמל יודיע על כך לספק השירות החיוני, וישלם את עלות הניתוק בהתאם למקום הניתוק כקבוע בשורות 8 או 10, לפי העניין, ללוח תעריפים 5.4–2.
(ב)
פרק הזמן לביצוע הניתוק
ספק השירות החיוני יבצע את הניתוק בתוך 15 ימי עבודה מיום רישום הבקשה במשרדיו, ובלבד שהצרכן השלים את הנדרש ממנו בהתאם לקבוע בסעיפים (א) ו־(ג); לא פעל ספק השירות החיוני כאמור, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(ג)
ביטול מעמד צרכן רשום
הצרכן לא יחשב לצרכן רשום במקום הצרכנות שלגביו ביקש ניתוק, החל מיום הניתוק ולא יאוחר מ־15 ימי עבודה מיום רישום בקשתו במשרדי ספק השירות החיוני, ובלבד שאיפשר לספק השירות החיוני לבצע את כל הדרוש לניתוק.
(ד)
אחריות לתשלומים בעד שירותי חשמל וצריכתו
כל עוד לא פעל הצרכן הרשום על פי האמור בסעיפים (א) או (ג), רשאי ספק השירות החיוני לגבות מהצרכן הרשום תשלומים בעד שירותי חשמל שנותן ספק השירות החיוני, לרבות בעד צריכת חשמל.
(ה)
צרכן שנותק ומבקש להתחבר מחדש
צרכן שנותק מרשת החשמל בהתאם לאמת מידה זו רשאי לבקש לאחר מכן להתחבר מחדש לרשת החשמל; ביקש כאמור, ישלם לספק השירות החיוני דמי חיבור מחדש בהתאם למקום הניתוק כקבוע בשורה 9 ללוח תעריפים 5.4–2.
(ו)
אישור על שימוש או אי שימוש בחשמל או אישור על העדר חובות
צרכן רשאי לדרוש מספק השירות החיוני להמציא לו אישור על שימוש או אי שימוש בחשמל או אישור על העדר חובות במקום הצרכנות או בחצרים. בעבור המצאת האישור ישלם הצרכן את התעריף הקבוע בשורה 24 בלוח תעריפים 5.4–2.
[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 9.6.14, 25.11.15, 27.9.17, 24.6.19, 5.8.20, 17.11.21; תש״ף־27, תשפ״א־17, תשפ״ג־3]
רישום צרכן רשום חדש
(א)
בקשה לקבלת אספקת חשמל לחטיבת קרקע
(1)
המבקש לקבל אספקת חשמל לחטיבת קרקע, יירשם כצרכן בציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, מספר טלפון מעודכן של נייח ונייד, אם יש למבקש, וכתובת למשלוח הודעות, וישלם לספק השירות החיוני הוצאות סידור ורישום כקבוע בשורות 11 או 12, לפי העניין, ללוח תעריפים 5.4–2; היה המבקש בעל דרכון זר ובעת מועד הגשת הבקשה היה בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל מעל לשנה, יצוינו גם פרטים אלו בפנייה. כן יצוין מועד תוקף האשרה. ספק שירות חיוני רשאי לדרוש עיון באשרה.
(2)
היה המבקש תאגיד, יצוין גם מספר התאגיד שלו ויצורף אישור מאת רואה חשבון או עורך דין בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
(3)
במועד הבקשה ועם רישום צרכן חדש יציין ספק השירות החיוני בפני המבקש את מספרו של חוזה האספקה החדש כאסמכתא לביצוע הפעולה.
(4)
מבלי לגרוע באמור לעיל יאפשר ספק שירות חיוני רישום צרכן חדש גם באמצעים דיגיטליים כאמור באמת מידה 5 (הודעות), למעט באמצעות מסרון.
(ב)
אישור רישום
ספק השירות החיוני ימציא לצרכן בתוך 15 ימים ממועד רישומו במשרדיו אישור בכתב על הרישום, כולל פירוט זכויותיו וחובותיו של הצרכן כצרכן רשום, וימסור לצרכן מידע בדבר אלה:
(1)
סוג המונה המותקן במקום;
(2)
הזכאות לבדיקת המונה במקום הצרכנות כאמור באמת מידה 15(ב)(1);
(3)
סוג התעריף שבו מחויב הצרכן, בהתאם למניה המותקנת אצלו.
(ג)
הנושא באחריות התשלום לעניין חשמל שסופק
נצרך חשמל שסופק בידי ספק שירות חיוני בידי צרכן שאינו רשום, יהיה הספק רשאי לחייב את הצרכן הרשום בתשלום בעד החשמל, זולת אם הצרכן הרשום הוכיח כי אדם אחר צרך את החשמל; הוכיח הצרכן הרשום כי אדם אחר צרך את החשמל, רשאי ספק שירות חיוני לחייב את הצרכן שאינו רשום בעד החשמל שנצרך.
(ד)
בחירת והתקנת מונה
(1)
צרכן זכאי לבחור בין מונה חד־פאזי, תלת־פאזי, מונה תשלום מראש (מת״מ), מונה רציף או תעריף עומס וזמן בכפוף לגודל החיבור של הצרכן והיקף הצריכה במקום הצרכנות. לעניין זה יביא ספק השירות החיוני לידיעת הצרכן את סכום התשלום הקבוע הנגזר מכל בחירה כקבוע בלוח תעריפים 5.4–1.
(2)
ספק שירות חיוני רשאי להתקין מת״מ בלא הסכמת צרכן לחצרים שבהם הצרכן המבקש לקבל אספקת חשמל, במועד הגשת הבקשה הינו בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל לתקופה קצרה משנה, למעט אם הצרכן יציג אסמכתה שיש בה להעיד על רכישת זכויות בעלות במקרקעין.
[תיקון: 17.11.21; תשפ״ב־20]
שיוך צרכן למספק ברירת מחדל
(חלה על בקשת שיוך למספק ברירת מחדל שהוגשה למספק ברירת המחדל שהוגשה החל מיום 11.7.2022):
(א)
בקשה לשיוך צרכן רשום למספק ברירת מחדל
(1)
מספק ברירת מחדל יפרסם באתר האינטרנט שלו טופס לדוגמה של בקשה לשיוך צרכן רשום למספק ברירת מחדל; מספק ברירת מחדל רשאי לאפשר הגשת בקשה לשיוך צרכנים גם באמצעים דיגיטליים או באמצעות כל אחד מהאמצעים המפורטים בסעיף (א)(1) ו־(2) לאמת מידה 5 (הודעות), למעט באמצעות מסרון; מספק ברירת מחדל רשאי לדרוש מהמבקש המצאת חוזה או שטר המאמת את פרטי הבקשה.
(2)
מספק ברירת מחדל ירשום זכות לקבלת אספקת חשמל במקום צרכנות בעקבות בקשה שקיבל מצרכן רשום או ממנהל המערכת; כתנאי לרישום הבקשה ישלם הצרכן הרשום למספק ברירת המחדל את הסכום הקבוע בשורה 11 או בשורה 12 ללוח תעריפים 5.4–2, לפי העניין.
(3)
מספק ברירת המחדל יבצע שיוך צרכן רשום ב־1 בחודש הקלנדרי העוקב לחודש שבו הוגשה הבקשה לשיוך, ובלבד שהבקשה הוגשה באופן תקין עד יום ה־20 בחודש; הוגשה הבקשה לאחר יום ה־20 בחודש, יבצע מספק ברירת המחדל את השיוך ב־1 בחודש הקלנדרי שלאחר החודש העוקב לחודש שבו הוגשה הבקשה.
(4)
מספק ברירת מחדל ימציא לצרכן רשום ולמנהל המערכת אישור על קבלת הבקשה לשיוך, כולל פירוט חובותיו וזכויותיו של הצרכן הרשום אצל מספק ברירת המחדל, בתוך 15 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה ולא יאוחר ממועד ביצוע השיוך; חל עיכוב בהמצאת אישור על בקשה לשיוך בשל נסיבות התלויות במספק ברירת המחדל, ישלם מספק ברירת המחדל לצרכן רשום תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בשורה 30 בלוח תעריפים 12.1–1, בעבור כל יום שבו טרם הומצא אישור קבלת הבקשה לשיוך המבוקש, עד סיום ההפרה.
(5)
עם קבלת האישור ממספק ברירת המחדל לפי סעיף קטן (4), יעדכן מנהל המערכת את המספק הפרטי של הצרכן הרשום בדבר בקשת השיוך שהגיש הצרכן הרשום.
(ב)
ציון פרטים בבקשה
(1)
בבקשה לפי סעיף (א)(1) יצוינו כל הפרטים האלה:
(א)
שמו המלא של הצרכן;
(ב)
מספר טלפון מעודכן נייח ונייד לקבלת הודעות ומסרונים;
(ג)
מספר הזהות שלו או מספר ח״פ;
(ד)
כתובת דואר אלקטרונית למשלוח הודעות וחשבונות חשמל;
(ה)
פרטי אמצעי התשלום בהוראת קבע;
(ו)
שם המספק הקיים ומספר החוזה מול המספק הקיים.
(2)
היה הצרכן בעל דרכון זר ובעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל, יצוינו בבקשה גם מספר הדרכון הזר והיותו בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל, וכן יצוין תוקף האשרה; מספק ברירת מחדל רשאי לדרוש עיון באשרה.
(3)
היה הצרכן תאגיד, יצוין בבקשה גם מספר התאגיד שלו ויצורף אישור מאת רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
(ג)
אחריות לתשלום עד מועד ביצוע השיוך
כל עוד לא בוצע השיוך, לא יהיה רשאי מספק ברירת המחדל לגבות תשלום מהצרכן הרשום בעבור שירותים שסופקו למקום צרכנות על ידי מספק חשמל פרטי.
(ד)
איחוד חובות צרכן רשום
(1)
נותר צרכן רשום חייב בחובות כלפי מספק ברירת מחדל לפי פרק זה בשל מקום צרכנות שבו צרך חשמל, יהיה רשאי מספק ברירת המחדל לכלול את חובו בחשבון צריכה אחר של אותו צרכן רשום, במועד אחר או למקום צרכנות אחר, ויחולו על חשבון זה הוראות אמות מידה אלה.
(2)
חובות של צרכן רשום כלפי מספק החשמל הפרטי לא יעברו למספק ברירת המחדל לאחר ביצוע השיוך, והצרכן הרשום יהיה חייב להסדיר את חובו מול מספק החשמל הפרטי, גם לאחר השיוך למספק ברירת מחדל.
[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 9.6.14, 25.11.15, 12.9.16, 27.9.17, 24.6.19, 5.8.20, 25.11.20, 17.11.21; תש״ף־27, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״ג־3]
החלפת צרכנים רשומים
(א)
העברת זכות לקבלת שירות חשמל
(1)
ספק שירות חיוני יעביר זכות לקבלת שירות חשמל במקום צרכנות ויבצע גמר חשבון בעקבות בקשה של הצרכן הרשום (להלן – הצרכן המעביר) ובלבד שיירשם לגבי מקום הצרכנות אדם אחר המבקש להירשם כצרכן (להלן – הצרכן החדש). לחילופין, ספק שירות חיוני יעביר את הזכות לקבלת שירותי חשמל במקום צרכנות ויבצע גמר חשבון לצרכן המעביר בעקבות בקשה של צרכן חדש. ספק השירות החיוני ירשום את הצרכן החדש וימציא לו אישור בכתב על הרישום, כולל פירוט חובותיו וזכויותיו כצרכן רשום, בתוך 15 ימים מיום הבקשה. חל עיכוב בביצוע כאמור, ישלם ספק השירות החיוני לצרכן החדש את עלות ההפרה הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1, וזאת בכל חשבון צריכה שמוגש לו עד לסיום ההפרה.
(2)
לצורך ביצוע הבקשה יעמוד לרשות הצרכן, באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני, טופס בקשה בכתב, וספק השירות החיוני רשאי לדרוש מהמבקש המצאת חוזה או שטר המאמת את פרטי הבקשה, ויציין בפני המבקש את מספר האסמכתה לביצוע.
(3)
לא בוצע לצרכן מעביר גמר חשבון בשל העדר רישום של צרכן חדש, יודיע לו ספק השירות החיוני על זכאותו לבקש את הפסקת שירותי הצריכה בהתאם להוראות אמת מידה 17 (הפסקת שירותי צריכה ביוזמת הצרכן).
(4)
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספק שירות חיוני יאפשר החלפת צרכנים גם באמצעים דיגיטליים ובמענה לצרכן כקבוע באמת מידה 5 (הודעות), למעט באמצעות מסרון.
(ב)
ציון פרטים
(1)
בכל בקשה כאמור בסעיף (א) יצוין שמו המלא של הצרכן החדש, מספר תעודת הזהות שלו, מספר טלפון נייח או נייד מעודכן וכתובת למשלוח הודעות. היה הצרכן החדש בעל מספר דרכון זר ובעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל, יצוינו גם פרטים אלו בפנייה. כן יצוין מועד תוקף האשרה. ספק שירות חיוני רשאי לדרוש עיון באשרה.
(2)
היה הצרכן החדש תאגיד, יצוין בבקשה גם מספר התאגיד שלו ויצורף אישור מאת רואה חשבון או עורך דין בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
(ג)
אחריות לתשלום עד למועד הגשת הבקשה
כל עוד לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף (א) יהיה הצרכן הרשום אחראי לתשלום בעבור שירותי חשמל הניתנים למקום הצרכנות על ידי ספק השירות החיוני.
(ד)
איחוד חובות
(1)
נותר צרכן רשום חייב בחובות כלפי ספק השירות החיוני על פי אמות מידה אלה בשל מקום צרכנות או חטיבת קרקע שבהם צרך חשמל, יהיה ספק השירות החיוני רשאי לכלול את החוב בחשבון צריכה אחר של אותו צרכן רשום, ויחולו על חשבון זה הוראות אמות מידה אלה כאילו נוצר החוב במקום הצרכנות שאליו מתייחס חשבון הצריכה האחר.
(2)
הוכיח הצרכן הרשום כי צרכן שאינו רשום חייב חובות כלפי ספק שירות חיוני על פי אמות מידה אלה בשל מקום צרכנות או חטיבת קרקע שבהם צרך חשמל, יהיה ספק השירות החיוני רשאי לכלול את החוב בחשבון צריכה אחר שנרשם על שם הצרכן שאינו רשום, ויחולו על חשבון זה הוראות אמות מידה אלה כאילו נוצר החוב במקום הצרכנות שאליו מתייחס חשבון הצריכה האחר.
(ה)
עלות ביצוע ההחלפה
צרכן חדש ישלם לספק השירות החיוני עלות ביצוע החלפת צרכנים (הוצאות סידור ורישום) כקבוע בשורות 11 או 12, לפי העניין, ללוח תעריפים 5.4–2.
(ו)
חיוב מונה תעו״ז או מונה תשלום מראש בהתאם לתעריף אחיד
מותקן במקום צרכנות מונה תעו״ז או מת״מ, וחדלו להתקיים התנאים להחלת התשלומים לפיהם במקום הצרכנות, ייוותרו המונים מותקנים במקום אך הצרכן הרשום יהא רשאי לפנות לספק השירות החיוני בבקשה לקבל חשבונות שוטפים על פי קריאה ובהתאם לתעריפים אחידים.
(ז)
רישום או העברת זכות לקבלת שירות חשמל – חיוב מת״מ
המחלק רשאי להתקין במקום צרכנות מת״מ לצרכן חדש שאינו בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל או שהוא בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל לתקופה קצרה משנה אשר המציא למחלק את הפרטים הנדרשים לפי סעיף (ב)(1), למעט במקרה שיציג הצרכן, במועד הגשת הבקשה, אסמכתה שיש בה להעיד על רכישת זכויות בעלות במקרקעין. אם יש מחסור במוני תשלום מראש רשאי המחלק להתקין את המת״מ במועד מאוחר למועד הרישום וכל עוד במקום רשום הצרכן בעל אשרה ורישיון כאמור.
[תיקון: 29.11.05, 6.2.12, 24.6.19, 25.11.20; תש״ף־27, תשפ״א־6]
מונה תשלום מראש (מת״מ)
(א)
זכאות להתקנת מונה תשלום מראש
צרכן מתח נמוך זכאי כי יותקן במקום הצרכנות הרשום על שמו מונה תשלום מראש, כמפורט להלן:
(1)
המחלק ישלח לכל צרכן רשום חדש דף מידע בדבר מת״מ, לא יאוחר משבעה ימים ממועד הרישום במשרדיו.
(2)
צרכן יגיש למחלק בכתב את בקשתו להתקין מת״מ במקום הצרכנות.
(3)
המת״מ שיותקן יאפשר קריאה של נתוני הצריכה.
(4)
המחלק יבצע את הנדרש למעבר למונה תשלום מראש בתוך שלושה חודשים מיום שנרשמה בקשת הצרכן במשרדי המחלק ובכפוף למלאי המונים הקיים. לא נמצא מונה מתאים במלאי, רשאי המחלק להאריך את תקופת הטיפול לפרק זמן שלא יעלה על 15 חודשים.
(5)
צרכן שבמקום הצרכנות הרשום על שמו הותקן מת״מ ימשיך להיות מחויב בחשבון החשמל בתשלום הקבוע שבו חויב בטרם ההתקנה.
(6)
מעבר למונה תשלום מראש יהיה לתקופה של שנה לפחות ולא יהיה כרוך בתשלום. החל מתום השנה הראשונה רשאי הצרכן לבקש התקנתו של מונה מתח נמוך המאפשר קריאה ועריכת חשבון, ובלבד שהצרכן יישא בעלויות הסרת והתקנת המונה כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2.
(7)
המחלק יבצע את בקשת הצרכן להתקנת מונה מתח נמוך כאמור בתוך שלושה חודשים מיום שנרשמה בקשת הצרכן במשרדיו.

סימן ב׳: חשבונות ותשלומים

[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 6.2.12, 8.7.13, 25.11.15, 12.9.16, 27.9.18]
חובת תשלום
(א)
תעריפים
(1)
צרכן ישלם לספק שירות חיוני את התשלומים בעבור שירותים הניתנים לו על ידי ספק השירות החיוני בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות התקפים במועד מתן השירות.
(2)
שונה סוג התעריף המוחל על הצרכן, יודיע על כך הספק לצרכן לא יאוחר מ־15 ימים לפני מועד החלתו של סוג התעריף החדש, בהודעה בכתב שבה יפורטו מועד ההחלה והסיבה לשינוי.
(3)
לא הודיע ספק השירות החיוני בדבר החלתו של סוג התעריף החדש במועד, יחול השינוי בחודש העוקב למתן ההודעה ובלבד שניתנה התראה לצרכן 15 ימים לפחות לפני מועד החלתו של סוג התעריף בפועל.
(4)
בשל עיכוב בהחלת תעריף מכירה מרוכזת ישלם ספק השירות החיוני את הסכום הנקוב בלוח תעריפים 12.1–1. תשלום בשל ההפרה ישולם לצרכן בכל חשבון צריכה שנשלח לצרכן אחרי מועד החלת תעריף מכירה מרוכזת עד סיום ההפרה.
(ב)
תשלום קבוע
צרכן יחויב בתשלום קבוע אף אם לא צרך חשמל בפועל.
(ג)
מס ערך מוסף
על כל תשלום שעל הצרכן לשלם על פי אמות מידה אלו, יתווסף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
(ד)
ריבית פיגורים והוצאות טיפול
בשל פיגור בתשלום חשבון צריכה ובתשלום חשבון שירותי רשת יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בריבית פיגורים וכן בהוצאות טיפול בהתאם להוראות אמת מידה 24 (מועדי התשלום).
(ה)
איחוד חשבון שירותי רשת וחשבון צריכה ואופן גביית חשבון שירותי רשת
ספק השירות החיוני לא יכלול בחשבון צריכה חוב בשל חשבון שירותי רשת, אלא אם כן הסכים לכך הצרכן מיוזמתו בכתב ומראש. חוב בשל חשבון שירותי רשת ייגבה בהתאם להוראות אמת מידה 24 (מועדי התשלום), בכפוף להודעת הצרכן על איחוד חשבון השירות עם חשבון הצריכה. במידה ולא הורשה ספק השירות החיוני לצרף את חשבון השירות לחשבון הצריכה, יגבה ספק השירות החיוני מהצרכן את עלות השירות במועד הזמנתו באמצעים הקבועים באמת מידה 25 (אופן התשלום), לפי העניין, ובכפוף להוראות אמת מידה 35א(ז).
(ו)
קיזוז או ניכוי
צרכן אינו רשאי לקזז או לנכות סכום כלשהו מהחשבון אלא בהסכמת ספק השירות החיוני בכתב ומראש.
(ז)
כלי גבייה במקרי התחייבויות שלא נפרעו או כובדו
לא פרע צרכן חשבון במועד, או שלא כובדו שיק או התחייבות אחרת שנתן צרכן לפירעון חשבון, רשאי ספק השירות החיוני לנתק את אספקת החשמל לצרכן, להקטין זרם או להתקין מת״מ, והכול בהתאם לקבוע באמת מידה 24 (מועדי התשלום).
(ח)
הכללת חוב צריכה בחשבון צריכה אחר
לא פרע צרכן הרשום במספר מקומות צרכנות חשבון באחד ממקומות הצרכנות במועד, או שלא כובדו שיק או התחייבות אחרת שנתן הצרכן לפירעון חשבון, יהא ספק השירות החיוני רשאי לכלול את חובו בחשבון צריכה אחר של אותו צרכן, ויחולו על חשבון זה הוראות אמות מידה אלו כאילו נוצר החוב במקום הצרכנות שאליו מתייחס חשבון הצריכה האחר.
(ט)
הליכי גבייה מצרכנים בתעריף מופחת
(1)
ספק שירות חיוני רשאי להשתמש בכלי גבייה, למעט ניתוק אספקת החשמל, לצורך גביית חובות צריכה מצרכנים בתעריף מופחת, זאת מבלי לפגוע בחובתו של הספק לפעול לגביית חובות באמצעי תשלום אחרים.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), ספק שירות חיוני רשאי לנתק את אספקת החשמל לצרכן בתעריף מופחת בשל חוב צריכה בלבד, אם ספק השירות החיוני פעל להתקין מת״מ הכרחי והצרכן סירב לאפשר את התקנתו. במקרה כאמור, ספק השירות החיוני יהיה רשאי לנתק את אספקת החשמל, בכפוף למתן התראה בכתב לצרכן 15 ימים לפחות לפני ביצוע הניתוק.
(י)
הליכי גבייה מצרכנים שאספקת חשמל חיונית להם ומנכי הרדיפות והמלחמה בנאצים
לשם גביית חובות צריכה מצרכן שאספקת חשמל חיונית לו, וכן מצרכן שהוא זכאי כהגדרתו בתקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים מקרב נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים), התשס״א–2010, רשאי ספק שירות חיוני לפעול בהליכי גבייה אזרחיים בלבד, ואינו רשאי להשתמש בכלי גבייה.
[תיקון: 29.11.05, 26.10.08, 25.11.15, 12.9.16, 22.3.18, 24.6.19, 5.8.20, 26.5.21, 17.11.21, 14.3.22; תשע״ח, תש״ף־27, תשפ״א־17, תשפ״ב־2, תשפ״ג־3, תשפ״ג־4, תשפ״ג־17]
משלוח חשבון
(א)
תדירות שליחת החשבון
(1)
ספק שירות חיוני ישלח לצרכן רשום חשבון צריכה בהתאם להוראות אלה:
(א)
ספק השירות החיוני ישלח חשבון צריכה לצרכן רשום המשויך בספרי ספק שירות חיוני לחשבון דו־חודשי אחת לחודשיים לערך, בעבור החודשים השוטפים הקודמים למועד שליחת החשבון, ולצרכן רשום המשויך בספרי ספק שירות חיוני לחשבון חד־חודשי אחת לחודש לערך, בעבור החודש השוטף הקודם למועד שליחת החשבון; ספק השירות החיוני רשאי לשלוח לצרכן רשום חשבון צריכה בעבור תקופת חשבון קצרה יותר;
(ב)
ספק שירות חיוני ישלח את חשבון הצריכה בתוך 5 ימי עבודה ממועד קריאת מונה הצריכה, ואם לא נקרא המונה – מתום התקופה שבעבורה ניתן להגיש את החשבון; האמור בסעיף זה יחול רק על ספק שירות חיוני שהוא בעל רישיון חלוקה.
(2)
ספק שירות חיוני ישלח לצרכן חשבון שירותי רשת במועדים המפורטים באמת מידה 24 (מועדי התשלום); לעניין זה, ”צרכן רשום“ – צרכן בעלים רשום או צרכן רשום המיופה כוח מאת צרכן הבעלים הרשום להזמנת שירותי רשת.
(ב)
הכתובת למשלוח חשבונות וחזקת קבלתם
(1)
חשבונות ישלחו אל הכתובת שמסר הצרכן הרשום לצורך משלוח דברי דואר.
(2)
צרכן רשום יהיה רשאי לשנות את כתובתו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק השירות החיוני או באמצעות הודעה טלפונית עם קבלת מספר אסמכתא.
(3)
יראו את החשבון כנמסר לצרכן רשום אם נשלח באמצעות הדואר או על ידי שליח. הסכים הצרכן מראש ובכתב לקבל את החשבונות בכל אמצעי דיגיטלי, לרבות פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אינטרנט וכדומה, יראו את החשבון כנשלח אם נמסר באותו אמצעי לפי הפרטים שמסר הצרכן הרשום לספק השירות החיוני לצורך כך.
(4)
חשבון שנשלח לצרכן רשום, בהסכמתו, באמצעות דואר אלקטרוני, יזוכה בעלות הקבועה בשורה 26 ללוח התעריפים 5.4–2.
(ג)
חשבונות מקדמה על בסיס הערכה – חשבון חשמל חד־חודשי
לבקשת צרכן רשום המקבל חשבון דו־חודשי ישלח אליו ספק השירות החיוני חשבונות מקדמה חד־חודשיים על בסיס הערכה בהתאם לחשבון הצריכה הקודם, וזאת כל עוד הצרכן לא הודיע לו על רצונו לשוב לקבל חשבונות דו־חודשיים; מידע בדבר שירות זה יונגש לצרכנים רשומים על גבי חשבון הצריכה.
(ד)
משלוח לכתובת מיוחדת
צרכן רשום רשאי לבקש משלוח חשבון, באופן חד־פעמי, לכתובת מיוחדת שימסור לספק השירות החיוני. בעבור שירות זה ישלם הצרכן הרשום לספק השירות החיוני כקבוע בשורות 19 עד 20, לפי העניין, בלוח תעריפים 5.4–2.
(ה)
דוח מרוכז
(1)
לבקשת צרכן רשום שרשומים על שמו מספר מונים והוא משלם את חשבונות הצריכה באמצעות הוראת קבע בבנק, ימסור לו ספק השירות החיוני דוח לגבי כל המונים שהמועד האחרון לתשלום בגין צריכת החשמל שנרשמה בהם, חל באותו יום. הדו״ח המרוכז יינתן לצרכן רשום כאמור ללא תוספת תשלום.
(2)
לפני קבלת השירות ימסור הצרכן הרשום לספק השירות החיוני רשימה כתובה של כל המונים הרשומים על שמו ויודיע בכתב את המען שאליו יישלח הדוח.
(ו)
גישה למידע דיגיטלי
ספק השירות החיוני יאפשר לצרכן רשום כאמור בסעיף (ה)(1), או לנציגיו המורשים באמצעות ייפוי כוח, למשוך מידע המפרט נתונים מלאים ובהם כל הפרטים המופיעים בכל חשבונותיו של הצרכן הרשום וכן את כל נתוני המניה כפי שנרשמו ונצברו במונה של הצרכן הרשום ב־12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה או שנרשמו ונצברו במונה ממועד רישומו של המונה על שם הצרכן הרשום, לפי המאוחר, והכול באופן מרוכז, במדיה דיגיטלית. המידע יהיה במבנה קובץ טקסט לפי מפרט סטנדרטי שעליו יודיע ספק השירות החיוני לצרכן רשום המאפשר לצרכן לקרוא את הנתונים.
[תיקון: 29.11.05, 18.7.07, 9.6.14, 17.11.14, 25.11.15, 12.9.16, 25.12.17, 25.8.20; תשע״ח, תשפ״א־17]
תכולת חשבון
(א)
אופן עריכת חשבונות וניסוחם
(1)
חשבונות ייערכו וינוסחו באופן שיאפשר לאדם מן היישוב לקרוא ולהבין את מהות החיובים ואופן חישובם.
(2)
בחשבונות יפורטו, בין היתר, התשלומים והחובות שהצרכן חייב בהם בעבור שירותים שקיבל מבעלי רישיונות, ובכלל זה שירותי הולכה, שירותי חלוקה ויתר השירותים הכרוכים בפעולות מנהל המערכת.
(ב)
סוגי החשבונות ותכולתם:
(1)
חשבון צריכה
בחשבון צריכה יפורטו כל אלה, לפי העניין:
(א)
סוג השירות;
(ב)
התעריף הנוהג עבור השירות;
(ג)
כמות החשמל שצרכן המחויב בתעריף ביתי צרך; נתון זה יוצג גם באמצעות השוואה גרפית לממוצע הצריכה האזורי הרלוונטי לצרכן, באופן שיאפשר לצרכן ללמוד על מאפייני צריכתו ביחס לצרכנים אחרים שבאזור מגוריו;
(ד)
תקופת החשבון ומידע בדבר שירות חשבון חד־חודשי כאמור באמת מידה 22(ג);
(ה)
דרך קביעת הצריכה;
(ו)
אפשרות פריסה לתשלומים, אם קיימת;
(ז)
התשלום הקבוע – יפורטו בחשבון כלל השירותים הניתנים במסגרתו ותעריפיהם; מדי תקופת חשבון יודיע ספק השירות החיוני על פרסום שוטף של המרכיבים ותעריפיהם באתר האינטרנט שלו;
(ח)
מועד הוצאת החשבון;
(ט)
המועד האחרון לתשלום;
(י)
מועד הקריאה של המונה – הקודם ומועד קריאה אחרון; מועדים כאמור לא יצוינו אם מותקן מונה רציף;
(יא)
בתיקון חשבון עקב טעות בחשבון כמשמעותה באמת מידה 26 (תיקון חשבון) – פירוט מובחן של התיקון, לרבות כמות הצריכה שבה מחויב הצרכן והתעריפים בעבורה;
(יב)
בתשלום לצרכן בגין הפרת אמות המידה כאמור באמת מידה 7(א)(3), באמצעות תשלום בפועל ישירות לצרכן או באמצעות התחשבנות כוללת בחשבון הצריכה – פירוט מובחן של התשלום וסיבתו;
(יג)
אם הצרכן הרשום זכאי לתשלום מופחת מכוח הוראות אמת מידה [צ״ל: סעיף] 31א לחוק – ציון זכאות זו, תוך פירוט אופן עריכת החשבון בהתאם לשיעור התשלום המופחת הקבוע בחוק ובהתאם למפורט באמות מידה 30(ז) ו־(ח);
(יד)
חלקה בתעריף של עלות רכישת החשמל מיצרני אנרגיה ירוקה; פרט זה ייכלל בחשבון או יצורף אליו אחת לשנה, בעקבות פרסום העדכון השנתי על ידי הרשות ולא יאוחר מחודש יוני;
(טו)
חלקה בתעריף של עלות התשלום המופחת לזכאים; פרט זה ייכלל בחשבון או יצורף אליו אחת לשנה, בעקבות פרסום העדכון השנתי על ידי הרשות ולא יאוחר מחודש יוני;
(טז)
בחשבונות צריכה על בסיס תעריף עומס וזמן יפורטו גם כל אלה, נוסף על האמור לעיל:
(1)
תאריכי קריאה תקופתיים בין קריאה לקריאה, כולל מספר ימים בתקופה;
(2)
לכל מש״ב – קריאת מונה קודמת ונוכחית, צריכה בתקופה, מחיר מחייב וסך הכול;
(3)
סך כול הצריכה, סך כול התשלום;
(4)
במקרה של שינוי תעריפים או משב"ים כאמור בסעיפים קטנים (1) ו־(2), כל שינוי בנפרד לגבי תאריך השינוי;
(5)
מקדם יעילות הצריכה (מקדם ההספק);
(2)
חשבון שירותי רשת
בחשבון שירותי רשת יפורטו כל אלה, לפי העניין:
(א)
סוג השירות;
(ב)
התעריף הנוהג בעבור השירות;
(ג)
מועד מתן השירות;
(ד)
אפשרות פריסה לתשלומים, אם קיימת;
(ה)
מועד הוצאת החשבון;
(ו)
מועד פקיעת תוקפו של החשבון, כאמור באמת מידה 24(ג);
(ז)
למזמינים חיבור בשנת 1996 ואחריה ולמזמינים הגדלת חיבור בשנת 1999 ואחריה – גודל החיבור;
(ח)
למזמינים חיבור זמני – סטטוס החיבור (קבוע, זמני);
(ט)
בתשלום לצרכן בשל הפרת אמות מידה, באמצעות תשלום בפועל ישירות לצרכן או באמצעות התחשבנות במסגרת חשבון שירותי רשת רלוונטי של מזמין השירות שכלפיו הופרו אמות המידה – פירוט מובחן של התשלום וסיבתו;
(י)
הפניה ללוחות התעריפים הרלוונטיים לחישוב עלות העבודה המוזמנת;
(יא)
לצרכן בעל מיתקן פוטו–וולטאי או טורבינת רוח – גודל המיתקן או הטורבינה;
(יב)
לצרכן בעל מיתקן פוטו–וולטאי או טורבינת רוח – תשלום כקבוע באמת מידה 175 (שילוב מיתקן ייצור ברשת על ידי המחלק) ובאמת מידה 176 (הסדרי תשלומים לצרכנים); ההתחשבנות כוללת, בין היתר, צריכה עצמית ממיתקן הייצור.
(ג)
שירותי רשת לצרכן
ספק שירות חיוני יעמיד את שירותי הרשת לרשות כלל צרכני החשמל, בין אם הם מקבלים שירות אספקה מספק השירות החיוני ובין אם הם מקבלים שירות אספקה ממספק.
(ד)
צרופות
(1)
בחודשים מרץ עד חודש אפריל, בכל שנה, ישלח ספק השירות החיוני הודעה לצרכן ובה פירוט חיובים שנתי הכולל סיכום של הסכומים שבהם חויב הצרכן בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הפקת ההודעה, לרבות חיובים אשר לא שולמו בידי הצרכן עד מועד משלוח ההודעה. לחיובים שלא שולמו כאמור תוקצה בהודעה שורה נפרדת מובלטת, וכן מידע על כלל מקומות הצרכנות הרשומים על שמו המחויבים בתעריף ביתי, לרבות כתובת מקום הצרכנות, תעריף הקוט״ש שבו חויב מקום הצרכנות, סך צריכה שנתית בקוט״ש, סך התשלום השנתי לגבי כל אחד ממקומות הצרכנות בנפרד, סך דקות אי־אספקה בהתבסס על המידע הקיים בספרי ספק השירות החיוני בקו המתח הגבוה המזין את מקום הצרכנות ובהתאם למדדי אמינות אספקה ממוצעים המוערכים לפי שלוש השנים הקודמות למועד הפקת המידע.
(2)
בצרופה לחשבון יובא לידיעת הצרכן המידע כאמור בסעיף (ב)(1)(ז).
(3)
הודעות נוספות בהתאם להנחיות הרשות בנושאים צרכניים, מזמן לזמן.
[תיקון: 29.11.05, 25.11.15, 12.9.16, 26.12.16, 10.7.17, 27.9.17, 16.4.18, 4.8.19, 24.6.19, 5.8.20, 11.8.21; תשע״ח, תשע״ט־15, תש״ף־27, תשפ״א־17, תשפ״ב־3]
מועדי התשלום
לעניין אמת מידה זו, ”חגים“ – ימי מנוחה כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948, לרבות יום שישי, יום בחירות ויום העצמאות.
(א)
מועד אחרון לתשלום
צרכן ישלם כל חשבון שיישלח אליו, לא יאוחר מהמועד המפורט בחשבון כמועד האחרון לתשלום.
(ב)
חשבון צריכה
על חשבון צריכה יחולו כללים אלה:
(1)
המועד האחרון לתשלום החשבון יהיה 20 ימים לפחות ממועד הפקת חשבון חד־חודשי ו־20 ימים לפחות ממועד הפקת חשבון דו־חודשי. פירעון עד למועד האחרון לתשלום הוא ללא ריבית.
(2)
בסמוך למועד הפקת החשבון, ישלח ספק השירות החיוני הודעה על הפקת חשבון צריכה באמצעי דיגיטלי שהצרכן המציא לספק השירות החיוני לשם כך, ככל שהמציא.
(3)
לגבי חוב צריכה בתעריף ביתי יחולו כללים אלה:
(א)
בתוך 7 ימים מן המועד האחרון לתשלום ישלח ספק שירות חיוני לצרכן הודעה לטלפון, ככל שמספר הטלפון רשום אצל ספק שירות חיוני, על החוב. ההודעה תאפשר לצרכן לקבל מענה מיידי במוקד השירות.
(ב)
חלפו 10 ימים לפחות לאחר המועד האחרון לתשלום והצרכן לא פרע את החשבון, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן התראה ראשונה לפירעון החוב בדואר אל המען של הצרכן, הרשום אצל ספק השירות החיוני שעל גביה המילה ”התראה“ בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית, ויחייב את הצרכן בעלות הוצאות פעילות זו כקבוע בשורה 13 ללוח תעריפים 5.4–2, ואולם אם נשלחה בהודעת דואר אלקטרוני, אז יזוכה בהתאם לקבוע בשורה 26 ללוח התעריפים 5.4–2.
(ג)
חלפו 34 ימים לפחות ממועד הפקת החשבון, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן חשבון צריכה חדש הכולל הודעה בעניין חוב צריכה קודם.
(ד)
חלפו 34 ימים לפחות לאחר המועד האחרון לתשלום החשבון הראשון, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן הודעה על הפקת חשבון צריכה באמצעי דיגיטלי שהצרכן המציא לספק השירות החיוני לשם כך, ככל שהמציא.
(ה)
חלפו 52 ימים לפחות ממועד הפקת החשבון הראשון שבחוב, ישלח ספק שירות חיוני לצרכן הודעה לטלפון, ככל שמספר הטלפון רשום אצל ספק השירות החיוני, בעניין החוב.
(ו)
חלפו 58 ימים לפחות לאחר המועד האחרון לתשלום החוב, והצרכן לא פרע את החוב, ישלח ספק שירות חיוני התראה שנייה בדואר אל המען של הצרכן, הרשום אצל ספק השירות החיוני, שעל גביה המילים ”התראה שנייה“ בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית. בהתראה זו יציין ספק השירות החיוני את הפעולות שהוא עשוי לבצע לשם גביית החוב. בנוסף, יציין ספק השירות החיוני, באופן בולט על גבי ההתראה, הפנייה אל הכתובת באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני שבה יופיע תרגום נוסח ההתראה בשפות ערבית, רוסית ואמהרית, וכן תצוין האפשרות לפנות לתשלום החוב בהסדרי תשלום. התראה זו תיראה כהתראה שהתקבלה 20 ימים לאחר שנשלחה על ידי ספק שירות חיוני. ספק השירות החיוני יחייב את הצרכן בעלות הוצאות פעילות זו כקבוע בשורה 13 ללוח תעריפים 5.4–2.
(ז)
בחלוף 90 ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום החשבון הראשון שבחוב, רשאי ספק השירות החיוני לנתק את אספקת החשמל לצרכן, להתקין במקום הצרכנות מונה תשלום מראש או לבצע הקטנת זרם. בעבור פעילות זו, למעט התקנת מת״מ, יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בעלות הקבועה בשורה 8 ללוח תעריפים 5.4–2.
(ח)
הוראות אמת מידה זו לא יחולו במקרה של אירוע חריג.
(ט)
ספק שירות חיוני רשאי לחרוג ממניין הימים הקבוע בכל אחת מהפסקאות שלעיל, מכל סיבה שהיא, ובלבד שהחריגה תהיה לטובת הצרכן, כך שבכל מקרה השימוש בכלי הגבייה, כולל ניתוק אספקת החשמל, לא ייעשה אלא בחלוף 90 ימים לפחות מיום המועד האחרון לתשלום.
(י)
חרג ספק שירות חיוני מהמועדים הקבועים לעיל, יידחה המועד להפעלת כלי הגבייה, לרבות ניתוק אספקת החשמל, בהתאמה, בשים לב למספר ימי החריגה.
(4)
ספק שירות חיוני יפעל כאמור באמת מידה 21(ז) לנתק את אספקת החשמל לצרכן, להקטין זרם או להתקין מת״מ, ובלבד שחלפו 90 ימים מן המועד האחרון לתשלום החשבון הראשון שבחוב אם סכומו עולה על 500 ש״ח כולל ריבית, או אם קיימים שלושה חשבונות בחוב בשנה קלנדרית, שסכומם יחד עולה על 500 ש״ח כולל ריבית. בעבור פעילות זו, למעט התקנת מת״מ, יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בעלות הקבועה בשורות 8 או 10, לפי העניין, ללוח תעריפים 5.4–2.
(5)
לגבי חוב צריכה בתעריף שאינו ביתי יחולו כללים אלה:
(א)
חלפו שבעה ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום והצרכן לא פרע את החשבון, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן תזכורת לתשלום והתראה לפני ניתוק (בסעיף זה – ההודעה), ויחייב את הצרכן בעלות הוצאות הטיפול כקבוע בשורה 13 ללוח התעריפים 5.4–2; ההודעה תיערך ותישלח לפי האופן הקבוע בפסקה (3)(ב), וספק השירות החיוני יציין בה את העלות האמורה בפסקה זו.
(ב)
חשבון שלא שולם במועד יישא ריבית פיגורים מהמועד האחרון לתשלום עד למועד התשלום בפועל של החשבון.
(ג)
בחלוף שבעה ימים ממשלוח ההודעה, רשאי ספק השירות החיוני לנתק את אספקת החשמל למקום הצרכנות.
(ב1)
חשבון שירותי רשת
תשלום חשבון שירותי רשת שבוצע יהיה במועד הזמנתו של השירות. ספק השירות החיוני יאפשר לצרכן לשלם את החשבון באופנים הקבועים באמת מידה 25 (אופן התשלום), למעט אם הצרכן ביקש לשלם את חשבון שירותי הרשת באמצעות חשבון הצריכה כאמור באמת מידה 21(ה) ובכפוף להוראות אמת מידה 35א(ז).
(ג)
חשבון לגבי שירות שטרם ניתן
על חשבון לגבי שירות שטרם ניתן, יחולו כללים אלה:
(1)
המועד האחרון לתשלום החשבון יהיה לפחות 30 ימים ממועד הוצאת החשבון והצרכן יוכל לפרוע את החשבון עד למועד האחרון לתשלום, ללא ריבית.
(2)
לא שולם החשבון עד למועד האחרון לתשלום, יפקע תוקפו של החשבון.
(3)
כל עוד לא שולם החשבון כאמור באמת מידה זו, יהיה ספק השירות החיוני פטור מביצוע העבודה המוזמנת.
(4)
לבקשת הצרכן יערוך ספק השירות החיוני חשבון חדש על פי התעריף התקף ביום הוצאתו.
(5)
תוכנם של סעיפים קטנים (1) עד (4) יצוין על גבי החשבון.
(ד)
שירות בחלקים
ניתן שירות בחלקים, ישלם הצרכן לשיעורין בהתאם להתקדמות מתן השירות, לגבי כל חלק של השירות שניתן, בהתאם לכללים המפורטים בסעיף (ב), ולגבי חלק שטרם ניתן, בהתאם לכללים המפורטים בסעיף (ג).
(ה)
הסדרי תשלום וגביה בין ספקי שירות חיוני רשת
ספק שירות חיוני רשת המחזיק ברישיון אספקה, אשר סיפק חשמל למחלק אחר, ולא שולמה תמורה בעבור החשמל שסופק, יפעל כמפורט להלן:
(1)
אם המחלק האחר שילם לספק שירות חיוני רשת 80% לפחות מהתמורה בעבור אספקת החשמל לנקודת חיבור מרוכזת, ספק השירות החיוני רשת לא יהיה רשאי להפסיק את אספקת החשמל לנקודת החיבור המרוכזת; באמת מידה זו ”אספקת חשמל לנקודת חיבור מרוכזת“ – אספקת חשמל על־ידי ספק שירות חיוני רשת למחלק אחר בנקודת מניה אחת.
(2)
על אף הקבוע בפסקה (1), ספק שירות חיוני רשת יהיה רשאי לנתק את אספקת החשמל למחלק אחר אם המחלק האחר לא פרע במלואם שלושה חשבונות חשמל שהגיש לו ספק השירות החיוני רשת וסך החוב המצטבר של המחלק האחר הוא 60% או יותר מהממוצע של שלושת החשבונות.
(3)
אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את המחלק האחר מחובתו לשלם תמורת כל חובותיו לספק שירות חיוני רשת בעבור החשמל שסופק לו, בהתאם לקבוע באמות המידה.
(4)
אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מספק השירות החיוני רשת לפנות להליכי גבייה לפי כל דין.
(5)
המועד לתשלום החשבון וההתראות לפני ניתוק יהיו לפי הוראות אלה:
(א)
המועד האחרון לתשלום יהיה 20 ימים לפחות ממועד הפקת החשבון;
(ב)
חלפו שבעה ימים מהמועד האחרון לתשלום והמחלק האחר לא פרע את החשבון, ישלח ספק השירות החיוני רשת למחלק האחר התראה ראשונה לפירעון החוב; ספק השירות החיוני רשת ישלח את ההתראה כאמור באמצעות דואר אלקטרוני ודואר רשום למען הרשום של המחלק האחר;
(ג)
חלפו 14 ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום והמחלק האחר לא פרע את החשבון, ישלח ספק השירות החיוני רשת התראה נוספת (בסעיף זה – ההתראה השנייה) למחלק האחר; בהתראה השנייה יציין ספק השירות החיוני רשת את הפעולות שהוא עשוי לבצע לשם גביית החוב; ספק שירות חיוני רשת יהיה רשאי להתריע על ניתוק מאספקת חשמל במסגרת התראה זו; ההתראה תישלח למשרדי המחלק האחר באמצעות דואר אלקטרוני ודואר רשום, למען הרשום של המחלק האחר; ספק השירות החיוני רשת יודיע למחלק האחר בשיחת טלפון על אודות ההתראות שנשלחו, יוודא את קבלתן ויתעד את אישור הקבלה במערכת הממוחשבת.
(6)
(נמחקה).
(7)
המחלק האחר יפרסם לצרכניו הודעה בדבר מתן ההתראה השנייה לפני ניתוק נקודת החיבור המרוכזת. ההודעה תפורסם על־ידי המחלק שקיבל את ההתראה, באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר מיומיים ממועד קבלתה אצלו. היה המחלק האחר מחלק כאמור בסעיף (9), יכלול הפרסום גם הבהרה כי תפורסם הודעה נוספת טרם הניתוק.
(8)
בחלוף 28 ימים לפחות ממועד שליחת ההתראה השנייה רשאי ספק שירות חיוני רשת לנתק את אספקת החשמל בנקודת החיבור המרוכזת.
(9)
כללה ההתראה השנייה התראה על ניתוק והיה המחלק האחר מחלק חשמל באזור יהודה והשומרון, אשר קיבל היתר לעיסוק בחשמל מכוח סעיף 2 לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס׳ 427), התשל״א–1971, יחולו נוסף על פסקאות (1) עד (8), גם הוראות אלה, כתנאי לביצוע הניתוק:
(א)
ספק השירות החיוני רשת יודיע, במועד שליחת ההתראה השנייה, לגורמים המפורטים להלן, לגבי הכוונה לניתוק אספקת החשמל למחלק האחר:
(1)
לשכת שר הביטחון;
(2)
לשכת שר האנרגיה;
(3)
לשכת שר האוצר;
(4)
מפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים;
(5)
קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל האזרחי;
(6)
רשות החשמל;
(ב)
הודעה לפי פסקת משנה (א) תישלח למשרדי הגורמים האמורים באמצעות דואר אלקטרוני; ספק השירות החיוני רשת יודיע לאותם גורמים בשיחת טלפון על אודות ההודעה שנשלחה, יוודא את קבלת ההודעה במשרדיהם ויתעד את אישור הקבלה במערכת הממוחשבת; העתק מהודעת היידוע יועבר במקביל למחלק האחר;
(ג)
בחלוף 28 ימים לפחות ממועד שליחת ההתראה השנייה והודעת היידוע, יודיע ספק השירות החיוני רשת למחלק האחר על כוונתו לנתק את אספקת החשמל בנקודת החיבור המרוכזת, ויהיה רשאי לעשות כן שבעה ימים לאחר מסירת ההודעה על הכוונה לנתק את אספקת החשמל למחלק האחר; המחלק האחר יפרסם באתר האינטרנט שלו את ההודעה על הכוונה לנתק את אספקת החשמל מיד עם קבלתה.
(ו)
שירות מונה תשלום מראש – כלי גבייה, לרבות במסגרת הסדר תשלום
(1)
מחלק רשאי להתקין מונה תשלום מראש אצל צרכן המחויב בתעריף ביתי, לרבות צרכן בתעריף מופחת, ולמעט צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם וצרכנים שהם נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים.
(2)
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (1), בהיעדר אמצעי תשלום חוב צריכה אחרים, יפרוס מחלק חוב צריכה של צרכן במסגרת המת״מ, למעט לצרכן שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כמשמעותו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018.
(3)
על פריסת תשלומים באמצעות מת״מ יחולו הכללים הבאים:
(א)
שיעור החזר החוב בכל תשלום יהיה 20%, אולם, לבקשת הצרכן, רשאי המחלק להגדיל את שיעור החזר החוב בכל תשלום, ובלבד שלא יעלה על 50%.
(ב)
הסכים צרכן בתעריף ביתי להסדיר תשלום באמצעות מת״מ, יישאו כל התשלומים ריבית איחורים מיום תחילת הסדר התשלום. הפר הצרכן את הסדר התשלום, יחייב המחלק את הצרכן בריבית פיגורים על יתרת החוב שנותר לתשלום במועד ההפרה.
(ג)
עד מועד הסכמה על הסדר תשלום בין הצרכן ומחלק יחייב המחלק את הצרכן בריבית פיגורים על החוב וריבית זו תיכלל בהסדר התשלום.
(4)
לא הסכים הצרכן להסדר תשלום באמצעות מת״מ, יאפשר מחלק לצרכן להמציא חלופה לתשלום החוב באמצעי תשלום אחר, מלבד פריסת החוב בחשבון הצריכה או בחשבון צריכה בתדירות חד חודשית. על תשלומים החל מיום תחילת הסדר התשלום תחול ריבית איחורים. לא הומצאה חלופת תשלום כאמור או הופרה החלופה שהומצאה, רשאי המחלק להפעיל כלי גבייה, לרבות ניתוק אספקת החשמל.
(5)
בשל חובות צריכה של צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם וצרכנים שהם נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים יפעל מחלק לגביית החוב בהליכי גבייה אזרחיים.
(6)
לשם גביית חובות צריכה של צרכנים בתעריף מופחת, יתקין מחלק אצל הצרכן מת״מ הכרחי ויגיע איתו להסדר פריסת חובות במת״מ הכרחי; על התשלומים שישולמו במסגרת הסדר זה תחול ריבית החשב הכללי. לא הגיע המחלק להסדר חוב עם הצרכן יפעל מחלק לגביית החוב בהליכי גבייה אזרחיים. סרב הצרכן להתקנת מת״מ הכרחי רשאי המחלק לנתק את אספקת החשמל.
(7)
שולם החוב במלואו, יאפשר המחלק לצרכן שלא להיות מחויב באמצעות מת״מ.
(ז)
הסדרי תשלום חריגים
(1)
במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעתו של ספק השירות החיוני, רשאי הוא להגיע להסדר תשלום עם צרכנים המחויבים בתעריף ביתי בלבד שיש להם חוב ומתקשים בתשלום החוב, באופן שיקבע עם הצרכן. אין באמור כדי לגרוע מזכות ספק שירות חיוני לבצע הסדרי חובות כלשהם עם כל צרכן אחר, לפי שיקול דעתו.
(2)
חשבון שלא שולם במועדו יישא ריבית פיגורים, החל ממועד הפיגור בתשלום החשבון ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.
(3)
על תשלומים שיבוצעו במסגרת הסדרי תשלום בגין חובות צריכת חשמל שוטפים בלבד, עם צרכנים המחויבים בתעריף ביתי, תחול ריבית איחורים. הופר הסדר התשלום ישוב ויחייב ספק שירות חיוני את הצרכן בריבית פיגורים על כל חוב שנותר לתשלום החל ממועד ההפרה של הסדר התשלום ואילך.
(4)
הסדרי תשלום יטופלו על־ידי ספק שירות חיוני באמצעות הפניה אל המוקד הטלפוני; בקשות חריגות להסדרת תשלום שלא ניתן להסדירם באמצעות המוקד הטלפוני יטופלו במשרדי ספק שירות חיוני.
(ח)
טיפול בבקשה חריגה לפריסת חוב צריכה
(1)
ספק שירות חיוני יקבל, במסגרת שעות קבלת הקהל במשרדיו או לפי פנייה בכתב, בקשות של צרכנים המחויבים בתעריף ביתי או באי כוחם לפריסת חוב צריכה, אשר הוגשו בתוך 15 ימי עבודה מיום שליחת תזכורת ראשונה לתשלום החוב לפי סעיף (ב)(3)(ב) או 10 ימי עבודה מיום קבלת תזכורת שנייה לתשלום החוב לפי סעיף (ב)(3)(ו). בבקשתו יפרט הצרכן את נימוקי הבקשה, יצרף אליה כל מסמך התומך בה, ויציין את אמצעי התשלום שבו בכוונתו לפרוע את החוב ומספר התשלומים המבוקש. הצרכן יציין בפנייתו אם הוא נמנה על צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם, צרכנים שהם נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים או צרכני תעריף מופחת.
(2)
ספק שירות חיוני יקבל בקשה חריגה לפריסת חוב צריכה לתשלום במועד מאוחר למועדים הקבועים בסעיף קטן (1), ובלבד שהבקשה תהיה פעם אחת בלבד לכל חוב צריכה.
(3)
ספק השירות החיוני יטפל בבקשה לפי סעיף זה בפרק זמן שלא עולה על 21 ימי עבודה מיום שבו התקבלה הבקשה במשרדי ספק השירות החיוני, וימסור את תשובתו לצרכן מיד עם תום הטיפול בעניינו. במהלך הטיפול בבקשה לא ינקוט ספק השירות החיוני בכלי גבייה, אך תחול ריבית פיגורים על חוב הצריכה.
(4)
במסגרת הטיפול בבקשה יפעל ספק השירות החיוני להציג לצרכן את האמצעים האפשריים לתשלום החוב, כאמור בהגדרה ”אמצעי תשלום“.
(5)
הפר הצרכן את הסדר התשלום או לא הגיע להסכמה עם ספק השירות החיוני על הסדר תשלום, יפעל ספק השירות החיוני בהתאם לקבוע באמת מידה 21 (חובת תשלום) ובאמת מידה זו.
[תיקון: 21.11.18, 26.5.21, 27.7.22; תשע״ט־13, תש״ף, תשפ״ב־10, תשפ״ג־11]
עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה באזורי החלוקה של המחלק
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”אנרגיה נצרכת ממיתקנים המזרימים אנרגיה לאזור החלוקה של המחלק“ – אנרגיה מוזרמת לרשת המחלק מכלל מיתקני הייצור המחוברים לרשת המחלק, בניכוי סך האנרגיה המוזרמת בנקודת החיבור שבין רשת המחלק לבין רשת החלוקה של מחלק דומיננטי;
”אנרגיה מוזרמת לרשת המחלק“ – האנרגיה ביחידות קילוואט לשעה שנמדדה בנקודת החיבור לרשת המחלק;
”אנרגיה מיוצרת במיתקן“ – אנרגיה ביחידות קילוואט לשעה שנמדדה בהדקי המחולל, או בממיר למיתקנים מסוג פוטו–וולטאי;
”הסדר מונה נטו“ – מיתקן ייצור המחובר לרשת מחלק ופועל בהתאם להסדר מונה נטו כאמור בסימן ח׳ לפרק ח׳;
”צריכה עצמית במקום צרכנות“ – אנרגיה מיוצרת במיתקן, בניכוי אנרגיה מוזרמת לרשת המחלק מאותו מיתקן.
(ב)
דיווחי מחלק
(1)
אחת לחודש ימסור המחלק למחלק הדומיננטי דיווח על אודות על המיתקנים שמותקנים באזור החלוקה שלו, אשר יגובה בתצהיר בחתימת המחלק המאומת בידי עורך דין; דיווח כאמור יכלול פרטים אלה:
(א)
הספק וסוג טכנולוגיה של כל מיתקן;
(ב)
כמות האנרגיה שיוצרה בכל שעה; למיתקנים בטכנולוגיה פוטו–וולטאית הפטורים ממונה ייצור או למיתקנים שבהם מותקן מונה שאינו רציף, ידווח המחלק על ייצור במיתקנים אלה בהתאם להתפלגות לפי הטבלה שבנספח א׳ לאמת מידה זו;
(ג)
כמות אנרגיה מוזרמת לרשת החלוקה; למיתקני ייצור בגז הדיווח יהיה חצי־שעתי;
(ד)
התשלום ששילם לכל מיתקן, בהתאם לתעריף החל על כל אחד מהם.
(2)
מחלק דומיננטי רשאי לפרסם טופס דיווח לדוגמה.
(ג)
התחשבנות
(1)
המחלק הדומיננטי ישלם למחלק אחת לחודש את עלות סך התשלומים ששילם המחלק למיתקנים שבשטחו לפי הדיווח כאמור בסעיף (ב)(1)(ד) של החודש הקודם, לרבות עלות הקרדיט למיתקנים שהוקמו לפי הסדר מונה נטו.
(2)
המחלק ישלם למחלק הדומיננטי את התעריפים שלהלן שגבה מצרכניו:
(א)
תעריפי גיבוי ואיזון מצרכן שהתקין מיתקן לפי הסדר מונה נטו;
(ב)
תעריפים בעד צריכה עצמית במקום צרכנות לפי תעריף הצריכה של המחלק.
(3)
בעבור האנרגיה הנצרכת ממיתקנים המזרימים אנרגיה לאזור החלוקה של המחלק, יעביר המחלק למחלק הדומיננטי תשלום בגובה תעריף מכירה מרוכזת מתח גבוה כקבוע בלוח תעריפים 1–5.2.
(4)
אם קיים באזור החלוקה של המחלק צרכן פרטי, אשר התקשר ישירות בעסקה פרטית, תופחת האנרגיה הנצרכת על ידי צרכן זה מההתחשבנות האמורה בסעיף (3).
(5)
חשבון שלא שולם במועדו יישא ריבית פיגורים.
[תיקון: תשפ״ג־11]

נספח לאמת מידה 24א – התפלגות ייצור מיתקן סולרי נורמטיבית לפי עונות ומש״בים

עונהמש״בהתפלגות הייצור במקבצי שעות הביקוש בשנה לפי עונותהתפלגות הייצור במקבצי שעות הביקוש בכל עונה
קיץפסגה1.70%4.53%
שפל35.80%95.47%
סך הכול37.50%100.00%
חורףפסגה0.10%0.49%
שפל20.30%99.51%
סך הכול20.40%100.00%
מעברפסגה1%2.38%
שפל41.10%97.62%
סך הכול42.10%100.00%
[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 6.2.12, 25.11.15, 12.9.16, 24.6.19, 5.8.20, 14.3.22; תש״ף־27, תשפ״א־17, תשפ״ג־17]
אופן התשלום
(א)
אופן תשלום החשבון
תשלום חשבון יתבצע, לפי בחירת הצרכן, באחד מן האופנים האלה:
(1)
במשרדי ספק השירות החיוני;
(2)
בהסדר הוראת קבע בבנק או בבנק חוץ כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981 (להלן – בנק); תשלום החשבון של צרכן ביתי בהוראת קבע כאמור יתאפשר בכל אחד מן התאריכים האלה בכל חודש: 2, 10, 20 או 28, לפי בחירת הצרכן הביתי; לא נקב הצרכן הביתי בתאריך חיוב מסוים, יחויב חשבונו ב־10 בחודש;
(3)
בכל בנק או בבנק הדואר;
(4)
באמצעות כרטיס אשראי בטלפון או באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני, בהתאם להוראות המפורטות להלן:
(א)
ספק השירות החיוני יפרסם על גבי החשבון את מספר הטלפון ובחשבונות צריכה בלבד – גם את כתובת אתר האינטרנט, שבהם ניתן לשלם ואת הסכום המרבי לתשלום כאמור; בוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, באתר האינטרנט או בטלפון, יקבל הצרכן אישור מקוון לקליטת התשלום אצל ספק השירות החיוני; שירות זה יינתן גם לצרכנים המשלמים בשיטת מונה תשלום מראש;
(ב)
ספק שירות חיוני יכבד תשלום בכרטיס אשראי במסגרת פעולת תשלום במסמך חסר כהגדרתה בסעיף 29(א) לחוק שירותי תשלום, התשע״ט–2019, למעט תשלומים שבוצעו ונדחו בדיעבד, פעמיים או יותר בשנה קלנדרית על ידי צרכן, בטענה חוזרת של הכחשת עסקה
(5)
בכל דרך אחרת נוספת או מקום אחר שספק השירות החיוני יודיע עליהם ברבים, לרבות באתר האינטרנט שלו.
(ב)
תשלום באמצעי שלא כובד
(1)
שילם הצרכן באמצעי שלא כובד, יחולו על החשבון הוראות אמות מידה 24(ב) או 24(ג), לפי סוג החשבון שבעטיו נוצר החוב, בתוספת הוצאות אי כיבוד החיוב בהתאם לנסיבות כקבוע בשורות 14 עד 17 ללוח תעריפים 5.4–2.
(2)
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (1), שילם צרכן באמצעי שלא כובד, רשאי ספק השירות החיוני לדרוש שהתשלום יהיה במזומן או בכרטיס אשראי שלא בעסקה במסמך חסר כהגדרתה בסעיף 9 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986.
(ג)
גבייה במקום הצרכנות
לפי בקשת צרכן ובתיאום עמו כאמור באמת מידה 9 (ביקור מתואם במקום צרכנות), יגיע נציג ספק השירות החיוני אל מקום הצרכנות לצורך גביית החוב. בעבור שירות זה ישלם הצרכן לספק השירות החיוני כקבוע בשורה 18 בלוח תעריפים 5.4–2.
(ד)
תשלום בעת הגעה לצורך ניתוק או קריאת מונה
הגיע ספק השירות החיוני למקום הצרכנות או לחצרים לצורך ניתוק אספקת החשמל או לצורך קריאת מונה, ובמעמד זה שילם הצרכן בעבור החוב במקום הצרכנות באמצעות המחאה דחויה או באמצעות כרטיס אשראי למוקד, ישלם הצרכן לספק השירות החיוני גם תשלום כקבוע בשורה 18 בלוח התעריפים 5.4–2.
(ה)
תשלום באמצעות שיק דחוי
ספק השירות החיוני רשאי לקבל תשלום באמצעות שיק דחוי אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת. במקרה כזה יחויב הצרכן בעלות הקבועה בשורה 23 בלוח תעריפים 5.4–2 ובהתאם לאמור באמת מידה 24(ב)(3).
(ו)
בקשה להחזר המחאה דחויה טרם מועד פירעונה
ביקש הצרכן לקבל בחזרה לידיו המחאה דחויה שמסר לספק השירות החיוני, לפני המועד הנקוב בו לפירעון, יחויב בעלות הקבועה בשורה 23 בלוח תעריפים 5.4–2.
(ז)
חשבון משולם כראיה לסילוק חוב
חשבון ששולם יהווה ראיה לסילוק החוב בשלו, למעט אם הצרכן שילם באמצעי שלא כובד, כגון שיק או כרטיס אשראי במסמך חסר.
[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 6.2.12, 5.8.20, 2.12.20; תשפ״א־17, תשפ״א־28]
תיקון חשבון
(א)
תיקון חשבון
(1)
ספק שירות חיוני רשאי לתקן חשבון שנשלח לצרכן רק אם התקיים אחד מאלה:
(א)
נתגלתה טעות בחשבון;
(ב)
נתגלו עובדות חדשות המצביעות על צריכת חשמל שלא כדין.
(ב)
חיובים וזיכויים בגין טעות בחשבון
(1)
נתגלתה טעות בחשבון אשר שולם על ידי הצרכן לפני המועד האחרון לתשלום, יחולו הוראות אלה:
(א)
הייתה הטעות בחשבון כזו שסכום התשלום הנקוב בו היה נמוך מהתשלום המתחייב על פי הצריכה בפועל, יחויב הצרכן במלוא סכום הפרשי הצריכה ממועד היווצרות הטעות לפי התעריפים שהיו תקפים במועד הצריכה, ובלבד שהתקופה לגבייה רטרואקטיבית לא תעלה על ארבע שנים שקדמו ליום גילוי הטעות. אם הטעות בחשבון הייתה תוצאה של פעילות ספק השירות החיוני, תהא הגבייה הרטרואקטיבית מוגבלת לשנתיים מיום גילוי הטעות.
(ב)
הייתה הטעות בחשבון כזו שסכום התשלום הנקוב בו היה גבוה מהתשלום המתחייב על פי הצריכה בפועל, יזוכה הצרכן במלוא סכום הפרשי הצריכה ממועד היווצרות הטעות ובלבד שהתקופה לא תעלה על שבע שנים. החשבון יערך לפי התעריפים שהיו תקפים במועד הצריכה בתוספת ריבית החשב הכללי.
(2)
נתגלתה טעות בחשבון לפני המועד האחרון לתשלום והצרכן טרם שילם את החשבון, יוציא ספק השירות החיוני חשבון מתוקן בהתאם לתעריפים שהיו תקפים במועד הצריכה.
(3)
נתגלתה טעות בחשבון לאחר המועד האחרון לתשלום והצרכן טרם שילם את החשבון, יוציא ספק השירות החיוני חשבון מתוקן בהתאם לתעריפים שהיו תקפים במועד הצריכה. ההתחשבנות בגין אי תשלום במועד תהיה בהתאם להוראות אמת מידה 24(ב).
(ג)
צריכת חשמל שלא כדין
במקרה של צריכת חשמל שלא כדין יחויב הצרכן במלוא סכום ההפרש, בהתאם להוראות אמת מידה 16 (צריכת חשמל שלא כדין).
(ד)
חשבון שתוקן
תיקן ספק השירות החיוני את החשבון, ישלח את החשבון המתוקן לצרכן ועל חשבון זה יחולו הוראות אמת מידה 24 (מועדי התשלום) בהתאם לסוג החשבון.
(ה)
המועד למשלוח חשבון מתוקן
(1)
המועד לעריכת חשבון מתוקן כאמור בסעיף (ד) לא יעלה על ארבעה עשר חודשים מיום גילוי הטעות או מיום גילוי הצריכה שלא כדין, לפי העניין; אם לא נערך החשבון המתוקן במועד האמור, ישלם ספק השירות החיוני לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), במקרים של צריכה שלא כדין במוני תעו״ז ובמקרים של צריכה שלא כדין החוזרת על עצמה, יישלח החשבון המתוקן בתוך פרק זמן של שמונה עשר חודשים לכל היותר; אם ספק השירות החיוני לא שלח את החשבון המתוקן בתוך פרק הזמן האמור בסעיף קטן זה, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(ו)
פריסת תשלומים
(1)
במקרים של טעות כאמור בסעיף (ב)(1)(א), יפרוס ספק השירות החיוני את התשלום לתקופה מקבילה לתקופה שבגינה נוצר החוב או לתקופה קצרה יותר, לבקשת הצרכן, ללא ריבית.
(2)
במקרים אחרים רשאי ספק השירות החיוני לאפשר לצרכן לפרוס את התשלום בתוספת ריבית החשב הכללי.
[תיקון: 29.11.05]
טעות בחשבון
(א)
אספקת חשמל ושירותים בכפוף לתשלום
ספק שירות חיוני יספק חשמל ושירותים בכפוף לתשלום בעדם כדין.
(ב)
צרכן הטוען לטעות בחשבון
צרכן הסבור כי קיימת טעות בחשבון, יפנה טלפונית למוקד השירות של ספק השירות החיוני, לפני המועד האחרון לתשלום, ויפרט את טענותיו.
(ג)
פטור מחשבון תשלום שגוי
פנה הצרכן טלפונית למוקד השירות של ספק השירות החיוני, יודיע ספק השירות החיוני את תשובתו המיידית. הצרכן יהיה פטור מתשלום החשבון שבו התגלתה טעות, אם קיבל לפני התאריך האחרון לתשלום מהמוקד הטלפוני של ספק השירות החיוני הודעה כי יישלח אליו חשבון מתוקן.
(ד)
בדיקה נוספת
ספק השירות החיוני רשאי לבקש כי הצרכן יפנה אליו בהשגה בכתב, בתוך 3 ימי עבודה, אם ראה כי העניין דורש בדיקה נוספת.
(ה)
צרכן שהגיש השגה בכתב
(1)
הגיש צרכן את השגתו בכתב לספק השירות החיוני בהתאם לבקשת ספק השירות החיוני, רשאי הצרכן לדחות את המועד האחרון לתשלום החשבון במספר ימים זהה למספר ימי הטיפול בהשגתו עד לקבלת תשובת ספק השירות החיוני, או לשלמו במועדו.
(2)
שילם הצרכן את החשבון ונמצאה השגתו מוצדקת, ישיב ספק השירות החיוני לצרכן את סך התשלום העודף על בסיס התעריף ששילם הצרכן בפועל בתוספת ריבית החשב הכללי מיום התשלום בפועל, כאמור בהוראות אמת מידה 26(ב)(1)(ב).
(3)
דחה הצרכן את תשלום החשבון ולא נמצאה השגתו מוצדקת, ישלם הצרכן את סכום החשבון בתוספת ריבית פיגורים מתאריך המועד האחרון לתשלום.
(ו)
תגובה להשגת הצרכן
פנה הצרכן לספק השירות החיוני בכתב, תישלח לצרכן תשובתו של ספק השירות החיוני בכתב, כאמור באמת מידה 33 (טיפול בתלונות צרכנים).
(ז)
תוצאות הבדיקה
(1)
מצא ספק השירות החיוני כי נפלה טעות בחשבון, ישלח חשבון מתוקן או יודיע לצרכן כי הטעות תתוקן בחשבון הבא.
(2)
לא מצא ספק השירות החיוני טעות בחשבון, יודיע לצרכן על דחיית השגתו ויפרט את הנימוקים לדחייה.
[תיקון: 29.11.05, 24.6.19, 14.3.22; תש״ף־27, תשפ״ג־17]
פירוט חשבון
(א)
זכות לקבלת מידע
(1)
צרכן רשאי לדרוש מספק שירות חיוני פירוט חשבון המרכז את החשבונות שספק השירות החיוני שלח לו בנוגע לתקופה שחלפה ושאינה עולה על שבע שנים מיום פנייתו.
(2)
ספק שירות חיוני ישלח לצרכן פירוט חשבון שיכלול את כל החיובים והתשלומים בגין כל השירותים שקיבל הצרכן עד יום הפניה ויציין אם נותרה יתרה לתשלום.
(ב)
עלויות
(1)
צרכן ישלם לספק שירות חיוני את עלות הנפקת פירוט החשבון, כקבוע בשורה 19 בלוח תעריפים 5.4–2.
(2)
התשלום בעבור עותק ראשון של פירוט חשבון הוא כקבוע בשורה 19 בלוח תעריפים 5.4–2 ותשלום בעבור כל עותק נוסף הוא כקבוע בשורה 20 בלוח תעריפים 5.4–2.
(ג)
חוב שלא נכלל בחשבון המקורי
ספק שירות חיוני יידע את הצרכן כי קבלת פירוט חשבון אינה כוללת מידע שלא נכלל בחשבון המקורי ואינה מעידה על אי קיומו של חוב הנובע מליקוי במונה והינו בכפוף לאמות מידה 16 (צריכת חשמל שלא כדין) ו־26 (תיקון חשבון).
[תיקון: 9.1.17]
חשבון חשמל רכוש משותף
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”בית משותף“ – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין;
”חוק המקרקעין“ – חוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”חיבור ציבורי“ – חיבור המיועד לצורכי כלל הדיירים בבית משותף;
”נציגות בית משותף“ – כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין.
(ב)
חשבון חשמל – רכוש משותף
(1)
לבקשת נציגות בית משותף יגיש ספק שירות חיוני את חשבון החשמל הרשום על שם נציגות בית משותף, או את חשבון החשמל בעבור צריכת חשמל – רכוש משותף, לתשלום במסגרת חשבונות החשמל של הדיירים בבית המשותף בשיעור השתתפות קבוע המחולק שווה בשווה בין הדיירים. שירות זה יינתן בכפוף לתנאים הבאים:
(א)
צריכת החשמל של החיבור הציבורי נרשמת באמצעות מונה נפרד;
(ב)
כל הדיירים בבית המשותף הם צרכנים רשומים.
(2)
לצורך קבלת השירות, ידרוש ספק שירות חיוני מנציגות הבית המשותף להגיש בקשה לקבלת השירות בנוסח שבנספח לאמת מידה זו, בצירוף תקנון הבית המשותף או החלטה של אסיפת דיירים על תיקון התקנון באופן שנקבע בו שיעור השתתפות אחיד של הדיירים, הצרכנים הרשומים, בתשלום חשבון החשמל האמור בסעיף קטן (1).
(3)
אם החיבור הציבורי היה מנותק במשך שנה או יותר, מכל סיבה שהיא, יוחל השירות לפי אמת המידה באופן מנדטורי כך שספק שירות חיוני יגיש את חשבונות החשמל בשל החיבור הציבורי לתשלום במסגרת חשבונות החשמל של הדיירים בבית המשותף. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשלום יחולק באופן שווה בין הדיירים, אלא אם כן יוכח לספק השירות החיוני כי תקנון הבית המשותף קובע חלוקה אחרת. לעניין סעיף זה לא יחולו תנאי השירות הקבועים בסעיף קטן (1).
(4)
על חשבונות הצרכנים המצטרפים לשירות לפי אמת מידה זו יחולו הוראות אמות המידה, לרבות ניתוק האספקה במקרה של אי תשלום.
(5)
בקשה לביטול השירות תוגש בהתאם לנוהל הקבוע בסעיף קטן (2).
(6)
ספק שירות חיוני יגיש את חשבון החשמל, הרשום על שם נציגות הבית המשותף, בהתאם לקבוע באמת מידה זו, ובחיוב התשלום הקבוע אשר יחולק שווה בשווה בין הדיירים. התשלום הקבוע יכלול את כל מרכיביו למעט מרכיבי הפקת חשבון ושליחתו לצרכן.

נספח לאמת מידה 29
בקשה לקבלת שירות ”חשבון חשמל – רכוש משותף“ או לביטול השירות

נא לסמן:
אנו, החתומים מטה, בכתובת _________ מבקשים לקבל את השירות ”חשבון חשמל – רכוש משותף“ כך שחשבון החשמל המוגש עבור צריכת החשמל בחיבור הציבורי יצורף לחשבונות החשמל של כל הדיירים, הצרכנים הרשומים בבניין, בחלקים שווים.
אנו, החתומים מטה, בכתובת _________ מבקשים לבטל את השירות ”חשבון חשמל – רכוש משותף“ כך שחשבון החשמל המוגש עבור צריכת החשמל בחיבור הציבורי יפסיק להיות מצורף לחשבונות החשמל של כל הדיירים, הצרכנים הרשומים בבנין, בחלקים שווים.
בקשה זו היא בהתאם להחלטה של אסיפת הדיירים מיום ________ המצורפת לבקשה. מצורף גם תקנון הבית המשותף, או החלטת אסיפת הדיירים על תיקון התקנון, שבהם נקבע שיעור השתתפות אחיד של הדיירים, הצרכנים הרשומים, בתשלום חשבון החשמל – רכוש משותף.
ידוע לנו שלצורך קבלת השירות כל הדיירים בבניין, הגרים בו בפועל, רשומים כצרכנים בחברת החשמל ושללא רישום כזה, לא ניתן לקבל את השירות.
להלן רשימת הדיירים בבניין ופרטיהם:
שם פרטישם משפחהמספר חוזהמספר מונה
    
    
    
    
    
    
    
    
* ככל שנמצא צרכן שאינו רשום, מצ״ב בקשת צרכן לרישום (טופס המצוי באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני).
[תיקון: 27.9.17, 24.6.19, 2.12.20; תש״ף־27, תשפ״א־28]
ניתוק אספקת החשמל
(א)
תנאים לניתוק אספקת חשמל
(1)
פעל ספק שירות חיוני בהתאם לקבוע באמת מידה 24(ב), יהא רשאי לנתק את אספקת החשמל לצרכן; הניתוק יבוצע באחד מן הימים א׳ עד ה׳ בלבד ולא יבוצע בחגים ובערבי חגים.
(2)
האמור בסעיף קטן (1) לא יחול במקרי אירוע חריג, במזג אוויר קיצוני, בשעת חירום במשק החשמל שעליה הכריז השר לפי סעיף 58 לחוק ובמצב חירום, ככל שיחולו במדינה כולה או בשטח מסוים; לעניין זה, ”מצב חירום“ – כל אחד מאלה:
(א)
(ב)
מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, כהגדרתם בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951;
(ג)
מצב חירום אחר אגב לחימה.
(3)
בשל פעולת ניתוק יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בעלות הקבועה בשורה 10 בלוח תעריפים 5.4–2.
(4)
פעל ספק שירות חיוני לנתק את אספקת החשמל שלא בהתאם לקבוע בסעיף זה, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(ב)
עילות לפירוק חיבור
במקרים של שימוש בלתי חוקי חוזר בחשמל, במקרים שבהם נותק הצרכן והתחבר באופן עצמאי או במקרים שבהם עילת הניתוק המשיכה להתקיים במשך יותר משנתיים מיום הניתוק, רשאי הספק לפרק את החיבור, בתנאי שהצרכן לא חויב בתשלום קבוע בשל מקום הצרכנות.
[תיקון: 27.9.17, 23.9.19, 24.6.19, 5.8.20, 25.11.20, 2.12.20, 14.3.22; תש״ף־14, תש״ף־27, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״א־28, תשפ״ג־17]
חידוש אספקת החשמל
(א)
תנאים ומועדים לחידוש אספקת החשמל לאחר ניתוק
(1)
נותקה אספקת החשמל לצרכן כדין כתוצאה מאי תשלום חוב, והסיבה שבשלה נותקה האספקה חדלה להתקיים, יחדש המחלק את אספקת החשמל לצרכן בתוך 6 שעות ממועד הודעת הצרכן או ממועד תשלום החוב, לפי העניין; לא חידש ספק השירות החיוני את אספקת החשמל בתוך פרק הזמן הקבוע בסעיף קטן זה, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(2)
מחלק יחדש את אספקת החשמל לצרכן אף אם הסיבה שבשלה נותקה האספקה לא חדלה להתקיים, אם המחלק רשם את הצרכן כצרכן שאספקת חשמל חיונית לו; אספקת החשמל תחודש בתוך 2 שעות ממועד הרישום כאמור; לא חידש ספק השירות החיוני את אספקת החשמל בתוך פרק הזמן הקבוע בסעיף קטן זה, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(3)
נותקה אספקת החשמל מסיבה שאינה הסיבה המפורטת בסעיף קטן (1), והסיבה חדלה להתקיים, יבוצע החיבור בתוך 48 שעות מעת קבלת הודעת הצרכן בעניין ובכפוף לכך שלא נדרשת בדיקת מיתקן לפי סעיף (ג); במניין השעות הקבועות בסעיף קטן זה לא יימנו ימי שישי, שבת וחגים; לא ביצע ספק השירות החיוני חיבור בתוך פרק הזמן הקבוע בסעיף קטן זה, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(ב)
חידוש צריכת החשמל שנותק בשל אי תשלום חוב
ביקש צרכן לחדש את אספקת החשמל לאחר שנותקה בשל אי תשלום חוב, יחייב אותו מחלק בעלות ניתוק וחידוש אספקת החשמל כקבוע בשורות 8 עד 10 בלוח תעריפים 5.4–2.
(ג)
בקשה לחיבור אספקת החשמל לאחר ניתוק מיתקן חשמל במשך שלושה חודשים או יותר
חל ניתוק באספקת החשמל למיתקן חשמל במשך שלושה חודשים או יותר והצרכן או בעל זכות במקרקעין ביקשו לחדש את אספקת החשמל למקום הצרכנות, יחייב אותם המחלק בתשלום כמפורט להלן:
(1)
אם המונה לא הוסר והחיבור לא פורק – לפי עלות חיבור מחדש כקבוע בשורה 9 בלוח תעריפים 5.4–2 ולפי עלות בדיקת מיתקן כקבוע בלוח תעריפים 4.3–11.
(2)
אם המונה הוסר אך קו החיבור לא פורק – לפי עלות חיבור מחדש כקבוע בשורה 9 בלוח תעריפים 5.4–2, עלות התקנת מונה כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2 ועלות בדיקת המיתקן כקבוע בלוח תעריפים 4.3–11.
(3)
אם המונה הוסר והחיבור פורק – לפי עלות חיבור חדש כקבוע בלוחות התעריפים לחיבורים חדשים.
(ד)
חידוש אספקה במת״מ בקרות אירוע חריג, מצב חריג או מצב חירום
(1)
מחלק יעמיד לרשות צרכניו מוקד טלפוני כקבוע באמת מידה 7ב (מוקד טלפוני) אשר יאפשר הטענת קוד למת״מ לבקשת צרכן בקרות אירוע חריג, מצב חריג חד־פעמי מטעמי מצוקה כלכלית או בריאותית של הצרכן, מזג אוויר קיצוני, שעת חירום במשק החשמל שעליה הכריז השר לפי סעיף 58 לחוק ובמצב חירום, ככל שיחולו במדינה כולה או בשטח מסוים; לעניין זה, ”מצב חירום“ – כל אחד מאלה:
(א)
(ב)
מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, כהגדרתם בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951;
(ג)
מצב חירום אחר אגב לחימה;
(2)
מחלק יעמיד לרשות צרכן הפונה למוקד טלפוני במקרים המנויים בסעיף קטן (1) הסדר אשראי למת״מ לצורך צריכת חשמל, בסכום שלא יפחת מ־50 ש״ח.

סימן ג׳: חיוב בעבור צריכת חשמל

[תיקון: 18.6.08, 6.2.12, 9.6.14, 24.6.19; תש״ף־27]
דרך חיוב
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”המוסד המוסמך“ – הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי או כל גורם אחר שהוסמך לעניין תקנות לפי סעיף 31א לחוק;
”תאריך הקריאה“ – התאריך המופיע בחשבון החשמל כתאריך הקריאה, בין אם נעשתה קריאה על ידי ספק שירות חיוני, בין אם נעשתה קריאה על ידי צרכן ובין אם נעשתה על בסיס הערכת צריכה.
(ב)
תעריפים
ספק שירות חיוני יחייב צרכן בתשלום בעבור צריכה על פי תעריפי החשמל החלים עליו כקבוע בלוחות תעריפים 5, בצירוף תשלום קבוע.
(ג)
מס ערך מוסף
נוסף על האמור בסעיף (ב), יגבה ספק השירות החיוני מהצרכן מס ערך מוסף בשיעור הקבוע לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
(ד)
שינוים בתעריף בתוך תקופת החשבון
חל שינוי בתעריף בתוך תקופת חשבון, תחושב הצריכה לפי התעריף הקודם עבור הימים שבין תאריך הקריאה הקודמת לבין תאריך שינוי התעריף, לפי הצריכה היומית הממוצעת בתקופת החשבון, ואילו יתרת הצריכה תחושב על פי התעריף החדש.
(ה)
עיגול סכומים בחשבון
הסכומים המרכיבים את החשבון יעוגלו לאגורות שלמות כמפורט להלן:
(1)
היה הסכום הנקוב באגורות 0.49 אגורות או פחות – לא יובא בחשבון.
(2)
היה הסכום הנקוב באגורות 0.50 אגורות או יותר – יחשב כאגורה שלמה ויתווסף לסכום.
(ו)
חשבון צריכה המשולם באמצעות הוראת קבע בבנק
צרכן המשלם חשבון צריכה באמצעות הוראת קבע בבנק, יזוכה בחשבון הצריכה בסכום הקבוע בשורה 21 בלוח תעריפים 5.4–2, בשל עלויות גבייה הנחסכות לספק השירות החיוני.
(ז)
תשלום מופחת לזכאים
צרכן רשום שמתקיימים לגביו תנאי הזכאות לתשלום מופחת כקבוע בהוראות לפי סעיף 31א לחוק, יחויב בשל צריכתו כמפורט להלן:
(1)
הצרכן הרשום יהא זכאי להפחתת התשלום לפי הודעת המוסד המוסמך ממועד קבלת ההודעה במשרדי ספק השירות החיוני.
(2)
הזכאות לתשלום מופחת תינתן למקום צרכנות אחד בלבד המשמש למגוריו של הצרכן הרשום ותינתן על שמו של הצרכן הרשום בלבד בעבור זכאות אחת בלבד.
(3)
היה מועד תחילת הזכאות המצוין בהודעת המוסד המוסמך לקבוע את הזכאות, מוקדם למועד מסירת ההודעה עצמה, יזכה ספק השירות החיוני את חשבון הצריכה של הצרכן הרשום ממועד הזכאות, וישיב לצרכן את ההפרש בתוספת ריבית החשב הכללי.
(4)
היה הצרכן הרשום צרכן המשלם עבור צריכת החשמל באמצעות מונה תשלום מראש, רשאי ספק השירות החיוני להתחשבן עם הצרכן בגין זכאותו לתשלום מופחת באופן רטרואקטיבי אחת לכמה חודשים, ובלבד שספק השירות החיוני ישיב לצרכן את ההפרש בגין הפחתת התשלום בתוספת ריבית החשב הכללי.
(ח)
תשלום מופחת לצרכני משנה זכאים או למספק, עבור צרכניו הזכאים
אם במקום הצרכנות הרשום על שם צרכן מתגורר צרכן משנה שמתקיימים בו תנאי הזכאות לתשלום מופחת כקבוע בהוראות לפי סעיף 31א לחוק, ומותקן אצלו מונה לרישום צריכת החשמל הביתית הנצרכת על ידו, וצריכת החשמל בפועל על ידו על פי המונה מהווה בסיס לתשלום חשבון החשמל מטעמו (בסעיף זה – צרכן משנה זכאי) יחולו הוראות אלה:
(1)
ספק השירות החיוני יזכה את הצרכן הרשום בהתאם לשיעור התשלום המופחת המצטבר בגין צריכת צרכני המשנה הזכאים שבמקום הצרכנות ובהתאם למניית המונה של צרכני המשנה.
(2)
הצרכן הרשום יזכה כל צרכן משנה זכאי במלוא הסכום שספק השירות החיוני זיכה אותו בעבורו.
(3)
הצרכן הרשום יודיע למשרדי ספק השירות החיוני שבמחוז מקום הצרכנות על כל שינוי ברשימת צרכני המשנה הזכאים לתשלום מופחת בתחומו, מיד עם קרות השינוי.
(4)
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצרכן הרשום יגיש למשרדי ספק השירות החיוני שבמחוז מקום הצרכנות, אחת לתקופת חשבון או לתקופה שלא תעלה על שלושה חשבונות, תצהיר בחתימתו, המאומת בידי עורך דין, שבו מפורטים צרכני המשנה הזכאים המתגוררים במקום הצרכנות, מספרי תעודות הזהות שלהם, סך כל הצריכה המצטברת לזיכוי של צרכני המשנה הזכאים, בהתאם לחישוב שנערך על פי הקבוע בחוק על ידי הצרכן הרשום, והתחייבותו הבלתי חוזרת להעברת סכום התשלום המופחת המתקבל, ישירות עם קבלתו לידיו, לידי כל צרכן משנה זכאי שבמקום הצרכנות.
(5)
ספק השירות החיוני יפעל כאמור בסעיף (ח)(1) רק בכפוף לקבלת התצהיר במשרדי ספק השירות החיוני כמפורט בסעיף (ח)(4).
[תיקון: 29.11.05, 23.4.07, 26.10.08, 16.5.11, 30.1.12, 24.6.19, 5.8.20, 30.8.22; תש״ף־27, תשפ״א־17, תשפ״ג־7]
תעריף עומס וזמן (תעו״ז)
(א)
צרכנים שיחויבו על פי תעריף עומס וזמן
(1)
ספק שירות חיוני יחייב צרכנים כמפורט להלן בתשלום בעבור צריכה על פי תעריף עומס וזמן כקבוע בלוח תעריפים 5:
(א)
צרכני מתח עליון;
(ב)
צרכני מתח גבוה;
(ג)
צרכנים המחוברים בחיבור של 200×3 אמפר או יותר;
(ד)
צרכני מתח נמוך שצריכתם במשך השנה הקלנדרית האחרונה הייתה 40,000 קוט״ש או יותר; לצורך כך ספק שירות חיוני ימדוד את צריכת החשמל המצרפית בשנה קלנדרית במקום הצרכנות מכל המניות המותקנות בו אשר על שם הצרכן;
(ה)
(החל מיום 1.1.2025 לעניין שיוך של צרכן למספק פרטי שיחל ביום התחילה או לאחריו):
צרכן ששויך למספק פרטי וחזר לשיוך למספק ברירת המחדל במהלך השנה הראשונה שלאחר תחילת שיוכו למספק הפרטי; חיוב על פי תעריף עומס וזמן לפי פסקה זו יהיה עד תום שנה מהמועד שבו התחיל שיוכו למספק הפרטי.
(1א)
ספק שירות חיוני יסיים את היערכותו להעברת צרכנים כאמור בסעיף קטן (1)(ד)(1) לתעריף עומס וזמן (תעו״ז) עד סוף חודש מרס בשנה העוקבת (להלן – שנת המעבר).
(2)
מועד המעבר שלצרכן חדש לחיוב בתעריף עומס וזמן יהיה 1 באפריל בשנת המעבר. מועד זה יחול גם לגבי צרכנים המבקשים להיות מחויבים בתשלום לפי תעריף אחיד, כאמור בסעיף קטן (4).
(החל מיום 1.1.2025 לעניין שיוך של צרכן למספק פרטי שיחל ביום התחילה או לאחריו):
מועד המעבר שלצרכן חדש לחיוב בתעריף עומס וזמן יהיה 1 באפריל בשנת המעבר, ואם הצרכן הוא צרכן שמחויב בתעריף עומס וזמן לפי סעיף קטן (1)(ה) – מועד תחילת שיוכו מחדש למספק ברירת מחדל. מועד זה יחול גם לגבי צרכנים המבקשים להיות מחויבים בתשלום לפי תעריף אחיד, כאמור בסעיף קטן (4).
(3)
ספק השירות החיוני יודיע על המעבר המתוכנן לחיוב החדש עד יום 15 במרץ בשנת המעבר. הוגשה ההודעה במועדה, יחול השינוי בתעריף בחודש העוקב.
(4)
צרכני מתח נמוך שחויבו על פי תעריף עומס וזמן בהתאם לסעיף קטן (1)(ד) וצריכתם הפכה נמוכה מ־40,000 קילוואט שעה במשך תקופה רצופה של 12 חודשים לפחות, יחויבו בתשלום בעבור צריכה על פי תעריפים אחידים או על פי תעריף עומס וזמן, לפי בחירתם.
(5)
חשבון צריכה דו־חודשי יוגש לצרכן תעו״ז שגודל החיבור שלו למקום הצרכנות אינו עולה על 80×3 אמפר.
(6)
צרכן תעו״ז יחויב בתשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים 5.4–1 כללי ”שאר הצרכנים לרבות חיבורים מעל 100 אמפר“.
(7)
צרכנים המחויבים על פי תעריפים אחידים יישאו בעלות הסרה והתקנה של המונה כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2.
(ב)
זכאות צרכן מתח נמוך לעבור לחיוב בתעריפי עומס וזמן
(1)
צרכן מתח נמוך שאינו צרכן תעו״ז זכאי לבקש כי עלות החשמל שצרך תחושב בהתאם לתעריף עומס וזמן – מתח נמוך וולונטרי (להלן – תעו״ז וולונטרי) כקבוע בלוח תעריפים 5.2–1 ועל פי מקבצי שעות הביקוש כקבוע בלוח תעריפים 5.1–1.
(2)
צרכן בתעריף ביתי זכאי לבקש לחלופין כי עלות החשמל שצרך תחושב בהתאם לתעריף עומס וזמן – מתח נמוך פשוט וולונטרי (להלן – תעו״ז פשוט וולונטרי) כקבוע בלוח תעריפים 5.2–3, ועל פי מקבצי שעות הביקוש כקבוע בלוח תעריפים 5.1–2.
(3)
צרכן שביקש להיות מחויב כאמור בסעיפים קטנים (1) או (2), אשר מונה החשמל שלו מותקן בתוך דירה במקום הצרכנות, יבצע על חשבונו את העבודות הנדרשות במיתקן הצרכן לצורך העתקת המונה על ידי ספק השירות החיוני אל מחוץ למקום הצרכנות, ויישא בעלות הסרת המונה מתוך הדירה והתקנת מונה תעריף עומס וזמן מחוץ למקום הצרכנות כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2.
במקום צרכנות שבו מותקן יותר ממונה אחד, יוסרו כל המונים האחרים לפני התקנת מונה תעריף עומס וזמן. הצרכן יישא בעלות הנובעת מהסרת המונים כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2.
(4)
(א)
צרכנים שלפני המעבר כאמור בסעיפים קטנים (1) ו־(2) היו מחויבים בתעריף ביתי ישלמו תשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים 5.4–1, ביתי תעריף עומס וזמן וולונטרי.
(ב)
צרכנים שלפני המעבר כאמור בסעיפים קטנים (1) ו־(2) היו מחויבים בתעריף כללי ישלמו תשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים 5.4–1, כללי, ”שאר הצרכנים לרבות חיבורים מעל 100 אמפר“.
(ג)
צרכנים שלפני המעבר כאמור בסעיף קטן (1) היו מחויבים בתעריף מאור לרחובות ציבוריים, ישלמו תשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים 5.4–1 מאור רחובות.
(5)
ספק השירות החיוני יבצע את הנדרש למעבר לתעו״ז וולונטרי ולתעו״ז פשוט וולונטרי בתוך 3 חודשים מיום שנרשמה בקשת הצרכן במשרדי הספק ובכפוף למלאי המונים הקיים. לא נמצא מונה מתאים במלאי, רשאי ספק השירות החיוני להאריך את תקופת הטיפול לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים.
(6)
מעבר לתעו״ז וולונטרי ולתעו״ז פשוט וולונטרי יהיה לפרק זמן מינימלי של שנה. בתום שנה רשאי הצרכן הרשום לעבור לתעריף האחיד שלפיו חויב לפני המעבר, ובלבד שיישא בעלויות הסרה והתקנה של מונה כקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 5.4–2. ספק השירות החיוני יבצע את בקשת הצרכן הרשום בתוך 90 ימים מיום שנרשמה בקשת הצרכן במשרדיו.
(7)
ספק שירות חיוני יערוך תחשיב לצרכן חדש שבהסדר תעו״ז פשוט וולונטרי לשנים־עשר חודשים רצופים ראשונים של תשלומים הן לפי תעו״ז פשוט וולונטרי והן לפי התעריף האחיד שלפיו חויב לפני המעבר. בתום השנה הראשונה, הצרכן יהיה רשאי לבחור להמשיך במסלול תעו״ז פשוט וולונטרי או לחזור ולהיות מחויב לפי התעריף האחיד ויהיה זכאי לקבל החזר התחשבנות בגין ההפרש בין התעריף האחיד לתעו״ז פשוט וולונטרי על תקופה זו, ככל שיהיה כזה. צרכן שהחליט לחזור למסלול אחיד לא יוכל להצטרף שוב למסלול תעו״ז וולונטרי או למסלול תעו״ז פשוט וולונטרי במשך שנתיים ממועד חזרתו למסלול האחיד. קבלת ההחזר תתאפשר פעם אחת בלבד.
(8)
מובהר כי לצורך עסקת מכירת חשמל לצרכנים, דין צרכני תעו״ז המפורטים בסעיפים (ב)(1) ו־(2) כדין צרכני תעו״ז המפורטים בסעיף (א)(1).

סימן ד׳: פניות ותלונות צרכנים

[תיקון: 25.11.20; תשפ״א־6]
אמצעי פניה לספק שירות חיוני רשת
(א)
קבלת קהל
(1)
ספק שירות חיוני רשת יפעיל מערך של קבלת קהל במשרדיו כדי לאפשר לצרכנים לפנות בבירורים, בקשות והזמנות שירות.
(2)
שעות הקבלה במשרדים לא יפחתו מ־30 שעות שבועיות; הודעה על שעות הפתיחה תפורסם לציבור.
(ב)
אופן הפניה
ספק שירות חיוני רשת יאפשר לצרכן לפנות אליו בכל אמצעי גישה המקובלים במועד הפניה, לרבות אלה:
(1)
פניה בעל־פה בשעות קבלת קהל במשרדיו;
(2)
פניה בכתב באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני והפקסימיליה;
(3)
פניה באמצעות מוקד טלפוני.
(ג)
עלות השירות
עלות השירות כאמור באמת מידה זו מכוסה בתשלום הקבוע.
[תיקון: 4.4.11, 9.6.14, 25.11.15, 19.2.18, 5.8.20, 25.11.20, 2.12.20, 14.3.22; תשע״ח, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״א־28, תשפ״ג־17]
טיפול בתלונות צרכנים
(א)
תלונה בכתב או בטלפון
עם קבלת תלונה של צרכן שהופנתה לספק שירות חיוני בכתב או בטלפון יאשרו הגורמים האחראים לטיפול בתלונות אצל ספק שירות חיוני את קבלתה ותחילת הטיפול בה. הייתה התלונה בכתב, יפיק ספק השירות החיוני הודעה המאשרת את קבלת התלונה.
(א1)
פנייה של צד שלישי
היתה התלונה פנייה של צד שלישי לבירור תלונה, יידרש הפונה למסור לספק השירות החיוניייפוי כוח לצורך קבלת מידע בשם הצרכן.
(ב)
המועד המרבי לטיפול בתלונה
ספק השירות החיוני יטפל בתלונה וישלח לצרכן תשובה לגביה בהקדם ולא יאוחר מ־21 ימי עבודה מיום קבלת התלונה במשרדיו. תשובה לתלונה בכתב תישלח לצרכן בכתב בתוך פרק הזמן האמור. לא שלח ספק השירות החיוני תשובה בהתאם להוראות המפורטות בסעיף זה, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(ג)
בדיקה או דיון נוספים
על אף האמור בסעיף (ב), אם התברר, כי העניין נשוא התלונה טעון בדיקה או דיון נוספים, יודיע ספק השירות החיוני לצרכן, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר מ־21 ימי עבודה מיום קבלת התלונה במשרדיו, את הסיבה שבשלה מתעכב הטיפול בתלונה. אם ספק שירות חיוני מתעכב במתן מענה, הוא ימשיך ויעדכן את הצרכן בכתב בחלוף כל 21 ימי עבודה ועד מתן מענה סופי לתלונה.
(ד)
איסור נקיטת הליכי גביה בתקופת הטיפול בתלונה
לא יהא ספק השירות החיוני רשאי לנקוט הליכי גבייה, לרבות גביית הריבית בגין איחור בתשלום החוב השנוי במחלוקת או הליכי חיוב אחרים.
(ה)
תלונה שהגיעה דרך רשות אחרת
תלונת צרכן שהגיעה לספק השירות החיוני דרך רשות אחרת שאליה הופנתה התלונה, תחשב כתלונת צרכן לכל דבר ועניין ויחולו עליה כל הוראות אמת מידה זו, לרבות לוחות הזמנים לטיפול.
(ה1)
תלונה שהגיעה דרך מספק
תלונת צרכן שהגיעה לספק השירות החיוני דרך מספק, יראו אותה כתלונת צרכן לכל דבר ועניין ויחולו לגביה כל הוראות אמת מידה זו, לרבות לוחות הזמנים לטיפול.
(ו)
פיצוי בגין איחור
בכל מקרה של חריגה מן המועדים הנקובים באמת מידה זו ישלם ספק השירות החיוני לצרכן המלין תשלום בשיעור הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1, אך לא יותר מ־10,000 ש״ח.
[תיקון: 1.6.03, 29.11.05, 6.2.12, 24.6.19, 5.8.20, 2.12.20; תש״ף־27, תשפ״א־17, תשפ״א־28]
תלונות המטופלות במקום הצרכנות
(א)
תלונה על רמת המתח
(1)
התלונן צרכן על רמת המתח המסופקת למקום הצרכנות, יבדוק ספק השירות החיוני את איכות המתח למקום הצרכנות, בהקדם ולא יאוחר מחמישה ימי עבודה ממועד רישום קבלת התלונה במשרדי ספק השירות החיוני, או על־פי תאום מראש כאמור באמת מידה 9 (ביקור מתואם במקום הצרכנות).
(2)
התגלתה חריגה בזמן הבדיקה, תתוקן החריגה בהקדם האפשרי, ולצרכן תשלח הודעה על תוצאות הבדיקה וכן פירוט לוחות הזמנים המשוערים לביצוע התיקון. דו״ח המפרט את התיקון שבוצע יישלח לצרכן בתוך שלושה ימים מיום ביצוע העבודה. לא שלח ספק השירות החיוני דוח המפרט את התיקון לפי סעיף זה או בתוך פרק הזמן הקבוע בסעיף זה, ישלם לצרכן תשלום בשל הפרה בעלות הקבועה בלוח תעריפים 12.1–1.
(3)
בהתאם לשיקול דעתו של ספק השירות החיוני יותקן ציוד למדידה רצופה של רמת המתח למשך שבוע ימים, אם הצרכן התלונן על רמת המתח המסופקת למקום הצרכנות, למרות שלא נמצאה חריגה בבדיקה שנערכה במקום הצרכנות. בהפעלת שיקול דעתו ישקול ספק השירות החיוני בחשבון, בין היתר, את אלה: ריבוי תלונות של כמה צרכנים מאותו אזור או הצטברות נזקים לצרכנים שלא הוכרו כזכאים לפיצוי לפי אמות המידה.
(4)
ספק השירות החיוני ידווח לצרכן על החלטתו, בין אם החליט לבצע מדידה רצופה ובין אם החליט שאין בה צורך.
(ב)
צרכן שלא חויב בתשלום
לא חויב צרכן בתשלום עבור התיקון שבוצע, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן הודעה בכתב על ביצוע התיקון והפטור מחובת התשלום.
(ג)
תלונה בגין תקלה במקום צרכנות
(1)
התלונן צרכן על תקלה באספקת חשמל במקום הצרכנות, ינחה ספק השירות החיוני את הצרכן כיצד לוודא כי מקור התקלה הוא במיתקן חשמל של ספק השירות החיוני ולא במיתקן חשמל פרטי. התברר כי מקור התקלה הוא במיתקן חשמל של ספק השירות החיוני, ספק השירות החיוני יגיע לתקן את התקלה בהקדם ולא יאוחר משעתיים ממועד קבלת ההודעה על התקלה. בתנאי מזג אויר גרועים, בישובים מרוחקים או בתנאי תחבורה חריגים, ספק השירות החיוני יגיע לתקן את התקלה בהקדם ולא יאוחר משלוש שעות ממועד קבלת ההודעה על התקלה.
(2)
הזמין צרכן חשמלאי פרטי לאחר שספק השירות החיוני הודיע לצרכן כי התקלה היא במיתקן חשמל פרטי ונמצא כי הודעת הספק מוטעית, יזכה ספק השירות החיוני את הצרכן בעלות הזמנת החשמלאי כנגד הצגת אסמכתאות מתאימות לספק.
(3)
בכל מקרה של איחור במועדים הנקובים בסעיף קטן (1), וכן במקרה של ניתוק אספקת חשמל כתוצאה מתקלה במיתקן שלגביה הודיע ספק שירות חיוני כי היא במיתקן חשמל פרטי ונמצא כי הודעת הספק הייתה מוטעית, ישלם ספק השירות החיוני לצרכן תשלום בשיעור הקבוע בלוח 1.12–1 ללוחות התעריפים.
(ד)
עלות תיקון נתיך
בעבור תיקון נתיך כאמור בסעיף (ג) יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בתשלום כקבוע בשורה 22 בלוח תעריפים 5.4–2. על התשלום יחולו הוראות אמת מידה 24(ב).
(ה)
תקלה במיתקן הצרכן
הגיע ספק השירות החיוני למקום צרכנות עקב תלונה על רמת מתח המסופקת למקום הצרכנות, או עקב תלונה לגבי אספקת החשמל, והתברר שמדובר בתקלה במיתקן של הצרכן, יחויב הצרכן בעלות ההגעה למקום כקבוע בשורה 3 בלוח תעריפים 5.4–2, ובלבד שהספק הדריך את הצרכן כיצד לבדוק כי אין מדובר במיתקן הצרכן, והביא לידיעתו כי אם התקלה היא במיתקן הצרכן ולא במיתקני ספק השירות החיוני יחויב הצרכן בעלות האמורה.
[תיקון: תשפ״ג־3]

פרק ב׳1: חיבור חדש לרשת החשמל לחטיבת קרקע שטרם מחוברת לרשת

[תיקון: 17.11.21; תשפ״ג־3]
חיבור חדש לרשת החשמל לחטיבת קרקע
(א)
הגדרות
”בית משותף“ – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין;
”בעל חטיבת הקרקע“ – חוכר לדורות וכן מי שבעל זכות להירשם כחוכר לדורות; לעניין מקום שאין בו חוכר לדורות או בעל זכות להירשם כחוכר לדורות – מי שרשום כבעלים במקרקעין בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין או מי שבעל זכות להירשם כבעלים במקרקעין, ואם לגבי מקום כאמור אין בעלים רשום או מי שהוא בעל זכות להירשם כבעלים – המחזיק במקרקעין;
”דרך ציבורית“ – כהגדרתה בחוק משק החשמל, ובכלל זה כזו המצויה במקרקעין שטרם הוסדרו, ולרבות דרך המשמשת בפועל כדרך ציבורית;
”החזקה“ – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק המקרקעין;
”חוק המקרקעין“ – חוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”חטיבת קרקע“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
מקרקעין או רצף מקרקעין שלא עוברת בהם דרך ציבורית, שנמצאים בבעלות אחת, לרבות בעלות משותפת, למעט מקרקעין ששולם לגביהם התשלום הראשון של דמי ההיוון בהליך איחוד וחלוקה (פרצלציה) לצורך רישומם כחלקות נפרדות בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין;
(2)
במקרקעין שייעודם מגורים – חלקה או תת־חלקה, שנרשמה או שעתידה להירשם בפנקס הבתים המשותפים כאמור בחוק המקרקעין, בספרי רשות מקרקעי ישראל, או בספרי חברה משכנת וכן כל מבנה או דירה בבעלות או בהחזקה של ישות משפטית אחת שייעודם למגורים;
(3)
דרך ציבורית שפרוסה בה רשת חשמל המחברת בין סוגי מיתקנים אשר מחלק לא פורס רשת ביניהם;
(4)
שטח משותף של בית משותף או של בית מורכב כאמור בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין, שנרשם או שאמור להירשם ככזה בפנקס הבתים המשותפים כמשמעו בחוק המקרקעין, שבעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף שבו, יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים;
(5)
מפעל במקרקעין שייעודם לתעשייה, לרבות מפעל בעל כמה מבנים שהושכרו על ידי ישות משפטית אחת או חלק ממבנה המושכר למפעל ששייך לישות משפטית נפרדת מזו שמחזיקה במבנה;
”חכירה“ ו”חכירה לדורות“ – כמשמעותן בסעיף 3 לחוק המקרקעין;
”מבנה“ – בית כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, וכן בניין כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, או כל חלק ממנו;
”מפעל“ – מפעל תעשייתי כהגדרתו בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ״ט–1969;
”מקרקעין“ – כהגדרתם בחוק המקרקעין;
”נציגות של בית משותף“ – כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין;
”צרכן בעלים רשום“ – בעל חטיבת קרקע המבקש חיבור לרשת החשמל;
”צרכן רשום“ – צרכן הצורך חשמל באמצעות מניית מחלק, ובכלל זה צרכן בעלים רשום;
”רכוש משותף“ – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין.
(ב)
חיבור חטיבת קרקע
(1)
מחלק יחבר חטיבת קרקע לרשת החשמל בהתאם להוראות פרק זה.
(2)
מחלק יחבר חטיבת קרקע בחיבור אחד, אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה.
(3)
אם במבנה יש כמה חטיבות קרקע, יחבר המחלק כל אחת מחטיבות הקרקע.
(4)
נקודת החיבור של חטיבת הקרקע לרשת החשמל תהיה על גבול חטיבת הקרקע, או לפי המיקום המופיע בתוכנית מיתאר ברמה מפורטת, בהיתר בנייה, בתוכנית איחוד וחלוקה או בתוכנית לצורך רישום, הנוגעים לחטיבת הקרקע.
(5)
המחלק לא יקים בתוך חטיבת הקרקע תשתית שאינה מיועדת לנקודת החיבור האמורה בסעיף קטן (4), אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה.
(ג)
שירות מניות בחטיבת קרקע
אם על הצריכה בחטיבת קרקע מסוימת חלים כמה תעריפים שונים, לבקשת צרכן בעלים רשום או מיופה כוחו ולשם התחשבנות עם הצרכן בעלים רשום או מיופה כוחו, המחלק יתקין בתוך חטיבת הקרקע מונה נפרד בעבור כל אחד מהתעריפים שחלים בתוך חטיבת הקרקע, ואליו יחוברו המיתקנים שחל עליהם אותו תעריף; לא ביקש הצרכן התקנת מונה נפרד כאמור, יחייב המחלק את הצרכן הרשום, ואם לא רשום כזה – את צרכן הבעלים הרשום, לגבי כל חטיבת הקרקע, בתעריף הגבוה מבין התעריפים החלים על צריכה בחטיבת הקרקע.
[תיקון: 17.11.21; תשפ״ג־3]
הגשת בקשה לחיבור חטיבת קרקע לרשת החשמל
(א)
זהות מגיש בקשה לפתיחת תיק חיבור לרשת החשמל
מחלק יפתח תיק בקשה לחיבור לרשת החשמל בחטיבת קרקע בעבור צרכן בעלים רשום בלבד.
(ב)
אופן הגשת בקשה
מחלק יאפשר לצרכן בעלים רשום להגיש בקשה לחיבור לרשת החשמל בחטיבת קרקע באופן מקוון בלבד.
[תיקון: 17.11.21; תשפ״ג־3]
רישום חטיבת קרקע
(א)
תנאי סף לבדיקת בקשה
מחלק יוודא את קיומם של המסמכים והנתונים שלהלן, כתנאי סף לבדיקת הבקשה:
(1)
שם הצרכן בעלים רשום, כתובת חטיבת הקרקע כולל מספר גוש וחלקה, ודרכי ההתקשרות עם הצרכן בעלים רשום; היה המבקש תאגיד – יצורף אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר המוסמך לחתום בשם התאגיד;
(2)
תוכנית בנייה (גרמושקה) חתומה ומאושרת בידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה; לחלופין ובהעדר תוכנית מיתאר מאושרת, ימציא המבקש תוכנית שעיקר הוראותיה שינוי קו בניין לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק התכנון והבנייה;
(3)
נסח רישום בפנקסי המקרקעין או אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל או אישור זכויות לרישום בחברה משכנת, אם קיים אחד מהם; אם לא קיים אחד מהאישורים האמורים, יצרף המבקש לבקשת החיבור תצהיר, חתום בידו, המאשר כי הוא בעל זכויות כאמור, או שהוא עתיד להירשם בעתיד כבעל זכויות כאמור או כחוכר לדורות, או שהוא המחזיק בחטיבת הקרקע; נוסף על כך, הצהרה כאמור תפרט את כוונתו של המבקש לרשום מבנה או כמה מבנים או את המקרקעין או חלקים מהם המהווים את חטיבת הקרקע, כבית משותף או כתתי־חלקות נפרדות, לאחר אישור הליכי איחוד וחלוקה (פרצלציה) על ידי רשות התכנון המוסמכת;
(4)
היה מבקש החיבור ועד בית או נציגות בית משותף, יצרף לבקשה לחיבור גם אישור מהמפקח על רישום מקרקעין המעיד כי מבקש החיבור מונה לנציגות הראשונה לבית משותף כמשמעותה בסעיף 66 לחוק המקרקעין;
(5)
בבקשה בעבור מפעל, יצורף לבקשה לחיבור גם אישור מרשות המסים על היות הצרכן מפעל;
(6)
בבקשה בעבור שותפות רשומה – יצורפו לבקשה לחיבור גם אישור רישום השותפות ושם נציג השותפות;
(7)
היה מבקש החיבור מיופה כוח הבעלים, לרבות מחזיק – יצרף לבקשה לחיבור גם ייפוי כוח לרישום צרכן מטעם הבעלים, שחתום בידי כל אחד מבעלי המקרקעין ומאומת בידי עורך דין.
[תיקון: 17.11.21; תשפ״ג־3]
החלפת צרכנים וייפוי כוח לשירותי רשת – בעלים רשום
(א)
החלפת צרכן בעלים
(1)
ספק שירות חיוני יעביר זכות לקבלת שירות רשת בחטיבת קרקע בעקבות בקשה של הצרכן בעלים רשום (להלן – הצרכן בעלים המעביר), ובלבד שירשום לגבי חטיבת הקרקע אדם אחר, לפי בקשתו, כצרכן בעלים רשום (להלן – הצרכן בעלים החדש).
(2)
ספק השירות החיוני ירשום את הצרכן בעלים החדש וימציא לו אישור בכתב על הרישום, כולל פירוט חובותיו וזכויותיו כצרכן בעלים רשום, בתוך 15 ימים מיום הבקשה; חל עיכוב בהמצאת האישור כאמור, ישלם ספק השירות החיוני לצרכן בעלים החדש את עלות ההפרה הקבועה בלוח תעריפים 1-12.1, וזאת בכל חשבון צריכה שמוגש לו עד לסיום ההפרה.
(3)
לצורך ביצוע הבקשה יעמיד ספק השירות החיוני לרשות צרכן בעלים רשום, באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני, טופס בקשה בכתב שיהיה ערוך בהתאם לאמור בסעיף (ב); ספק שירות חיוני רשאי לדרוש מהמבקש שימציא חוזה או שטר המאמת את פרטי הבקשה, ויציין לפני המבקש את פרטי האסמכתה לביצוע החלפת הצרכנים.
(4)
בלי לגרוע מהאמור לעיל, ספק שירות חיוני יאפשר הגשת בקשה להחלפת צרכנים גם באמצעים דיגיטליים ובאמצעות כל אחד מהאמצעים לשליחת הודעה המפורטים בסעיפים קטנים (1) ו־(2) [לסעיף (א)] לאמת מידה 5 (הודעות).
(ב)
ציון פרטים
(1)
בכל בקשה כאמור בסעיף (א) יציין הצרכן בעלים המעביר, את שמו המלא של הצרכן בעלים החדש, מספר הזהות שלו, מספר הטלפון שלו, כתובת למשלוח הודעות, וכן אמצעי זיהוי נוסף שהחליט עליו ספק השירות החיוני ושהוא מתוך פרטי חשבון צרכן בעלים רשום; היה הצרכן בעלים החדש בעל מספר דרכון זר ובעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל, יצוינו גם פרטים אלה בבקשה, וכן יצוין בבקשה תוקף האשרה; ספק שירות חיוני רשאי לדרוש עיון באשרה.
(2)
היה הצרכן בעלים החדש תאגיד, יצוין בבקשה גם מספר התאגיד שלו ויצורף אישור מאת רואה חשבון או עורך דין בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
(ג)
העברת זכות לקבלת שירותי רשת מצרכן בעלים למיופה כוח
(1)
צרכן בעלים רשום רשאי להעביר זכות לקבלת שירותי רשת למיופה כוח מטעמו.
(2)
לצורך העברת זכות לקבלת שירותי רשת לפי סעיף קטן (1), יעביר הצרכן בעלים הרשום לספק השירות החיוני ייפוי כוח אשר חתום על ידו ועל ידי מיופה הכוח מטעמו, ואשר מעיד על העברת הזכות כאמור.
(3)
רשאי צרכן בעלים רשום שהעביר זכות לפי סעיף זה לבטל את העברת הזכות כאמור, בכל עת, על ידי מסירת הודעה מראש לספק השירות החיוני; ביטול הזכות ייכנס לתוקף 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה אצל ספק השירות החיוני.
(4)
בחטיבת קרקע אשר מקבלת שירותי הספקה ממספק פרטי, יראו את המספק כמיופה כוח של צרכן בעלים רשום שאותו צרכן העביר לו זכות לקבלת שירותי רשת בעבור חטיבת הקרקע האמורה, אלא אם כן ביקש צרכן הבעלים הרשום מספק השירות החיוני שלא לאפשר זאת למספק.
(ד)
אחריות לתשלום עד למועד הגשת הבקשה
כל עוד לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף (א) ולא נרשם צרכן כאמור באמת מידה 18, ייחשב צרכן הבעלים הרשום לצרכן הרשום במקום הצרכנות ויראו את צריכת החשמל בחטיבת הקרקע כנצרכת על ידו.
(ה)
עלות ביצוע ההחלפה
צרכן בעלים רשום חדש ישלם לספק השירות החיוני את עלות ביצוע החלפת צרכנים (הוצאות סידור ורישום) לפי הקבוע בשורה 11 או 12 ללוח תעריפים 2-5.4, לפי העניין; ספק השירות החיוני יוסיף את הדרישה לתשלום לפי סעיף זה במסגרת החשבון הראשון שיפיק לצרכן הבעלים הרשום החדש; חובת התשלום לפי סעיף זה תחול גם לגבי העברת זכות לקבלת שירותי רשת מצרכן בעלים רשום למיופה כוח לפי סעיף (ג), בשינויים המחויבים.
[תיקון: 17.11.21; תשפ״ג־3]
שילוב וחיבור עמדות טעינה לרכבים חשמליים בחטיבת קרקע בבית משותף
(א)
מחלק יאפשר שילוב או הקמה של עמדות טעינה בחטיבת קרקע מסוג רכוש משותף באמצעות החיבור הציבורי הקיים או באמצעות חיבור ציבורי אחד נוסף בלבד.
(ב)
מחלק יבחן בקשה לחיבור ציבורי נוסף רק אם היא הוגשה על ידי נציגות הבית המשותף או על ידי צרכן בעלים רשום של אחת מחטיבות הקרקע בבית המשותף; המחלק ירשום את מבקש החיבור הציבורי הנוסף כצרכן בעלים רשום של החיבור הציבורי הנוסף.

פרק ג׳: חיבורים לרשת

סימן א׳: חיבור למתח נמוך

[תיקון: 25.11.20; תשפ״א־6]
חיבור למתח נמוך
(א)
חיבור למתח נמוך
(1)
חיבור לרשת החשמל בגודל חיבור של 630 קו״א או פחות יהיה לרשת מתח נמוך.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), המחלק יאפשר למבקש חיבור המעוניין בכך, חיבור לרשת המתח הנמוך בגודל חיבור העולה על 630 קו״א, אם מתקיימים כל אלה:
(א)
מבקש החיבור מבקש להגדיל חיבור קיים ברשת המתח הנמוך לגודל חיבור שאינו עולה על 1,260 קו״א;
(ב)
ניתן להתקין שנאי נוסף בתחנת השנאה קיימת או על עמוד קיים;
(ג)
לא נדרש כל שינוי ברשת החשמל הקיימת, למעט שינוי בתחנת השנאים לצורך התקנת שנאי נוסף או בתשתית החיבור המיועדת למבקש החיבור בלבד;
(ד)
פרק הזמן שחלף מאז החיבור הראשון לרשת המתח הנמוך עולה על שנה, או פרק הזמן שחלף מהגדלת החיבור האחרונה במתח נמוך עולה על שלוש שנים.
(3)
המחלק רשאי לפנות למנהל מינהל החשמל בבקשה לאשר ביצוע חיבור החורג מהאמור באמת מידה זו.
(4)
אישר מנהל מינהל החשמל ביצוע חיבור חורג, יפנה המחלק לרשות לצורך קביעת תעריף מתאים.
[תיקון: 29.11.05, 11.4.11, 28.6.18, 23.9.19, 25.11.20, 12.4.21, 8.2.22; תש״ף־5, תש״ף־14, תש״ף־17, תשפ״א־6, תשפ״ב־4, תשפ״ג־9]
תשלומים בעבור חיבור למתח נמוך
(א)
חיבור למתח נמוך
(1)
תשלום בעבור חיבור לרשת מתח נמוך יהיה כקבוע בלוח תעריפים מספר 4.3–1 לבתים צמודי קרקע, בלוח תעריפים 4.3–2 לבנייני קומות למגורים, ובלוח תעריפים 4.3–3 למבנים תעשייתיים ומסחריים, בהתאם לייעוד הבניין.
(1)
תשלום בעבור חיבור בניין שיחידות ממנו מיועדות לשימושים שונים (להלן – בניין מעורב) יחושב כתשלום לשני בניינים בעלי ייעוד שונה.
(2)
בעבור חיבור של מיתקן צריכה ייחודי ישולם תשלום כקבוע בלוח תעריפים 4.4 – עבודה על חשבון אחרים, נוסף על תשלום כאמור בסעיף קטן (1). ההליך העסקי לעבודה זו יהיה על פי פרק ז׳: עבודות על חשבון אחרים.
(ב)
חיבור זמני
(1)
תשלום בעבור חיבור זמני לרשת מתח נמוך יהיה כקבוע בשורה 1 בלוח תעריפים 4.3–4.
(הנוסח החל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): תשלום בעבור חיבור זמני לרשת מתח נמוך יהיה כקבוע בסעיף (א), לפי העניין.
(2)
(בטל לעניין בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): פירק המחלק את החיבור הזמני, ישיב למבקש החיבור את ערך הנכסים המופחת של פריטי הרשת במתח נמוך.
(3)
ביקש מבקש החיבור להפוך את החיבור הזמני לחיבור קבוע, ישלם את עלות החיבור הקבוע בהתאם לסעיף (א) בניכוי ערך הנכסים המופחת של פריטי הרשת במתח נמוך שאינם משמשים לצורך החיבור הקבוע ובניכוי עלותם של פריטי רשת וחיבור ששולם בעבורם במסגרת החיבור הזמני והם משמשים גם לצורך החיבור הקבוע.
(הנוסח החל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): ביקש מבקש החיבור להפוך את החיבור הזמני לחיבור קבוע באותו גודל חיבור, באותו מיקום ובאותה תשתית חיבור שהוקמה לצורך החיבור הזמני, לא יישא מבקש החיבור בתשלום נוסף בעד החיבור הקבוע, מלבד תשלום בעבור בדיקת מיתקן לפי אמת מידה 35ח.
(4)
(חל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): נדרש המחלק להקים רשת זמנית לצורך חיבור זמני שאינו מתוכנן להפוך לחיבור קבוע, יגבה המחלק ממבקש החיבור את עלות הקמת הרשת לפי הקבוע בלוח תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“ בהתאם לסוג העבודות הנדרשות ולמתח הנדרש לצורך ביצוען.
(5)
(חל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): לא ביקש מבקש החיבור להפוך את החיבור הזמני לחיבור קבוע וביקש לפרק את החיבור הזמני ואת הרשת הזמנית, אם נבנתה, יישא מבקש החיבור בעלויות המפורטות להלן:
(א)
עלות פירוק החיבור – מבקש החיבור יישא בעלות הפירוק לפי הקבוע בלוח תעריפים 4.4–3 או בלוח תעריפים 4.4–4, לפי העניין, ובהתאם לעבודות הנדרשות לצורך פירוק החיבור; המחלק יחזיר למבקש החיבור תשלום בסכום השווה לערך הנכסים המופחת של פריטי החיבור בהתאם לאורך חיי הנכס אשר עומד על 45 שנים.
(ב)
עלות פירוק הרשת הזמנית – מבקש החיבור יישא בעלות הפירוק לפי הקבוע בלוח תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“, בהתאם לעבודות הנדרשות לצורך פירוק הרשת והמתח הנדרש לצורך ביצוען; המחלק יחזיר למבקש החיבור תשלום בסכום השווה לערך הנכסים המופחת של פריטי הרשת בהתאם לאורך חיי הנכס אשר עומד על 45 שנים.
(6)
(חל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): ביקש מבקש החיבור לשנות את המיקום של נקודת החיבור במסגרת בקשתו להפוך את החיבור הזמני לחיבור קבוע, יגבה המחלק ממבקש החיבור את התשלום האמור בסעיף (ג)(3).
(ג)
הגדלת חיבור ושינוי במיקום חיבור
(1)
תשלום בעבור הגדלת חיבור ברשת מתח נמוך, יחושב לפי מספר יחידות קו״א שהתווספו לגודל החיבור הקיים כקבוע בלוח תעריפים מספר 4.3–1 לבתים צמודי קרקע, בלוח תעריפים 4.3–2 לבנייני קומות למגורים, ובלוח תעריפים 4.3–3 למבנים תעשייתיים ומסחריים, בהתאם לייעוד הבניין בעת הזמנת הגדלת החיבור.
(2)
תשלום בעבור הגדלת חיבור שבעקבותיה יש מעבר מחיבור לרשת מתח נמוך לחיבור לרשת מתח גבוה, יהיה כמפורט באמת מידה 35יא(א)(3).
(3)
תשלום בעד שינוי מיקום חיבור קיים יהיה כקבוע בלוחות תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“, בהתאם לעבודות שיבוצעו, והוא לא יעלה על עלות חיבור חדש כקבוע בלוחות תעריפים 4.3 ”התחברות לרשת ההספקה – מתח נמוך“.
(4)
על אף האמור בסעיף קטן (3), תשלום בעד שינוי מיקום חיבור קיים שלא מחובר למקום הצרכנות באמצעות פילר מונים, לחיבור באמצעות פילר מונים, יהיה כקבוע בלוח תעריפים 4.3–1 ”תעריף חיבור לצרכן המחובר באמצעות פילר מונים“.
(5)
לתשלום בעבור שינוי מיקום חיבור קיים יגבה מחלק, נוסף על התשלום לפי סעיף (3) או (4), לפי העניין, תשלום בעד פירוק חיבור בהתאם ללוחות תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“.
(6)
(בוטל).
(ד)
מספר בקשות חיבור
מבקשי חיבור המבקשים יחדיו חיבורים לכמה יחידות באותו בניין או לכמה יחידות צמודות קרקע הצמודות זו לזו, יראו את בקשותיהם כבקשת חיבור אחת, ומקדם ההתאמה (k) הקבוע בלוח תעריפים 4.3‑9, שהוא מקדם סטטיסטי המתאר את היחס בין שיא הביקוש המצרפי בנקודת זמן לסכום גודלי החיבור המצרפי, יהיה מתאים למספר הדירות בהזמנה.
(ה)
החזר והשלמה
תשלום בגובה תעריף החיבור הרלוונטי יהווה את מלוא התמורה המגיעה למחלק בעבור ביצוע החיבור; החזרים יבוצעו בהתאם לאמור באמת מידה 27 (טעות בחשבון) והצרכן ישלים כל תשלום חסר כאמור שם.
(ו)
הגדלת חיבור על פי החלטת מחלק
צרכן לא ישלם בעבור הגדלת חיבור באספקה חד־פאזית מגודל חיבור של 25×1 אמפר לגודל חיבור של 40×1 אמפר הנעשית על פי החלטת המחלק וללא דרישת הצרכן.
(ז)
אופן התשלום
(1)
תשלום חשבונות לפי פרק זה יתבצע, לפי בחירת הצרכן, באחת מן הדרכים המנויות באמת מידה 25(א) למעט בדרך של הסדר הוראת קבע כאמור באמת מידה 25(א)(2).
(2)
לגבי ביצוע חיבור במסלול המהיר רשאי המחלק שלא לאפשר תשלום באופן האמור באמת מידה 25(א)(3).
(ח)
אי עמידה במועדים
לא עמד המחלק במועדים הקבועים בסימן זה או בלוחות הזמנים שסוכמו בינו לבין מבקש החיבור בתיאום הטכני, ישלם המחלק למבקש החיבור תשלום בשיעור הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1.
[תיקון: 4.4.11, 25.11.20; תשפ״א־6]
קבלת מידע לצורך הגשת בקשה לחיבור למתח נמוך
(א)
קבלת מידע
המעוניין בקבלת פרטים אודות חיבור אפשרי לרשת מתח נמוך, יפנה למחלק, בכתב או בעל פה, ויציין את מירב הפרטים הידועים לו בנושאים אלה:
(1)
מספרי גוש וחלקה של הבניין שלו מיועד החיבור;
(2)
גודל החיבור המבוקש ביחידות קו״א;
(3)
נקודת ההתחברות למיתקן החשמל הפרטי;
(4)
צפי לעומס התחלתי ולהתפתחות העומס בעתיד;
(5)
לוח זמנים משוער להתקדמות בניית מיתקן החשמל הפרטי;
(6)
ייעוד הבניין;
(7)
קיום ייצור עצמי;
(8)
צורך בקו גיבוי.
(ב)
תשובת המחלק
(1)
המחלק ישיב לפניה בהקדם ולא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום קבלת הפנייה במשרדי המחלק, ורשאי הוא להאריך את משך זמן התשובה בשבעה ימי עבודה נוספים אם ראה כי עליו לבחון את הצורך בהקמת חדר שנאים כתנאי לביצוע חיבור כאמור בסעיף קטן (3); דרש המחלק המצאת פרטים נוספים כאמור בסעיף קטן (4), יימנו הימים לעניין מתן התשובה מיום קבלת הפרטים הנוספים במשרדי המחלק.
(2)
בתשובתו יציין המחלק פרטים בנושאים אלה:
(א)
ישימות החיבור המבוקש בהתאם לאמות המידה, לחוק החשמל ולתקנות לפיו, ולכל דין;
(ב)
זמינות האספקה למקום החיבור;
(ג)
אמינות האספקה במקום החיבור בהתאם למדדי אמינות אספקה ממוצעים לאזור החלוקה של המחלק שאליו שייך מקום החיבור;
(ד)
איכות האספקה במקום החיבור, אם יש סטטיסטיקה של משתנים;
(ה)
עלות החיבור, כתלות בגודל החיבור המבוקש בלבד, אם לא ידועים משתנים נוספים המשפיעים על עלות החיבור;
(ו)
דרישות מיוחדות לצורך ביצוע החיבור;
(ז)
צורך בהקמת חדר שנאים, גודלו, מספר והספק השנאים שיותקנו בו, להערכת המחלק.
(3)
המחלק רשאי לדרוש הקמת חדר שנאים כתנאי לביצוע החיבור בהתקיים כל התנאים האלה:
(א)
סך כל גדלי החיבורים או הגדלות החיבור המבוקשים עולה על 100 קו״א;
(ב)
לא ניתן לספק באופן תקין את האספקה המבוקשת מרשת קיימת;
(ג)
המחלק יקבע את גודל החדר לפי מספר השנאים הנדרשים לאספקת חשמל וצפי גידול העומס לגודל החיבור המבוקש ולאמינות האספקה של הרשת הקיימת.
(4)
לצורך מתן תשובה לפניה רשאי המחלק לדרוש מהפונה המצאת פרטים נוספים חיוניים, לרבות לגבי אופי ואמינות האספקה הנדרשת ותוכנית מפורטת של הבניין שלו מיועד החיבור.
(5)
מניין הימים החולף להמצאת הפרטים הנוספים לא ייכלל במניין הימים הקבוע בסעיף קטן (1), ובלבד שהמחלק הודיע לפונה כי הטיפול בבקשתו מושהה עד לקבלת הפרטים הנוספים שדרש.
(ג)
מקדמה
(1)
המחלק יצרף לתשובתו חשבון בגובה 10% מתעריף החיבור (להלן – המקדמה) בהתאם לתעריף הקבוע בלוח תעריפים מספר 4.3–1 לבתים צמודי קרקע, לוח תעריפים 4.3–2 לבנייני קומות למגורים או לוח תעריפים 4.3–3 למבנים תעשייתיים ומסחריים, בהתאם לייעוד הבניין, התקף ביום הפקת החשבון. תשלום המקדמה יהווה תנאי הכרחי לפתיחת תיק עבודה לפונה במשרדי המחלק.
(2)
על המקדמה יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(3)
המחלק יציין, על גבי החשבון, את זכאות מבקש החיבור לפיצוי מאת המחלק, אם לא עמד במועדים כאמור באמת מידה 35א(ח).
[תיקון: 29.11.05, 28.12.09, 25.11.20; תשפ״א־6]
תיאום טכני
(א)
תיאום טכני ולוח זמנים
נפתח תיק עבודה במשרדי המחלק, יחלו המחלק ומבקש החיבור בתיאום טכני של עבודות החיבור (להלן – התיאום הטכני). התיאום הטכני יסוכם בכתב ויכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים אלה:
(1)
תכניות העבודה;
(2)
לוח זמנים לביצוע החיבור;
(3)
מיקום המונים בבניין קומות למגורים, בהתאם לבקשת מבקש החיבור;
(4)
חלוקת אחריות לגבי קבלת אישורי רשויות; בעניין זה תהיה האחריות מוטלת על המחלק כל עוד לא ביקש מבקש החיבור אחרת;
(5)
חלוקת האחריות לגבי ביצוע עבודות חפירה, הנחה ושיקום הנדרשות לביצוע החיבור (להלן – עבודות חפירה או חפירה); בעניין זה יחולו הוראות אלה:
(א)
בבנייני קומות למגורים ובבניינים תעשייתיים מסחריים ובבניינים ציבוריים:
(1)
אם החפירה או חלק ממנה מתבצעת על ידי המחלק, יחויב מבקש החיבור בתעריף הקבוע בשורה 1 בלוח תעריפים 4.3–5, ללא קשר לאורך החפירה בפועל, ובלבד שאם עלה אורך החפירה במגרש של מבקש החיבור על 35 מטרים יחויב המבקש בתעריף הקבוע בשורה 3 בלוח תעריפים 4.3–5;
(2)
אם החפירה מתבצעת על ידי גורם אחר מטעמו של מבקש החיבור, לא יחויב מבקש החיבור בתעריף הקבוע בלוח תעריפים 4.3–5;
(ב)
ביחידות צמודות קרקע:
(1)
בחיבור שאינו הגדלת חיבור, יחויב מבקש החיבור בתעריף הקבוע בשורה 1 בלוח תעריפים 4.3–5;
(2)
אם החפירה מתבצעת על ידי גורם אחר מטעמו של מבקש החיבור, יחויב מבקש החיבור בתעריף הקבוע בשורה 2 בלוח תעריפים 4.3–5.
(6)
סטטיסטיקה לגבי משתנים לאמינות אספקת החשמל ברשת שממנה יוזן החיבור המבוקש, לגבי אלה לפחות:
(א)
דקות אי אספקה ממוצעות בשנה באזור המינהלי שאליו שייך מקום החיבור;
(ב)
תדירות הפרעות באזור המינהלי שאליו שייך מקום החיבור;
(ג)
משך שיקום אספקה בדקות באזור המינהלי שאליו שייך מקום החיבור;
(7)
סטטיסטיקה לגבי משתנים לאיכות אספקת החשמל ברשת שממנה יוזן החיבור המבוקש, אם קיימת;
(8)
דרישות מיוחדות ממבקש החיבור;
(9)
אם נדרש חדר שנאים: מבנה החדר, מיקומו, דרכי הגישה אליו, גודלו, מספר השנאים שיותקנו בו והספקם, כל דרישה טכנית נוספת והתשלום שיקבל מבקש החיבור בעבור חדר השנאים עם מסירתו למחלק;
(10)
עלות החיבור הסופית.
(ב)
פרק הזמן להשלמת התיאום הטכני
(1)
התיאום הטכני יושלם בתוך שלושים ימי עבודה מיום תשלום המקדמה כאמור באמת מידה 35ב(ג)(1).
(2)
החלו המחלק ומבקש החיבור בתיאום הטכני והמחלק סבר כי החיבור המבוקש הוא חיבור חריג או חיבור מיוחד, ימשיך המחלק את הטיפול בבקשה בהתאם לקבוע באמות מידה 35לד או 35לה, לפי העניין.
(ג)
תשלום ביניים
(1)
עם השלמת התיאום הטכני, ימסור המחלק למבקש החיבור חשבון בסכום השווה להפרש שבין 70% מתעריף החיבור לבין סכום המקדמה ששולם, בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון. התשלום יהווה תנאי לביצוע עבודות החיבור.
(2)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1), יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(3)
על אף האמור בסעיף קטן (1) ובכפוף לבקשת מבקש החיבור, ימסור מחלק למבקש החיבור חשבון בסך השווה ל־90% מתעריף החיבור, כהשלמה לסכום המקדמה (10%) ששולם. על חשבון זה יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
[תיקון: 29.11.05, 26.10.08, 25.11.20; תשפ״א־6]
שינוי וביטול חיבור למתח נמוך
(א)
שינויים בפרטי החיבור המבוקש
(1)
מבקש החיבור רשאי לערוך שינויים בפרטי החיבור שהוא מבקש, ללא תשלום נוסף, לפני סיום התיאום הטכני והפקת חשבון כאמור באמת מידה 35ג(ג)(1).
(2)
מבקש חיבור המבקש לערוך שינויים בפרטי החיבור לאחר סיום התיאום הטכני יחויב בתעריפים הקבועים בלוח תעריפים 4.4.
(3)
לאחר סיום התיאום הטכני ובטרם סיים המחלק את עבודת החיבור המבוקש:
(א)
היה השינוי המבוקש כרוך בגידול עלויות החיבור שהתבקש בראשונה, יחויב מבקש החיבור בעלויות התכנון הנוספות או עלויות הביצוע הנוספות;
(ב)
היה השינוי המבוקש כרוך בהקטנת עלויות החיבור שהתבקש בראשונה, ישיב המחלק למבקש החיבור את סכום ההפרש הנגרם כתוצאה מהשינוי, בתוספת ריבית החשב הכללי.
(ב)
ביטול בקשת החיבור
(1)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו אחרי שחלפו חמישה ימים ממועד תשלום המקדמה, מסיבה כלשהי ולרבות סיבות שאינן בשליטתו, לא יוחזר לו סכום המקדמה.
(2)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו בכל עת שהיא לאחר ששילם תשלום כאמור באמת מידה 35ג(ג)(1) או 35ג(ג)(3), ובטרם סיים המחלק את העבודות, יחויב מבקש החיבור בעלויות שנגרמו למחלק עד למועד הביטול.
(3)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו לאחר סיום ביצוע העבודות על ידי המחלק, לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי וכן יישא מבקש החיבור ביתרת עלות החיבור כאמור באמת מידה 35ז(ב)(1).
[תיקון: 20.9.03, 25.11.20; תשפ״א־6]
קבלת אישורי רשויות
(א)
השגת אישורים
עם השלמת התיאום הטכני יחלו המחלק ומבקש החיבור, בהתאם לתיאום הטכני, לפעול להשגת אישורי הרשויות הנדרשים לצורך ביצוע החיבור כדין. למרות האמור רשאי המחלק להתחיל בפעילות כאמור לפני השלמת התיאום הטכני. לעניין אמת מידה 35ג(ב) לא יראו את פעילותו זו כחלק מן התיאום הטכני.
(ב)
התחייבות מחלק להשגת האישורים
היה המחלק אחראי, בהתאם לתיאום הטכני, לקבלת אישורי הרשויות, יפעל המחלק בחריצות וביעילות לקבלת האישורים בהקדם האפשרי, ויידע את מבקש החיבור אם יתעוררו בעיות מיוחדות המעכבות את קבלת האישורים.
(ג)
באין אפשרות להשגת האישורים
אם לא ניתן להשיג את האישורים הנדרשים לביצוע החיבור בהתאם לתיאום הטכני, יסכימו הצדדים על השינויים הנדרשים בתיאום הטכני, לרבות שינויים בלוחות הזמנים לביצוע החיבור, ויפעלו על פי התיאום הטכני המתוקן שיוסכם ביניהם.
[תיקון: 29.11.05, 25.11.20; תשפ״א־6]
הכנת בניין לחיבור
(א)
התנאים לביצוע עבודות החיבור בבניין
התקבלו במשרדי המחלק אישורי הרשויות לביצוע עבודות החיבור כדין, יודיע המחלק למבקש החיבור על האפשרות לבצע את החיבור, בכפוף להעמדת הבניין שלגביו מבוקש החיבור לרשות המחלק לצורך ביצוע החיבור, כשהוא מוכן לביצוע עבודות החיבור כולל צינורות וגומחות להנחת התשתית, חדר שנאים וכל ציוד או מבנה אחרים הדרושים למחלק לצורך ביצוע החיבור, בהתאם לתיאום הטכני.
(ב)
הספקת חשמל באין חדר שנאים
כל עוד לא העמיד מבקש החיבור לרשות המחלק חדר שנאים בהתאם לדרישת המחלק לפי סעיף (א) ובהתאם לתיאום הטכני, יספק המחלק למבקש החיבור חשמל בגבולות העומס המצוי ברשת המתח הנמוך.
[תיקון: 29.11.05, 25.11.20; תשפ״א־6]
ביצוע עבודות החיבור
(א)
פרק הזמן לביצוע החיבור
העמיד מבקש החיבור לרשות המחלק את הבניין כאמור באמת מידה 35ו(א), יסיים המחלק את ביצוע עבודות החיבור בהתאם לתיאום הטכני וללוחות הזמנים שנקבעו בו. אם לא סוכם אחרת בתיאום הטכני, לא יעלה פרק הזמן לסיום ביצוע עבודות החיבור על 60 ימי עבודה מיום קבלת אישורי הרשויות אם החיבור הוא מרשת מתח נמוך קיימת או 90 ימי עבודה אם לצורך ביצוע החיבור נדרשת הקמת רשת מתח נמוך, ובתנאי שמבקש החיבור קיים את התחייבויותיו כאמור בתיאום הטכני.
(ב)
תשלום לאחר סיום עבודות החיבור
(1)
סיים המחלק את עבודות החיבור, ימסור המחלק למבקש חשבון על יתרת עלות החיבור.
(2)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות אמות מידה 24(ב)(1) ו־24(ב)(3) בעניין חשבון לגבי שירות שניתן. מבקש חיבור שלא שילם את סכום החשבון, לא יהיה זכאי לבדיקת המיתקן לפי הוראות אמת מידה 35ח (בדיקת המיתקן ומתן מתח).
[תיקון: 29.11.05, 18.7.07, 23.9.19, 25.11.20, 8.2.22; תש״ף־14, תשפ״א־6, תשפ״ג־9]
בדיקת המיתקן ומתן מתח
(א)
תשלום בעבור בדיקת המיתקן
(1)
בעבור בדיקת המיתקן על ידי בודק מוסמך מטעמו של המחלק (להלן – בודק), ישלם מבקש החיבור את התשלום הקבוע לבדיקת מיתקן בלוח תעריפים 4.3–11 (להלן – תשלום בעבור בדיקת המיתקן).
(2)
שילם מבקש החיבור את סכום החשבון כאמור באמת מידה 35ז(ב) ואת התשלום בעבור בדיקת המיתקן, ייבדק המיתקן על ידי בודק בהתאם לקבוע בחוק החשמל והתקנות לפיו בהקדם ולא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום התשלום והמצאת כל התכניות כנדרש לבדיקת המיתקן.
(א1)
(בוטל).
(ב)
מיתקן שאינו עומד בדרישות החוק
(1)
מצא הבודק כי המיתקן אינו עומד בדרישות המפורטות בחוק החשמל והתקנות לפיו, יגיש דו״ח ליקויים למבקש החיבור.
(2)
מבקש החיבור יתקן את הליקויים שנמצאו ויזמין בדיקה נוספת של המיתקן. בדיקה נוספת על ידי בודק, תבוצע לאחר שמבקש החיבור ישלם את התשלום האמור בסעיף (א)(1) בעבור הבדיקה הנוספת.
(ג)
מתן מתח
בכפוף לעמידה בהצלחה בבדיקת המיתקן, ובתיאום עם מבקש החיבור, ייתן המחלק מתח למיתקן.
[תיקון: תש״ף־14, תפפ״ג־9]

נספח לאמת מידה 35ח – טופס להחתמת מבקש החיבור על משך זמן בדיקת קבלה למיתקן צריכה (נמחק)

[תיקון: 29.11.05, 23.9.19, 5.8.20, 25.11.20, 8.2.22; תש״ף־14, תשפ״א־6, תשפ״א־17, תשפ״ג־9]
כללי חיבור מהיר
(א)
כללי חיבור מהיר
פנה מבקש החיבור למחלק, בציון מספר חוזה או גוש וחלקה של הבניין שלגביו מבוקש החיבור וגודל החיבור המבוקש בקו״א, והמחלק התחייב לסיים את ביצוע החיבור ואת בדיקת המיתקן בפרק זמן שאינו עולה על 30 ימי עבודה מיום קבלת תשלום בעבור החיבור, יחולו הוראות אלה:
(1)
מבקש החיבור ישלם את מלוא התשלומים האלה:
(א)
בעבור החיבור – תשלום בתעריף כקבוע בלוח תעריפים 4.3–1 לבתים צמודי קרקע, לוח תעריפים 4.3–2 לבנייני קומות למגורים או לוח תעריפים 4.3–3 למבנים תעשייתיים ומסחריים, בהתאם לייעוד הבניין בעת הגשת הבקשה לחיבור;
(ב)
בעבור בדיקת המיתקן – תשלום בתעריף כקבוע בלוח תעריפים 4.3–11.
(2)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) לעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(3)
המחלק יסיים את ביצוע החיבור ובדיקת המיתקן בתוך 30 ימי עבודה מיום התשלום.
(4)
(נמחקה).
(ב)
ביטול בקשת החיבור
(1)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו בכל עת שהיא לאחר ששילם תשלום כאמור בסעיף (א) ובטרם סיים המחלק את העבודות, יחויב מבקש החיבור בעלויות שנגרמו למחלק עד למועד הביטול.
(2)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו לאחר סיום ביצוע העבודות על ידי המחלק, לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי.

סימן ב׳: חיבור למתח גבוה

[תיקון: 1.6.03, 25.11.20; תשפ״א־6]
חיבור לרשת מתח גבוה
(א)
חיבור למתח גבוה
(1)
חיבור לרשת החשמל בגודל חיבור שבין 630 קו״א ל־8 מו״א יהיה לרשת מתח גבוה.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), המחלק, באישור מנהל המערכת, יאפשר למבקש חיבור המעוניין בכך חיבור לרשת המתח הגבוה בגודל העולה על 8 מו״א, אם מתקיימים כל אלה:
(א)
מבקש החיבור מבקש להתחבר או להגדיל חיבור קיים ברשת המתח הגבוה לגודל חיבור שאינו עולה על 16 מו״א;
(ב)
החיבור המבוקש ניתן לביצוע מהבחינה הטכנית; מחלוקת בשאלת האפשרות הטכנית לביצוע החיבור תוכרע בידי מנהל מינהל החשמל.
[תיקון: 1.6.03, 28.6.18, 25.11.20, 12.4.21; תש״ף־5, תשפ״א־6, תשפ״ב־4]
תשלומים בעבור חיבור למתח גבוה
(א)
תעריפים
(1)
תשלום בעבור חיבור לרשת מתח גבוה יהיה כקבוע בלוח תעריפים מספר 4.2–1, לגבי כל בניין שאינו מקבל הספקה מרשת המתח הגבוה.
(הנוסח החל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): תשלום בעבור חיבור קבוע או זמני לרשת מתח גבוה יהיה כקבוע בלוח תעריפים מספר 4.2–1, לגבי כל בניין שאינו מקבל הספקה מרשת המתח הגבוה.
(2)
תשלום בעבור הגדלת חיבור ברשת מתח גבוה, יחושב לפי מספר יחידות קו״א שהתווספו לגודל החיבור הקיים, ללא תוספת המרכיב הקבוע המשולם בעבור חיבור ראשון, כקבוע בלוח תעריפים מספר 4.2–1.
(3)
תשלום בעבור הגדלת חיבור שבעקבותיה יש מעבר מחיבור לרשת מתח נמוך לחיבור לרשת מתח גבוה יהיה כמפורט להלן:
(א)
תשלום כאמור בסעיף קטן (1);
(ב)
בעבור פריטי רשת במתח נמוך שהמחלק מעוניין למכור למבקש החיבור, ומבקש החיבור מעוניין לרכוש מהמחלק, ישלם מבקש החיבור למחלק בהתאם לערך הנכסים המופחת;
(ג)
פריטי רשת במתח נמוך שהמחלק לא מעוניין למכור למבקש החיבור או שמבקש החיבור לא מעוניין לרכוש מהמחלק, יפורקו ויילקחו בידי המחלק, והוא יהיה רשאי להתקינם במקום אחר בתנאי שיהיו תקינים ולא יגרמו לירידה באיכות ובאמינות החשמל הממוצעת האזורית;
(ד)
בהגדלת חיבור לפני שחלפו שלוש שנים מיום ביצוע החיבור הראשוני לרשת המתח הנמוך או מיום ביצוע הגדלת חיבור שלצורך ביצועה הוקמו תשתיות חדשות, על המחלק למכור ועל הצרכן לרכוש את פריטי הרשת במתח נמוך בהתאם לערך הנכסים המופחת.
(4)
תשלום בעבור שינוי מיקום חיבור קיים יהיה כקבוע בלוחות תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“, בהתאם לעבודות שיבוצעו.
(5)
(הנוסח החל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): נדרש המחלק להקים רשת זמנית לצורך חיבור זמני למתח גבוה, יגבה המחלק ממבקש החיבור תשלום בעבור אורך קו המתח הגבוה בניכוי 200 מטרים, כקבוע בלוח תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“, לפי מתח הרשת שאליה מחובר החיבור הזמני, ובהתאם לעבודות המבוצעות בפועל.
(6)
(הנוסח החל על בקשות חיבור לרשת מתח נמוך או לרשת מתח גבוה אשר הוגשו החל מיום 2.11.2021): לא ביקש מבקש החיבור להפוך את החיבור הזמני לחיבור קבוע וביקש לפרק את החיבור הזמני ואת הרשת הזמנית, אם נבנתה, יישא מבקש החיבור בעלויות כלהלן:
(א)
עלות פירוק החיבור – מבקש החיבור יישא בעלות הפירוק לפי הקבוע בלוח תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“, לפי מתח הרשת שאליה חובר החיבור הזמני, ובהתאם לעבודות הנדרשות לצורך פירוק החיבור; המחלק יחזיר למבקש החיבור תשלום בסכום השווה לערך הנכסים המופחת של פריטי החיבור בהתאם לאורך חיי הנכס אשר עומד על 45 שנים;
(ב)
עלות פירוק הרשת הזמנית – מבקש החיבור יישא בעלות הפירוק לפי הקבוע בלוח תעריפים 4.4 ”עבודות על חשבון אחרים“, לפי מתח הרשת שאליה חובר החיבור הזמני, ובהתאם לעבודות הנדרשות לצורך פירוק הרשת; המחלק יחזיר את ערך הנכסים המופחת של פריטי הרשת בהתאם לאורך חיי הנכס אשר עומד על
(ב)
חישוב על־פי התעריף התקף
כל התשלומים באמת מידה זו יחושבו על פי התעריף התקף ביום הפקת החשבון.
(ג)
אי עמידה במועדים
לא עמד המחלק בלוחות הזמנים שסוכמו בינו לבין מבקש החיבור בתיאום הטכני, ישלם המחלק למבקש החיבור תשלום בשיעור הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1.
[תיקון: 29.11.05, 4.4.11, 28.6.18, 25.11.20, 26.5.21; תש״ף־5, תשפ״א־6, תשפ״ב־12]
קבלת מידע לצורך בקשה לחיבור למתח גבוה
(א)
קבלת מידע
המעוניין בקבלת פרטים אודות חיבור אפשרי לרשת מתח גבוה, יפנה למחלק בכתב, ויציין את מירב הפרטים הידועים לו בנושאים אלה:
(1)
מספרי גוש וחלקה של הבניין שלו מיועד החיבור;
(2)
גודל החיבור המבוקש ביחידות קו״א;
(3)
נקודת ההתחברות למיתקן הצרכן הפרטי;
(4)
צפי לעומס התחלתי ולהתפתחות העומס בעתיד;
(5)
לוח זמנים משוער להתקדמות בניית מיתקן החשמל הפרטי;
(6)
סוג צרכנות מתוכננת, לרבות פרטים אודות מחזור השימוש בחשמל ביממה;
(7)
שיטת התנעת מנועים, אם ישנם;
(8)
אם קיים ייצור עצמי – המספר והגודל של כל יחידת ייצור;
(9)
קיום וגודל הספק של מיתקני חשמל כדוגמת תנורי קשת, מיישרים, עומסים לא סימטריים;
(10)
צורך בקו גיבוי.
(ב)
תשובת המחלק
(1)
המחלק ישיב לפנייה בהקדם ולא יאוחר מ־14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה במשרדי המחלק, למעט במקרים של קיום ייצור עצמי, ואם קיים ייצור עצמי – לא יאוחר מ־30 ימי עבודה כאמור; דרש המחלק המצאת פרטים נוספים כאמור בסעיף (ג), יימנו הימים לעניין מתן התשובה מיום קבלת הפרטים הנוספים במשרדי המחלק.
(2)
בתשובתו יציין המחלק פרטים בנושאים אלה:
(א)
ישימות החיבור המבוקש בהתאם לאמות המידה, לחוק החשמל ולתקנות לפיו ולכל דין;
(ב)
זמינות האספקה למקום החיבור;
(ג)
אמינות האספקה במקום החיבור בהתאם למדדי אמינות אספקה ממוצעים לאזור המינהלי שאליו שייך מקום החיבור;
(ד)
עלות החיבור כתלות בגודל החיבור המבוקש בלבד, אם לא ידועים פרמטרים נוספים המשפיעים על עלות החיבור.
(ב1)
חיבור מוגבל בעומס ובזמן למיתקן תחבורתי שמיועד, בין השאר, לטעינת אוטובוסים חשמליים
(1)
מבקש חיבור למיתקן תחבורתי, כהגדרתו בפקודת התעבורה, שמיועד, בין השאר, לטעינת אוטובוסים חשמליים, אשר קיבל תשובת מחלק לפי סעיף (ב) שלפיה לא מתאפשר חיבור של המיתקן במועד ובהספק המבוקש, רשאי לבקש מהמחלק חיבור לרשת החשמל המוגבל בהספק ובזמן (להלן – חיבור מוגבל).
(2)
מבקש חיבור כאמור בסעיף קטן (1) יגיש בקשה לחיבור מוגבל בכתב או בעל פה, במשרדי המחלק או באמצעות אתר האינטרנט של המחלק; בבקשה כאמור יפרט את גודל החיבור המבוקש, מועד החיבור המוגבל המבוקש, את אופיין העומס המתוכנן במיתקן ביחס לשעות היממה ולעונות השנה, ואת הצפי לגידול בעומס במהלך 5 השנים מהמועד המבוקש לחיבור המוגבל.
(3)
בבקשה לחיבור מוגבל בהספק של 8 מגה־וולט אמפר ומעלה, יעביר המחלק את הבקשה למנהל המערכת לצורך קבלת התייחסותו, בתוך 3 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לחיבור מוגבל לפי סעיף קטן (2); מנהל המערכת יעביר את התייחסותו למחלק לא יאוחר מ־7 ימי עבודה מהמועד שקיבל את הבקשה לקבלת התייחסותו.
(4)
לצורך מתן התייחסות כאמור בסעיף קטן (3) רשאי מנהל המערכת לדרוש מהמחלק המצאת פרטים נוספים שדרושים לדעתו לצורך ההתייחסות, לא יאוחר מ־7 ימי עבודה מהמועד שבו המחלק העביר לו את הבקשה לצורך קבלת התייחסות לפי סעיף קטן (3); על אף האמור בסיפה של סעיף קטן (3), אם דרש מנהל המערכת המצאת פרטים נוספים לפי סעיף קטן זה, הוא יעביר את ההתייחסות למחלק בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת הפרטים הנוספים מהמחלק.
(5)
המחלק רשאי לדרוש ממבקש החיבור המצאת פרטים נוספים, אשר דרושים לדעתו לצורך התשובה או לצורך מענה לדרישת המצאת פרטים נוספים שהעביר מנהל המערכת, בתוך המועדים המפורטים להלן, לפי העניין:
(א)
בבקשה לחיבור מוגבל בהספק שהוא נמוך מ־8 מגה־וולט אמפר – לא יאוחר מ־7 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לחיבור מוגבל לפי סעיף קטן (2);
(ב)
בבקשה לחיבור מוגבל בהספק של 8 מגה־וולט אמפר ומעלה –
(1)
אם מנהל המערכת העביר לו דרישה להמצאת פרטים נוספים לפי סעיף קטן (4) – לא יאוחר מ־7 ימי עבודה מהמועד שבו מנהל המערכת העביר לו את הדרישה האמורה;
(2)
אם מנהל המערכת העביר לו את התייחסותו בלא דרישה להמצאת פרטים נוספים – לא יאוחר מ־7 ימי עבודה מהמועד שבו מנהל המערכת העביר לו את ההתייחסות כאמור.
(6)
אם מנהל המערכת העביר למחלק דרישה להמצאת פרטים נוספים לפי סעיף קטן (4), יעביר לו המחלק את הפרטים הנוספים בתוך שלושה ימים ממועד קבלת הדרישה, ואולם אם מצא המחלק כי הוא נדרש להשלמת פרטים נוספים ממבקש החיבור כדי לענות לדרישת המצאת הפרטים הנוספים שהעביר מנהל המערכת – יעביר למנהל המערכת את הפרטים הנוספים בתוך 3 ימים ממועד קבלת הפרטים הנוספים ממבקש החיבור.
(7)
המחלק ישיב למבקש החיבור –
(א)
בבקשה לחיבור מוגבל בהספק שהוא נמוך מ־8 מגה־וולט אמפר – לא יאוחר מ־7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לחיבור מוגבל לפי סעיף קטן (2) או מיום השלמת המידע על ידי מבקש החיבור בהמשך לדרישת המחלק לפי סעיף קטן (5), לפי העניין;
(ב)
בבקשה לחיבור מוגבל בהספק של 8 מגה־וולט אמפר ומעלה – לא יאוחר מ־15 ימי עבודה מיום קבלת התייחסות מנהל המערכת לפי סעיף קטן (3) או (4), לפי העניין.
(8)
תשובת המחלק לפי סעיף קטן (7) תהיה ערוכה לפי הטופס שבנספח לאמת מידה זו והוא יתייחס בה, בין השאר, למפורטים להלן:
(א)
מגבלת ההספק הצפויה והשעות שבהן היא תחול;
(ב)
הפעולות שהמחלק או בעל רישיון ההולכה נדרשים לבצע כדי להסיר את המגבלה, ובכלל זה רשימה מלאה ומפורטת של כל פריטי הציוד שהמחלק או בעל רישיון ההולכה נדרשים לשדרג או להתקין ברשת והמועדים שבהם מתוכנן לעשות כן כאמור בנספח לאמת המידה;
(ג)
מועד החיבור שהמחלק התחייב לגביו בתשובתו לפי סעיף (ב), שהוא המועד המאוחר ביותר שבו תוסר המגבלה ושמבקש החיבור יחובר לרשת בהתאם לגודל החיבור שביקש בכל שעות היממה.
(9)
מסר המחלק למבקש החיבור תשובה לפי סעיפים קטנים (7) ו־(8), יתקין מבקש החיבור בנקודת החיבור לרשת אמצעי הגבלת צריכה מהרשת (להלן – אמצעי הגבלה), אשר יאושר ויכויל על ידי המחלק בהתאם לקבוע בסעיף קטן (10).
(10)
לא הסכים מבקש חיבור להתקין את אמצעי ההגבלה, יחבר המחלק את מיתקן הצריכה לרשת בהתאם לגודל החיבור שהמחלק יכול לספק במועד החיבור המבוקש ושמצוין בתשובת המחלק שניתנה לפי סעיף (ב)(2)(ב).
(11)
המחלק יכייל את אמצעי ההגבלה, בעת מועד ביצוע הבדיקה למיתקן לפי אמת מידה 35יז, לפי ההספק והשעות שנקבעו בתשובתו לפי סעיף קטן (8).
(12)
מצא המחלק כי בוצע שינוי בכיול אמצעי ההגבלה בלא אישורו, יפנה למבקש החיבור לתיאום כיול חוזר בהתאם להספק שהתבקש בבקשה לחיבור מוגבל ושאושר בתשובת המחלק לפי סעיפים קטנים (7) ו־(8); לא בוצע תיאום לכיול חדש, יגביל המחלק את הספק הצריכה מהרשת להספק המינימלי שיכול הצרכן לצרוך לפי תשובת המחלק שניתנה לפי סעיף קטן (8), וזאת למשך כל שעות היממה עד לכיול מחדש של אמצעי ההגבלה.
(13)
אין באפשרות של חיבור מוגבל כדי לגרוע מחובותיהם של המחלק ומנהל המערכת לפיתוח הרשת כך שיהיה ניתן לחבר את המיתקן בלא מגבלות, בהתאם למועדים שהתחייב המחלק בתשובתו לפי סעיף (ב).
(14)
המחלק יעביר לרשות העתק של כל תשובת מחלק שנתן לפי סעיפים קטנים (7) ו־(8), לא יאוחר מ־7 ימי עבודה מיום השלמת התיאום הטכני לפי אמת מידה 35יג לגבי אותה תשובה.
(15)
תוקפו של סעיף זה הוא לשנתיים מיום פרסומו ברשומות (מיום 3.2.2022 עד יום 2.2.2024).
(ג)
בקשה להמצאת פרטים נוספים
לצורך מתן תשובה כאמור בסעיף (ב), רשאי המחלק לדרוש מהפונה המצאת פרטים נוספים חיוניים, לרבות אופי ואמינות האספקה הנדרשת ותוכנית מפורטת של הבניין שלו מיועד החיבור.
(ד)
מקדמה
(1)
המחלק יצרף לתשובתו לפי סעיף (ב) או (ב1) חשבון לתשלום מקדמה בשיעור 10% מתעריף החיבור (להלן – המקדמה) כקבוע בלוח תעריפים מספר 4.2–1, התקף ביום מתן התשובה. תשלום המקדמה יהווה תנאי הכרחי לפתיחת תיק עבודה לפונה במשרדי המחלק.
(2)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(3)
המחלק יציין, על גבי החשבון, את זכאות מבקש החיבור לקבלת תשלום כאמור באמת מידה 35יא(ב) מאת המחלק, אם לא יעמוד במועדים.
(ה)
תשלום מראש
(1)
התחייב המחלק לבצע את החיבור בתוך 21 ימים, ומבקש החיבור רוצה בכך, יצרף המחלק לתשובתו חשבון בגובה מלוא התשלום בעבור החיבור, כקבוע בלוח תעריפים 4.2–1 ו־4.2–2. התחייב המחלק לבצע את בדיקת המיתקן בתוך שלושה ימים מגמר ביצוע החיבור, יצרף המחלק לתשובתו גם חשבון בעבור בדיקת מיתקן כקבוע בלוח תעריפים 4.2–1.
(2)
על החשבונות לפי סעיף קטן (1) יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(3)
המחלק יציין, על גבי החשבונות לפי סעיף קטן (1), את זכאות מבקש החיבור לקבלת תשלום כאמור באמת מידה 35יא(ג) מאת המחלק, אם לא עמד במועדים שלהם התחייב.
[תיקון: תשפ״ב־12]

נספח
טופס פירוט מגבלות

שם הצרכן: ________
מיקום הצרכן: _________
גודל חיבור מבוקש: __________
מועד חיבור מבוקש: __________
מועד חיבור שניתן בתשובת מחלק (המועד המאוחר ביותר להסרת המגבלות): ____________
מגבלת ההספק הצפויה והשעות שבהן היא תחול: ___________
הסיבות שבגללן לא ניתן לספק את גודל החיבור המבוקש במועד המבוקש ויש צורך לספק חיבור מוגבל: __________________________________
1.
פירוט רשימת קווי מתח גבוה, שנאים בתחנת משנה וקווי מתח עליון אשר נדרש לשדרג אותם או להתקינם כדי שיהיה ניתן לספק את גודל החיבור המבוקש במועד המבוקש: _____________________
2.
פירוט העומסים בשעות השיא, ביחס לעונת הקיץ והחורף, בכל אחד מרכיבי הרשת האמורים בסעיף 1 לעיל, בשלושה תרחישים כלהלן:
 קיץחורף
קווי מתח גבוהשנאים בתחנת משנהקווי מתח עליוןקווי מתח גבוהשנאים בתחנת משנהקווי מתח עליון
טרם מתן החיבור המבוקש      
מתן החיבור המבוקש במלואו      
הגבלת החיבור המבוקש כפי שהוסכם בתיאום הטכני      
3.
פירוט העבודות שנדרש לבצע מחלק או בעל רישיון הולכה, בהתאם לרשת שלגביה נדרשות העבודות, כדי להסיר את המגבלות; בכלל זאת יצוין אומדן עלות כל עבודה וכן אם ניתן להגדיל את ההספק המוגבל לאחר ביצוע חלק מהעבודות: ________________.
4.
פירוט המועדים הצפויים לביצוע כל אחת מהעבודות שצוינו בסעיף 3 שלעיל: _______________.
[תיקון: 4.4.11, 6.2.12, 25.11.20; תשפ״א־6]
תיאום טכני
(א)
תיאום טכני וקביעת לוח זמנים
נפתח תיק עבודה במשרדי המחלק, יחלו המחלק ומבקש החיבור בתיאום טכני של עבודות החיבור וקביעת לוח זמנים משוער להתקדמות עבודת החיבור (להלן – התיאום הטכני). התיאום הטכני יסוכם בכתב ויכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים אלה:
(1)
כיוון החיבור;
(2)
מיקום המיתקן הפרטי;
(3)
פירוט הציוד שיתקין המחלק בחדר המיתוג;
(4)
בניית מיתקן החשמל הפרטי;
(5)
מדדי אמינות אספקה ברשת המזינה את מבקש החיבור, כמפורט להלן:
(א)
מדד דקות אי אספקה בממוצע שנתי משוכלל ברשת המזינה;
(ב)
מדד תדירות הפרעות ברשת המזינה;
(ג)
מדד משך שיקום אספקה ברשת המזינה;
(6)
מדדי איכות אספקת החשמל ברשת המזינה את מבקש החיבור, כמפורט להלן:
(א)
הפרעות חולפות ברשת המזינה בשנה;
(ב)
מספר אירועי דיפים ברשת המזינה בשנה, אם יש למחלק נתונים;
(ג)
ניתוח הרמוניות ברשת המזינה, אם יש למחלק נתונים;
(7)
פרטים חשמליים של סוג הציוד ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים רלוונטיים והתקנת מערכות מדידה ומניה, כולל עלות;
(8)
עלות החיבור הסופית.
(ב)
מועד השלמת התיאום הטכני
(1)
התיאום הטכני יושלם בתוך שלושים ימי עבודה מיום ביצוע תשלום המקדמה כאמור באמת מידה 35יב(ד)(1). לעניין זה לא יובאו בחשבון פרקי הזמן הנדרשים לצורך קבלת אישורי רשויות.
(2)
החלו המחלק ומבקש החיבור בתיאום הטכני והמחלק סבר כי החיבור המבוקש הוא חיבור חריג או חיבור מיוחד, ימשיך המחלק את הטיפול בבקשה בהתאם לקבוע באמות מידה 35לד (חיבור חריג) או 35לה (חיבור מיוחד), לפי העניין.
(ג)
תשלום ביניים
(1)
עם השלמת התיאום הטכני, ימסור המחלק למבקש החיבור חשבון בסכום השווה להפרש שבין 70% מתעריף החיבור לבין סכום המקדמה ששולם, בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון. התשלום יהווה תנאי הכרחי לביצוע עבודות החיבור.
(2)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1), יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.
[תיקון: 29.11.05, 18.1.07, 25.11.20; תשפ״א־6]
שינוי וביטול בקשת חיבור במתח גבוה
(א)
שינויים בפרטי החיבור המבוקש
(1)
מבקש החיבור רשאי לערוך שינויים בפרטי החיבור שהוא מבקש, ללא תשלום נוסף, לפני סיום התיאום הטכני והוצאת החשבון כאמור באמת מידה 35יג(ג)(1).
(2)
מבקש חיבור המבקש לערוך שינויים בפרטי החיבור לאחר סיום התיאום הטכני יחויב בעלויות התכנון הנוספות כפי שייקבעו על פי השינויים הנדרשים.
(3)
לאחר סיום התיאום הטכני ובטרם סיים המחלק את עבודות החיבור המבוקש:
(א)
היה השינוי המבוקש כרוך בגידול עלויות החיבור שהתבקש בראשונה, יחויב מבקש החיבור בעלויות התכנון הנוספות או עלויות הביצוע הנוספות.
(ב)
היה השינוי המבוקש כרוך בהקטנת עלויות החיבור שהתבקש בראשונה, ישיב המחלק את סכום ההפרש הנגרם כתוצאה מהשינוי ובתוספת ריבית החשב הכללי.
(ב)
ביטול בקשת החיבור
(1)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו בכל עת שהיא לאחר תשלום המקדמה, מסיבה כלשהי ולרבות מסיבות שאינן בשליטתו, לא יוחזר לו סכום המקדמה.
(2)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו בכל עת שהיא לאחר ששילם תשלום כקבוע באמת מידה 35יג(ג)(1), ובטרם סיים המחלק את עבודות החיבור, יחויב מבקש החיבור בעלויות הביצוע שנגרמו למחלק עד למועד הביטול.
(3)
ביטל מבקש החיבור את בקשתו לאחר סיום עבודות החיבור על ידי המחלק, לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי והוא יישא בתשלום כקבוע באמת מידה 35טז(ב)(1).
[תיקון: 1.6.03, 25.11.20; תשפ״א־6]
מיתקן החשמל הפרטי
(א)
העמדת מיתקן החשמל הפרטי לרשות המחלק
המבקש להתחבר לרשת מתח גבוה יבנה ויעמיד לרשות המחלק, לצורך החיבור, חדר מיתוג הכולל נקודת חיבור במתח גבוה, תוכנית למיקום מערך שנאים וחיבורים פנימיים, נקודת החיבור, עמודים, מכלי מדידה וכל ציוד או מבנה אחרים הדרושים למחלק לצורך החיבור, בהתאם לתיאום הטכני ולחובותיו על פי כל דין.
(ב)
מיקום הצבת המיתקן
מבקש החיבור יציב את מיתקן החשמל הפרטי במרחק שלא יעלה על 15 מטרים מגבול השטח הפרטי מכיוון הרשת המזינה. אם נקודת היציאה לחיבור מהרשת נמצאת בתחומי השטח הפרטי, יציב מבקש החיבור את מיתקן החשמל הפרטי במקום הקרוב ביותר האפשרי לנקודת החיבור או 15 מטרים מגבול השטח הפרטי הקרוב לרשת המזינה, הקרוב מבין שניהם; חרג מבקש החיבור מהאמור, יישא בעלות עבודות התשתית הנוספות כקבוע בלוחות תעריפים 4.4.
(ג)
מכלי מדידה
(1)
מבקש החיבור ירכוש מכלי מדידה מהמחלק או מגורם אחר.
(2)
רכש מבקש החיבור מכל מדידה מגורם אחר, יוודא כי המידות הפיסיות של הציוד המותקן בארונות המחלק מתאים למידות הארונות.
(3)
המחלק יתקין ויבדוק את מכלי המדידה; מבקש החיבור ישלם למחלק עלות התקנה ובדיקה כקבוע בלוח תעריפים 4.2–3 ו־4.2–4.
(4)
בסעיף זה, ”מכל מדידה“ – שנאי מדידה למתח וזרם, המותקן במכל סגור.
(ד)
תפעול, תחזוקה ובעלות
(1)
המחלק יתפעל ויתחזק את רשת המתח הגבוה, לרבות מערכות המניה.
(2)
מיתקן החשמל הפרטי, למעט המונה וכל חלק אחר של מיתקן החשמל שהמחלק שילם בעבורו למבקש החיבור, יהיה בבעלות מבקש החיבור או מי שבעבורו הוזמן החיבור.
[תיקון: 1.6.03, 25.11.20; תשפ״א־6]
ביצוע וסיום עבודות החיבור
(א)
פרק הזמן לביצוע החיבור
המחלק יבצע את עבודת החיבור בהתאם לתיאום הטכני וללוחות הזמנים שנקבעו. אם לא סוכם אחרת, לא יעלה פרק הזמן לביצוע עבודות החיבור על שישה חודשים מיום תשלום המקדמה כאמור באמת מידה 35יב(ד)(1); לעניין זה לא יובאו בחשבון פרקי הזמן שנדרשו לביצוע התשלומים על ידי מבקש החיבור או לקבלת כל האישורים כדין או כל עיכוב אחר שנגרם על ידו.
(ב)
תשלומים
(1)
סיים המחלק את ביצוע עבודות החיבור, ימסור המחלק למבקש חשבון לגבי יתרת 30% מתעריף החיבור; על החשבון יחולו הוראות אמות מידה 24(ב)(1) ו־24(ב)(3) בעניין חשבון לגבי שירות שניתן.
(2)
מבקש חיבור שלא שילם את הנדרש כאמור באמת מידה זו, לא יהיה זכאי לבדיקת המיתקן לפי הוראות אמת מידה 35יז (בדיקת מיתקן ומתן מתח).
[תיקון: 18.7.07, 25.11.20; תשפ״א־6]
בדיקת המיתקן ומתן מתח
(א)
בדיקת מיתקן ועלויות
(1)
בעבור בדיקת המיתקן על ידי בודק מוסמך מטעם המחלק, ישלם מבקש החיבור תשלום כקבוע בלוח התעריפים 4.2–1.
(2)
שילם מבקש החיבור את סכום החשבון כאמור באמת מידה 35טז(ב)(1), ושילם את התשלום בעבור בדיקת המיתקן כאמור בסעיף קטן (1), ייבדק המיתקן על ידי בודק מוסמך בהתאם לקבוע בחוק החשמל והתקנות לפיו (להלן – בודק מוסמך), בהקדם ולא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום ביצוע התשלום כאמור בסעיף קטן (1).
(ב)
מיתקן שאינו עומד בדרישות החוק
(1)
מצא הבודק המוסמך כי מיתקן החשמל הפרטי אינו עומד בדרישות המפורטות בחוק החשמל והתקנות לפיו, יגיש דו״ח ליקויים למבקש החיבור.
(2)
מבקש החיבור יתקן את הליקויים שנמצאו ויזמין בדיקה נוספת של המיתקן. בדיקה נוספת על ידי הבודק המוסמך, תבוצע לאחר שמבקש החיבור שילם את התשלום האמור בסעיף (א)(1) בעבור הבדיקה הנוספת.
(3)
מחלק יבצע בדיקת הגנות וואט־מטריות (הגנות ראשיות). כיול מפסיק הזרם יכול שיתבצע באמצעות מעבדה מוסמכת או על ידי מחלק. בוצעו הבדיקות על ידי מחלק, יחויב מבקש החיבור בתשלום כקבוע בלוח תעריפים 4.2–1.
(ג)
מתן מתח
בכפוף לעמידה בהצלחה בבדיקת המיתקן, ובתיאום עם מבקש החיבור, ייתן המחלק מתח למיתקן.
[תיקון: 1.6.03, 25.11.20; תשפ״א־6]
הזנה נוספת
(א)
חיבור נוסף
(1)
דרש מבקש החיבור מהמחלק לחבר את מיתקנו הפרטי בקו חיבור נוסף, יחבר המחלק את המיתקן הפרטי כאמור, בהינתן יכולת העברה קיימת. בעבור החיבור הנוסף ישלם מבקש החיבור תעריף כקבוע בלוח תעריפי גיבוי (טרם נקבע).
(2)
קו החיבור הנוסף יכול שייצא משנאי אחר באותה תחנת משנה ויכול שיצא משנאי השייך לתחנת משנה אחרת.
(3)
בעבור חיבור נוסף ישלם מבקש החיבור לפי העלות הנורמטיבית לקו במתחים השונים כקבוע בלוח תעריפים 4.2–1.
[תיקון: תשע״ט־5]

סימן ג׳: חיבור או שילוב מיתקן ייצור לרשת החלוקה

[תיקון: 28.12.09, 16.9.13, 27.9.17, 21.11.18, 18.11.19, 25.11.20; תשע״ט־5, תש״ף־13, תשפ״א־6]
שמירת מקום ברשת למכרזי מדינה
(א)
סקר היתכנות ראשוני
(בוטל, אך ממשיך לחול על בקשות לחיבור או לשילוב מיתקן שהוגשו לפני יום 6.6.2019 ועל חוות רוח כהגדרתן באמת מידה 190):
(1)
המעוניין בקבלת פרטים אודות חיבור אפשרי לרשת החשמל לצורך הוצאת אנרגיה ממיתקן ייצור (באמת מידה זו – המיתקן) לרשת חלוקה במתח גבוה (באמת מידה זו – רשת החלוקה), יפנה למחלק בכתב להזמנת סקר היתכנות ראשוני להוצאת אנרגיה לרשת החלוקה (באמת מידה זו – סקר ההיתכנות) וזאת כתנאי סף לקבלת רישיון מותנה.
(2)
מזמין סקר ההיתכנות יעביר למחלק את הנתונים שלהלן:
(א)
פרטי המזמין;
(ב)
מיקום החיבור המבוקש;
(ג)
ההספק המקסימאלי של המיתקן;
(ד)
גודל החיבור המבוקש;
(ה)
טכנולוגיית הייצור;
(ו)
תיאור בסיסי של המיתקן ומשטר ההפעלה הצפוי;
(ז)
קונפיגורציה בסיסית של המיתקן;
(ח)
מועד משוער לסיום הקמת המיתקן;
(ט)
מועד משוער לתחילת פעילות מסחרית.
(3)
המחלק לא יערוך סקר היתכנות למיתקן ייצור או למספר מיתקני ייצור הממוקמים על חטיבת קרקע, אשר הספקם המקסימאלי עולה על הקבוע באמת מידה 35י (חיבור לרשת מתח גבוה); לעניין זה, ”חטיבת קרקע“ – שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין בעלי גבול משותף המצויים בבעלותו של אדם או שיש לו זכות חכירה בהם.
(4)
כתנאי לביצוע סקר היתכנות יגבה המחלק מקדמה על חשבון תעריף החיבור כקבוע בלוח תעריפים 4.2–1 ”תעריף ביצוע סקר היתכנות ראשוני להוצאת אנרגיה לרשת חלוקה (מקדמה על חשבון תעריף חיבור)“.
(5)
על החשבון לתשלום המקדמה יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.
(6)
סקר היתכנות יתייחס למידע הרלוונטי על הרשת, הקיים במועד תחילת ביצוע הסקר, והוא יכלול, בין היתר, את ישימות חיבור מיתקן הייצור לרשת החלוקה בהתייחס לעניינים אלה:
(א)
מתח החיבור וגודל החיבור;
(ב)
לוח הזמנים המבוקש ולוח זמנים אפשרי לביצוע החיבור;
(ג)
מעבר הספק מיתקן הייצור ברשת המתח הגבוה ובתחנת המשנה שאליה מחובר המיתקן במשטר תפעולי רגיל;
(ד)
רמת זרמי הקצר;
(ה)
שדרוגים ברשת הנדרשים לצורך קליטת המיתקן;
(ו)
חלופות אפשריות, ככל שיידרשו;
(ז)
תכנון להקמה של רשתות חדשות באזור שבו מבוקש החיבור;
(ח)
בקשות חיבור קיימות וסקרי היתכנות נוספים שנערכו או נערכים בעבור מזמיני סקר היתכנות אחרים, והשפעת תוצאות מימוש הוצאת אנרגיה לרשת החלוקה בידי מזמיניהם על מזמין סקר ההיתכנות.
(ט)
מצא המחלק צורך בקבלת פרטים ומסמכים נוספים, ימסור למזמין סקר ההיתכנות דרישה לקבלתם. רשימת הפרטים והמסמכים הנוספים שידרוש הסש״ח תהיה מפורטת וסופית.
(7)
אם תוצאות סקר ההיתכנות יצביעו על אי יכולתו של המחלק לעמוד בלוח הזמנים שמבקש מזמין הסקר להשלמת החיבור, יכלול הסקר גם הסברים וסיבות לכך וכן לוח זמנים חלופי להשלמת החיבור.
(8)
המחלק ימסור למזמין את תוצאות סקר ההיתכנות בתוך 45 ימי עבודה מיום קבלת הנתונים המפורטים בסעיף קטן (2) או מיום תשלום המקדמה כאמור בסעיף קטן (4), לפי המאוחר מביניהם.
(9)
סקר ההיתכנות מהווה אינדיקציה בלבד ליכולת ההתחברות לרשת החלוקה בלוח הזמנים שיפורט בסקר, נכון ליום ביצוע הסקר. מחויבות המחלק לשמירת מקום ברשת ולביצוע העבודה בלוח הזמנים תהיה במועד תשלום מקדמה ופתיחת תיק עבודה במשרדי המחלק כקבוע באמת מידה 35יב(ד).
(10)
המחלק יעמיד את המידע הנוגע לסקרי היתכנות, למעט מידע שהוא בגדר סוד מסחרי, לעיון הציבור באופן פומבי אשר יאפשר לכל דורש להתעדכן במצב היזמות בכל עת, והכל על פי דין ובתיאום עם הרשות.
(11)
מזמין סקר היתכנות רשאי להשיג על תוצאות סקר ההיתכנות בהשגה מנומקת בכתב שיגיש לראש אגף הנדסה ברשות בתוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת תוצאות הסקר. ראש אגף הנדסה ברשות יודיע את החלטתו בהשגה בתוך 45 ימי עבודה מן המועד שבו קיבל ממזמין סקר ההיתכנות ומהמחלק את מלוא הנתונים הדרושים להחלטתו.
(12)
האמור לעיל לא יחול במקרים המנויים בסעיף (ב) להלן.
(ב)
הספק מיתקן פוטו–וולטאי החייב בביצוע סקר היתכנות
(בוטל, אך ממשיך לחול על בקשות לחיבור או לשילוב מיתקן שהוגשו לפני יום 6.6.2019 ועל חוות רוח כהגדרתן באמת מידה 190):
(1)
המחלק יחויב בעריכת סקר היתכנות אם מבקש החיבור מבקש להתחבר לרשת החלוקה במתח גבוה, בלא תלות בגודל מיתקן הייצור; אם נמצא כי מיתקן הייצור יחובר לרשת מתח נמוך, יהיה מבקש החיבור פטור מעריכת סקר היתכנות ראשוני.
(2)
המחלק ישיב לפונה בשאלת חבותו בסקר היתכנות ראשוני לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה.
(3)
תוקפו של סקר היתכנות יהיה למשך 9 חודשים. אם בחלוף 9 חודשים היו שינויים מהותיים ברשת החלוקה, אשר לדעת הסש״ח יש בהם כדי לשנות מהתשובות שניתנו למבקש החיבור בסקר ההיתכנות הקיים (להלן – הסקר הקיים), יזמין מבקש החיבור סקר היתכנות חדש ויישא בשלו בעלויות הקבועות בלוח תעריפים 4.2–1. הסקר החדש יבוצע בהתאם להליך הקבוע בפסקה (א). אם לא היו שינויים מהותיים ברשת עם תום תוקפו של הסקר הקיים, יאשרר הסש״ח את הסקר הקיים, ללא גביית עלות נוספת, וזאת בתוך 30 ימי עבודה ממועד פנייתו של מבקש החיבור לאשרור הסקר.
(4)
כל מחלוקת הנובעת מהאמור באמת מידה זו או פרשנותה תובא להכרעת ראש אגף הנדסה ברשות.
(ג)
שמירת מקום ברשת
המחלק ישמור מקום ברשת עבור מתקני ייצור המחוברים לרשת החלוקה שבכוונת רשות החשמל או מי מגורמי המדינה (להלן – המדינה) להקים במסגרת הליך תחרותי או מכרז המפורסם מטעמם (להלן ביחד – המכרז) בהתאם לתנאים הבאים:
(1)
מוסד תכנון החליט על הפקדה או הפקדה בתנאים של תכנית מתקן הייצור (להלן – התכנית), או שהחליט להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור או שהחליט על העברת התכנית כאמור בתנאים.
(2)
המדינה או מי מטעמה פנו למחלק בבקשה לבדיקת היתכנות לשמירת מקום ברשת למכרז (להלן – בדיקת היתכנות).
(3)
המחלק, בהתייעצות עם מנהל המערכת, ימסור לפונה או למגיש הצעה במכרז חשבון בהתאם לקבוע בשורה 5 בלוח תעריפים 4.1–1 שאליו תצורף רשימת הנתונים שעל מזמין בדיקת ההיתכנות להגיש למחלק כתנאי לביצוע הסקר; המחלק ימסור למנהל המערכת העתק מהנתונים שהתקבלו ממגיש ההצעה במכרז.
(4)
בדיקת היתכנות תתבצע על ידי המחלק, בכפוף לדרישות מערכתיות, קריטריונים והנחיות של מנהל המערכת, באופן המאפשר למחלק להתחייב על שמירת מקום ברשת על סמך תוצאות בדיקת ההיתכנות.
(5)
בסיום בדיקת ההיתכנות יעביר המחלק לפונה ולרשות, מסמך המפרט את תוצאות בדיקת ההיתכנות בהתבסס על המידע המפורט בסעיף (4).
(6)
סבר המחלק כי שמירת המקום ברשת אפשרית בתנאים, ירשום המחלק במסמך בדיקת ההיתכנות את התנאים לשמירת מקום ברשת.
(7)
על בסיס תוצאות בדיקת ההיתכנות הרשות תבחן אם להורות למחלק לשמור מקום ברשת למכרז.
(8)
ממועד סיום ביצוע בדיקת ההיתכנות וכל עוד לא הורתה רשות החשמל אחרת, המחלק ישמור מקום ברשת למכרז.
(9)
הורתה הרשות למחלק לשמור מקום ברשת, המחלק ישמור מקום ברשת לפרק זמן של עד שלוש שנים, במקרה בו בעל רישיון הולכה לא נדרש לבצע פרויקט ברשת ההולכה המשרת את כלל המשתמשים ברשת (להלן – פרויקט מערכתי). אם בעל רישיון הולכה נדרש לבצע פרויקט מערכתי המחלק ישמור מקום ברשת לפרק זמן של עד שנה ממועד סיום הקמת הפרוייקט המערכתי.
(10)
המחלק יאריך את תקופת שמירת המקום ברשת בהתאם להוראת רשות החשמל ולתנאים שתקבע.
[תיקון: 18.11.19, 25.11.20; תש״ף־13, תשפ״א־6]
סקר היתכנות ראשוני וולונטרי ליצרן ברשת חלוקה
(א)
סקר היתכנות ראשוני וולונטרי
(1)
המעוניין בקבלת פרטים על אודות חיבור אפשרי לרשת החשמל לצורך הוצאת אנרגיה ממיתקן ייצור (באמת מידה זו – המיתקן) לרשת חלוקה במתח גבוה (באמת מידה זו – רשת החלוקה), יפנה למחלק בכתב, להזמנת סקר היתכנות ראשוני להוצאת אנרגיה לרשת החלוקה (באמת מידה זו – סקר היתכנות וולונטרי).
(2)
מזמין סקר ההיתכנות יעביר למחלק את הנתונים שלהלן:
(א)
פרטי המזמין;
(ב)
מיקום החיבור המבוקש;
(ג)
ההספק המקסימלי של המיתקן;
(ד)
גודל החיבור המבוקש;
(ה)
טכנולוגיית הייצור;
(ו)
תיאור בסיסי של המיתקן ומשטר ההפעלה הצפוי;
(ז)
קונפיגורציה בסיסית של המיתקן;
(ח)
מועד משוער לסיום הקמת המיתקן;
(ט)
מועד משוער לתחילת פעילות מסחרית.
(3)
כתנאי לביצוע סקר היתכנות יגבה המחלק תעריף כקבוע בשורה 15 בלוח תעריפים 4.2–1 ”תעריף לבדיקת בקשה לחיבור או לשילוב מיתקן במתח גבוה ותעריף לביצוע סקר היתכנות ראשוני וולונטרי להוצאת אנרגיה לרשת חלוקה“.
(4)
על התעריף האמור בסעיף קטן (3) יחולו הוראות סעיף (ג) לאמת מידה 24 ”חשבון לגבי שירות שטרם ניתן“.
(5)
סקר היתכנות יתייחס למידע הרלוונטי על הרשת, הקיים במועד תחילת ביצוע הסקר, והוא יכלול, בין השאר, את ישימות חיבור מיתקן הייצור לרשת החלוקה בהתייחס לעניינים אלה:
(א)
מתח החיבור וגודל החיבור;
(ב)
לוח הזמנים המבוקש ולוח זמנים אפשרי לביצוע החיבור;
(ג)
מעבר הספק מיתקן הייצור ברשת המתח הגבוה ובתחנת המשנה שאליה מחובר המיתקן במשטר תפעולי רגיל;
(ד)
רמת זרמי הקצר;
(ה)
שדרוגים ברשת הנדרשים לצורך קליטת המיתקן;
(ו)
חלופות אפשריות, ככל שיידרשו;
(ז)
תכנון להקמה של רשתות חדשות באזור שבו מבוקש החיבור;
(ח)
בקשות חיבור קיימות וסקרי היתכנות נוספים שנערכו או נערכים בעבור מזמיני סקר היתכנות אחרים, והשפעת תוצאות מימוש הוצאת אנרגיה לרשת החלוקה בידי מזמיניהם על מזמין סקר ההיתכנות.
(6)
אם תוצאות סקר ההיתכנות יצביעו על אי־יכולתו של המחלק לעמוד בלוח הזמנים שמבקש מזמין הסקר להשלמת החיבור, יכלול הסקר גם הסברים וסיבות לכך וכן לוח זמנים חלופי להשלמת החיבור.
(7)
המחלק ימסור למזמין, לרשות ולמנהל המערכת, את תוצאות סקר ההיתכנות בתוך 45 ימי עבודה מיום קבלת הנתונים המפורטים בסעיף קטן (2) או מיום תשלום התעריף כאמור בסעיף קטן (3), לפי המאוחר מביניהם.
(8)
סקר ההיתכנות מהווה אינדיקציה בלבד ליכולת ההתחברות לרשת החלוקה בלוח הזמנים שיפורט בסקר, נכון ליום ביצוע הסקר.
(9)
המחלק יבצע את הסקר בהתאם לדרישות מערכתיות, קריטריונים והנחיות שיורה מנהל המערכת מכוח הסמכות לפי סעיף 5(ג)(1) לחוק משק החשמל ובהתאם לאמות מידה שנקבעו לעניין זה, אם נקבעו.
[תיקון: 28.12.09, 23.1.14; תשע״ט־4]
פתיחת תיק חיבור
(בוטלה, אך תמשיך לחול על חיבור או שילוב מיתקן לפי סימן י׳ לפרק ח׳ וכן על בקשות לחיבור או שילוב מיתקן שהוגשו לפני יום 6.6.2019).
(א)
פתיחת תיק עבודה לחיבור, שינויים וסגירה
(1)
בעל רישיון ייצור מותנה (להלן – בעל הרישיון) רשאי לפתוח תיק עבודה במשרדי המחלק לאחר קבלת החלטה של מוסד התכנון הרלוונטי על הפקדת תוכנית המיתקן להתנגדויות. אם לא נדרשת הפקדה של תוכנית, רשאי בעל הרישיון לפתוח תיק עבודה לאחר קבלת היתר בנייה מרשות הרישוי הרלוונטית.
(2)
פתיחת תיק העבודה והמשך ההליך העסקי יהיו בהתאם לקבוע באמות המידה 35יב(ד) עד 35יח (הזנה נוספת).
(3)
בוטל או פקע תוקפו של הרישיון המותנה, יסגור המחלק את תיק העבודה.
(4)
על אף האמור באמת מידה 35יד(א), החל ממועד פתיחת תיק עבודה, שינויים שמשמעותם תוספת להספק היוצא מהמיתקן המתוכנן יטופלו כבקשת חיבור נפרדת וחדשה אשר אינה כלולה במחויבות המחלק לחיבור כפי שנקבעה בעת פתיחת תיק העבודה. שינויים שמשמעותם הקטנת ההספק היוצא מה מיתקן המתוכנן ב־50% או יותר מההספק שנקבע יביאו לסגירת תיק העבודה וסיום מחויבות המחלק לחיבור, ותידרש עריכה של סקר היתכנות חדש.
(ב)
מערכות תקשורת
(1)
נוסף על התשלומים לפי אמת מידה 35יא (תשלומים בעבור חיבור למתח גבוה), המחלק יחייב את מבקש החיבור להתקין, על חשבונו של מבקש החיבור, מערכות תקשורת לשליטה ובקרה של המחלק על מיתקן הייצור. מערכות התקשורת יותקנו בידי מבקש החיבור בהתאם לסטנדרטים המקובלים אצל המחלק, ולפי כל דין.
(2)
בחר מבקש החיבור להתקין את מערכות התקשורת באמצעות המחלק, יהיה התעריף לפי הקבוע בלוח תעריפים 4.2–2: ”עלות תקשורת ליצרן המחובר ברשת מתח גבוה“.
(3)
מחלק יגבה ממבקש החיבור תשלום שנתי בעבור תפעול ותחזוקת המערכת כקבוע בלוח תעריפים 4.2–2.
[תיקון: 21.11.18, 23.12.19, 25.11.20; תשע״ט־4, תשע״ט־13, תש״ף־10, תשפ״א־6, תשפ״א־23]
הגדרות
”דרישות מערכתיות לציוד“ – דרישות לציוד ייצור כדי להבטיח את אמינות ושרידות המערכת שהורה מנהל המערכת מכוח הסמכות לפי סעיף 5(ג)(1) לחוק משק החשמל או שקבעה הרשות באמות מידה אלה, אם קבעה;
”הודעת זכייה“ – הודעה אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך תחרותי שמפרסמת הרשות, ואשר תאפשר לזוכה לבקש חיבור של מיתקן אחד או יותר לרשת החשמל של מחלק עד לגובה ההספק המותקן שבו זכה;
”היתר הפעלה“ – היתר לפי סעיף 4(א) לחוק החשמל;
”המנהל“ – מנהל מינהל החשמל ברשות;
”הספק הזרמה מרבי לרשת“ – הספק מרבי מדומה שמבקש הצרכן להוציא בנקודת החיבור לרשת מכלל המיתקנים המשולבים במקום הצרכנות, הנמדד בקילו וולט אמפר;
”הספק מותקן“ – ההספק הממשי של המיתקן בהדקי הגנרטור בניכוי צריכה עצמית – בהתאם לנתוני היצרן, אשר נמדד בקילו וואט; למיתקנים בטכנולוגיה פוטו–וולטאית יימדד ההספק המותקן לפי הספק המהפכים בקילו וולט אמפר, מוכפל במקדם הספק 0.9;
”חיבור“ – חיבור חדש של מיתקן לרשת חלוקה;
”יום עבודה“ – יום מימי השבוע, למעט יום שישי, שבת וחגים;
”מבקש“ – מבקש חיבור או מבקש שילוב, לפי העניין;
”מועד ההתחייבות לחיבור ולהזרמה“ – המועד שקבע המחלק לחיבור או שילוב מיתקן בתשובה החיובית שמסר לפי סעיף (ט) לאמת מידה 35כ2;
”מועד מחייב לסנכרון“ – המועד הקבוע בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש, אשר עד אליו נדרש מבקש להציג אישור עמידה בתנאים לסנכרון; אם לא נקבע מועד כאמור בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש – 36 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית;
”מועד מחייב מרבי לסנכרון“ – המועד הקבוע בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש אשר עד אליו רשאי המבקש להציג אישור עמידה בתנאים לסנכרון, בכפוף לחילוט ערבות; לא נקבעה בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש או בהליך התחרותי שמפרסמת הרשות ערבות – יהיה המועד המחייב המרבי לסנכרון שווה למועד המחייב לסנכרון;
”מועד קובע“ – המועד שבו שלחה הרשות הודעות למועמדים לזכייה בעקבות הליך תחרותי לקביעת תעריף;
”מחלק דומיננטי“ – (נמחקה);
”מיתקן“ – מיתקן ייצור;
”מיתקן ייצור בגז“ – מיתקן ייצור העושה שימוש בגז טבעי אשר הוקם לפי החלטה 13 (1306) מישיבה 550 של רשות החשמל מיום ז׳ בכסלו התשע״ט (15 בנובמבר 2018) כפי שתעודכן מעת לעת;
”נקודת החיבור לרשת“ (PCC – Point of Common Coupling) – נקודת החיבור של מקום צרכנות או של מיתקן ייצור לרשת חלוקה, בהדקי היציאה של המונה או של מערכת המנייה במתח נמוך או בהדקי היציאה של מכל מדידה או של תא המדידה במתח גבוה;
”פעולות ברשת“ – עבודות פיתוח והקמה, לרבות השגת אישורי רשויות, הסכמות בעלים או מחזיקי מקרקעין וכל אישור אחר הנדרש לפי כל דין לביצוען;
”רשת חלוקה“ – רשת מתח נמוך או רשת מתח גבוה, לפי העניין;
”שילוב מיתקן“ – חיבור של מיתקן לרשת החשמל הפנימית במקום צרכנות קיים או בבניין בהקמה שטרם נרשם לגביו צרכן פלוני בפנקסי מחלק לצורך צריכה עצמית והוצאת אנרגיה לרשת חלוקה;
”תהליך סנכרון“ – בדיקות הכנסה לניצול ובדיקות סנכרון לרשת שמבצע המחלק למיתקן כתנאי להפעלה המסחרית של המיתקן;
”תיק עבודה“ – הזמנה לחיבור או לשילוב מיתקן הנפתחת במשרדי המחלק;
”תנאים לזכאות לתעריף המבוקש“ – אמות מידה הקובעות את התנאים לקבלת התעריף לזמינות ולאנרגיה המיוצרת במיתקן;
”תשובת מחלק חיובית“ – התחייבות המחלק לפי סעיף (ט) לאמת מידה 35כ2, לחיבור המיתקן או לשילוב המיתקן, לרבות שילוב שבמסגרתו מבוקש להגדיל חיבור, לפי העניין.
[תיקון: תשפ״א־6]

נספח לאמת מידה 35כ1 (נמחק)

[תיקון: 15.11.18, 23.12.19, 18.11.19, 25.11.20, 8.2.22; תשע״ט־4, תש״ף־10, תש״ף־14, תשפ״א־6, תשפ״ג־13]
הגשת בקשה ותשובת מחלק
(א)
מתח החיבור והתאמת הציוד לרשת
(1)
חיבור מיתקן לרשת החשמל בהספק כולל של 630 קו״א או פחות יהיה לרשת מתח נמוך; חיבור מיתקן לרשת החשמל בהספק כולל העולה על 630 קו״א ואינו עולה על 16 מו״א יהיה לרשת מתח גבוה בכפוף לסעיף (א) באמת מידה 35כא.
(2)
שילוב מיתקן במקום צרכנות המחובר לרשת החלוקה יהיה בהתאם להוראות אלה:
(א)
ההספק המותקן המצטבר של סך המיתקנים במקום הצרכנות לא יעלה על 630 קו״א בשילוב לרשת מתח נמוך ולא יעלה על 16 מו״א בשילוב לרשת מתח גבוה;
(ב)
ההספק הממשי בקילו וואט של סך המיתקנים במקום הצרכנות, כשהוא מחולק במקדם הספק 0.9, לא יעלה על גודל החיבור של מקום הצרכנות בקו״א;
(ג)
אם לא נקבע אחרת בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש, מחלק יגדיל, לבקשת צרכן, חיבור במקום הצרכנות לצורך שילוב מיתקן בהתאם לקבוע בסימן א׳ ובסימן ב׳ לפרק ג׳ באמות המידה ובכפוף למועדים הקבועים בסעיף (ט)(2).
(ב)
זהות מבקש שילוב מיתקן
מבקש שילוב מיתקן יהיה הצרכן הרשום.
(ג)
רישום באתר האינטרנט בטרם הגשת בקשה
(1)
מבקש ירשום, טרם הגשת הבקשה, באתר אינטרנט ייעודי של המחלק את ההספק המותקן המבוקש. כתנאי לרישום הבקשה, יגבה המחלק מהמבקש, באמצעות אתר האינטרנט, תשלום כקבוע בשורה 14 ללוח תעריפים 4.3–1 (בסימן זה – תשלום בעד הרישום).
(2)
נוסף על האמור בסעיף קטן (1), לעניין מיתקן במתח גבוה, יפיק המחלק למבקש, במועד הרישום, חשבונית לתשלום בעד בדיקת הבקשה, כקבוע בשורה 15 ללוח תעריפים 4.2–1 בניכוי סכום התשלום בעד הרישום.
(3)
שילם המבקש את התשלום בעד הרישום, ישלח המחלק למבקש אסמכתה המאשרת את קבלת התשלום ואת ההספק המותקן המבוקש שעבורו התקבל התשלום (בסימן זה – הספק רשום).
(4)
המחלק יוודא קיומה של כמות פנויה לרישום אצל המחלק הדומיננטי טרם משלוח האסמכתה לפי סעיף קטן (3) לצרכניו. הודיע המחלק הדומיננטי למחלק כי לא קיימת כמות פנויה לרישום, ישיב המחלק לצרכן את התשלומים שביצע לפי סעיף זה.
(5)
המחלק הדומיננטי יעדכן אחת ליום באתר האינטרנט שלו את הכמות הפנויה לרישום בהתאם להספק הרשום המצטבר של צרכניו ושל צרכני מחלקים אחרים.
(6)
בכל מקרה, לא יושב למבקש תשלום בעד רישום שביצע אלא אם כן לא הייתה קיימת כמות פנויה לרישום כאמור בפסקה (4).
(ד)
זימון למשרדי המחלק
(1)
המחלק יזמן את המבקש למשרדיו לצורך הגשת הבקשה, בהתאם לסדר מועד ביצוע התשלום בעד הרישום, ובכל מקרה לא יאוחר משלושים ימי עבודה מיום שהמבקש ביצע את התשלום בעד הרישום. לחלופין המחלק רשאי לאפשר למבקש להגיש את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט. אפשר המחלק להגיש בקשה באמצעות אתר האינטרנט, רשאי המבקש לבקש כי בקשת החיבור או השילוב תוגש במשרדי המחלק, והמחלק יהיה חייב לזמנו למשרדיו לצורך הגשת הבקשה בתוך המועד כאמור בסעיף קטן זה.
(2)
לא זימן המחלק מועד כאמור בסעיף קטן (1), ולא אפשר את הגשת הבקשה באמצעות אתר האינטרנט כאמור באותו סעיף קטן, ישלם המחלק למבקש תעריף לפי שורה 5 או 11 בלוח 12.1–1, בהתאם למתח החיבור המבוקש, בעבור כל יום עיכוב בזימון מעבר למועד הקבוע בסעיף קטן (1); נוסף על האמור, אם מבקש ביקש להגיש בקשת חיבור או שילוב במשרדי המחלק, על אף שהמחלק אפשר הגשת בקשה כאמור באמצעות אתר האינטרנט, והמחלק לא זימן אותו למשרדיו לצורך הגשת הבקשה בתוך המועד האמור בסעיף קטן (1), ישלם המחלק למבקש תעריף לפי הוראות סעיף זה.
(3)
לא הגיע המבקש במועד שאליו זומן, יתאם המחלק עם המבקש מועד נוסף בתוך שלושים ימי עבודה ממועד הזימון הראשון.
(4)
לא הגיע המבקש במועד הנוסף שאליו זומן לפי סעיף קטן (3), תפקע בקשת הרישום וההספק הרשום המצטבר אצל המחלק הדומיננטי לא יעודכן.
(ה)
תנאי סף לבדיקת בקשה
(1)
מחלק יוודא את קיומם של המסמכים והנתונים שלהלן, כתנאי סף לבדיקת הבקשה:
(א)
שם המבקש, כתובתו ודרכי ההתקשרות עמו;
(ב)
טכנולוגיית המיתקן ופירוט הציוד של מיתקן הייצור;
(ג)
נקודת ההזנה וסכימת חיבור חד־קווית של המיתקן;
(ד)
הספק מותקן מתוכנן, ולגבי מיתקן בטכנולוגיה פוטו–וולטאית, גם הספק מצרפי מתוכנן של המודולים;
(ה)
גודל החיבור המבוקש ביחידות קילו וואט;
(ו)
למבקש מיתקן פוטו–וולטאי בהספק מותקן נמוך מ־15 קילו וואט – יציין המבקש אם הוא מעוניין במונה ייצור;
(ז)
מועד מבוקש לביצוע החיבור, הגדלת החיבור או השילוב; המועד המבוקש לא יעלה על המועד המחייב המרבי לסנכרון;
(ח)
התעריף המבוקש לטכנולוגיית הייצור בהתאם לתעריפים שבתוקף שפרסמה הרשות; אם התעריף המבוקש מאפשר יותר משיטת התחשבנות אחת, יודיע המבקש גם מהי שיטת ההתחשבנות המבוקשת; לצרכן המבקש להקים מיתקן פוטו–וולטאי בהספק קטן מ־15 קילו וואט בלא מונה ייצור, שיטת ההתחשבנות תהיה בעד הזרמת החשמל בלבד בהתאם לקבוע בסעיף (ג) באמת מידה 176;
(ט)
מיקום מוצע להתקנת מונה הייצור, אלא אם כן מבקש השילוב פטור מהתקנת מונה ייצור בהתאם לתנאים לזכאות לתעריף המבוקש;
(י)
מסמך מטעם מוסד התכנון הרלוונטי על הפקדת התכנית בתנאים, או תכנית מאושרת, או היתר בנייה, או כל דרישה אחרת, למיתקן הנדרש להיתר בנייה, אם נקבע בתנאים לזכאות לתעריף דרישה למסמך כאמור;
(יא)
המיתקן שלו מיועד החיבור הוא מיתקן שאינו נדרש להיתר – תצהיר חתום בפני עורך דין ערוך לפי נספח א׳ לאמת מידה זו;
(יב)
המיתקן שלו מיועד החיבור הוא מיתקן במתח גבוה – קבלה על התשלום בעד בדיקת הבקשה;
(יג)
המיתקן שלו מיועד החיבור הוא מיתקן במתח גבוה – פירוט של השעות שבהן המבקש מעוניין להוציא אנרגיה לרשת אם הוא יוגבל בתשובת המחלק לפי סעיף (ט)(7)(א1) לאמת מידה 35כ2.
(2)
נוסף על אמור בסעיף קטן (1), בבקשת חיבור יוודא המחלק את קיומם של המסמכים והנתונים שלהלן, כתנאי סף לבדיקת הבקשה:
(א)
מספרי גוש וחלקה של מקום המיתקן שלו מיועד החיבור;
(ב)
קובץ ממוחשב מסוג DWG עם תיחום של החצרים או של יחידת השטח שבהם מבוקש החיבור על רקע תכנית מדידה עם גושים וחלקות;
(ג)
נקודת החיבור המבוקשת לרשת.
(3)
נוסף על האמור בסעיף קטן (1), בבקשת שילוב יוודא המחלק את קיומם של המסמכים והנתונים שלהלן, כתנאי סף לבדיקת הבקשה:
(א)
פרטי מיתקנים קיימים במקום הצרכנות, טכנולוגיית המיתקנים, הספקם והתעריף המשולם בגינם;
(ב)
למיתקן בהספק מותקן העולה על 100 קילו וואט, אם מבקש השילוב אינו מעוניין להזרים את מלוא ההספק המיוצר לרשת החשמל, יצוין הספק ההזרמה המרבי לרשת;
(ג)
אם מבקש השילוב מעוניין להגדיל חיבור במקום הצרכנות – גודל החיבור המבוקש;
(ד)
סימון מיקום המיתקן המוצע על גבי העתק חתום של תשריט תכנית הבנייה (גרמושקה) של המבנה הרלוונטי במקום הצרכנות, ואם לא ניתן להשיג תשריט כאמור או שהמיתקן קרקעי – תצלום אוויר של המרכז למיפוי ישראל (על רקע אורתופוטו), עם סימון מיקום המיתקן, חתום ומאושר על ידי המרכז או תכניות העמדת המיתקן בקואורדינטות בהעתק; לחלופין, הצרכן רשאי לזמן ביקור של המחלק במקום הצרכנות, שבמסגרתו יתועד מיקום המיתקן בצילום על ידי הבודקים מטעם המחלק; בעד הביקור ישלם המבקש למחלק תעריף כקבוע בשורה 25 ללוח תעריפים 4.3–1.
(ו)
הודעה על עמידה בתנאי הסף לבדיקת הבקשה
(1)
המחלק יודיע בכתב למבקש, בתוך 7 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה, כי הוגשו כל הנתונים, המסמכים והתשלומים המהווים תנאי סף לבדיקת הבקשה או כי עליו להשלים, בתוך 14 ימי עבודה מיום מתן ההודעה, נתונים ומסמכים לצורך עמידה בתנאי הסף לבדיקת הבקשה. רשימת הנתונים והמסמכים המבוקשת על ידי המחלק בהודעה כאמור תהיה סופית.
(2)
לא הגיש המבקש את כל המסמכים והנתונים בהתאם לסעיף קטן (1), ידחה המחלק את בקשתו ויפרט בתשובתו את הסיבות לדחיית הבקשה.
(ז)
הגרלה
על אף האמור בסעיף קטן (ד), אם נקבע בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש כי סדר בדיקת הבקשות ייקבע באמצעות הגרלה, יחולו הוראות אלה:
(1)
בקשות לחיבור לפי הודעת זכייה שהוגשו בתוך 14 ימי עבודה מהמועד הקובע למשרדי המחלק, ייכללו בהגרלה;
(2)
תנאי להשתתפות בהגרלה הוא תשלום בעד רישום כקבוע בסעיף (ב)(1);
(3)
המחלק יבדוק את הבקשות לפי הסדר שנקבע בהגרלה שערכה הרשות;
(4)
בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון האמור בפסקה (1) יירשמו ויטופלו לפי סדר בדיקת בקשות אשר יהיה בהתאם לסדר הגשת הבקשות הקבוע בסעיף (ד).
(ח)
בדיקת הבקשה על ידי המחלק
עמד המבקש בתנאי הסף לבדיקת הבקשה, יפתח המחלק תיק עבודה ויבדוק את הנתונים האלה:
(1)
פעולות ברשת אשר נדרשות כדי לחבר, להגדיל חיבור או לשלב את המיתקן בזמן הקצר ביותר;
(2)
התאמת הציוד במיתקן לדרישות המערכתיות לציוד; מחלק יפנה למנהל המערכת לאישור ציוד שלגביו לא נקבעו דרישות מערכתיות; מנהל המערכת ישיב למחלק בתוך 7 ימי עבודה;
(3)
ככל שנקבעו בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש תנאים נוספים להגשת בקשה לחיבור או שילוב – עמידת המבקש בתנאים אלה;
(4)
המחלק יבצע את הסקר בהתאם לדרישות מערכתיות, קריטריונים והנחיות שיורה מנהל המערכת מכוח הסמכות לפי סעיף 5(ג)(1) לחוק משק החשמל ובהתאם לאמות מידה שנקבעו לעניין זה, אם נקבעו.
(ט)
תשובת המחלק
(1)
המחלק ישיב בכתב לבקשת מבקש בתוך שלושים ימי עבודה מיום ההודעה כי הבקשה עומדת בתנאי הסף לבדיקת הבקשה או מיום קבלת הפרטים הנוספים שביקש לפי סעיף (ו)(1) במשרדי המחלק, לפי העניין, ואם סדר בדיקת הבקשות נקבע בהגרלה, המחלק ישיב לבקשות כלל מבקשי החיבור בתוך שלושים ימי עבודה מיום פרסום תוצאות ההגרלה. תשובת המחלק תהיה ערוכה לפי הטופס שבנספח ב׳. נוסף על כך, המחלק יהיה רשאי לפרט בתשובתו הסברים לעניין המשך הליך הבקשה.
(2)
בתשובה לפי סעיף קטן (1), המחלק יתחייב לחיבור המיתקן או לשילוב המיתקן, לרבות שילוב שבמסגרתו מבוקש להגדיל חיבור, ולהזרמת האנרגיה לרשת בהתאם לבקשת המבקש, בהתאם למועד שביקש המבקש לפי סעיף (ה)(1)(ז) או לפי המועדים המפורטים להלן, לפי המאוחר מביניהם:
(א)
לגבי חיבור או שילוב של מיתקן – בתוך 6 חודשים ממועד מתן התשובה;
(ב)
על אף האמור בפסקה (א), לגבי חיבור או שילוב של מיתקן בחיבור קיים לרשת מתח נמוך בלא הגדלת חיבור והזרמת אנרגיה לרשת – בתוך 90 ימי עבודה ממועד מתן התשובה;
(ג)
על אף האמור בפסקה (א), לגבי חיבור או שילוב של מיתקן בחיבור קיים לרשת מתח גבוה ובלא הגדלת חיבור והזרמת אנרגיה לרשת – בתוך 120 ימי עבודה ממועד מתן התשובה.
(3)
על אף האמור בסעיף קטן (2), המחלק רשאי להודיע במסגרת תשובתו לפי סעיף קטן (1) כי החיבור מתאפשר בכפוף לאחת או יותר מההגבלות האלה (בסימן זה – תשובת מחלק חיובית מוגבלת):
(א)
למבקש חיבור או שילוב מיתקן במתח גבוה, המחלק יהיה רשאי להגביל את יכולת הוצאת האנרגיה לרשת מהמיתקן בהיקף שלא יעלה על 100 שעות בשנה, אלא אם כן נקבע בתנאים לזכאות לתעריף או בתנאים שנקבעו במכרז היקף הגבלת שעות אחר שלא יעלה על היקף הגבלת השעות הקבוע בפסקה זו או כי לא תותר הגבלת השעות בכלל;
(ב)
למבקש שילוב מיתקן בהספק מותקן מעל 100 קילו וואט, המחלק רשאי לקבוע בתשובתו כי הספק ההזרמה המרבי לרשת יוגבל באמצעות אמצעי אשר יגביל את הזרמת האנרגיה לרשת; האמצעי יותקן על ידי מבקש השילוב ועל חשבונו ואחריותו הבלעדית בהתאם לדרישות המחלק לגבי אותו מיתקן;
(ג)
למבקש שילוב מיתקן בהספק מותקן מעל 100 קילו וואט אשר מבקש הגדלת חיבור לצורך שילוב מיתקן, המחלק רשאי לקבוע בתשובתו כי גודל החיבור לצורך צריכת האנרגיה מהרשת יוגבל באמצעות אמצעי אשר יגביל את היקף האנרגיה הנצרכת מהרשת במקום הצרכנות שבו ישולב המיתקן; האמצעי יותקן על ידי מבקש השילוב ועל חשבונו ואחריותו הבלעדית, בהתאם לדרישות המחלק לפי פסקה (ב).
(4)
במקרה שבו הציוד אינו תואם את הדרישות המערכתיות לציוד שקבע מנהל המערכת, יודיע המחלק למבקש, במסגרת תשובת מחלק חיובית, כי עליו לשנות את סוג הציוד שבכוונתו להתקין. לא עדכן המבקש את סוג הציוד בתוך שלושים ימי עבודה ממועד תשובת המחלק, תפקע תשובת המחלק החיובית.
(5)
על אף האמור בסעיף קטן (2), אם הבקשה אינה עומדת בתנאי הזכאות לתעריף המבוקש, ידחה המחלק את הבקשה (בסימן זה – תשובת מחלק שלילית לתעריף). המחלק יפרט בתשובה את הסיבה לדחיית הבקשה ויאפשר למבקש לעדכן את הבקשה בתוך 14 ימי עבודה.
(6)
המחלק יפעל ביעילות כדי לתת תשובת מחלק חיובית, ואולם, אם סבר המחלק כי אי־אפשר לסיים את הפעולות ברשת ולתת תשובה חיובית לחיבור המיתקן במועד המבוקש לחיבור, רשאי המחלק לדחות את הבקשה ויפרט בתשובתו את הפעולות ברשת הנדרשות על מנת לאפשר תשובת מחלק חיובית לחיבור, ומדוע אי־אפשר להשלימן במועד המבוקש לחיבור (בסימן זה – תשובת מחלק שלילית לחיבור).
(7)
בתשובת מחלק שלילית לחיבור יציין המחלק את התיקונים שיש לערוך בבקשה, המאפשרים למחלק לתת תשובת מחלק חיובית בהתאם לתנאים לזכאות לתעריף; המחלק יתייחס בתשובתו בפרט לתיקונים האלה:
(א)
ההספק המותקן המרבי;
(א1)
למיתקן שמבוקש כי יחובר לרשת מתח גבוה בלבד – אומדן לא מחייב של השעות שבהן אפשר להזרים אנרגיה לרשת עד להשלמת הפעולות הנדרשות ברשת והתקופה שבה תחול מגבלה זו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המחלק;
(א2)
כל עדכון נוסף בבקשה שיש בו כדי לאפשר תשובת מחלק חיובית או חיובית מוגבלת;
(ב)
המועד המוקדם ביותר, ככל שקיים, שבו ניתן להתחייב לחיבור או לשילוב המיתקן שלגביו ניתן לתת תשובה חיובית או תשובה חיובית מוגבלת, בכפוף לתיקון הבקשה לפי הצעת המחלק כאמור בפסקאות (א) עד (א2), ובלבד שמועד זה לא יעלה על שישה חודשים לאחר המועד המחייב המרבי לסנכרון.
(8)
נתן המחלק תשובת מחלק שלילית לחיבור, יהיה המבקש רשאי, בתוך 14 ימי עבודה, לעדכן את הבקשה בהתאם לתשובת המחלק.
(9)
עדכן המבקש את הבקשה בהתאם לתשובת מחלק שלילית לחיבור או תשובת מחלק שלילית לתעריף, ייתן המחלק למבקש, בתוך 14 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה המתוקנת, תשובת מחלק מעודכנת.
(9א)
לעניין תשובת מחלק חיובית שניתנה לגבי בקשה מעודכנת שהוגשה בהתאם לתשובת מחלק שלילית לפי סעיף קטן (7)(א1), בתום התקופה האמורה באותו סעיף תהפוך התשובה לתשובת מחלק חיובית מלאה לגבי הבקשה הראשונית שהוגשה על ידי המבקש.
(10)
כל עוד לא ניתנה תשובת מחלק חיובית, כל הוצאה שהוציא מבקש החיבור לצורך התקנת המיתקן תהא על אחריותו בלבד, ולא יהיו לו כל טענות או תביעות כלפי המחלק לפיצוי או לשיפוי בשל ההוצאות שהוציא או בשל כל נזק אחר.
(11)
לא השיב המחלק לבקשת מבקש חיבור בתוך המועד הקבוע בסעיף קטן (1), יפצה המחלק את המבקש בסך הקבוע בשורה 5 או 11 ללוח תעריפים 12.1–1, בהתאם למתח החיבור המבוקש.
(12)
אומדן השעות שבהן אפשר להזרים אנרגיה לרשת, שנתן המחלק לפי סעיף קטן (7)(א1), אינו מחייב את המחלק; במקרה של חריגה מאומדן השעות האמור, במשך התקופה שבה המיתקן פועל באופן חלקי לפי אותו סעיף קטן, לא יהיו למבקש כל טענות או תביעות כלפי המחלק לפיצוי או לשיפוי בשל הוצאות שהוציא או בשל כל נזק אחר, לרבות טענות או תביעות לפי אמת מידה 37, לפי אמת מידה 48א ולפי סעיף (א1) לאמת מידה 141.
(ט1)
בחינה מחדש של תשובת מחלק שלילית – הוראת מעבר
(1)
מחלק יבחן מחדש בקשות שהוגשו החל מיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) וקיבלו תשובות מחלק שאינן חיוביות, ובלבד שהוגשו לבחינה מחדש עד תום שבועיים ממועד תחילתם של כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס׳ 7), התש״ף–2020 (בסעיף זה – תיקון מס׳ 7 לכללים).
(2)
המחלק יבחן מחדש את הבקשות לפי סדר בדיקתן טרם כניסתו לתוקף של תיקון מס׳ 7 לכללים.
(3)
מחלק לא יגבה תשלום בעד בחינה מחדש שבוצעה לפי סעיף זה.
(י)
דיווחים לשר ולרשות
(1)
המחלק יפרסם לציבור באתר האינטרנט שלו דוח של תשובות המחלק בהתאם לאמת מידה 7א. העתק מהדוח יישלח לשר וליושב ראש הרשות.
(2)
לדרישת ראש אגף הנדסה ברשות, המחלק יעביר לרשות את כל המסמכים והנתונים הנוגעים לכל מיתקן שקיבל תשובת מחלק.
(יא)
אישור העמדת בטוחה
ככל שנקבעה בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש דרישה להפקדת בטוחה, יבדוק המחלק שהבטוחה הוגשה בהתאם לתנאים לזכאות לתעריף. לא המציא המבקש את הבטוחה במועד שנקבע בתנאים לזכאות לתעריף, תפקע תשובת המחלק.
(יב)
רישום מיתקן ייצור באתר האינטרנט – מסלול מהיר
(1)
על אף האמור בסעיפים (ג) עד (ט1) לאמת מידה זו ובאמות מידה 35כ3 ו־35כ4, למעט סעיפים (ג), (ה) ו־(ז) לאמת מידה 35כ4, מבקש רשאי לשלב מיתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו־וולטאית או מיתקן אגירה, במסלול מהיר, בהתאם להוראות סעיף זה, אם מתקיימים לגבי הבקשה והמיתקן כל התנאים האלה:
(א)
סך ההספק המצרפי של הממירים לכל טכנולוגיה בנקודת החיבור אינו עולה על 10 קו״א;
(ב)
הבקשה היא לשילוב מיתקן;
(ג)
המבנה שעליו יוקם המיתקן הוקם כדין, ומבקש החיבור קיבל לגביו טופס 4 לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ״א–1981, או תעודת גמר כהגדרתה בסעיף 70א לחוק התכנון והבנייה;
(ד)
לא נדרשת הגדלת חיבור במקום הצרכנות;
(ה)
קיימת כמות פנויה לרישום באסדרה שקבעה הרשות שלגביה נוגעת הבקשה.
(2)
כדי לשלב מיתקן במסלול מהיר לפי סעיף קטן (1), ירשום המבקש באתר אינטרנט ייעודי של המחלק את כל הפרטים האלה:
(א)
פרטים אישיים;
(ב)
מספר המונה שאליו ישולב המיתקן;
(ג)
סוג המיתקן;
(ד)
הספק המיתקן המבוקש;
(ה)
התעריף המבוקש אשר יהיה תעריף שבתוקף שפרסמה הרשות ושניתן לשלם לפיו במסגרת התחשבנות בשיטת תשלום בעבור הזרמה לרשת לפי הוראות אמות מידה אלה.
(3)
התקיימו לגבי הבקשה ומיתקן הייצור התנאים המפורטים בסעיף קטן (1), יפיק המחלק למבקש, במעמד הרישום, תשובת מחלק חיובית ואת רשימת המסמכים שהמבקש יידרש להגיש כתנאי לסנכרון ויצרף להן את הנוסח של ההסכם לרכישת חשמל (PPA); ברשימת המסמכים כאמור, יכלול המחלק את המסמכים המפורטים להלן:
(א)
הסכם לרכישת חשמל (PPA) חתום בידי המבקש;
(ב)
העתק מטופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר למיתקן שניתן לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע״ד–2014;
(ג)
היתר הפעלה שנתן המנהל למיתקן או הצהרה על עמידה בתנאי היתר סוג למיתקן הקבועים בנספח לאמת מידה 35כ4 הנוגע להיתר הסוג שלפיו יפעל המבקש; המבקש יבצע את ההצהרה על עמידה בתנאים על ידי הגשת הצהרה של בעל רישיון חשמלאי, המתאים לגודל המיתקן, שלפיה המיתקן הותקן בהתאם לתנאי היתר הסוג, הערוך בנוסח המצורף בתוספת הראשונה לאותו נספח של אמת מידה 35כ4 אשר נוגע לעניין, ועל ידי הגשת טופס בדיקה חתום על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק, כאמור בתקנה 7 לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ״ה–1985, המתאים לגודל המיתקן, הערוך בהתאם לנוסח המצורף בתוספת השנייה לנספח לאמת המידה האמורה אשר נוגע לעניין, ולפיו המיתקן נבדק ונמצא כי הוא תקין ומאושר לסנכרון ולחיבור לרשת החשמל; לעניין זה, ”היתר סוג“ – היתר הפעלה לגבי סוג מסוים של מיתקנים חשמליים העומדים בתנאים של אחד הנספחים לאמת מידה 35כ4, למעט נספח א׳;
(ד)
פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם ה־PPA.
(4)
לתשובת המחלק החיובית ורשימת המסמכים שהמחלק מפיק לפי סעיף קטן (3), יצרף המחלק פירוט תשלומים שהמבקש יידרש לשלם כתנאי לסנכרון, שבו מפורטים התשלומים האלה:
(א)
תשלום בעד הגשת הבקשה לפי התעריף הקבוע בשורה 14 ללוח תעריפים 1-4.3;
(ב)
תשלום בעד החלפת מונה, אם נדרש, בהתאם לסעיף (א)(1)(ב)(1) לאמת מידה 35כ3;
(ג)
תשלום בעד בדיקות סנכרון בהתאם לסעיף (א)(1)(ד) לאמת מידה 35כ3;
(ד)
אם מבקש החיבור ביקש שבדיקת המיתקן תיעשה בידי המחלק בהתאם לאמור בסעיף (ג) לאמת מידה 35כ4 – תשלום בעד בדיקת מיתקן בהתאם לסעיף (ג) לאמת מידה 35כ4.

נספח א׳ לאמת מידה 35כ2 – תצהיר למיתקן שאינו נדרש בהיתר בנייה

אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נושא תעודת זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לאחר שהוזהרתי בדבר חובתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כלהלן:
1.
אני מתעתד להקים מיתקן פוטו–וולטאי בגודל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קו״ט (עד 700 KW) (להלן – המיתקן) על גג מבנה שהוקם כדין במקרקעין הידועים כתת־חלקה . . . . . . . . . . . . חלקה . . . . . . . . . . . . בגוש . . . . . . . . . . . . ביישוב . . . . . . . . . . . ., כמפורט במסמכים שיצורפו לבקשתי לשילוב המיתקן ברשת.
2.
ככל שצורף העתק תכנית בנייה של המבנה שעליו יוקם המיתקן לבקשתי האמורה, הוא העתק מתאים מתכנית הגשה מאושרת, המהווה חלק מהיתר הבנייה של המבנה שעליו יוקם המיתקן מושא בקשתי.
3.
אני מצהיר כי המיתקן יוקם אך ורק על גג המבנה, כפי שסומן בצבע בהעתק לתכנית ההגשה שצורף לבקשתי או שסומן בצבע במסמך האורטופוטו המאושר על ידי המרכז למיפוי ישראל שצורף לבקשתי או במיקום שעליו הצבעתי בפני בודק ספק שירות חיוני במעמד סיור מקדים בשטח, אם התקיים סיור מקדים.
4.
המתקן יוקם ויעמוד בדרישות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע״ד–2014 (להלן – התקנות), אשר פורסמו בקובץ תקנות מס׳ 7400, 2014, עמ׳ 1532, ובמיוחד בדרישות תקנות 2 ו־24 לתקנות והתוספת לתקנות ובדרישות הוראות כל דין רלוונטי.
5.
ידוע לי כי אם לא אעמוד בהוראות התקנות הנזכרות לעיל על נספחיהן או בכל הוראה מחייבת על פי כל דין במועד ההקמה והחיבור לרשת של המיתקן, הרי שהמיתקן לא יחובר לרשת החשמל.
6.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימת המזמין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אימות חתימה על ידי עורך דין

אני, עורך דין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מאשר כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התייצב במשרדי ברח׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נושא תעודת זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
במקרה והמזמין הוא חברה או תאגיד:
אני מאשר כי החברה או התאגיד רשומים כדין בישראל, קיימים ופעילים, וכי חתימת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בצירוף חותמת החברה או התאגיד מחייבת את החברה או התאגיד לכל דבר ועניין. אני מאשר כי הנ״ל הוזהר/ו כי עליו/עליהם להצהיר אמת וכי הוא/הם יהיה/יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהוזהר/ו כאמור חתם/מו על ההצהרה בפני.
חתימה וחותמת עורך דין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תש״ף־10, תשפ״א־23]

נספח ב׳ לאמת מידה 35כ2 – טופס תשובת מחלק

I.
תשובת המחלק (התשובה המתאימה תסומן להלן):
____ תשובת מחלק חיובית
____ תשובת מחלק חיובית מוגבלת
____ תשובת מחלק שלילית לחיבור
____ תשובת מחלק שלילית לתעריף
II.
פירוט תשובת מחלק חיובית
סוג המיתקן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הספק מותקן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מגה וואט
מיקום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מועד ההתחייבות לחיבור ולהזרמה או לשילוב המיתקן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (יום, חודש, שנה)
תעריף . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.
פירוט תשובת מחלק חיובית מוגבלת
הגבלת שעות מוערכת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (למיתקן במתח גבוה) עד ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דרישת אמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כן/לא
הספק הזרמה מרבי לרשת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (למיתקן בהספק מותקן מעל 100 קילו וואט)
דרישה לאמצעי להגבלה של צריכת האנרגיה מהרשת כן/לא
IV.
פירוט תשובת מחלק שלילית לחיבור
פרטי העבודות הנדרשות ברשת והסיבות שבגינן לא ניתן להשלים את העבודות עד למועד המבוקש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הספק מותקן מרבי שניתן לחבר במיקום המבוקש (הספק מרבי אפשרי) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המועד המוקדם ביותר האפשרי לחיבור או לשילוב ההספק המבוקש ובלבד שלא יעלה על מועד ההפעלה המסחרית שנקבע בתנאי הזכאות לתעריף . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אומדן לא מחייב של השעות שבהן אפשר להזרים אנרגיה לרשת עד להשלמת הפעולות הנדרשות ברשת במשך התקופה שלגביה קיימת מגבלת הזרמת האנרגיה לרשת ___
המבקש רשאי לעדכן את הבקשה בהתאם לתיקונים שציין המחלק בטופס זה לפי סעיף (ט)(7) לאמת מידה 35כ2 לספר אמות המידה בכללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע״ח–2018 (להלן בנספח זה – הכללים) עד ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.
פירוט תשובת מחלק שלילית לתעריף
הנימוקים לאי־עמידה בתנאי הזכאות לתעריף . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המבקש רשאי לעדכן את הבקשה עד ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI.
התאמת ציוד
הציוד תואם את הדרישות המערכתיות שקבע מנהל המערכת כן/לא
במקרה של אי־התאמת הציוד: המבקש מחויב לעדכן את סוג הציוד בהתאם לדרישות המערכתיות עד ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII.
הגבלת אחריות
אומדן השעות, שנתן המחלק, שבהן אפשר להזרים אנרגיה לרשת, אינו מחייב את המחלק; במקרה של חריגה מאומדן השעות למבקש, במהלך התקופה שבה מיתקן פועל באופן חלקי לפי סעיף (ט)(7)(א1) לאמת מידה 35כ2 בספר אמות המידה בכללים, לא יהיו למבקש כל טענות או תביעות כלפי המחלק לפיצוי או לשיפוי בשל הוצאות שהוציא או בשל כל נזק אחר, לרבות טענות או תביעות לפי אמת מידה 37 לספר אמות המידה בכללים, לפי אמת מידה 48א לספר אמות המידה בכללים ולפי סעיף (א1) לאמת מידה 141 לספר אמות המידה בכללים.
[תיקון: 15.11.18, 23.12.19, 23.9.19, 25.11.20, 14.2.22, 3.7.22; תשע״ט־4, תש״ף־10, תש״ף־14, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״ב־21, תשפ״ג־10]
ביצוע חיבור או שילוב
(א)
תשלום
(1)
המחלק יצרף לתשובת מחלק חיובית הודעה לתשלום (להלן – התשלום הראשון) שתכלול תשלומים כמפורט להלן:
(א)
למבקש חיבור – תשלום מקדמה ממבקש החיבור בגובה 10% מתעריף החיבור התקף, לפי לוח תעריפים 4.3–1 בעד חיבור מיתקן במתח נמוך או לפי לוח תעריפים 4.2–1 בעד חיבור מיתקן במתח גבוה;
(ב)
למבקש שילוב – תשלום בעד אלה:
(1)
תשלום בעד התקנת מונה צריכה דו־כיווני לפי התעריף הקבוע בשורה 9 ללוח התעריפים 5.4–2;
(2)
היה המיתקן מיתקן ייצור משולב במתח נמוך במקום צרכנות המחובר בגודל חיבור של 125×3 אמפר ומעלה – תשלום נוסף בעבור התקנת ארון למערכת מנייה או בעבור רכישת ארון כאמור להתקנה עצמית, בהתאם לבחירת המבקש, לפי התעריף הקבוע בלוח 4.3–10;
(ג)
למבקש חיבור או שילוב של מיתקן ייצור במתח גבוה, הודעת התשלום תכלול בנוסף לדרישת התשלום כאמור בפסקה (ב)(1) גם דרישה לתשלום בעד אלה:
(1)
בעד מכלי מדידה – כקבוע בעלות רכישה הובלה והתקנה בחדר מיתוג צרכן בלוחות תעריפים 4.2–3 או 4.2–4, לפי העניין;
(2)
בעד התקנת מערכת תקשורת לשליטה ובקרה – תשלום לפי התעריף הקבוע בשורה 1 בלוח תעריפים 4.2–2;
(ד)
למבקש חיבור או שילוב של מיתקן במתח נמוך או גבוה, ההודעה לתשלום תכלול גם דרישה לתשלום בעד בדיקות סנכרון בהתאם לתעריף הקבוע בשורה 21, בשורה 22 או בשורה 23 ללוח תעריפים 4.3–1 או בשורה 18 בלוח 4.2–1, לפי העניין.
(2)
לא שילם המבקש את התשלום הראשון בתוך 14 ימי עבודה, תפקע תשובת המחלק החיובית.
(3)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות סעיף (ג) לאמת מידה 24 בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(ב)
תיאום טכני וקביעת לוח זמנים
לאחר ביצוע התשלום הראשון, יחלו המחלק והמבקש בתיאום טכני של עבודות החיבור או השילוב, לפי העניין, וקביעת לוח זמנים משוער להתקדמותן, בכפוף למועד שניתן בתשובת המחלק (בסימן זה – התיאום הטכני). התיאום הטכני יסוכם בכתב ויכלול, בין השאר, התייחסות לנושאים אלה:
(1)
כיוון החיבור;
(2)
מיקום המיתקן;
(3)
פירוט הציוד שיתקין המחלק במיתקן; לגבי מיתקן במתח גבוה, יפורט גם הציוד שיותקן בחדר המיתוג;
(4)
בניית מיתקן החשמל הפרטי האמור בסעיף (ט);
(5)
פירוט מדדי אמינות אספקה ברשת המוזנת מהמבקש, כמפורט להלן:
(א)
מדד דקות אי־אספקה בממוצע שנתי משוכלל ברשת המוזנת;
(ב)
מדד תדירות הפרעות ברשת המוזנת;
(ג)
מדד משך שיקום אספקה ברשת המוזנת;
(6)
פירוט מדדי איכות אספקת החשמל ברשת המוזנת מהמבקש, כמפורט להלן:
(א)
הפרעות חולפות ברשת המוזנת בשנה;
(ב)
מספר אירועי שקיעות במתח ברשת המוזנת בשנה, אם יש למחלק נתונים;
(ג)
ניתוח הרמוניות ברשת המוזנת, אם יש למחלק נתונים על פי מערכת ניטור איכות החשמל ברשת של מחלק;
(7)
פרטים חשמליים של סוג הציוד ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים רלוונטיים והתקנת מערכות מדידה ומנייה, כולל עלות;
(8)
תיאום לאופן ביצוע הפרדה פיזית וחשמלית לגבי מיתקן חדש שמבקש מעוניין להקים על גג מבנה קיים שבו כבר קיים מיתקן ייצור;
(9)
התקנת רשם הפרעות איכות חשמל בהתאם לדרישות המחלק;
(10)
אישורי רשויות, אישורים בעלים ומחזיקים במקרקעין או כל אישור אחר הנדרש לפי כל דין לצורך חיבור או שילוב המיתקן (להלן, באמת מידה זו – האישורים).
(ג)
מועד השלמת התיאום הטכני
מסמך התיאום הטכני יושלם, ככל הניתן, בתוך שלושים ימי עבודה מיום ביצוע התשלום הראשון כאמור בסעיף (א). לא הושלם התיאום בתוך התקופה האמורה, יפרט המחלק לרשות בכתב את הנימוקים לכך.
(ד)
עדכון המבקש לגבי התקדמות בהשגת האישורים
המחלק יודיע למבקש על מועד הגשת כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת כל אחד מהאישורים וכן ימסור למבקש, על פי דרישתו, את סטטוס קבלת האישור.
(ה)
תשלום ביניים המתבצע על ידי מבקש חיבור
(1)
לאחר השלמת התיאום הטכני, ימסור המחלק למבקש חיבור חשבון בסכום השווה להפרש שבין 70% מתעריף החיבור לבין סכום התשלום הראשון ששולם על ידי מבקש החיבור (להלן – תשלום ביניים), בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון. תשלום החשבון יהיה תנאי לביצוע עבודות החיבור.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), לבקשת מבקש החיבור, ימסור המחלק למבקש החיבור, לאחר השלמת התיאום הטכני, חשבון בסכום השווה להפרש שבין 100% מתעריף החיבור לבין סכום התשלום הראשון, בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון.
(3)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות סעיף (ג) לאמת מידה 24 בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.
(ו)
הסכם רכישה
(1)
המחלק יעביר למבקש בתוך 7 ימי עבודה ממועד סיום התיאום הטכני הסכם רכישת חשמל (להלן – הסכם רכישה).
(1א)
(בוטל).
(2)
(בוטל).
(3)
הסכם הרכישה וסיכום התיאום הטכני יכול שיהיו חלק מחוזה אחד עם המבקש שיימסר למבקש על ידי המחלק.
(ז)
שינויים בפרטי הבקשה
(1)
מבקש חיבור רשאי לבקש לערוך שינויים בפרטי החיבור לאחר סיום התיאום הטכני בכפוף להוראות אלה:
(א)
שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם תוספת העולה על 5% מההספק המותקן של המיתקן המבוקש יטופלו כבקשה נפרדת וחדשה; אין בטיפול בבקשה החדשה כאמור כדי לגרוע מתשובת המחלק החיובית ביחס לבקשה המקורית; אם התשובה לבקשה הנפרדת והחדשה תהיה חיובית, תפקע תשובת המחלק החיובית לבקשה המקורית;
(ב)
שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם הקטנת ההספק ב־50% או יותר מההספק המותקן המבוקש במועד הרישום יביאו לפקיעת תשובת המחלק החיובית;
(ג)
שינויים במסמכים ובנתונים שהגיש המבקש כתנאי סף לבדיקת הבקשה המפורטים בפיסקאות (ב), (ג) או (י) לסעיף (ה)(1) באמת מידה 35כ2, יביאו לפקיעת תשובת המחלק החיובית.
(2)
התבקש שינוי, העומד בתנאים האמורים בסעיף קטן (1), לאחר סיום התיאום הטכני ובטרם סיים המחלק את עבודות החיבור המבוקש, יחולו הוראות אלה:
(א)
היה השינוי המבוקש כרוך בגידול עלויות החיבור שהתבקש בבקשה הראשונית, יחויב המבקש בעלויות התכנון הנוספות או עלויות הביצוע הנוספות בהתאם ללוח תעריפים 4.4;
(ב)
היה השינוי המבוקש כרוך בהקטנת תעריף החיבור שהתבקש בראשונה, ישיב המחלק למבקש החיבור את סכום ההפרש הנגרם כתוצאה מהשינוי, בתוספת ריבית החשב הכללי, לאחר ניכוי עלויות התכנון החדש שנגרמו למחלק עקב השינוי האמור, בשיעור של 10% מתעריף החיבור החדש, בהתאם לקבוע בלוח תעריפים 4.4.
(ח)
ביטול הבקשה
(1)
הודיע מבקש חיבור למחלק כי אינו מעוניין בחיבור המיתקן, בכל עת שהיא לאחר שביצע את התשלום הראשון ובטרם ביצע את תשלום הביניים, מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות שאינן בשליטתו, תפקע תשובת המחלק החיובית והתשלום הראשון, למעט התשלום בעד מכלי המדידה, בעד מערכת התקשורת לשליטה ובקרה ובעד סנכרון המיתקן, לא יוחזר למבקש.
(2)
לא שילם מבקש החיבור את תשלום הביניים האמור בסעיף (ה) בתוך שלושים ימי עבודה מהמועד שבו שלח המחלק למבקש החיבור את הדרישה לתשלום, תפקע תשובת המחלק החיובית וסכום התשלום הראשון, למעט התשלום בעד מכלי המדידה, בעד מערכת התקשורת לשליטה ובקרה ובעד סנכרון המיתקן, לא יוחזר למבקש החיבור.
(3)
הודיע מבקש החיבור כי אין בכוונתו להמשיך בהליך החיבור מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות שאינן בשליטתו, בכל עת שהיא לאחר ששילם את תשלום הביניים כאמור בסעיף (ה) ובטרם שלח לו המחלק חשבון לתשלום בהתאם לסעיף (יא), תפקע תשובת המחלק החיובית וסכום תשלום הביניים בניכוי עלויות הביצוע שנגרמו למחלק עד מועד ההודעה על פי חשבון שיפיק לו המחלק בהתאם ללוח תעריפים 4.4 יוחזר למבקש.
(4)
הודיע מבקש שילוב כי אין בכוונתו להמשיך בהליך השילוב מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות שאינן בשליטתו, בכל עת שהיא לאחר ששילם את התשלום הראשון ובטרם סיים המחלק את עבודות השילוב, תפקע תשובת המחלק החיובית והמחלק ישיב למבקש את התשלומים ששולמו לפי סעיף (א), אלא אם כן הותקן הציוד אצל המבקש.
(5)
הודיע המבקש כי אינו מעוניין בחיבור לאחר שהמחלק שלח לו חשבון לתשלום בהתאם לסעיף (יא), תפקע תשובת המחלק החיובית, המבקש לא יקבל החזר כספי והוא יחויב בתשלום כקבוע בסעיף (יא).
(ט)
העמדת מיתקן חשמל פרטי לרשות המחלק
(1)
המבקש להתחבר או לשלב מיתקן ברשת מתח גבוה יבנה ויעמיד לרשות המחלק, על חשבון המבקש, לצורך החיבור או השילוב, חדר הכולל נקודת חיבור במתח גבוה ותכנית למיקום רכיבי הרשת, בהתאם לתיאום הטכני ולחובותיו על פי כל דין (בסימן זה – מיתקן חשמל פרטי).
(2)
המבקש יציב את מיתקן החשמל הפרטי במרחק שלא יעלה על 15 מטרים מגבול השטח הפרטי מכיוון הרשת המזינה. אם נקודת היציאה לחיבור מהרשת נמצאת בתחומי השטח הפרטי, יציב המבקש את מיתקן החשמל הפרטי במקום הקרוב ביותר האפשרי לנקודת החיבור או 15 מטרים מגבול השטח הפרטי הקרוב לרשת המזינה, הקרוב מבין שניהם. חרג המבקש מהאמור, יישא בעלות עבודות התשתית הנוספות כקבוע בלוח תעריפים 4.4.
(3)
בכפוף למילוי חובותיו על פי כל דין, יעמיד המבקש לרשות המחלק את מיתקן החשמל הפרטי להמשך ביצוע עבודות החיבור או השילוב עד להשלמתן.
(י)
התקנת מנייה
במקרה של בקשה לשילוב מיתקן, המחלק יתקין מונים אצל המבקש כמפורט להלן:
(1)
מונה צריכה דו־כיווני, אשר ימנה במקביל את כמות החשמל הנצרכת מהרשת ואת כמות החשמל המועברת לרשת, יותקן בנקודת החיבור של המיתקן של המבקש לרשת החשמל, בנקודה שבה מותקן מונה הצריכה הקיים של מבקש השילוב ובמקומו;
(2)
מונה ייצור, אשר ימנה את כמות החשמל המיוצרת במיתקן, יותקן ביציאת הממיר בצד ה־AC או בהדקי הגנרטור של המבקש, בנקודה הקרובה ככל הניתן לנקודה שבה מותקן מונה הצריכה, אשר תאפשר למחלק גישה סבירה לקרוא, לתפעל ולתחזק את המונה; בעבור שירותי מנייה כאמור ישלם הצרכן תשלום קבוע לצרכן בעל מיתקן על פי לוח 5.4–1;
(3)
לבקשת צרכן יתקין המחלק, במקום מונה כאמור בסעיף קטן (2), מונה ייצור רציף המאפשר קריאה מרחוק; ביקש צרכן התקנת מונה לפי סעיף קטן זה, יחולו לגבי המונה שיותקן לפי בקשה כאמור הוראות אמת מידה 63;
(4)
על אף האמור בפסקה (2), לבקשת צרכן המשלב מיתקן פוטו–וולטאי בהספק מותקן שאינו עולה על 15 קילו וואט ואשר בחצרו לא מותקנים מיתקני ייצור חשמל נוספים, ישלב המחלק את המיתקן בלא מונה הייצור.
(יא)
תשלומים לאחר סיום עבודות החיבור
(1)
סיים המחלק את ביצוע עבודות החיבור, ימסור למבקש חשבון על יתרת עלות החיבור, בשיעור של 30% מהעלות, בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון, אלא אם כן שילם מבקש החיבור את מלוא עלות החיבור כאמור בסעיף (ה)(2).
(2)
על החשבון יחולו הוראות סעיף (ב1) לאמת מידה 24, בעניין חשבון שירותי רשת.
[תיקון: 15.11.18, 23.9.19, 23.9.19, 23.12.19, 1.3.20, 11.8.21, 8.2.22, 19.3.23, 26.3.23; תשע״ט־4, תש״ף־10, תש״ף־14, תש״ף־15, תש״ף־18, תשפ״א, תשפ״א־23, תשפ״א־29, תשפ״ב־6, תשפ״ג־13, תשפ״ג־15, תשפ״ג־18]
התקנת מערכות תקשורת ואמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה, קבלת היתר הפעלה ותהליך הסנכרון
(א)
התקנת מערכות תקשורת למיתקן במתח גבוה
(1)
מחלק יתקין בעבור מבקש המקים מיתקן במתח גבוה, על חשבונו של המבקש, מערכת תקשורת לשליטה ובקרה של מחלק דומיננטי על המיתקן, ובכלל זה ארון פיקוד.
(2)
המחלק יגבה מהמבקש תשלום שנתי בעבור תפעול המערכת ותחזוקתה, כקבוע בשורה 2 בלוח תעריפים 4.2–2.
(ב)
התקנת אמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה
(1)
אם כללה תשובת המחלק הגבלה על הספק ההזרמה לרשת או הגבלה על הספק הצריכה מהרשת לפי סעיף (ט)(3)(ב) או (ט)(3)(ג) באמת מידה 35כ2, יתקין המבקש בנקודת החיבור לרשת אמצעי להגבלת הזרמת האנרגיה.
(2)
המחלק יכוונן את האמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה או את האמצעי להגבלת הספק הצריכה מהרשת, לפי תשובת המחלק, לפי העניין.
(ג)
בדיקת מיתקן לצורך קבלת היתר הפעלה
(1)
לצורך קבלת היתר הפעלה המבקש רשאי לבדוק את המיתקן על ידי בעל רישיון חשמל מתאים לזרם הנומינלי של המיתקן לפי חוק החשמל.
(2)
המבקש רשאי לפנות למחלק לצורך בדיקת המיתקן לפי סעיף (1). המחלק יגבה תשלום בעבור הבדיקה לפי העלות הקבועה בשורות 15 עד 17 ללוח תעריפים 4.3–1 למיתקן במתח נמוך ולפי העלות הקבועה בשורה 16 ללוח תעריפים 4.2–1 למיתקן במתח גבוה, ויבצע את הבדיקה בתוך 21 ימי עבודה ממועד התשלום. בדק המחלק כמה מיתקנים המשולבים לרשת באותה נקודת חיבור, יזכה המחלק את המבקש בעלות הקבועה בשורה 24 ללוח 4.3–1.
(3)
בעבור בדיקה חוזרת יגבה המחלק את העלות הקבועה בשורות 18 עד 20 ללוח תעריפים 4.3–1 או לפי העלות הקבועה בשורה 17 ללוח תעריפים 4.2–1, לפי העניין.
(4)
בוצעה בדיקת מיתקן לצורך קבלת היתר הפעלה שלא על ידי המחלק, ישלם המבקש תעריף בעבור בדיקת לוחות מ״ג ושנאים בהתאם לקבוע בלוח תעריפים 4.2–1.
(5)
לאחר ביצוע הבדיקה יחתים המחלק את המבקש בעניין משך זמן בדיקת המיתקן על גבי הטופס המצורף כנספח א׳ לסימן זה [צ״ל: לאמת מידה זו].
(ד)
תנאים לסנכרון
(1)
מחלק יסנכרן מיתקן אם המבקש השלים את העבודות שהיה עליו לבצע בהתאם לתיאום הטכני, והגיש למחלק, לפחות 21 ימי עבודה לפני מועד ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, את המסמכים והנתונים המפורטים להלן:
(א)
תצהיר חתום על ידי המבקש כי העבודות שסוכם כי יבוצעו על ידי המבקש במסגרת התיאום הטכני, בוצעו בהתאם לתיאום הטכני ולתנאי היתר ההפעלה;
(ב)
הסכם רכישה חתום על ידי המבקש; אם הודיע המבקש כי היצרן יהיה צד להסכם, בהתאם לאמור בסעיף (ו)(2) לאמת מידה 35כ3 – הסכם חתום על ידי המבקש והיצרן;
(ג)
פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם ה־PPA;
(ד)
מסמכים כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מבקש שבתנאי הזכאות לתעריף שלו נקבע שהוא זכאי להאריך את המועד לסנכרון בכפוף להעמדת בטוחה כאמור באמת מידה 35כ2(יא) – אישור להספקת חשמל לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ״א–1981, מאת הרשות המאשרת בעבור מיתקן הייצור; היה המיתקן פטור מהיתר בנייה – יגיש המבקש במקום המסמך האמור ברישה, העתק מטופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר שניתן לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע״ד–2014;
(2)
מבקש אחר – התחייבות המבקש להמצאת המסמכים האמורים בפסקת משנה (1) עד למועד הקבוע בסעיף (ה)(1א) הכוללת את פרטי המבקש, פרטי הבקשה, והודעה שלפיה אם המבקש לא ימציא את המסמכים במועד האמור, תפקע תשובת המחלק;
(ה)
(נמחקה);
(ו)
(נמחקה);
(ז)
למבקש חיבור לחוות רוח כהגדרתה באמת מידה 190 – מנהל המערכת נתן את אישורו לקבלת התעריף הקבוע בסעיף (א2) לאמת מידה 192.
(2)
המחלק יבדוק את המסמכים וייתן למבקש מסמך המאשר עמידה בתנאים לסנכרון בתוך 3 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן (1).
(3)
חלף המועד המחייב המרבי לסנכרון, ואם בתנאים לזכאות לתעריף הנוגעים להליך התחרותי נקבעה הסדרה להאריך את המועד המחייב המרבי לסנכרון והוגשה הודעה על הארכת המועד המחייב המרבי לסנכרון לפי אותה הסדרה – חלף המועד המחייב המרבי לסנכרון המעודכן ולא עמד המבקש בתנאים המפורטים בסעיף קטן (1) מכל סיבה שהיא, תפקע תשובת המחלק החיובית.
(ה)
ביצוע הסנכרון
(1)
המחלק יפנה למבקש בתוך 14 ימי עבודה מיום מתן אישור על עמידה בתנאים האמורים בסעיף (ד)(2) לצורך קביעת מועד לבדיקת סנכרון; מועד בדיקת הסנכרון לא יהיה מאוחר ממועד ההתחייבות לחיבור.
(1א)
המחלק יבצע בדיקת סנכרון למיתקן רק אם המבקש הגיש למחלק לפחות 7 ימים לפני מועד בדיקת הסנכרון את המסמכים שלהלן:
(א)
היתר הפעלה שנתן המנהל למיתקן או הצהרה על עמידה בתנאי היתר סוג למיתקן המצורפים בנספח ג׳; המבקש יבצע את ההצהרה על עמידה בתנאים כאמור על ידי הגשת כל אלה:
(1)
הצהרה של בעל רישיון חשמלאי, המתאים לגודל המיתקן, ולפיה המיתקן הותקן בהתאם לתנאי היתר הסוג, הערוך בנוסח המצורף בתוספת הראשונה לנספח ג׳;
(2)
הגשת טופס בדיקה חתום על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק, כאמור בתקנה 7 לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ״ה–1985,

המתאים לגודל המיתקן, הערוך בהתאם לנוסח המצורף בתוספת השנייה לנספח ג׳, ולפיו המיתקן נבדק ונמצא כי הוא תקין ומאושר לסנכרון ולחיבור לרשת החשמל; לעניין זה, ”היתר סוג“ – היתר הפעלה לגבי סוג מסוים של מיתקנים חשמליים העומדים בתנאים של נספח ג׳;

(ב)
אישור להספקת חשמל לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ״א–1981, מאת הרשות המאשרת בעבור מיתקן הייצור; היה המיתקן פטור מהיתר בנייה – יגיש במקום המסמך האמור ברישה, העתק מטופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר שניתן לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
(2)
המחלק יבצע סנכרון ובדיקות של הציוד בהתאם לקבוע בהסכם ה־PPA ובהתאם לדרישות המערכתיות לציוד שיפורסמו על ידי מנהל המערכת.
(3)
מצא המחלק כי אפשר לסנכרן את המיתקן לרשת החשמל של המחלק, יתקין המחלק את המונה כמפורט בסעיף (י) לאמת מידה 35כ3, ואם הבקשה היא בקשה לסנכרון מיתקן במסלול מהיר לפי סעיף (יב) לאמת מידה 35כ3 [צ״ל: סעיף (יב) לאמת מידה 35כ2]כמפורט בסעיף (י)(1) לאמת מידה 35כ3, ויאפשר הזרמת חשמל לרשת.
(4)
מצא המחלק שהמיתקן אינו ראוי לסנכרון לרשת החשמל, יתאם המחלק, לבקשת המבקש, מועד נוסף לביצוע סנכרון עד אשר יימצא המיתקן ראוי לסנכרון, ובעד כל ניסיון סנכרון נוסף ישלם מבקש החיבור, בנפרד, את העלות הקבועה בשורות 18 עד 20 ללוח תעריפים 4.3–1 או לפי העלות הקבועה בשורה 17 ללוח תעריפים 4.2–1, לפי העניין.
(ו)
בדיקות קבלה
המחלק יערוך בדיקות קבלה למיתקן בטכנולוגיה מסוימת כתנאי להפעלה מסחרית, אם נקבעה באמות המידה החובה לבצע בדיקות כאמור לטכנולוגיה זו.
(ו1)
דרישות ביטחון
כתנאי להפעלה מסחרית של מיתקן במתח גבוה, ידרוש המחלק מהמבקש אישור מקב״ט משרד האנרגיה על עמידה בדרישות ביטחון שהורה עליהן הקב״ט לגבי אותו מיתקן, ואשר מסר אותן קודם לכן למבקש.
(ז)
מועד חיבור או שילוב המיתקן
(1)
מחלק ייתן אישור בכתב להפעלה מסחרית למיתקן במועד שבו הושלמו הליך הסנכרון וביצוע בדיקות הקבלה, ככל שנדרשו.
(2)
חרג המחלק, מכל סיבה שהיא, ממועד ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, ימשיך המחלק בביצוע החיבור או השילוב, לפי העניין, וישלם למבקש תעריף כלהלן:
(א)
במקרה של חיבור מיתקן, תעריף כקבוע בשורה 6 או 12 ללוח 12.1–1, בהתאם למתח החיבור;
(ב)
במקרה של שילוב מיתקן, תעריף כקבוע בשורה 5 או 11 ללוח 12.1–1, בהתאם למתח החיבור.
(3)
על אף האמור בסעיף קטן (2), המחלק לא ישלם למבקש את התעריף הקבוע באותו סעיף קטן בשל חריגה ממועד ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, אם המבקש לא הגיש את המסמכים והנתונים במועד הקבוע בסעיף (ד).
(4)
המחלק לא ישלם למבקש כל פיצוי נוסף מכל סוג, לרבות בשל הוצאות שהוציא, אובדן רווחים וכל נזק עקיף, מעבר לתעריף הקבוע בסעיף קטן (2).
[תיקון: תש״ף־14]

נספח א׳ לאמת מידה 35כ4 – טופס להחתמת מבקש החיבור על משך זמן בדיקת מיתקן לצורך קבלת היתר הפעלה למיתקן ייצור

בדיקה ראשונה
בדיקה חוזרת
שם החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טכנולוגיית המיתקן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מיקום המיתקן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גודל המיתקן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גודל החיבור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך ביצוע הבדיקה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר בודקים מטעם חברת החשמל שביצעו את הבדיקה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
משך זמן ביצוע הבדיקה לבודק (HH:MM): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תש״ף־14, תש״ף־15]

נספח ב׳ לאמת מידה 35כ4(בוטל)

[תיקון: תשפ״א, תשפ״א־3]

נספח ג׳ לאמת מידה 35כ4 – תנאים להיתר סוג למיתקנים פוטו־וולטאיים במתח נמוך

[תיקון: 15.11.18, 23.12.19, 25.11.20; תשע״ט־4, תש״ף־10, תשפ״א־6]
בדיקות, תחזוקה וכיול מחודש של המיתקן
(א)
תפעול ותחזוקה
(1)
המחלק יתפעל ויתחזק את מערכות המנייה והתקשורת ומערכות ההגנה שהתקין.
(2)
מיתקן חשמל פרטי ובכלל זה, מערכות הגנה, מגבילי הספק ומערכות לוויסות מקדם הספק, יהיה באחריות המבקש והוא שיהיה אחראי לתפעולו ולתחזוקתו, בהתאם להוראות כל דין.
(ב)
בדיקה וכיול מחדש של אמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה
(1)
המחלק ינתק מבקש שילוב שלא ימציא לו אחת ל־5 שנים אישור לתקינות ודיוק האמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה או האמצעי להגבלת צריכה, לפי העניין, על ידי חשמלאי מורשה, עד לקבלת האישור.
(2)
המחלק יערוך בדיקה תקופתית לאמצעי להזרמת אנרגיה או לאמצעי להגבלת הצריכה, לפי העניין, כדי לוודא את תקינות ודיוק האמצעי, בהתאם להוראות כל דין.
(3)
מבקש שילוב שהתקין אמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה רשאי לפנות למחלק בבקשה להגדלת הספק ההזרמה לרשת של מיתקן קיים; כתנאי לטיפול בבקשה, יגבה המחלק ממבקש שהקים מיתקן במתח נמוך את התשלום הקבוע בשורה 14 ללוח תעריפים 4.3–1; וממבקש שהקים מיתקן במתח גבוה את התעריף הקבוע בשורה 15 ללוח תעריפים 4.2–1. המחלק ישיב למבקש בתוך 30 ימי עבודה מיום התשלום.
(4)
ניתנה למבקש תשובת מחלק חיובית לבקשה להגדלת הספק ההזרמה, יבצע המחלק כיול מחדש של האמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה בהתאם להספק ההזרמה לרשת שאושר לצרכן.
(ג)
ביצוע שינויים במיתקן
מצא המחלק כי בוצע שינוי במיתקן או שינוי שיש בו כדי להעלות את תפוקת המיתקן, לרבות בקונפיגורציה של המיתקן, במקדם ההספק ובהגנות המותקנות בו, ובמיתקן פוטו–וולטאי – גם בהספק המודולים, בלא אישור שנתן המחלק בהתאם לתנאים לזכאות לתעריף המבוקש, תחדל חובת תשלום התעריף של המחלק.
(ד)
חידוש היתר ההפעלה
(1)
בתוך 60 ימי עבודה ממועד תום תוקפו של היתר ההפעלה שניתן למיתקן, יגיש בעל המיתקן למחלק היתר הפעלה מעודכן למיתקן.
(2)
אם לא הגיש בעל המיתקן היתר הפעלה מעודכן, יתלה המחלק את תשלום התעריף בעבור החשמל עד למועד קבלת היתר ההפעלה המעודכן.
[תיקון: 15.11.18; תשע״ט־4]
ניהול נתונים וחובות דיווח
(אמת מידה זו לא תחול על חיבור או שילוב מיתקן לפי סימן י׳ לפרק ח׳ וכן לא תחול על בקשות לחיבור או שילוב מיתקן שהוגשו לפני יום 6.6.2019).
(א)
ניהול נתונים וחובת דיווח
(1)
המחלק הדומיננטי ינהל את הקצאת הכמויות שקבעה הרשות בהתאם להספק הרשום המצטבר כאמור בסעיף (ג) באמת מידה 35כ2.
(2)
המחלק הדומיננטי יעדכן באתר האינטרנט שלו, ביחס לכל תעריף שקבעה הרשות למיתקנים ברשת החלוקה, אחת ליום, את הנתונים האלה:
(א)
הכמות שהקצתה הרשות לתעריף;
(ב)
ההספק הרשום המצטבר;
(ג)
ההספק הרשום המצטבר שבעבורו ניתנו תשובות מחלק;
(ד)
ההספק הרשום המצטבר שהגיע להפעלה מסחרית.
[תיקון: 18.5.20; תש״ף־26]
הארכת מועדי ביניים בשל משבר הקורונה
(א)
הארכת מועדי ביניים
(1)
מבקש חיבור או שילוב של מיתקן רשאי לפנות עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020) למחלק בבקשה להאריך תקופה אחת או יותר מהתקופות הנקובות בסימן זה.
(2)
בבקשה להארכה כאמור יציין מבקש החיבור או השילוב את משך ההארכה המבוקש, וכן יציין האם הוארכו לו כבר תקופות בהתאם לאמת מידה זו ומהו סך הזמן של התקופות שהוארכו לו לפי אמת מידה זו טרם הגשת הבקשה.
(3)
המחלק ייענה לבקשת הארכה כאמור ככל שסך ימי ההארכה שיינתנו למבקש או למחבר לפי אמת מידה זו, לאחר אישור הבקשה, לא יעלה על 90 ימים.

סימן ד׳: חיבור למתח עליון ולמתח על

[תיקון: 4.12.12, 21.11.18, 6.3.19, 25.11.20, 14.3.22; תשע״ט־9, תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״ד־2]
גודל חיבור למתח עליון ומתח על
הגדרות
באמת מידה זו –
”בדיקות חובה באמצעות בעל רישיון הולכה“ – בדיקות קבלה למיתקן חשמל פרטי שעל מבקש החיבור לבצע באמצעות בעל רישיון הולכה;
”בדיקות חובה באמצעות מי שהורשה לפי דין“ – בדיקות קבלה למיתקן חשמל פרטי שמבקש החיבור חייב לבצען באמצעות מי שהורשה לכך על פי דין;
”חצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה“ – חלק ממסדר מתח עליון של מיתקן ייצור הכולל את הציוד, החומרים והנכסים המשמשים או שנועדו לשמש לחיבור מיתקן הייצור או מיתקן הצריכה לרשת החשמל, לאחר שעבר לאחריות תחזוקתית, תפעולית ובטיחותית של בעל רישיון הולכה עם השלמת בדיקות הקבלה;
”חצר מיתוג באחריות מבקש החיבור“ – חלק ממסדר מתח עליון של מיתקן ייצור הכולל את הציוד, החומרים והנכסים המשמשים או שנועדו לשמש לחיבור מיתקן הייצור או מיתקן הצריכה לרשת החשמל, ושהוא באחריות מבקש החיבור;
”חצר ייצור מבקש החיבור“ – חצר שבה נמצא מיתקן הייצור של מבקש החיבור.
(א)
גודל חיבור
(1)
חיבור חדש לרשת חשמל בגודל חיבור הגדול מ־8 מו״א ואינו גדול מ־250 מו״א יהיה לרשת מתח עליון 161 קילוולט. על אף האמור, בהתחשב בהיתכנות סטטוטורית ובשיקולי עלות–תועלת הנדרשים למימוש החיבור, כפי שיוחלט על ידי מנהל המערכת, יבצע בעל רישיון חלוקה חיבור לרשת מתח גבוה בגודל חיבור העולה על 8 מו״א, ובלבד שגודל החיבור הסופי של מבקש החיבור ברשת המתח הגבוה, לא יעלה על 16 מו״א.
(2)
חיבור חדש לרשת חשמל בגודל חיבור הגדול מ־250 מו״א ואינו גדול מ־400 מו״א יהיה לרשת מתח עליון 161 קילוולט. על אף האמור, בהתחשב בהיתכנות סטטוטורית ובשיקולי עלות–תועלת הנדרשים למימוש החיבור ובאישור ראש אגף הנדסה ברשות, ינחה מנהל המערכת את בעל רישיון ההולכה לבצע חיבור לרשת מתח על.
(3)
חיבור חדש לרשת חשמל בגודל חיבור הגדול מ־400 מו״א יהיה לרשת מתח על. על אף האמור, במקרים חריגים במיוחד, ובהתחשב בהיתכנות סטטוטורית ובשיקולי עלות–תועלת הנדרשים למימוש החיבור, ובאישור ראש אגף הנדסה ברשות, ינחה מנהל המערכת את בעל רישיון הולכה לבצע חיבור לרשת מתח עליון.
(4)
גודל החיבור של יצרן, לרבות יצרן הנמצא בחצר צרכן, לא יהיה קטן מההספק המותקן של מיתקן הייצור או מחיבור הצרכן, לפי הגדול מביניהם.
(5)
על אף האמור בסעיף קטן (4) –
(א)
בעבור ייצור באגירה שאובה, גודל החיבור לא יקטן מהספק החשמל של מנועי היחידות בזמן שאיבה;
(ב)
גודל החיבור של חוות רוח כהגדרתה באמת מידה 190 יהיה קטן או שווה להספק המותקן המחובר לאותה נקודת חיבור.
(6)
הגדלה והקטנה של גודל חיבור יבוצעו בהתייחס לאמור בסעיפים קטנים (1) עד (5).
(7)
על אף האמור בסעיף זה, אם חיבור למתח עליון כרוך בהטמנתו של קו הזנה במתח עליון, בעל רישיון חלוקה יחבר יצרן או צרכן, במקום זאת, בכמה חיבורים למתח גבוה, אלא אם כן ביקש היצרן או הצרכן ממנהל המערכת לחברו לרשת מתח עליון; בעל רישיון חלוקה יבצע חיבור בכמה חיבורים למתח גבוה לפי סעיף זה רק אם מנהל המערכת קבע כי קיימת היתכנות טכנית לכך.
(8)
חובר צרכן או יצרן בכמה חיבורים למתח גבוה במקום בחיבור אחד למתח עליון לפי הוראות סעיף קטן (7), יחולו על חיבורים אלה אמות המידה שבסימן ב׳ (חיבורים לרשת) או בסימן ג׳ (חיבור או שילוב מיתקן ייצור לרשת החלוקה) לפרק ג׳ לספר אמות המידה, לפי העניין, וכן תעריפי הרשת הרלוונטיים למקטע זה.
(ב)
סכימת חיבור
(1)
סכימת החיבור לכל חיבור חדש לרשת מתח עליון ורשת מתח על או שינוי חיבור כאמור, תהיה במתכונת של כניסה אחת ויציאה אחת לפחות. מספר הכניסות והיציאות ייקבע לפי יכולת העברת ההספק בקווים לצורך קליטת האנרגיה והוצאתה, ולאמינות האספקה הנדרשת.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), ובכפוף לאפשרות הטכנית לביצוע עבודת החיבור ובהתחשב בהבדלים ברמת האמינות של סוגי החיבורים השונים, צרכן המבקש חיבור חדש לרשת המתח העליון רשאי לבחור את סכימת החיבור, ובלבד שגודל החיבור המבוקש לא יעלה על 50 מגהוולט אמפר ושמרחק ההסתעפות מרשת קיימת לא יעלה על 10 ק״מ.
(3)
יצרן, לרבות יצרן הנמצא בחצר צרכן המחובר בחיבור מסוג T, אשר מבקש לשנות את גודל החיבור של המיתקן, ישנה את סכימת החיבור למתכונת האמורה בסעיף קטן (1) כתנאי לביצוע השינוי המבוקש.
(4)
החיבור יתבצע על ידי בעל רישיון הולכה בהתאם למפרטים הטכניים והבטיחותיים כדין.
(5)
מבקש החיבור יקים לצורך החיבור תחנת משנה או ירחיב תחנת משנה המחוברת לרשת המחברת בין מיתקנו לבין רשת המתח העליון, בכפוף לאישור מנהל המערכת שניתן לעשות כן, ובהתאם להוראות שקבע מנהל המערכת בסקר החיבור ובהסכם התיאום הטכני, לעניין חיבור תחנת המשנה ולעניין החצר העוברת לאחריות תפעולית ותחזוקתית של בעל רישיון הולכה לפי סעיף קטן זה; נוסף על האמור, יעמיד לרשות בעל רישיון הולכה, ללא תמורה, חצר שתכלול את הציוד בתחנת המשנה, אשר תהווה חלק ממערכת ההולכה. חצר זו תהיה באחריות, בתפעול ובתחזוקה של בעל רישיון ההולכה.
[תיקון: 4.12.12, 21.11.18, 17.6.20, 25.11.20; תשע״ט־9, תשפ״א־6, תשפ״ב־17]
תשלומים בעבור חיבור למתח עליון וחיבור למתח על
(א)
תשלום בעבור חיבור ראשון
(1)
תשלום בעבור חיבור ראשון למתח עליון או למתח על ברשת ההולכה יהיה כקבוע בשורות 1 או 2 בלוח תעריפים 4.1–1, לפי העניין.
(2)
צרכן או יצרן המבקש חיבור למתח עליון לפי סעיף (א)(7) לאמת מידה 35כא בספר אמות המידה ישלם נוסף על כך את ההפרש בין העלות של הטמנת הקו במתח עליון הקבועה בבסיס תעריף הרשת החלטת רשות מס׳ 3 (1225) ”בסיס תעריף למקטע הרשת לשנים 2018 עד 2022“ מישיבה מס׳ 534, מיום 8.1.2018, המפורסמת באתר הרשות (להלן – בסיס תעריף רשת), בשורה 10, לטבלה 1, שבנספח א׳ ”הקמת קו מתח עליון 161 ק״ו מוטמן“ ובין העלות הנורמטיבית של הקמת הקווים החלופיים ברשת מתח גבוה בהתאם לתעריפים הנורמטיביים שקבעה הרשות בבסיס תעריף הרשת בשורות 21 עד 23 לטבלה 1, שבנספח א׳ ”עלות ק״מ קו מ״ג מוטמן“, ”עלות ק״מ קו מ״ג עילי חד־מעגלי“, ”עלות ק״מ קו מ״ג עילי דו־מעגלי“ בהתאמה ולפי העניין; טבלה 1 שבנספח א׳ לבסיס תעריף הרשת מפורטת בנספח לאמת מידה זו.
(ב)
תשלום בעבור הגדלת חיבור והקטנת חיבור שאינה כרוכה במעבר בין מתחים
(1)
מבקש חיבור המבקש להגדיל חיבור קיים במתח עליון או במתח על, והגדלת החיבור אינה כרוכה במעבר בין מתחים, יחויב בתשלום בעבור הגדלת חיבור כקבוע בשורה 3 או שורה 4 בלוח תעריפים 4.1–1, לפי העניין.
(2)
מבקש חיבור המבקש להקטין חיבור קיים במתח עליון או במתח על וההקטנה אינה כרוכה במעבר מרמת מתח אחת לרמת מתח אחרת, יחויב בתשלומים בהתאם ללוח תעריפים לעבודות על חשבון אחרים למתח עליון, בניכוי הערך השאריתי של הציוד שהוסר.
(ג)
תשלום בעבור הגדלת חיבור והקטנת חיבור הכרוכה במעבר בין מתחים
(1)
אם מבקש החיבור מבקש הגדלת חיבור מרשת מתח נמוך או מרשת מתח גבוה לרשת ההולכה, יראו כל גודל חיבור מבוקש כחיבור חדש, והוא יחויב בתשלום כקבוע בשורות 3 או 4 בלוח תעריפים 4.1–1, לפי מתח החיבור.
(2)
אם מבקש החיבור מבקש להגדיל או להקטין חיבור קיים במתח עליון והשינוי כרוך במעבר בין מתחים ממתח עליון למתח על או להיפך, הוא יחויב בתשלומים לכל גודל חיבור מבוקש, כקבוע בשורות 3 או 4 בלוח תעריפים 4.1–1, לפי מתח החיבור. בנוסף יחויב מבקש החיבור בתשלום בשל הערך השאריתי של קו החיבור לרשת ההולכה שהותקן לצורך החיבור המקורי. כל הגדלת חיבור מרשת מתח עליון למתח על או הקטנת חיבור ממתח על למתח עליון, בכל גודל חיבור, תיחשב כחיבור חדש.
(3)
מנהל המערכת לא ישמור מקום ברשת הולכה לצרכן המחובר למתח עליון בהתאם לגודל החיבור שלו, אם ההספק המרבי שהצרכן ניצל במשך שנתיים רצופות היה קטן מ־6 מו״א, אלא לגודל חיבור של 6 מו״א בלבד. עברו יותר מ־25 שנים מביצוע החיבור, יהיה רשאי ראש אגף הנדסה ברשות, לאחר שבחן את מכלול העלויות, לאשר למנהל המערכת, לפי בקשתו, העברה של הצרכן לחיבור במתח גבוה ללא תשלום מצד הצרכן, ותחנת המשנה תועבר לאחריות בעל רישיון ההולכה.
(ד)
תשלום בעבור בדיקות קבלה לתחנת משנה ובדיקות לפני מתן מתח
בעל רישיון ההולכה יחייב את מבקש החיבור בתשלום בעבור בדיקות קבלה ובתשלום בעבור בדיקות לפני מתן מתח למיתקן מתח עליון או למיתקן מתח על, כקבוע בלוח תעריפים 4.1–2 ”בדיקות חובה לתחנת משנה, שמבקש החיבור חייב לבצען באמצעות בעל רישיון הולכה“.
(ה)
חישוב על פי התעריף התקף
כל התשלומים באמת מידה זו יחושבו על פי התעריף התקף ביום הפקת החשבון.
[תיקון: תש״ף, תשפ״ב־17]

נספח לאמת מידה 35כב – העלויות שנקבעו בטבלה 1 שבנספח א׳ לבסיס תעריף רשת שכותרתה: ”עלות עבודות תשתית רשת“

מס״דרשתתחוםעבודת תשתית רשת (עת״ר)מלש״חיחידה
1הולכהקווי 400הקמת קו מתח עליון 400 ק״ו – חד־מעגליבקרת עלויותק״מ
2הולכהקווי 400הקמת קו מתח עליון 400 ק״ו – דו־מעגליק״מ
3הולכהקווי 400UPRATINGק״מ
4הולכהקווי 400תחנות מיתוג MVA
5הולכהקווי 161הקמת קו מתח עליון 161 ק״ו – חד־מעגלי2.06ק״מ
6הולכהקווי 161הקמת קו מתח עליון 161 ק״ו – דו־מעגלי3.5ק״מ
7הולכהקווי 161UPRATING קו 161 ק״ו דו־מעגלי2.8ק״מ
8הולכהקווי 161העתקת קו 161 ק״ו דו־מעגלי3.33ק״מ
9הולכהקווי 161החלפת תיילים 161 ק״ו דו־מעגלי2.3ק״מ
10הולכהקווי 161הקמת קו מתח עליון 161 ק״ו מוטמן14.72ק״מ
11הולכהתחמ״שתחנת משנה סגורהבקרת עלויותלתחמ״ש
12הולכהתחמ״שתחנת משנה פתוחה (בלא קרקע)55לתחמ״ש
13הולכהתחמ״שהוספת שנאי 45 MVA כולל מפסקים16.2לשנאי
14הולכהתחמ״שסעיף קרקע A – כפרי מרוחק0.15דונם
15הולכהתחמ״שסעיף קרקע B כפרי מרכז (בין חדרה לגדרה)0.3דונם
16הולכהתחמ״שסעיף קרקע C אזור עירוני0.75דונם
17הולכהתחמ״שסעיף קרקע D מטרופולין1.5דונם
18הולכהניטוריחידת קצה לניטור איכות חשמל ברשת הארצית0.02ליחידה
19הולכהסוללות קבליםמתח עליוןבקרת עלויות 
20חלוקהסוללות קבליםמתח גבוה0.06MVAR
21חלוקהפיתוחעלות ק״מ קו מ״ג מוטמן0.7ק״מ
22חלוקהפיתוחעלות ק״מ קו מ״ג עילי חד־מעגלי0.44ק״מ
23חלוקהפיתוחעלות ק״מ קו מ״ג עילי דו־מעגלי0.61ק״מ
24חלוקהפיתוחעלות ק״מ קו מ״נ תת־קרקעי0.41ק״מ
25חלוקהפיתוחעלות ק״מ קו מ״נ עילי0.38ק״מ
26חלוקהפיתוחתחט״ר – 400 קו״א0.2MVA
27חלוקהפיתוחתחט״ר – 630 קו״א 13/22 ק״ו – פנימי0.74MVA
28חלוקהפיתוחתחט״ר – 630 קו״א 33 ק״ו – פנימי1.14MVA
29חלוקהחידושתחט״ר – 400 קו״א0.16MVA
30חלוקהחידושתחט״ר – 630 קו״א 13/22 ק״ו – פנימי0.59MVA
31חלוקהחידושתחט״ר – 630 קו״א 33 ק״ו – פנימי0.91MVA
32חלוקהחידושעלות ק״מ קו מ״ג מוטמן0.95ק״מ
33חלוקהחידושעלות ק״מ קו מ״ג עילי – חד־מעגלי0.59ק״מ
34חלוקהחידושעלות ק״מ קו מ״ג עילי – דו־מעגלי0.82ק״מ
35חלוקהחידושעלות ק״מ קו מ״נ תת־קרקע0.55ק״מ
36חלוקהחידושעלות ק״מ קו מ״נ עילי0.51ק״מ
מחירי עבודת תשתית רשת יעודכנו לפי ממוצע נע של 12 חודשים אחרונים של מדד ”סך הכול שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במגזר הממשלתי“ בשיעור של 35% ולפי הצמדה למדד המחירים הסיטוניים לתפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע״מ) בשיעור של 65%.
[תיקון: 4.12.12, 22.3.18, 25.11.20, 14.3.22; תשע״ח, תשפ״א־6, תשפ״ד־2]
הגשת בקשה לחיבור מיתקן צריכה לרשת מתח עליון או מתח על
(א)
קבלת מידע אודות חיבור אפשרי של מיתקן צריכה לרשת ההולכה
המעוניין בקבלת פרטים אודות חיבור אפשרי של מיתקן צריכה לרשת מתח עליון או מתח על (להלן – מבקש המידע), יפנה למנהל המערכת בכתב. הפניה תכלול את כל הפרטים הרלוונטיים הידועים למבקש המידע ויצורפו אליה כל המסמכים הרלוונטיים המצויים בידי מבקש המידע ולפחות את הפרטים והמסמכים האלה:
(1)
פרטי מבקש המידע;
(2)
מספרי גוש וחלקה של הבניין או החצרים שלהם מיועד החיבור;
(3)
תוכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה הכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר בנייה או ביצוע עבודה לפיה, בלא צורך באישור תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה (באמת מידה זו – תוכנית מפורטת), החלות באזור ומפה מפורטת של האזור שבו מבוקש החיבור; אם נדרש קידום תוכנית מפורטת לצורך חיבור מיתקן הצריכה או תחנת המשנה, יפרט מבקש החיבור את לוח הזמנים הצפוי לאישור התוכנית;
(4)
מיקום תחנת המשנה הפרטית ותצורת ההתחברות אליה;
(5)
גודל החיבור המבוקש ביחידות מגה־וולט אמפר;
(6)
צורך בקו גיבוי במתח גבוה, הספק נדרש וסוג הגיבוי (קר או חם) ככל שידוע למבקש המידע;
(7)
לוח זמנים משוער להתקדמות בניית מיתקן הצריכה;
(8)
מועד חיבור נדרש;
(9)
צפי לקיומם ולהספקם הצפוי של מיתקני חשמל גדולים מעל 1 מו״א, כדוגמת תנורי קשת, מיישרים, עומסים לא סימטריים, עומסים המשתנים בקיצוניות דוגמת תנורי התכה, עומס הגורם לגלים עליונים והרמוניות;
(10)
שיטת התנעת מנועים והספקם;
(11)
סכימה חד־קווית של מיתקן הצריכה;
(12)
צפי לעומס התחלתי ולהתפתחות העומס בחמש השנים הקרובות;
(13)
אופי צרכנות מתוכננת, לרבות פרטים אודות מחזור השימוש הצפוי בחשמל ביממה, בחלוקה לעונות השנה;
(14)
קיום ייצור עצמי: הספק, טכנולוגיה, משטר הפעלה מתוכנן.
(ב)
תשובת מנהל המערכת
(1)
מנהל המערכת יבקש מבעל רישיון הולכה למסור לו בכתב, בתוך 14 ימי עבודה, את התייחסותו למידע הרלבנטי לביצוע החיבור המבוקש לרשת, וישיב בכתב לפנית מבקש המידע בהקדם ולא יאוחר מ־45 ימים ממועד קבלת הפניה; דרש מנהל המערכת המצאת פרטים נוספים כאמור בסעיף (ג), יימנו הימים לעניין מתן התשובה מיום קבלת הפרטים הנוספים במשרדי מנהל המערכת.
(2)
בתשובתו יציין מנהל המערכת פרטים בעניינים אלה:
(א)
ישימות החיבור בהתאם לאמות המידה;
(ב)
מיקום החיבור בהתחשב בתשתית הולכה באזור שבו מבוקש החיבור ותחנות משנה סמוכות, ואם לצורך הקמת המיתקן נדרש אישור תוכנית מפורטת – יפרט מנהל המערכת גם את תוואי המסעף המשוער הנדרש לצורך חיבור המיתקן, שיידרש מבקש החיבור לשלב בתוכנית המפורטת שיגיש;
(ג)
מועדים אפשריים לקיום מפגש ראשון לצורך הצגת התשובה, אשר יתקיים בתוך 15 ימים ממועד העברת תשובת מנהל המערכת למבקש המידע בכתב;
(ד)
תעריף החיבור בהתאם לקבוע בלוח תעריפים 4.1–1;
(ה)
מידע למבקש המידע, בדבר מפרט הציוד וסכימת החיבור בסטנדרטים הקיימים אצל בעל רישיון הולכה, לרבות מידע לגבי נתוני הציוד למערכות הולכה, פיקוד ותקשורת;
(ו)
נתונים סטטיסטיים על איכות ואמינות החשמל המסופק באזור שבו מבוקש החיבור, ובאזורים אחרים העלולים להשפיע על איכות ואמינות החשמל במיתקן, ובקו החיבור;
(ז)
לוח זמנים משוער לביצוע החיבור ממועד הזמנת החיבור ותשלום כאמור בסעיף (ד); אם נדרש אישור תוכנית מפורטת לצורך בניית המסעף, יפרט מנהל המערכת גם את לוח הזמנים הצפוי לאישור התוכנית המפורטת והקמת המסעף על ידי בעלי רישיון הולכה.
(ג)
בקשה להמצאת פרטים ומסמכים נוספים
(1)
מצא מנהל המערכת צורך בקבלת פרטים ומסמכים נוספים, ימסור למבקש המידע, בתוך 14 ימי עבודה מיום המצאת הפרטים למנהל המערכת כאמור בסעיף (א), דרישה לקבלת פרטים ומסמכים נוספים, לרבות אלה:
(א)
תכניות העמדה ראשוניות של המיתקן שלו מיועד החיבור;
(ב)
כיוון רצוי לכניסת אספקת החשמל;
(ג)
תוואי קווי מתח גבוה, לרבות נקודות כניסה ויציאה, ופירוט קווים עיליים ותת־קרקעיים הנמצאים בחצרו ובבעלותו של מבקש המידע;
(ד)
התווית מרחקי בינוי ומסדרון ללא בינוי מקווי הכניסה והיציאה.
(2)
רשימת הפרטים והמסמכים הנוספים שידרוש מנהל המערכת תהיה מפורטת וסופית.
(ג1)
שילוב צרכים מערכתיים, שאינם לצורכי מבקש החיבור, בתוכנית מפורטת שמבקש החיבור מכין
מנהל המערכת רשאי לבקש ממבקש החיבור שישלב במסגרת התוכנית המפורטת שהוא מכין צרכים מערכתיים נוספים של משק החשמל אשר ייעודם אינו לצורך החיבור הישיר של מבקש החיבור.
(ד)
תשלום ראשון של מבקש חיבור למיתקן צריכה
(1)
מנהל המערכת יצרף לתשובתו האמורה בסעיף (ב), חשבון לתשלום מקדמה בגובה 10% מעלות החיבור הידועה במועד התשובה (להלן – המקדמה) בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון הקבוע בלוח תעריפים 4.1–1. תשלום המקדמה יהווה תנאי הכרחי לפתיחת תיק עבודה למבקש במשרדי מנהל המערכת ובמשרדי בעל רישיון ההולכה.
(2)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(3)
עם תשלום המקדמה תיקבע למבקש החיבור פגישת תיאום טכני בין מבקש החיבור, נציג מנהל המערכת ונציג בעל רישיון הולכה, בתוך 15 ימי עבודה ממועד תשלום המקדמה.
(4)
פתיחת תיק עבודה והמשך הליך החיבור למבקש חיבור שהינו צרכן יהיה בהתאם לקבוע באמות מידה 35כז (הסכמים) עד 35לג (הכרעה במחלוקות).
[תיקון: 4.12.12, 25.11.20, 14.3.22; תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״ד־2]
סקר היתכנות הוצאת אנרגיה לרשת מתח עליון או מתח על
(א)
סקר היתכנות הוצאת אנרגיה למעוניין להגיש בקשה לרישיון ייצור
(1)
המעוניין לחבר מיתקן ייצור חשמל לרשת מתח עליון או מתח על, או להגדיל חיבור של מיתקן ייצור חשמל המחובר לרשת מתח עליון או מתח על, יפנה למנהל המערכת להזמנת סקר היתכנות לחיבור המיתקן ולהוצאת אנרגיה לרשת ההולכה (להלן – סקר היתכנות) וזאת כתנאי סף לקבלת רישיון מותנה או שינוי רישיון מותנה או שינוי רישיון קבוע. לעניין זה, ”שינוי“ – הגדלת ההספק המותקן ביותר מ־5%.
(2)
מנהל המערכת ימסור לפונה חשבון בהתאם לקבוע בשורה 5 בלוח תעריפים 4.1–1 שאליו תצורף רשימת הנתונים שעל מזמין הסקר להגיש למנהל המערכת כתנאי לביצוע הסקר בהתאם לאמור בסעיף קטן (4).
(3)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (2), יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(4)
לאחר ביצוע התשלום כאמור בסעיף קטן (2) ולצורך ביצוע סקר ההיתכנות, יגיש מזמין סקר ההיתכנות למנהל המערכת את הנתונים האלה:
(א)
פרטי המזמין;
(ב)
מספרי גוש וחלקה של הבניין או החצרים לו מיועד החיבור;
(ג)
תוכנית לפי חוק התכנון והבנייה החלה באזור שבו מבוקש החיבור, אם קיימת, וכן מפה מפורטת של האזור שבו מבוקש החיבור;
(ד)
מיקום תחנת המשנה הפרטית ותצורת ההתחברות אליה;
(ה)
גודל החיבור המבוקש ביחידות מגה וולט אמפר;
(ו)
הספק הייצור המקסימאלי של המיתקן;
(ז)
תיאור בסיסי של מיתקן הייצור (קונוונציונאלי במחזור פתוח או סגור, קוגנרציה במחזור פתוח או סגור, אגירה שאובה, מתחדשת וכיוצא בזה) ומשטר ההפעלה הצפוי;
(ח)
טכנולוגית הייצור ומשטר ההפעלה של מיתקן הייצור;
(ט)
לוח זמנים משוער להקמת המיתקן ומועד חיבור נדרש;
(י)
מועד משוער לסיום הקמת המיתקן;
(יא)
מועד משוער לתחילת פעילות מסחרית;
(יב)
סכימה חד־קווית עקרונית של מיתקן החשמל הפרטי;
(יג)
צפי משוער להספק מותקן התחלתי ותוכנית רב־שנתית משוערת לקצב הגידול בהספק המותקן.
(ב)
בקשה להמצאת פרטים ומסמכים נוספים
(1)
מצא מנהל המערכת צורך בקבלת פרטים ומסמכים נוספים, ימסור למזמין סקר ההיתכנות, לא יאוחר מ־14 ימי עבודה מיום המצאת הפרטים למנהל המערכת כאמור בסעיף (א), דרישה לקבלת פרטים ומסמכים נוספים, לרבות אלה, ככל שיהיה צורך בהם:
(א)
תכניות העמדה ראשוניות של המיתקן שלו מיועד החיבור;
(ב)
נקודות כניסה ויציאה, ופירוט קווים עיליים ותת־קרקעיים הקיימים בחצרו ובבעלותו של מזמין הסקר, ככל שהם מצויים בידיו.
(2)
רשימת הפרטים והמסמכים הנוספים שידרוש מנהל המערכת תהיה מפורטת וסופית.
(ג)
תוכן סקר ההיתכנות ומועד השלמתו
(1)
מנהל המערכת יכלול בסקר ההיתכנות התייחסות לכל המידע הרלוונטי הקיים לגבי הרשת במועד תחילת ביצוע הסקר ולגבי תחנת המשנה הפרטית ותצורת ההתחברות אליה, לרבות תכנון להקמה של רשתות חדשות באזור שבו מבוקש החיבור, בקשות חיבור קיימות וסקרי חיבור שבוצעו, ומיתקנים בתוכנית הפיתוח, לרבות מיתקנים שמועדי הקמתם מתעכבים.
(2)
סקר ההיתכנות יכלול, בין היתר, התייחסות לישימות חיבור המיתקן של מבקש החיבור לרשת ההולכה, בהתחשב באלה:
(א)
מתח החיבור וגודל החיבור המבוקש;
(ב)
לוח הזמנים המבוקש ולוח זמנים אפשרי לביצוע החיבור;
(ג)
רמת זרמי הקצר המרבית הצפויה בטווח הארוך באזור שבו מבוקש החיבור;
(ד)
בקשות חיבור קיימות וסקרי חיבור והיתכנות שבוצעו אשר יש בהם כדי להשפיע על ישימותו של החיבור המבוקש בהתאם למידע המצוי אצל מנהל המערכת במועד הגשת הבקשה לביצוע הסקר;
(ה)
שינויים ושדרוגים נדרשים לביצוע בקווים ובמיתקנים של בעל רישיון הולכה או במיתקנים של צרכנים ויצרנים אחרים, לצורך קליטת מיתקן הייצור של מזמין הסקר, בציון מועדים צפויים לביצועם. סקר ההיתכנות לא יתייחס לאופן פריסת רשת בין מיתקנים של בעל רישיון אם נדרשת רשת איסוף;
(ו)
לוח זמנים אפשרי לביצוע החיבור והפעולות הנדרשות לביצוע בהתאם לפסקה (ה), תוך פירוט הפעולות הנדרשות שבשליטת ספק השירות החיוני ולוח הזמנים למימושן (עבודות ההקמה) והפעולות הנדרשות שאינן בשליטת ספק שירות חיוני ולוח הזמנים המשוער להן (קבלת האישורים). לוח הזמנים המשוער יתחיל במועד הזמנת עבודת החיבור והתשלום בהתאם לקבוע באמת המידה;
(ז)
סקר היתכנות למיתקן ייצור בשיטת אגירה שאובה יכלול גם היבטים של משטרי שאיבה, בהתחשב בהספק המשאבות בזמן שאיבה; סקר היתכנות למיתקן ייצור בטכנולוגיה המשתמשת במשטרי צריכה לצורך ייצור, יכלול גם היבטים של משטרי צריכה.
(3)
אם סקר ההיתכנות יראה שאין אפשרות לחיבור המיתקן בהספק ובמועד המבוקש או באבני הדרך שקבעה הרשות ברישיון לאותו סוג מיתקן, יציין מנהל המערכת את ההספק המרבי שבו יכול מבקש הסקר להתחבר לרשת וכן את הנימוקים למענה השלילי לבקשתו, זאת בהתאם ללוח הזמנים האמור בסעיף קטן (6) להלן.
(4)
עם השלמת סקר ההיתכנות ימסור מנהל המערכת העתק ממנו למזמין הסקר, ויצרף אליו פירוט של התנאים הטכניים לחיבור יחידות ייצור למערכת ההולכה ומידע בדבר מפרט הציוד וסכימת החיבור בסטנדרטים הקיימים אצל בעל רישיון הולכה, לרבות מידע לגבי נתוני הציוד למערכות הולכה, פיקוד ותקשורת, וכן מידע בדבר רמות זרם הקצר וזרם העבודה של הציוד אשר על פיו מבקש הסקר יהיה צריך לתכנן את המיתקן.
(5)
מנהל המערכת יצרף לסקר ההיתכנות גם טבלת תרחישים שונים (WHAT IF ANALYSIS) לגבי סקרי היתכנות קיימים. בטבלה תצוין השפעה ישירה או עקיפה של מבקשים אחרים על מזמין הסקר כאמור בסעיף קטן (1)(ד).
(6)
מנהל המערכת יקבל בכתב מבעל רישיון הולכה התייחסות למידע הרלבנטי לביצוע הסקר, ובין היתר, ביחס ללוחות הזמנים, אילוצים, שינויים ושדרוגים, וזאת לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לפני מועד סיום הסקר; חרג בעל רישיון הולכה מהמועד האמור, ישלם תשלומים למנהל המערכת בהתאם לאמור בסעיף קטן (10).
(7)
סקר ההיתכנות מהווה אינדיקציה ראשונית ליכולת ההתחברות בהיבט של יכולת קליטה והוצאה של אנרגיה לרשת בהיקף המתבקש. סקר ההיתכנות אינו מהווה התחייבות של מנהל המערכת או של מי מגורמי הממשלה להבטחת מקום ברשת או לחיבור המיתקן לרשת החשמל. הענקת רישיון מותנה להקמת מיתקן ייצור לא תמנע מתן רישיון מותנה להקמת מיתקן ייצור אחר באותו איזור, אף אם באחד הסקרים נמצא קושי שעלול למנוע אפשרות חיבורו של מזמין הסקר האחר להתחבר לרשת.
(8)
מנהל המערכת יעביר לראש אגף הנדסה ברשות העתק של כל סקר היתכנות ויצרף את התייחסותו כאמור בסעיף קטן (3).
(9)
מנהל המערכת ישלים את סקר ההיתכנות בתוך 60 ימי עבודה מיום ביצוע התשלום האמור בסעיף (א)(2) או מיום שהתקבלו הפרטים והמסמכים הנוספים שהתבקשו בהתאם לסעיף (ב)(1), לפי המאוחר מביניהם.
(10)
חרג מנהל המערכת בהשלמת סקר ההיתכנות מפרק הזמן האמור בסעיף קטן (9) אך בלא יותר מ־30 ימי עבודה, ישלם מנהל המערכת למזמין הסקר תשלום הקבוע בשורה 23 בלוח תעריפים 12.1–1 לכל יום איחור; חרג מנהל המערכת בהשלמת סקר ההיתכנות ביותר מ־30 ימי עבודה, ישלם מנהל המערכת למזמין הסקר תשלום כקבוע בשורה 24 בלוח תעריפים 12.1–1 לכל יום עבודה נוסף של איחור, לפי הספק המיתקן שלגביו נערך הסקר.
(11)
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (7), אם חלפו יותר מ־60 ימי עבודה מהמועד שבו היה על מנהל המערכת להשלים את הסקר כמפורט בסעיף קטן (9) והסקר לא הושלם, יראו את סקר ההיתכנות כחיובי, על כל המשתמע מכך.
(ד)
הבהרות מנהל המערכת
לתוצאת סקר ההיתכנות לבקשת מזמין סקר ההיתכנות, מנהל המערכת ייפגש עמו ויבהיר לו את סקר ההיתכנות בתוך 15 ימי עבודה ממועד השלמתו.
(ה)
תנאים לאי עריכת סקר היתכנות או לעיכוב עריכתו
(1)
מנהל המערכת רשאי, באישור ראש אגף הנדסה ברשות, שלא לערוך סקר היתכנות למבקש רישיון ייצור, אם לא ניתן לבצע את החיבור במקום המבוקש ובלוחות הזמנים המבוקשים על ידי מזמין הסקר, עקב מגבלות ברשת ההולכה הידועות מסקרי היתכנות או מסקרי חיבור אחרים שנערכו בסמוך למועד הבקשה.
(2)
מנהל המערכת, באישור ראש אגף הנדסה ברשות, לא יערוך סקר היתכנות אם סך ההספק המותקן של בעלי אישור תעריף מותנה או קבוע, בתוספת ההספק המותקן של המיתקן שלגביו התבקש סקר ההיתכנות, עולה על ההספק המותקן שנקבע במסגרת הכמות התעריפית.
(3)
אם בעת הזמנת סקר היתכנות מנהל המערכת מבצע סקר חיבור כהגדרתו באמת מידה 35כו למיתקן אחר (בסעיף קטן זה – סקר החיבור), שסביר להניח כי תהיה לו השפעה ישירה על תוצאות סקר ההיתכנות באופן שיימנע, להערכת מנהל המערכת, מתן מענה חיובי לסקר ההיתכנות, רשאי מנהל המערכת, באישור ראש אגף הנדסה ברשות, לעכב את סקר ההיתכנות עד לסיום סקר החיבור; מנהל המערכת יפנה לראש אגף הנדסה ברשות, לפני מתן המענה למזמין סקר ההיתכנות, ויעביר לו את המידע המוכיח כי לסקר החיבור יכולה להיות השפעה כאמור על תוצאת סקר ההיתכנות.
(4)
מנהל המערכת יודיע בכתב למזמין סקר ההיתכנות על החלטה שלא לערוך סקר היתכנות או לעכב את ביצועו לפי סעיף זה, ולבקשת מזמין הסקר ייפגש עמו ויבהיר לו את נימוקיו בתוך 15 ימי עבודה ממועד הודעת מנהל המערכת.
(ו)
השגה על תוצאות סקר ההיתכנות
(1)
מזמין סקר היתכנות רשאי להשיג על תוצאות הסקר בהשגה מנומקת בכתב שיגיש לראש אגף הנדסה ברשות בתוך 15 ימי עבודה ממועד קיום הפגישה עם מנהל המערכת כאמור בסעיף (ד). בהיעדר קביעת פגישה בתוך זמן סביר רשאי מזמין סקר ההיתכנות להגיש את השגתו לפני קיום הפגישה.
(2)
לפני הגשת השגה לפי סעיף קטן (1) יודיע המשיג למנהל המערכת על כוונתו להגיש השגה, ומנהל המערכת יעביר למודיע חשבון בהתאם לקבוע בשורה 6 בלוח תעריפים 4.1–1.
(3)
הוגשה השגה, יעביר ראש אגף הנדסה ברשות העתק ממנה למנהל המערכת; מנהל המערכת יעביר לראש אגף הנדסה ברשות, בתוך 30 ימי עבודה מיום קבלת העתק ההשגה כאמור, הסברים לתוצאות הסקר בליווי כל המפורט בסעיף (ג), וכן, לאחר שהתייעץ עם בעל רישיון הולכה, עלויות שדרוג הרשת הנדרשות למימוש החיבור, כפי שיורה ראש אגף הנדסה ברשות, ויציין לוחות זמנים אפשריים להשלמת עבודת החיבור; בעל רישיון הולכה יעביר את המידע בתוך 7 ימי עבודה מהיום שהתקבלה אצלו הבקשה של מנהל המערכת; חרג בעל רישיון הולכה מהמועד האמור, ישלם תשלומים למנהל המערכת בהתאם לאמור בסעיף קטן (4).
(4)
לא עמד מנהל המערכת במועד הקבוע בסעיף קטן (3) להעברת המידע לראש אגף הנדסה ברשות, ישלם מנהל המערכת למזמין הסקר תשלום כקבוע בלוח תעריפים 12.1–1 לכל יום עבודה של איחור, לפי הספק המיתקן שלגביו נערך סקר ההיתכנות.
(5)
ראש אגף הנדסה ברשות ייתן את החלטתו בהשגה בתוך 45 ימי עבודה ממועד קבלת מלוא הנתונים הדרושים להחלטתו.
(6)
התקבלה ההשגה, יחזיר מנהל המערכת למשיג את התשלום ששילם לפי סעיף קטן (2).
(ז)
פרסום תוצאות סקרי היתכנות באתר האינטרנט של מנהל המערכת
(1)
מנהל המערכת יעביר לראש אגף הנדסה ברשות את סקרי ההיתכנות המלאים מיד עם השלמתם.
(2)
(בוטל).
(3)
מנהל המערכת יעדכן את המידע באתר האינטרנט שלו אחת לשבוע.
(ח)
תוקף סקר ההיתכנות
(1)
סקר היתכנות יהיה בתוקף במשך 9 חודשים מיום השלמתו ומסירתו למזמין הסקר, אולם אם בין מועד זה לבין מועד מתן הרישיון המותנה בוצע סקר חיבור כהגדרתו באמת מידה 35כו אשר משנה את מסקנת סקר ההיתכנות, ימסור מנהל המערכת למזמין סקר ההיתכנות ולראש אגף הנדסה ברשות עדכון בכתב לגבי השינוי האמור והשלכותיו.
(2)
לאחר שחלפו 9 חודשים מיום מסירת סקר היתכנות שמסקנתו חיובית למזמין הסקר ובטרם ניתן למזמין רישיון מותנה, רשאי המזמין לפנות למנהל המערכת בכתב ולבקש אשרור כי הסקר עדיין עומד בתוקפו, זאת לצורך הגשת הסקר במסגרת מילוי התנאים לקבלת רישיון מותנה. קבלת האשרור תהיה ללא תשלום נוסף.
(3)
מנהל המערכת יבחן את הבקשה וישיב לפונה בתוך 15 ימי עבודה. אי מתן תשובה במועד האמור תיחשב כאשרור סקר ההיתכנות בידי מנהל המערכת.
[תיקון: 4.12.12, 22.3.18, 6.3.19, 14.3.22; תשע״ח, תש״ף־2, תשפ״ד־2]
עבודות תכנון מקדימות
(א)
ביצוע עבודות תכנון מקדימות ובדיקות
(1)
המעוניין בביצוע עבודות תכנון מקדימות, רשאי לפנות למנהל המערכת בבקשה לביצוע העבודות והבדיקות המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(א)
תכנון ואיתור תוואי לקווי מתח עליון ומתח על;
(ב)
הכנת תוכנית מיתאר;
(ג)
הכנת תסקיר השפעה על הסביבה;
(ד)
תיאום מפורט של כניסות קווים לתחנת משנה פרטית;
(ה)
בדיקת מפרט לציוד חיצוני;
(ו)
בדיקת מפרט למסדר GIS;
(ז)
בדיקת מפרט להגנות;
(ח)
בדיקת תכניות עד לאישורן בידי מנהל המערכת;
(ט)
בדיקת יציבות המעבר ליחידות הייצור המתוכננות.
(2)
מבקש עבודות התכנון המקדימות יעביר למנהל המערכת כל מידע הנחוץ לו לשם ביצוע עבודות התכנון המקדימות והבדיקות המפורטות בסעיף קטן (1); לא יראו בביצוען התחייבות של מנהל המערכת לשמירת מקום ברשת בעבור המבקש.
(3)
(נמחק).
(3א)
תכנון ותכניות מיתאר כאמור בסעיף קטן (1) יוכנו על ידי מנהל המערכת בתיאום עם בעל רישיון ההולכה ויוגשו לוועדות התכנון כחלק מתכנית המיתאר של בעל מיתקן הייצור או מיתקן הצריכה; אם מבקש עבודות התכנון המקדימות אינו נדרש לקדם תוכנית מפורטת, כמשמעותה באמת מידה 35כג, בעבור מיתקן הייצור או מיתקן הצריכה, יקדם מנהל המערכת, בתיאום עם בעל רישיון ההולכה, תוכנית מפורטת לקו המסעף בלבד.
(3ב)
על אף האמור בסעיף קטן (1)(ב), מיפוי פוטו־גרמטרי וסקר עצים בעבור חיבור המיתקן, שייכללו בתוכנית מפורטת כאמור בסעיף קטן (3א), יבוצעו וימומנו בידי מבקש עבודות התכנון המקדימות ויועברו למנהל המערכת, אלא אם כן קבע מנהל המערכת אחרת לגבי אותו חיבור.
(3ג)
בכפוף להסכמת מבקש עבודות התכנון המקדימות, רשאי מנהל המערכת לשלב צרכים מערכתיים נוספים, אשר ייעודם אינו לצורך החיבור הישיר של מבקש עבודות התכנון המקדימות, בתוכנית של אותו מבקש.
(4)
מבקש עבודות התכנון המקדימות יישא בעלות ביצוע של בדיקות כאמור בפסקאות (א) עד (ט) שבסעיף קטן (1) כקבוע בלוח תעריפים 4.1–1, בהתאם לבדיקה ולעבודת התכנון המוזמנת.
(5)
(נמחק).
(6)
(נמחק).
(ב)
(בוטל).
[תיקון: 4.12.12, 15.5.17, 27.9.17, 22.3.18; תשע״ח, תש״ף־2]
(בוטלה).
[תיקון: 6.3.19, 25.11.20, 1.11.20; תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״א־23]
הגדרות
(א)
הגדרות
”דרישות מערכתיות לציוד“ – דרישות לציוד עיקרי למיתקן, למעט תחנת משנה, שיורה מנהל המערכת מכוח הסמכות לפי סעיף 5(ג)(1) לחוק משק החשמל או שקבעה הרשות באמות מידה אלה, אם קבעה, ובכללן דרישות להתאמת הציוד לשמירה על בטיחות, שרידות, איכות החשמל, והאמינות של רשת החשמל בהתייחס לרמת זרמי קצר ותופעות מעבר, יציבות הרשת, מעבר הספקים ברשת וכל היבט חשמלי אחר (קוד הרשת);
”התחייבות לחיבור ולהזרמה“ – התחייבות של מנהל המערכת לחיבור מיתקן לרשת החשמל ולהזרמת אנרגיה מיוצרת במיתקן לרשת החשמל שהוא נותן לפי אמת מידה 35כו5;
”מגבלות הזרמה“ – מגבלות להזרמת אנרגיה לרשת החלות לעניין הספק מסוים ולעניין פרק זמן מסוים, שקובע מנהל המערכת לגבי מיתקן מסוים לפי סקר חיבור;
”מועד להפעלה מסחרית“ – המועד האחרון הקבוע בדין להקמת מיתקן בטכנולוגיה המבוקשת הנמנה ממועד הסגירה הפיננסית; אם לא נקבע מועד אחרון בדין – 36 חודשים ממועד הסגירה הפיננסית;
”מועד מרבי להזרמה מלאה“ – המועד שבו ניתן להזרים את מלוא האנרגיה המיוצרת במיתקן לרשת, כפי שקבוע בתנאים לזכאות לתעריף, ואם לא נקבע מועד בתנאים לזכאות לתעריף – המועד כאמור יהיה 36 חודשים מהמועד המרבי לחיבור;
”מועד מרבי לחיבור“ – המועד הנקבע מצירוף של 12 חודשים ושל המועד להפעלה מסחרית;
”מכסה“ – הספק מרבי בטכנולוגיה נתונה שבעבורו קבעה הרשות תעריף ותנאים לזכאות לתעריף;
”מיתקן“ – מיתקן מפוצל או מיתקן לא מפוצל, בהספק העולה על 16 MW, למעט מיתקנים הקמים במסגרת הליכים תחרותיים;
”מיתקן לא מפוצל“ – תחנת כוח המתחברת בנקודת חיבור אחת לרשת מתח עליון או לרשת מתח על;
”מיתקן מפוצל“ – חוות רוח כהגדרתה באמת מידה 190 בהספק העולה על 16 מגה וואט המתחברת במספר נקודות חיבור לרשת מתח גבוה;
”קו מערכתי“ – קו ברשת מתח עליון או ברשת מתח על המשמש כמה צרכנים;
”קו מסעף“ – חלק מרשת מתח עליון או רשת מתח על המחבר מיתקן לרשת מתח עליון או לרשת מתח על;
”תנאים לזכאות לתעריף“ – אמות מידה הקובעות את התנאים לקבלת התעריף לזמינות ולאנרגיה המיוצרת במיתקן.
[תיקון: תשפ״א־6]

נספח לאמת מידה 35כו1 – קוד הרשת (נמחק)

[תיקון: 6.3.19, 25.11.20; תש״ף־2, תשפ״א־6]
סקר תכנון
(א)
סקר תכנון
(1)
המעוניין בחיבור מיתקן יפנה למנהל המערכת בשלב מוקדם ככל האפשר טרם בקשת החיבור, לצורך עריכת סקר תכנון; על אף האמור, מי שביצע סקר היתכנות הוצאת אנרגיה לפי אמת מידה 35כד ומי שביצע תהליך תכנון לפי אמת מידה 190, אינו נדרש לבצע סקר תכנון.
(2)
מנהל המערכת יבצע סקר תכנון רק אם המעוניין בחיבור הגיש לו את הנתונים המפורטים בסעיף (א)(4) לאמת מידה 35כד.
(3)
מנהל המערכת רשאי לפרסם באתר האינטרנט טופס לדוגמה להגשת הנתונים לפי סעיף קטן (2).
(4)
מנהל המערכת יגבה ממבקש הסקר בעד ביצוע סקר התכנון את התעריף הקבוע בשורה החמישית בלוח 4.1–1 ללוח התעריפים כתנאי לביצוע הסקר.
(5)
מנהל המערכת יבחן במסגרת סקר התכנון, בין השאר, את הקווים המערכתיים, תחנות המשנה ותחנות המיתוג הנדרשים לשם חיבור המיתקן לרשת, את המועד האפשרי להשלמת התכנון, ההקמה והשדרוג של קווים ותחנות אלה ואת ההשפעה האפשרית של חיבור המיתקן על חיבור מיתקנים אחרים.
(5א)
בעל רישיון הולכה יעביר בכתב למנהל המערכת, לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לפני מועד סיום הסקר, את המידע הנדרש למנהל המערכת להשלמת הסקר, לרבות התייחסותו למועד האפשרי להשלמת התכנון, ההקמה והשדרוג של קווים ושל תחנות משנה ומיתוג הנדרשים לשם חיבור המיתקן והוצאת אנרגיה לרשת; חרג בעל רישיון הולכה מהמועד האמור, ישלם למנהל המערכת לפי האמור בסעיפים קטנים (7) ו־(8).
(6)
מנהל המערכת ימסור למבקש ולרשות את תוצאות הסקר בתוך 60 ימי עבודה ממועד ביצוע התשלום בעד הסקר.
(7)
בשל כל יום איחור מעבר למועד האמור בסעיף קטן (6) ועד 15 ימי עבודה לאחר אותו מועד, ישלם מנהל המערכת למזמין הסקר תשלום כקבוע בשורה 25 בלוח תעריפים 12.1–1.
(8)
בשל כל יום נוסף של איחור שהוא החל מיום העבודה ה־16 לאחר המועד האמור בסעיף קטן (6), ישלם מנהל המערכת למזמין הסקר תשלום נוסף כקבוע בשורה 26 בלוח תעריפים 12.1–1.
(9)
מנהל המערכת לא יתחייב לחיבור מיתקן לפי תוצאות סקר תכנון.
(10)
מנהל המערכת לא יתנה את ביצוע סקר החיבור בתוצאות סקר התכנון.
[תיקון: 6.3.19, 18.5.20, 25.11.20, 27.7.22, 14.3.22; תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״א־14, תשפ״א־23, תשפ״ג־16, תשפ״ד־2]
תנאים לביצוע סקר חיבור לשם קבלת התחייבות לחיבור ולהזרמה
(א)
הגשת בקשה לסקר חיבור
(1)
מנהל המערכת יבחן בקשה לסקר חיבור רק אם היא כוללת נתונים ומסמכים אלה:
(א)
פרטי המזמין;
(ב)
העתק מהרישיון המותנה, אם יש;
(ג)
תצהיר בדבר סגירה פיננסית כאמור בסעיף (ב)(7);
(ד)
מכסה תקפה, אחת בלבד, אשר לפי תנאיה מבקש החיבור מעוניין להקים את המיתקן (להלן – המכסה המבוקשת);
(ה)
תכנית לפי חוק התכנון והבנייה שכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר בנייה או ביצוע עבודה לפיה, בלא צורך באישור תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה, שפורסמה למתן תוקף ברשומות ומפה מפורטת של האזור שבו מבוקש החיבור;
(ו)
למבקש חיבור של מיתקן שאינו מפוצל – מיקום מבוקש לתחנת המשנה ותצורת ההתחברות המבוקשת אליה;
(ז)
ההספק המותקן המבוקש של המיתקן ביחידות מגה וואט וההספק המרבי המבוקש להוצאת אנרגיה לרשת;
(ח)
גודל החיבור המבוקש ביחידות מגה וולט אמפר;
(ט)
צריכה צפויה של צרכן חצר, ככל שיש;
(י)
העמדה כללית בקובץ אוטוקאד בקואורדינאטות של רשת ישראל החדשה, חתכים ומבנה פיקוד עם מידות מיתקן הייצור;
(יא)
נתונים מלאים לצורך ביצוע בדיקות דינאמיות בהתאם לטופס שמנהל המערכת ימסור למבקש;
(יב)
נתוני אמינות של המיתקן במבנה של דיאגרמת מלבנים, אשר תציג את תהליך הייצור, ותכלול נתוני זמינות לכל מרכיב עיקרי בתהליך;
(יג)
תצורת המיתקן והציוד העיקרי שישמש את המיתקן, לרבות טורבינות גז, טורבינות קיטור וגנראטורים וכן סכימה חד־קווית עקרונית;
(יד)
פרמטרים תפעוליים ומשטרי הפעלה של המיתקן;
(טו)
נתונים טכניים של יחידות הייצור;
(טז)
מועד מבוקש לחיבור המיתקן, ובלבד שלא יעלה על המועד המרבי לחיבור;
(יז)
אבני דרך עיקריות להקמת המיתקן;
(יח)
למבקש חיבור חריג – התחייבות מבקש הסקר לפי סעיף (ד) לאמת מידה 35לו.
(2)
מצא מנהל המערכת צורך בקבלת נתונים ומסמכים נוספים ממזמין סקר החיבור, ימסור למזמין הסקר, בתוך 14 ימי עבודה מיום המצאת הפרטים כאמור בסעיף קטן (1), דרישה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים; רשימת הנתונים והמסמכים הנוספים שידרוש מנהל המערכת תהיה מפורטת וסופית.
(3)
בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הנתונים הנדרשים לביצוע הסקר לפי סעיפים קטנים (1) ו־(2), לפי העניין, ימסור מנהל המערכת למזמין סקר החיבור חשבון לתשלום בהתאם לשורה השביעית בלוח תעריפים 4.1–1.
(4)
על החשבון האמור בסעיף קטן (3) יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) לעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(5)
לבקשת מנהל המערכת, בעל רישיון הולכה יעביר בכתב למנהל המערכת, לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לפני מועד סיום הסקר, מידע לגבי מועד חיבור אפשרי של מיתקן הייצור ולוחות זמנים לפרויקטים מערכתיים הנדרשים לחיבור המיתקן לרשת.
(ב)
תנאים לביצוע סקר חיבור לשם קבלת התחייבות לחיבור ולהזרמה
מנהל המערכת יערוך סקר חיבור למבקש חיבור שהגיש בקשה כאמור בסעיף (א) לשם קבלת התחייבות לחיבור ולהזרמה, אם מתקיימים תנאים אלה:
(1)
פורסמה ברשומות תכנית מיתאר מאושרת ומתואמת עם מנהל המערכת למיתקן הייצור ולקו המסעף; על אף האמור בסעיף זה, בקשה לחיבור מיתקן מפוצל אינה נדרשת לכלול קו מסעף;
(2)
בוצע סקר תכנון למיתקן לפי אמת מידה 35כו2, אלא אם כן מבקש החיבור אינו נדרש לסקר תכנון בהתאם להוראות סעיף (א)(1) לאותה אמת מידה;
(3)
למיתקנים המחויבים לפי דין בהתקנת יחידת ייצור דו־דלקית – תכנית המיתאר של המיתקן כללה מכלים לדלק משני בגודל הנדרש או לחלופין הרשות אישרה למבקש החיבור הבטחת מלאי הדלק המשני שלא באמצעות הקמת מכלים באתר;
(4)
קיים מקום פנוי במסגרת המכסה למיתקן, בהיקף השווה או העולה על הספק המיתקן המבוקש;
(5)
המיתקן המבוקש עומד בתנאים לזכאות לתעריף שנקבעו למכסה המבוקשת;
(6)
אם מבקש החיבור מחזיק ברישיון מותנה להקמת המיתקן – הספק המיתקן המבוקש אינו עולה על ההספק המותקן הקבוע ברישיון והטכנולוגיה המבוקשת תואמת את הטכנולוגיה ברישיון;
(7)
מבקש החיבור חתם על תצהיר ולפיו באפשרותו להגיע לסגירה פיננסית בתוך שנה ממועד קבלת התחייבות לחיבור ולהזרמה; לעניין זה, ”מועד קבלת התחייבות לחיבור ולהזרמה“ – מועד ביצוע התשלום וקבלת ההודעה על התחייבות לחיבור ולהזרמה לפי סעיף (א)(4) לאמת מידה 35כו5;
(8)
המבקש שילם את התעריף בעד ביצוע הסקר בהתאם לחשבון לתשלום שנמסר לו לפי סעיף (א)(3);
(9)
המבקש אינו מחזיק בהתחייבות לחיבור ולהזרמה בתוקף בעבור אותו מיתקן;
(10)
חלפו 45 ימי עבודה לפחות מהיום שבו פקעה התחייבות מנהל המערכת לחיבור אותו מיתקן או מהיום שבו הודיע המבקש על ויתור על ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, אם הייתה התחייבות כאמור;
(11)
מבקש החיבור הציג אישור מאת הרשות, שניתן לו במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת בקשתו לסקר חיבור, ולפיו בבקשתו להתחייבות לחיבור לא מתקיימים הסייגים למתן זכות הקבועים בתקנה 2 לתקנות משק החשמל (קידום התחרות במקטע הייצור) (הוראת שעה), התשפ״ב–2021 (בפסקה זו – התקנות), וכן לא סברה הרשות לגבי בקשתו כי מתן הזכות עלול למנוע או להפחית את התחרות במשק החשמל כאמור בתקנה 3 לתקנות; פסקה זו לא תחול על בקשה הנוגעת למיתקן בטכנולוגיה שאינה נמנית עם הטכנולוגיות המפורטות בתקנה 2 לתקנות.
[תיקון: 6.3.19, 25.11.20, 1.11.20; תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״א־23]
תשובת מנהל המערכת לסקר חיבור
(א)
תשובת מנהל המערכת
(1)
מנהל המערכת ימסור למזמין הסקר את תוצאות סקר החיבור על גבי טופס דוגמת הטופס המפורט בנספח (להלן – טופס התשובה), בפירוט נושאים אלה:
(א)
קביעה אם הדגם המבוקש של המיתקן והממירים מתאימים לדרישות המערכתיות לציוד, מהיבט יציבות המערכת; לא נקבעו דרישות כאמור וסבר מנהל המערכת שהציוד לא מתאים לרשת, יפרט מנהל המערכת את הנימוקים לדחיית הבקשה ביחס להשפעת המיתקן על שרידות ואמינות הרשת ועל איכות החשמל ברשת;
(א1)
אם מצא מנהל המערכת כי במועד המבוקש לחיבור המיתקן לא יכול להזרים את כל ההספק המבוקש – קביעת מגבלות הזרמה שיחולו לעניין אותו מיתקן;
(ב)
קביעת המועד, בחודש ובשנה, המוקדם ביותר שבו אפשר לחבר את המיתקן לרשת, ובלבד שלא יהיה מוקדם מהמועד המבוקש לחיבור (להלן – מועד החיבור האפשרי);
(ג)
קביעת ההספק המרבי שממנו אפשר להזרים אנרגיה לרשת, בכל אחד מהמועדים האלה:
(1)
במועד החיבור האפשרי;
(2)
אם נקבעו לעניין אותו מיתקן מגבלות הזרמה – גם במועד המרבי להזרמה מלאה;
(ג1)
אם מנהל המערכת קבע לגבי המיתקן מגבלות הזרמה לפי פסקה (א1), הוא יקבע בתשובתו גם את כל אלה:
(1)
ההספק שאי־אפשר להתחייב לגביו שיוסרו מגבלות ההזרמה עד למועד המרבי להזרמה מלאה;
(2)
לעניין ההספק שמנהל המערכת יקבע לגביו מגבלות הזרמה – אומדן של אותן מגבלות הזרמה לרשת שיחולו לגביו; האומדן יכלול פירוט של השעות הצפויות להגבלת ההזרמה והיקפי ההגבלה הצפויים; האומדן שייקבע לפי פסקה זו לא יחייב את מנהל המערכת;
(3)
המועד המוקדם ביותר האפשרי שבו יוסרו מגבלות ההזרמה, ובלבד שאינו מאוחר מהמועד המרבי להזרמה מלאה;
(ד)
אם המכסה מאפשרת העברת אנרגיה לצרכן חצר והזרמת עודפים לרשת החשמל, מנהל המערכת יציין בתשובתו גם את הספק ההזרמה המרבי לרשת החשמל;
(ה)
אופן החיבור של המיתקן לרשת;
(ו)
פירוט מבקשי חיבור אחרים שלהם נשמר מקום ברשת, שטרם הגיעו לסגירה פיננסית ואשר משפיעים על אפשרות החיבור לרשת.
(2)
מנהל המערכת יקבע את מועד החיבור האפשרי בשים לב למועדים הקבועים בתכנית הפיתוח; מנהל המערכת יהיה רשאי לקבוע, מטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, מועד חיבור אפשרי מאוחר ממועד החיבור הקבוע בתכנית הפיתוח.
(3)
מנהל המערכת יעביר עותק של טופס התשובה לרשות ולבעל רישיון הולכה.
(4)
לבקשת מזמין הסקר, מנהל המערכת ייפגש עמו בתוך 15 ימי עבודה ויבהיר לו את תוצאות סקר החיבור; נציג מטעם בעל רישיון הולכה יצטרף לפגישה כאמור.
(ב)
עדכון הספק בבקשה להתחייבות חיבור
(1)
על בסיס תשובת מנהל המערכת שבה נקבעו מגבלות הזרמה לפי סעיף (א)(1)(א1), רשאי המבקש, בתוך 21 ימי עבודה מיום מסירת התשובה לפי סעיף (ד)(1), לעדכן את בקשתו ולהקטין את ההספק המותקן המבוקש ואת ההספק המרבי המבוקש להזרמת אנרגיה לרשת, כך שלא יעלה על ההספק המרבי במועד המרבי להזרמה מלאה.
(2)
מנהל המערכת ישיב לבקשה המעודכנת על גבי טופס תשובה כאמור בסעיף (א) בתוך 14 ימי עבודה מיום הגשתה.
(ג)
סדר בדיקת סקרי חיבור
הקדימות בבדיקת סקר החיבור תהיה למבקש ששילם בעבור סקר החיבור במועד מוקדם יותר, כך שמנהל המערכת אילוצים הנובעים מבקשת החיבור על מבקש שישלם בעבור סקר החיבור במועד המאוחר יותר, אלא אם כן החליטה הרשות אחרת.
(ד)
משך הזמן להשלמת סקר
(1)
מנהל המערכת יערוך את סקר החיבור וימסור למזמין הסקר את תשובתו בתוך 60 ימי עבודה מיום התשלום כמפורט בסעיף (א)(3) לאמת מידה 35כו3.
(2)
בשל כל יום איחור מעבר למועד האמור בסעיף קטן (1) ועד 15 ימי עבודה לאחר אותו מועד, ישלם מנהל המערכת למזמין הסקר תשלום כקבוע בשורה 25 בלוח תעריפים 12.1.
(3)
בשל כל יום איחור, שהוא החל מיום העבודה ה־16 לאחר המועד האמור בסעיף קטן (1), ישלם מנהל המערכת למזמין הסקר תשלום נוסף כקבוע בשורה 26 בלוח תעריפים 12.1, לפי ההספק המבוקש בסקר.
[תיקון: תשפ״א־23]

נספח לאמת מידה 35כו4 – טופס התשובה
טופס תשובת מנהל המערכת למזמין סקר חיבור במתח עליון ובמתח על־עליון

1.
נתוני בקשת החיבור
שם מבקש החיבור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הספק המיתקן המבוקש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טכנולוגיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דגם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ תכנית מיתאר מאושרת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מועד מרבי לחיבור (חודש/שנה) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המועד המרבי להזרמה מלאה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
תשובת מנהל המערכת לבקשת החיבור
(א)
התאמת הדגם המבוקש של המיתקן לדרישות המערכתיות לחיבור מיתקנים לרשת המתח העליון או העל־עליון: כן/לא
(ב)
המועד שבו ניתן לחבר את המיתקן לרשת: חודש . . . . . . . שנת . . . . . . .
(ג)
ההספק המרבי שלגביו ניתן להתחייב על הזרמת אנרגיה לרשת בלא הגבלת הזרמה לרשת במועד החיבור האפשרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (מגה וואט).
(ד)
(נמחקה).
(ד1)
אם נקבעו מגבלות הזרמה –
(1)
ההספק שבעבורו קיימות מגבלות הזרמה שיוסרו עד המועד המרבי להזרמה מלאה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (מגה וואט).
(2)
המועד להסרת מגבלות ההזרמה בעבור ההספק שצוין בפסקת משנה (1): חודש . . . . . . . . . . . . . . שנת . . . . . . . . . . . . . .
(3)
אומדן למגבלות ההזרמה שיחולו בתקופה שבעבורה קיימות מגבלות הזרמה . . . . . . . . . . . . . . .
(ה)
לחוות רוח, הספק החיבור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [מגה וואט].
3.
נספחים לתשובת מנהל המערכת
(א)
נספח 1 – במקרה שבו נמצא כי הדגם אינו עומד בדרישות המערכתיות לחיבור – פירוט הפערים ביחס לדרישות שנקבעו.
(ב)
נספח 2 – הפעולות הנדרשות ברשת כדי לאפשר את החיבור עד למועד המרבי לחיבור, והמועד המתוכנן לכל אחת מהפעולות.
(ג)
נספח 3 – הפעולות הנדרשות ברשת כדי להסיר את מגבלות ההזרמה לרשת עד המועד המרבי להזרמה מלאה, והמועד המתוכנן לכל אחת מהפעולות.
(ד)
נספח 4 – אופן חיבור המיתקן לרשת.
(ה)
נספח 5 – אם אי־אפשר לחבר את ההספק המבוקש עד למועד המחייב המרבי או לחלופין לא ניתן לאפשר הזרמה מלאה עד המועד המרבי להזרמה מלאה, פירוט מיתקנים אשר התחייבות החיבור שניתנה להם משפיעה על מתן התחייבות החיבור למבקש החיבור.
[תיקון: 6.3.19, 18.5.20, 25.11.20, 1.11.20, 14.2.22; תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״א־14, תשפ״א־23, תשפ״ב־22]
התחייבות לחיבור ולהזרמה
(א)
מתן התחייבות לחיבור ולהזרמה והתשלום בעבורה
(1)
מנהל המערכת ייתן בתשובה לפי סעיף (א) לאמת מידה 35כו4 תשובה חיובית אם התקיימו כל אלה:
(א)
הציוד מתאים לדרישות המערכתיות לציוד;
(ב)
מועד החיבור האפשרי קצר מהמועד המרבי לחיבור;
(ב1)
ההספק המבוקש להזרמת אנרגיה לרשת אינו עולה על ההספק המרבי שניתן להזרים לרשת במועד המרבי להזרמה מלאה;
(ג)
לעניין מבקש חיבור המחזיק ברישיון מותנה אשר עדכן את בקשתו כאמור בסעיף (ב) באמת מידה 35כו4 – הוגש למנהל המערכת עותק בקשה לעדכון הרישיון בהתאם להספק המעודכן;
(ד)
מנהל המערכת ווידא כי המכסה המבוקשת פנויה בהספק התואם את הבקשה.
(2)
מנהל המערכת יצרף לתשובה לפי סעיף קטן (1) חשבונית לתשלום בעד התחייבות לחיבור ולהזרמה לפי תעריף כאמור בסעיף קטן (3).
(3)
התעריף בעד ההתחייבות לחיבור ולהזרמה ייקבע בהתאם להוראות אלה:
(א)
למיתקן לא מפוצל – בהתאם לתעריף הקבוע בשורה 18 ”תעריף התחייבות לחיבור ולהזרמה מיתקן לרשת הולכה 161 ק״ו“ או בהתאם לתעריף הקבוע בשורה 19 ”תעריף התחייבות לחיבור ולהזרמה מיתקן לרשת הולכה 400 ק״ו“ ללוח תעריפים 4.1–1 ”תעריפים לחיבור לרשת ההולכה במתח עליון“, לפי העניין;
(ב)
למיתקן מפוצל – בהתאם לתעריף הקבוע בשורה 19 ”תעריף התחייבות לחיבור ולהזרמה למיתקן מפוצל בהספק העולה על 16 מגה וואט המתחבר למתח גבוה“ ללוח תעריפים 4.2–1 ”תעריף חיבור לרשת חלוקה במתח גבוה“.
(4)
שילם המבקש את התשלום בתוך 14 ימי עבודה ממועד שליחת החשבון, יודיע מנהל המערכת למבקש כי החל במועד התשלום תעמוד בתוקף התחייבות לחיבור ולהזרמה לתקופה של 12 חודשים; מנהל המערכת יפרט בהודעתו את ההספק המותקן, את גודל החיבור שביחס אליהם התחייב לחיבור ואת מועד פקיעת ההתחייבות לחיבור ולהזרמה.
(5)
לא שילם מבקש החיבור את התשלום במועד הנדרש לפי סעיף קטן (3), לא ייתן מנהל המערכת למבקש התחייבות לחיבור ולהזרמה.
(6)
מבקש חיבור אשר קיבל התחייבות לחיבור ולהזרמה יפתח תיק עבודה לחיבור אצל מנהל המערכת ממועד קבלת ההתחייבות לחיבור ולהזרמה ולא יאוחר מ־15 ימי עבודה ממועד הסגירה הפיננסית; לעניין זה, ”מועד קבלת ההתחייבות לחיבור ולהזרמה“ – מועד ביצוע התשלום וקבלת ההודעה על התחייבות לחיבור ולהזרמה לפי סעיף קטן (4).
(א1)
שינוי מכסה מבוקשת
(1)
עד למועד הסגירה הפיננסית או פקיעת ההתחייבות לשמירת מקום, לפי המוקדם מביניהם, מבקש החיבור רשאי לשנות את המכסה המבוקשת שלפיה הוא מעוניין להקים את המיתקן, בהתקיים התנאים האלה:
(א)
המכסה המבוקשת החדשה פנויה בהיקף השווה או העולה על הספק המיתקן המבוקש;
(ב)
המיתקן המבוקש עומד בתנאים לזכאות לתעריף שנקבעו במסגרת המכסה המבוקשת החדשה.
(2)
אין בשינוי המכסה המבוקשת כדי לשנות תנאי מתנאי ההתחייבות לחיבור ולהזרמה שנתן מנהל המערכת, לרבות תוקף ההתחייבות.
(ב)
פקיעה של התחייבות לחיבור ולהזרמה או ויתור עליה
(1)
מנהל המערכת יודיע למי שקיבל התחייבות לחיבור ולהזרמה לבעל רישיון הולכה ולרשות בתוך 7 ימי עבודה כי ההתחייבות לחיבור ולהזרמה פקעה בהתקיים אחד מאלה:
(א)
חלפו 12 חודשים ממועד תשלום החשבון לפי סעיף (א)(4), ומבקש החיבור לא המציא את אישור הרשות לסגירה פיננסית, ואם האריך מבקש החיבור את תוקף ההתחייבות לפי סעיף (ב1)(1) – חלפו 15 חודשים ממועד תשלום החשבון לפי סעיף (א)(4), ומבקש החיבור לא המציא את אישור הרשות לסגירה פיננסית;
(ב)
המכסה נתפסה על ידי מבקש חיבור אחר וההספק שנותר במכסה המבוקשת נמוך מההספק המותקן המבוקש;
(ג)
חלף מועד תוקף המכסה שבמסגרתה ביקש מבקש החיבור להקים את המיתקן; על אף האמור בפסקה זו, אם הרשות האריכה את תוקף המכסה, תישמר ההתחייבות לחיבור ולהזרמה עד למועד פקיעת ההתחייבות לחיבור ולהזרמה לפי פסקאות (א), (ב) או (ד) או עד המועד המעודכן של תוקף המכסה, לפי המוקדם משניהם;
(ד)
פקע או בוטל רישיונו של מבקש החיבור לאחר הסגירה הפיננסית.
(1א)
על אף האמור בסעיף קטן (1)(ב) ו־(ג), מבקש חיבור שהמכסה המבוקשת שלו נתפסה על ידי מבקש חיבור אחר או שמועד התוקף שלה חלף, רשאי לבקש לשנות את המכסה המבוקשת לפי סעיף (א1) ולהמשיך להחזיק בהתחייבות לחיבור ולהזרמה.
(2)
מבקש חיבור אשר פקע תוקף התחייבות לחיבור ולהזרמה של מיתקנו לא יהיה זכאי לקבלת החזר התשלום ששילם בעבור ההתחייבות לחיבור ולהזרמה.
(3)
על אף האמור בסעיף קטן (2), אם פקע תוקף ההתחייבות לחיבור ולהזרמה בשל תפיסת המכסה על ידי מבקש חיבור אחר כאמור בסעיף קטן (1)(ב) ומבקש החיבור לא ביקש לשנות את המכסה המבוקשת כאמור בסעיף (1א), ישיב מנהל המערכת למבקש החיבור 90% מהתשלום ששולם בעבור ההתחייבות לחיבור ולהזרמה.
(4)
מבקש החיבור רשאי להודיע למנהל המערכת שהוא מוותר על ההתחייבות לחיבור ולהזרמה; הודיע מבקש החיבור כאמור, יודיע לו מנהל המערכת בתוך שלושה ימי עבודה כי בקשתו התקבלה.
(5)
על אף האמור בסעיף קטן (2), ויתר מבקש החיבור על ההתחייבות לחיבור ולהזרמה לפי סעיף קטן (4) שלושה חודשים או יותר לפני תום 12 חודשים ממועד תשלום החשבון לפי סעיף (א)(4), ישיב מנהל המערכת למבקש החיבור 10% מהתשלום ששולם בעבור ההתחייבות לחיבור ולהזרמה לפי התעריפים שבסעיף (א)(3).
(ב1)
הארכת התחייבות לחיבור ולהזרמה
מנהל המערכת יאריך תוקף התחייבות לחיבור ולהזרמה בהתאם להוראות אלה:
(1)
מנהל המערכת יאריך את תוקף ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, פעם אחת, לתקופה של שלושה חודשים, בהתקיים תנאים אלה:
(א)
מבקש החיבור פנה למנהל המערכת בבקשה להארכת תוקף ההתחייבות לחיבור ולהזרמה 30 ימי עבודה לפחות לפני מועד פקיעת ההתחייבות כאמור בסעיף (ב)(1)(א);
(ב)
מבקש החיבור שילם בעד הארכת התחייבות כאמור, קודם לפקיעת ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, תעריף בעד התחייבות לחיבור ולהזרמה לפי סעיף (א)(3);
(2)
על אף האמור בפסקה (1), מנהל המערכת יאריך את תוקף ההתחייבות לחיבור ולהזרמה לתקופה של שנים עשר חודשים, למבקש חיבור המחזיק בסקר חיבור שבוצע בהתאם לאמת מידה 35כו כנוסחה טרם כניסתם לתוקף של כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון), התש״ף–2020, בהתקיים תנאים אלה:
(א)
מבקש החיבור פנה למנהל המערכת בבקשה להארכת התחייבות לחיבור ולהזרמה אותו המיתקן, טרם פקיעת התחייבות מנהל המערכת;
(ב)
מבקש החיבור שילם בעד הארכת התחייבות כאמור, קודם לפקיעת ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, תעריף בעד התחייבות לחיבור ולהזרמה לפי סעיף (א)(3); הארכת התחייבות לחיבור ולהזרמה נוספת אחת תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים בפסקה (1).
(ג)
שימוש בהתחייבות לחיבור ולהזרמה במסגרת הליכים תחרותיים
מנהל המערכת לא יסב התחייבות חיבור והזרמה שניתנה למבקש חיבור לצורך הקמת מיתקן במסגרת מכסה שקבעה הרשות, להתחייבות לחיבור ולהזרמה של מבקש החיבור בהליך תחרותי שפרסמה הרשות.
(ד)
שינויים בציוד ובהספק של מבקש חיבור לפני בדיקות קבלה
(1)
מבקש חיבור ידווח למנהל המערכת על כל שינוי בציוד המתוכנן במיתקן, לעומת הנתונים שהועברו לצורך ביצוע סקר החיבור או לעומת מה שסוכם בהסכם התיאום הטכני לפי אמת מידה 35כז; דיווח המבקש על שינוי כאמור, רשאי מנהל המערכת לדרוש בדיקה מחודשת או בדיקה חלקית של התאמת הציוד לדרישות המערכתיות לציוד, בכפוף לקבלת תשלום בתעריף לפי שורות 7 ו־13 עד 17 בלוח תעריפים 4.1–1, ממבקש החיבור; אם מצא מנהל המערכת כי הציוד המבוקש בשינוי לא מתאים, לא יאושר שינוי הציוד; אם מצא מנהל המערכת כי הציוד המבוקש בשינוי מתאים, תעודכן תשובת מנהל המערכת ביחס לסעיף 2(א) בטופס התשובה.
(2)
לבקשת מבקש חיבור שקיבל התחייבות לחיבור ולהזרמה, מנהל המערכת יקטין את הספק החיבור המבוקש; אם הוגשה בקשה כאמור, מנהל המערכת לא ישיב לצרכן את התשלום ששולם בעבור התחייבות לחיבור ולהזרמה ותוקף ההתחייבות לחיבור ולהזרמה לא יוארך.
(3)
לבקשת מבקש חיבור להגדלת הספק המיתקן לפני מועד בדיקות הקבלה, יפעל מנהל המערכת כמפורט להלן:
(א)
מנהל המערכת יוודא קיומו של מקום פנוי במכסה בעבור ההספק המעודכן המבוקש טרם ביצוע סקר חיבור לפי פסקת משנה (2);
(ב)
מנהל המערכת יערוך סקר חיבור בעבור מלוא ההספק המבוקש לפי הוראות אמות מידה 35כו3 ו־35כו4;
(ג)
במהלך סקר החיבור יישמר המקום המקורי שנשמר ברשת למיתקן, בהתאם להספק שנקבע בסקר החיבור שלפיו ניתנה ההתחייבות לחיבור ולהזרמה;
(ד)
אם מצא מנהל המערכת כי הבקשה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף (א)(1), ישלם מבקש החיבור למנהל המערכת תוספת תשלום בעד הגדלת התחייבות לחיבור ולהזרמה, ויחולו עליה הוראות סעיף (א)(2) עד (4), בעבור תוספת ההספק, ומנהל המערכת יתחייב לחיבור המיתקן לפי ההספק המתוקן;
(ה)
מועד פקיעת התחייבות לחיבור ולהזרמה לפי סעיף (ב)(1)(א), לא יוארך;
(ו)
ביקש מבקש חיבור במיתקן מפוצל עדכון סקר קיים כאמור בסעיף קטן זה בעבור נקודת חיבור אחת או יותר, יעדכן מנהל המערכת את הסקר ביחס לנקודות החיבור שבעניינן הבקשה בלבד.
(ה)
שינויים בציוד ובהספק של מבקש חיבור שנמצאו בבדיקות קבלה
(1)
מצא מנהל המערכת בבדיקות הקבלה כי ההספק המותקן גדול מההספק המותקן שבעבורו ניתנה ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, לא יעדכן את ההתחייבות לחיבור ולהזרמה ויודיע על כך למבקש החיבור.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), מצא מנהל המערכת שהמיתקן הוקם בהתאם לנתונים הטכניים שהוגשו במסגרת הבקשה לסקר החיבור, שההספק שנמדד אינו עולה על 5% מההספק שבעבורו ניתנה ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, ושהרשות לא קבעה אחרת בתנאים לזכאות לתעריף שנתנה למבקש החיבור (להלן בסעיף קטן זה – ההספק הנוסף), יאשר מנהל המערכת למבקש החיבור את ההגדלה הפיזית של החיבור בהתאם להספק שנמצא בבדיקות הקבלה, בכפוף לקבלת תשלום בעבור החיבור המוגדל ממבקש החיבור; אין באישור מנהל המערכת להגדלה הפיזית של החיבור כדי לאשר את הזרמת האנרגיה, במלואה או בחלקה, מההספק הנוסף לרשת.
(3)
מצא מנהל המערכת בבדיקות הקבלה כי ההספק המותקן קטן מההספק שבעבורו ניתנה ההתחייבות לחיבור ולהזרמה, יעדכן את ההתחייבות לחיבור ולהזרמה בהתאם להספק המותקן שנמצא בבדיקות הקבלה.
(4)
אם מצא מנהל המערכת בבדיקות קבלה כי המיתקן שהוקם בעל מאפיינים טכניים שונים מאלה שהוגשו במסגרת הסכם התיאום הטכני שבוצע לפי אמת מידה 35כז או במסגרת סקר החיבור, יבצע מנהל המערכת בדיקה מחודשת או בדיקה חלקית של התאמת הציוד לדרישות המערכתיות לציוד, בכפוף לקבלת תשלום מהיצרן בתעריף לפי שורות 13 עד 17 ללוח תעריפים 4.1–1; אם מצא מנהל המערכת כי הציוד המבוקש לא מתאים, יחבר בעל רישיון ההולכה את המיתקן לרשת רק לאחר שהיצרן פעל לתיקון הליקויים ושילם תשלום כאמור לעיל בעבור בדיקה מחודשת נוספת, ומנהל המערכת ביצע את הבדיקה המחודשת הנוספת ואישר שהציוד מתאים לדרישות המערכתיות.
(ו)
התחייבות מנהל המערכת לחיבור אתרי מדינה
(1)
בחיבור של מיתקני ייצור שבכוונת מי מגורמי המדינה לרבות רשות החשמל (בסעיף זה – המדינה) להקים במסגרת הליך תחרותי או מכרז המפורסם מטעמם (להלן ביחד בסעיף זה – המכרז), יבוצע סקר תכנון לשם קבלת התחייבות לחיבור המיתקן הצפוי לקום במסגרת המכרז (בסעיף זה – סקר תכנון לאתרי מדינה), בהתאם להוראות אלה:
(א)
המדינה או מי מטעמה יפנו למנהל המערכת בבקשה לביצוע סקר התכנון לאתרי מדינה;
(ב)
תנאי לביצוע סקר התכנון לאתרי מדינה הוא שפורסמה ברשומות תוכנית מיתאר מאושרת ומתואמת עם מנהל המערכת למיתקן הייצור ולקו המסעף, בהתאם לסקר תכנון שנערך בהתאם לאמת מידה 35כו2;
(ג)
מנהל המערכת יבצע את סקר התכנון לאתרי מדינה, רק אם מזמין הסקר העביר לו את הנתונים המפורטים בסעיף (א)(4) לאמת מידה 35כד; מנהל המערכת יתאם עם מזמין הסקר העברה של נתונים נוספים המפורטים בסעיף (א)(1) לאמת מידה 35כו3, אשר נדרשים לו לשם בחינת היכולת להתחייב לחיבור על בסיס הסקר ושלמזמין הסקר יש אפשרות להעביר לו אותם; מנהל המערכת ימסור למדינה חשבון בהתאם לקבוע בשורה החמישית בלוח תעריפים 4.1–1, ואליו תצורף רשימת הנתונים הנוספים שעל מזמין סקר התכנון לאתרי מדינה להגיש למנהל המערכת כתנאי לביצוע סקר התכנון לאתרי מדינה לפי תיאום כאמור בפסקה זו.
(2)
מנהל המערכת ימסור את תוצאות סקר התכנון לאתרי מדינה, בהתאם להוראות אלה:
(א)
מנהל המערכת ימסור למבקש ולרשות את תוצאות הסקר בתוך 60 ימי עבודה ממועד ביצוע התשלום בעד הסקר;
(ב)
סבר מנהל המערכת כי התחייבות לחיבור במועד המבוקש אפשרית בתנאים, ירשום בסקר התכנון לאתרי מדינה את התנאים להתחייבות לחיבור;
(ג)
סבר מנהל המערכת כי התחייבות לחיבור אפשרית במועד אחר מהמועד המבוקש, ירשום בסקר התכנון לאתרי מדינה את המועד ואת התנאים אשר בהם ניתן להתחייב לחיבור.
(3)
מנהל המערכת יתחייב לחיבור של מיתקני ייצור כאמור בסעיף קטן (1), על סמך תוצאות סקר התכנון לאתרי מדינה ובהתאם להוראות אלה:
(א)
על בסיס סקר התכנון לאתרי מדינה, יתחייב מנהל המערכת לחיבור המיתקן והוצאת אנרגיה לרשת, ותוקפה של התחייבות כאמור יהיה לתקופה של שישה חודשים ממועד השלמת סקר התכנון לאתרי מדינה;
(ב)
בתוך התקופה האמורה בפסקה (א), מזמין הסקר יפנה לרשות בבקשה שתורה למנהל המערכת להתחייב לחיבור על בסיס סקר התכנון לאתרי מדינה לתקופה נוספת על התקופה כאמור בפסקה (א); בפנייתו ימסור מזמין הסקר פרטים על אודות המכרז, מיתקן הייצור המבוקש, נחיצות המיתקן ולוחות זמנים להקמת מיתקן הייצור;
(ג)
הרשות תבחן אם להורות למנהל המערכת להתחייב לחיבור המיתקן הצפוי לקום במכרז, מעבר לתקופה כאמור בפסקה (א); הרשות תתייחס בהחלטתה, בין השאר גם לשיקולים האלה:
(1)
מידת התחרות על משאב הרשת באזור שבו מתוכנן לקום המיתקן, לרבות ההשפעה על יכולת חיבור מיתקני אנרגיה מתחדשת;
(2)
התועלת של המיתקן למשק החשמל, בנוגע לעלויות הישירות והמערכתיות הכרוכות בחיבור המיתקן לרשת;
(ד)
בהחלטתה לפי פסקה (ג), תקבע הרשות את המועד שבו תפקע ההתחייבות לחיבור אם לא הוזמן סקר חיבור בהתאם לאמת מידה 35כו3 (להלן – תקופת ההתחייבות בלא סקר חיבור); תקופת ההתחייבות בלא סקר חיבור לא תעלה על 30 חודשים ממועד ההחלטה; על אף האמור, הרשות רשאית להאריך את תקופת ההתחייבות בלא סקר חיבור בשלוש תקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, מטעמים מיוחדים שיירשמו; במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שיירשמו הרשות רשאית להחליט על תקופה ארוכה יותר או תקופה קצרה יותר מהתקופות הקבועות בפסקה זו;
(ה)
המדינה או מי מטעמה ישלמו בעד כל שישה חודשים של התחייבות לחיבור, החל מתום 30 חודשים מיום קבלת החלטת הרשות לפי פסקה (ג) עד המועד האחרון להזמנת סקר חיבור שקבעה הרשות לפי פסקה (ד) – תשלום בהתאם לתעריף הקבוע בשורה 18 ”תעריף התחייבות לחיבור ולהזרמה מיתקן לרשת הולכה 161 ק״ו“ או תשלום בהתאם לתעריף הקבוע בשורה 19 ”תעריף התחייבות לחיבור ולהזרמה מיתקן לרשת הולכה 400 ק״ו“ ללוח תעריפים 4.1–1 ”תעריפים לחיבור לרשת ההולכה במתח עליון“, לפי העניין; אם התחייבות לחיבור הוארכה לתקופה קצרה משישה חודשים, ישלמו המדינה או מי מטעמה, בעד אותה הארכה, את התשלום לפי פסקה זו, באופן יחסי, לפי היחס שבין התקופה שהוארכה ובין שישה חודשים;
(ו)
המדינה או מי מטעמה ישלמו למנהל המערכת את התשלומים לפי פסקה (ה) עד המועד האחרון להזמנת סקר חיבור שקבעה הרשות לפי פסקה (ד);
(ז)
לא קיבלה הרשות החלטה בעניין ההתחייבות לחיבור עד תום שישה חודשים ממועד ביצוע סקר תכנון לאתרי מדינה, תפקע ההתחייבות לחיבור שניתנה לפי פסקה (א); על אף האמור, הרשות רשאית להחליט על התחייבות לחיבור אף אם חלפו שישה חודשים ממועד השלמת סקר התכנון לאתרי מדינה, אם מזמין הסקר המציא לרשות אישור מטעם מנהל המערכת ולפיו עדיין קיימת אפשרות לחבר את המיתקן לפי סקר התכנון שבוצע;
(ח)
החליטה הרשות לפי פסקה (ג) להורות למנהל המערכת להמשיך ולהתחייב לחיבור המיתקן מעבר לששת החודשים האמורים בפסקה (א), ידווח מזמין הסקר לרשות ולמנהל המערכת מדי שישה חודשים על אודות התקדמות המכרז ומיתקן הייצור;
(ט)
עד המועד שקבעה לכך הרשות לפי פסקה (ד), יזמין הזוכה במכרז סקר חיבור בהתאם לאמת מידה 35כו3; המועד המבוקש להפעלה מסחרית בסקר החיבור לא יהיה מאוחר מהמועד המבוקש להפעלה מסחרית בסקר התכנון לאתרי מדינה בתוספת ההארכות שאישרה הרשות לעניין ההתחייבות לחיבור לפי סעיף קטן זה, אם אישרה; בכפוף לאישור הרשות, לאחר פנייה ממזמין סקר התכנון לאתרי מדינה ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, הזוכה רשאי לבקש בסקר החיבור מועד להפעלה מסחרית שיהיה מאוחר יותר מהמועד המבוקש להפעלה מסחרית בסקר התכנון לאתרי מדינה ואשר לא יעלה על שלושה חודשים מהמועד האמור; על סקר החיבור ועל התחייבות לפיו יחולו אמות המידה הרלוונטיות בסימן ד׳ לפרק ג׳ לאמות המידה;
(י)
לא הוגשה בקשה להזמנת סקר חיבור עד המועד שקבעה לכך הרשות לפי פסקה (ד), תפקע ההתחייבות לחיבור שניתנה אלא אם כן הורתה הרשות למנהל המערכת אחרת;
(יא)
עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שנקבע במסמכי המכרז, ובהתאם לדיווח על התקדמות המכרז בהתאם לפסקה (ח), הרשות רשאית להורות למנהל המערכת לבטל את ההתחייבות לחיבור או כל הוראה אחרת בנוגע להתחייבות, לרבות צמצום ההספק שלגביו נשמר המקום ברשת, לאחר שנתנה למזמין הסקר להשמיע את טענותיו, ומנהל המערכת יפעל בהתאם להוראות הרשות בעניין.
(4)
מנהל המערכת יודיע לבעל רישיון הולכה על מתן התחייבות לפי סעיף קטן (3) או על הארכתה.
[תיקון: 13.5.19, 24.6.19, 25.11.20; תש״ף־9, תש״ף־27, תשפ״א־6]
שילוב מיתקן עד 16 מגה וואט במקום צרכנות המחובר לרשת הולכה
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”מבקש“ – צרכן המחובר לרשת המתח העליון המבקש שילוב מיתקן ייצור, בהספק עד 16 MW, במקום הצרכנות;
”שילוב מיתקן“ – חיבור של מיתקן לרשת החשמל הפנימית במקום צרכנות או בבניין בהקמה שטרם נרשם לגביו צרכן פלוני בפנקסי ספק שירות חיוני רשת, לצורך צריכה עצמית והוצאת אנרגיה לרשת הולכה;
(ב)
שילוב מיתקן
מנהל המערכת ישלב מיתקן בהספק עד 16 MW במקום צרכנות המחובר לרשת מתח עליון.
(ג)
רישום
(1)
צרכן המעוניין להגיש בקשה לשילוב מיתקן כאמור בסעיף (ב) במקום הצרכנות, יירשם באתר האינטרנט של מחלק דומיננטי לפי הוראות סעיף (ג) לאמת מידה 35כ2, בשינויים המחויבים.
(2)
המחלק הדומיננטי יודיע למנהל המערכת על הרישום בתוך שלושה ימי עבודה ממועד הרישום.
(3)
מנהל המערכת יזמן את המבקש למשרדיו בתוך 30 ימי עבודה מיום שהמבקש ביצע את התשלום בעד הרישום, לצורך הגשת בקשה לסקר חיבור לשילוב מיתקן במקום הצרכנות או יאפשר לו להגיש את הבקשה האמורה באמצעות האינטרנט בהתאם להוראות סעיף (ד) לאמת מידה 35כ2, בשינויים המחויבים.
(4)
לא הגיע המבקש במועד שאליו זומן, יתאם מנהל המערכת עם המבקש מועד נוסף בתוך שלושים ימי עבודה ממועד הזימון הראשון.
(5)
לא הגיע המבקש במועד הנוסף שאליו זומן לפי סעיף קטן (4), תפקע בקשת הרישום וההספק הרשום המצטבר אצל המחלק הדומיננטי לא יעודכן.
(ד)
הגשת בקשה לסקר חיבור, התנאים לביצועו ותשובת מנהל המערכת
(1)
על בקשה לסקר חיבור שהוגשה לפי סעיף (ג) יחולו הוראות סעיף (א) לאמת מידה 35כו3, בשינויים המחויבים, למעט הוראות פסקאות (ב) עד (ד) ו־(ו) לסעיף קטן (1) באותו סעיף.
(2)
טרם עריכת סקר חיבור יוודא מנהל המערכת כי הבקשה עומדת בתנאי הזכאות לתעריף שנקבעו למכסה המבוקשת.
(3)
מנהל המערכת יערוך סקר חיבור וימסור למבקש את תוצאות סקר החיבור בתוך שלושים ימי עבודה מיום שביצע המבקש את התשלום בעד הסקר כקבוע בסעיף (א)(3) לאמת מידה 35כו3.
(4)
לא השיב מנהל המערכת לבקשת המבקש בתוך המועד הקבוע בסעיף קטן (3), יפצה מנהל המערכת את המבקש בסכום הקבוע בשורה 11 ללוח תעריפים 12.1–1.
(5)
מנהל המערכת ישיב למבקש בהתאם להוראות סעיף (א) לאמת מידה 35כו4, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(א)
בסעיף קטן (1) –
(1)
בפסקה (ג), במקום ”מועד מרבי לחיבור“ יקראו ”מועד מחייב מרבי לסנכרון כהגדרתו באמת מידה 35כ1“;
(2)
פסקה (ו) – לא תיקרא;
(ב)
סעיף קטן (4) – לא ייקרא.
(6)
מנהל המערכת רשאי להגביל בתשובתו את יכולת הוצאת האנרגיה לרשת מהמיתקן בהיקף שלא יעלה על 100 שעות בשנה, אלא אם כן נקבע בתנאים לזכאות לתעריף היקף הגבלת שעות אחר שלא יעלה על היקף הגבלת השעות הקבוע בסעיף קטן זה או כי לא תותר הגבלת השעות בכלל.
(ה)
תשלומים
(1)
מנהל המערכת יצרף לתוצאות סקר חיבור שניתנה בהן תשובה חיובית הודעה לתשלום שתכלול את כל התשלומים המפורטים להלן:
(א)
תשלום למנהל המערכת בעד מנייה כמפורט להלן:
(1)
למיתקן ייצור במתח נמוך – תשלום בעד התקנת מונה לפי התעריף הקבוע בשורה 6 ללוח תעריפים 5.4–2;
(2)
למיתקן ייצור במתח נמוך בגודל חיבור של 3×125 אמפר ומעלה – תשלום נוסף בעד התקנת מערכת מנייה לפי התעריף הקבוע בלוח תעריפים 4.3–10;
(3)
למיתקן ייצור במתח גבוה – תשלום בעד מכלי מדידה כקבוע בעלות רכישה הובלה והתקנה בחדר מיתוג צרכן לפי לוח תעריפים 4.2–3 או לפי לוח תעריפים 4.2–4, לפי העניין;
(ב)
למיתקן ייצור במתח גבוה – תשלום למנהל המערכת בעד התקנת מערכת תקשורת לשליטה ובקרה לפי התעריף הקבוע בשורה 1 בלוח תעריפים 4.2–2;
(ג)
תשלום למנהל המערכת בעד בדיקות סנכרון בהתאם לתעריף הקבוע בשורה 12 או בשורה 13 ללוח תעריפים 4.3–1 או בשורה 18 ללוח תעריפים 4.2–1, לפי העניין.
(2)
לא שילם המבקש את התשלומים בתוך 14 ימי עבודה ממועד מסירת ההודעה לתשלום כאמור בסעיף קטן (1), תפקע תשובת מנהל המערכת.
(3)
שילם המבקש את התשלומים כאמור בסעיף קטן (1), יפתח מנהל המערכת למבקש תיק חיבור.
(4)
על הודעה לתשלום כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות סעיף (ג) לאמת מידה 24 בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(ו)
תיאום טכני
(1)
נפתח למבקש תיק חיבור לפי סעיף (ה)(3), יבצע מנהל המערכת תיאום טכני למיתקן לפי האמור בסעיף (א) לאמת מידה 35כז, למעט פסקאות (ד) ו־(ו) לסעיף קטן (1), בשינויים המחויבים.
(2)
הסכם התיאום הטכני יושלם וייחתם בתוך 30 ימי עבודה מיום ביצוע התשלום כאמור בסעיף (ה).
(ז)
התקנת מערכת תקשורת, קבלת היתר הפעלה וסנכרון המיתקן
לגבי מיתקן המשולב לפי אמת מידה זו יחולו על התחומים שלהלן אמות המידה המפורטות לצדם, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום ”מחלק“ יקראו ”מנהל המערכת“:
(1)
על התקנת מערכת תקשורת – אמת מידה 69;
(2)
על קבלת היתר הפעלה, בדיקות קבלה וסנכרון המיתקן – אמת מידה 35כ4, למעט סעיפים (א) ו־(ב);
(3)
על ביצוע תחזוקה וכיול מחדש של המיתקן – אמת מידה 35כ5.
[תיקון: 4.12.12, 20.10.13, 6.3.19, 25.11.20, 14.3.22; תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״א־23, תשפ״ד־2]
הסכמים
(א)
הסכם תיאום טכני
(1)
נפתח ליצרן או לצרכן תיק עבודה במשרדי מנהל המערכת לחיבור מיתקן לרשת החשמל, יזמינו בעל רישיון הולכה ומנהל המערכת את מבקש החיבור לסדרת מפגשים טכניים עם נציגיהם המקצועיים הנוגעים בדבר לצורך גיבוש תיאום טכני לחיבור.
(2)
התיאום הטכני של החיבור ייקבע בהסכם שיכלול את הפרטים הדרושים לצורך ביצוע מלא של החיבור, לרבות אלה:
(א)
לוח זמנים להתקדמות עבודות החיבור עד סיומן ומועד הפעלה מסחרי בהתאם לתוצאות סקר החיבור;
(ב)
פרטים טכניים של סוג הציוד שישמש לחיבור ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים רלוונטיים והתקנת מערכות מניה, הגנות ותקשורת שישמשו את בעל רישיון ההולכה או את מנהל המערכת, לפי העניין, במידת הצורך;
(ג)
תכנון החיבור, לרבות מערכות הגנה ותקשורת נוספות ככל שאלה נדרשות לצורך שליטה ובקרה של מנהל המערכת וכן לצורך שמירה על שרידות, אמינות ובטיחות מערך ההולכה של בעל רישיון הולכה;
(ד)
התאמת פריטי ציוד מתח עליון או מתח על, שיירכוש מבקש החיבור ויותקן בחצר המיתוג, לתקנים טכניים ובטיחותיים כדין ומותאמים לתשתית של בעל רישיון ההולכה;
(ה)
חלוקת האחריות בין בעל רישיון ההולכה לבין מבקש החיבור לגבי המערכות המשותפות הממוקמות במיתקן, ממשקי שליטה, פיקוד והעברת נתונים בין מנהל המערכת, בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור;
(ו)
בדיקות קבלה והכנסה לניצול של המסדר בחצר מבקש החיבור, כמפורט באמת מידה 35לא, לרבות אומדן למשך הבדיקות ולאבני דרך עיקריות בהן;
(ז)
זהות האחראי לחיבור במקרה של יצרן הנמצא בחצרי צרכן תהיה בהתאם לאמור בסעיף (ו);
(ח)
בדיקת עמידת יחידות הייצור ואתר הייצור בתנאים לחיבור יחידות הייצור לרשת ההולכה;
(ט)
מערכות התקשורת, באתר היצרן או הצרכן, שישמשו את מנהל המערכת או את בעל רישיון ההולכה, לפי העניין, ויהיו באחריותם התפעולית; זהות המתקין של מערכות התקשורת שיותקנו בחצר מיתקן הייצור של מבקש החיבור ובחצר מיתוג שבאחריות בעל רישיון הולכה, להעברת נתונים בין ציוד הנמצא בחצר ייצור מבקש החיבור ובחצר המיתוג שבאחריות בעל רישיון הולכה כהגדרתם באמת מידה 35כא לבין מנהל המערכת;
(י)
התאמת תכניות, לרבות תכניות תחנת המשנה במתח עליון או במתח על, לתקנים טכניים ובטיחותיים ולדרישות המערכת בהיבטים של הגנות, פיקודים, ניעולים [צ״ל: ניהולים], תקשורת (התראות, פעולות ואינדיקציה) ומערכות עזר נלוות;
(יא)
למבקש חיבור המעוניין בתכנון עצמאי או בהצטיידות או בהתקנת ציוד התקשורת עצמאי, שישמש את בעל רישיון ההולכה או את מנהל המערכת, יגדירו מנהל המערכת ובעל רישיון ההולכה, לפי העניין, את מערכות התקשורת הנדרשות והמפרטים הטכניים שלהן בהתאם לסטנדרטים שבשימוש מנהל המערכת או בעל רישיון ההולכה, לפי העניין.
מנהל המערכת או בעל רישיון ההולכה, לפי העניין, יהיו האחראים הבלעדיים לביצוע בדיקות ולהכנסה לניצול של מערכות התקשורת; מנהל המערכת ינהג בשוויון ביחס למבקש חיבור המעוניין בפעילות עצמאית כאמור.
(3)
מבקש חיבור המעוניין בתכנון והקמת מערכות תקשורת בעבור תחנת המשנה או בעבור מיתקן הייצור על ידי בעל רישיון הולכה או על ידי מנהל המערכת יחויב בעלות הקבועה בלוח תעריפים 4.1–3, לפי העניין.
(ב)
הסכם תפעול ותחזוקה
(1)
לאחר חתימה על הסכם התיאום הטכני, ולא יאוחר משישה חודשים לפני תחילת בדיקות קבלה וסנכרון המיתקן לרשת, לפי המוקדם, יחתמו בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור על הסכם תפעול ותחזוקה של הציוד המותקן בחצר מיתוג באחריות מבקש החיבור ובחצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה, כהגדרתם באמת מידה 35כא, לתקופה התואמת לאורך חיי הציוד. מנהל המערכת יחתום גם הוא על הסכם תפעול ותחזוקה של המיתקן והציוד המותקן בחצר מבקש החיבור והנוגע לפעולותיו של מנהל המערכת, ובכלל זה מערכות התקשורת. ההסכמים יכללו לפחות את הפרטים והעניינים האלה:
(א)
גבולות חצר המיתוג באחריות בעל רישיון הולכה וגבולות חצר המיתוג באחריות מבקש החיבור;
(ב)
תפעול ותחזוקת המסדר שבאתר הייצור שבאחריותו של מבקש החיבור לאורך כל חיי הציוד בחצר מבקש החיבור ובחצר בעל רישיון הולכה;
(ג)
הסדרת גישה לעובדי בעל רישיון הולכה לחצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה והסדרת גישה לעובדי מבקש החיבור למוני החשמל;
(ד)
עקרונות תפעול חצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה, חצר מיתוג באחריות מבקש החיבור וחצר ייצור מבקש החיבור;
(ה)
מתכונת התיאום בין מנהל המערכת, בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור בקביעת מועדי התחזוקה בחצר מיתוג בעל רישיון הולכה, בחצר מיתוג מבקש החיבור ובחצר הייצור של בעל רישיון ייצור, וכן הסכם התפעול והתחזוקה יכלול את לוחות הזמנים לתיקון ותחזוקה של ציוד חשמלי עיקרי בתחנת המשנה וברשת ההולכה המחוברת לתחנת המשנה או לתחנת המיתוג, אשר יהיו בהתאם לקבוע בנספח א׳ לאמת מידה זו והם יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם האמור; זמני תיקון התקלות המפורטים בנספח א׳ יחולו בכפוף לכך שלא חל מקרה חריג מהמקרים החריגים כפי שיוגדרו בהסכם תפעול ותחזוקה בין מבקש החיבור לבעל רישיון ההולכה, אשר אינם בשליטת בעל רישיון ההולכה ואשר בגללם בעל רישיון ההולכה אינו יכול לבצע את התיקון והתחזוקה;
(ו)
קביעת סוגי עבודות התחזוקה שיבוצעו בחצר המיתוג שבאחריות מבקש החיבור במיתקן הפרטי;
(ז)
תחזוקת ההגנות במסדר מתח עליון כפי שיבוצעו על ידי בעל רישיון הולכה בחצר המיתוג שבאחריות בעל רישיון הולכה;
(ח)
שמות אנשי קשר ואמצעי התקשרות של בעל רישיון הולכה, מנהל המערכת ומבקש החיבור;
(ט)
כללי בטיחות הנהוגים אצל בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור ועל פי כל דין;
(י)
טיפול בדרישות לשדרוג ציוד בחצר מבקש החיבור במהלך תקופת ההסכם;
(יא)
הגדרת אמצעי הקשר התפעולי בין מנהל המערכת לבין האחראי על תפעול יחידות הייצור מטעם בעל רישיון הייצור;
(יב)
הגדרת הנחות היסוד להפעלת יחידות הייצור;
(יג)
הגדרת הנחות היסוד לתחזוקת יחידות הייצור ולתחזוקת מערכות התקשורת המשמשות הן את מנהל המערכת והן את בעל רישיון ההולכה;
(יד)
כללי ההסדר התפעולי לרכישת חשמל והספקת שירותי תשתית;
(טו)
משטר העבודה של מיתקן הייצור במצבים שונים: שגרה, דחק, חירום, עבודה במצב ”אי“;
(טז)
אופן הטיפול בהפרעות חשמל שמקורן במיתקן הייצור או ברשת;
(יז)
קביעת כללי העבודה והדיווח בין הצדדים במשטרי התפעול השונים: שגרה, דחק, חירום;
(יח)
קביעת תחומי אחריות ברורים בין מבקש החיבור לבין בעל רישיון הולכה בנושאי תפעול, תחזוקה, בטיחות, תשתיות ומערכות עזר;
(יט)
הוראות לעניין תחזוקה של חלקי חילוף והדרכה עליהם והן יהיו כמפורט להלן:
(1)
נקבע בהסכם התיאום הטכני לפי סעיף (א)(2)(ד) כי מבקש החיבור ירכוש פרטי ציוד למתח עליון או על, מסוג שאינו מותקן ברשת ההולכה נכון למועד חתימת ההסכם, יוודא בעל רישיון ההולכה טרם סנכרון המיתקן לרשת, כי מבקש החיבור מתחייב להחזיק ולתחזק על חשבונו, באתר המיתקן, בעבור בעל רישיון הולכה, חלקי חילוף וכלים ייחודיים לציוד האמור, אם נדרשים כאלה, וכן יוודא בעל רישיון הולכה כי מבקש החיבור מתחייב לתאם מול יצרן הציוד הדרכות לעובדים של בעל רישיון הולכה לצורך הכרת הציוד, תפעולו ותחזוקתו; בעל רישיון הולכה ישפה את מבקש החיבור על חלקי החילוף שהוא רכש לפי פסקת משנה זו, בהתאם לתעריף שתקבע הרשות לעניין זה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 30(1) ו־31(א) לחוק משק החשמל; עד לקביעת תעריף כאמור, ייתן בעל רישיון הולכה למבקש החיבור כתב התחייבות לתשלום התעריף לכשייקבע;
(2)
בעל רישיון הולכה יחדש את מלאי חלקי החילוף, הכלים והציוד בהתאם לנדרש לפי פסקת משנה (1);
(3)
בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור רשאים להסכים על מקום אחסון שאינו באתר המיתקן, ובלבד שהאחסון בו יבוצע בצורה נאותה ובתנאי סביבה שתואמים את הקבוע בהוראות היצרן, כך שחלקי החילוף יהיו תקינים וזמינים מיידית להתקנה על ידי בעל רישיון הולכה, במקרה של תחזוקה מתוכננת או תחזוקת שבר לציוד שבאחריות בעל רישיון ההולכה;
(4)
בעל רישיון ההולכה לא יהיה אחראי לנזק מכל סוג שהוא, שייגרם בשל עיכוב בתיקון תקלות בציוד שבאחריות בעל רישיון ההולכה, עקב אי־זמינותם או אי־תקינותם של חלקי חילוף כאמור בפסקה (1), כתוצאה ממעשה או ממחדל של מבקש החיבור.
(2)
מבלי לגרוע מהאמור באמת מידה 35כט(א)(4), בעל רישיון הולכה יתפעל ויתחזק את חצר המיתוג שבאחריות בעל רישיון הולכה ויהיה אחראי לתיקון התקלות בחצר זו באופן מלא. כל עלויות התפעול והתחזוקה של חצר המיתוג באחריות בעל רישיון הולכה יחולו על בעל רישיון הולכה וישולמו על ידו.
(ג)
לוח זמנים להשלמה של הסכם התיאום הטכני והסכם התפעול והתחזוקה
(1)
הסכם התיאום הטכני יושלם וייחתם בתוך 6 חודשים ממועד פתיחת תיק עבודה לחיבור.
(2)
הסכם התפעול והתחזוקה יושלם וייחתם עד לא יאוחר משישה חודשים לפני בדיקות הקבלה והסנכרון.
(ד)
תשלום לאחר השלמת תיאום טכני
(1)
עם חתימת הסכם התיאום הטכני, ימסור בעל רישיון הולכה למבקש החיבור חשבון בסך השווה להשלמה ל־70% מעלות החיבור הסופית בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון, בניכוי התשלום ששולם בעד התחייבות לחיבור ולהזרמה לפי אמת מידה 35כו5(א) או בניכוי מקדמה ששולמה לפי סעיף 35כג(ד), לפי העניין. התשלום יהווה תנאי הכרחי להמשך עבודות החיבור.
(2)
המועד האחרון לביצוע תשלום זה יהיה לא יאוחר מ־60 יום ממועד הוצאת החשבון ומבקש החיבור יוכל לפרוע את החשבון עד למועד האחרון לתשלום ללא הצמדה וללא ריבית.
(3)
מבקש החיבור רשאי לבחור לשלם את סכום ההשלמה האמור בסעיף קטן (1) בשלושה תשלומים שווים לפי התעריף שבתוקף במועד התשלום הראשון, ובלבד שהתשלום השלישי ישולם 6 חודשים לפני בדיקות הקבלה; התשלומים השני והשלישי יוצמדו למדד ייצור ציוד חשמלי מספר 181090 (כולל מע״מ), ויישאו ריבית החשב הכללי.
(4)
על חשבון לתשלום לפי אמת מידה זו יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן.
(ה)
היתרים וזכויות מעבר
(1)
עם השלמת התכנון על ידי מי מהצדדים יחל כל צד בתחומו לפעול בנחרצות וביעילות להשגת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות החיבור.
(2)
בעל רישיון ההולכה אחראי לקבלת היתרים וזכויות מעבר בשטחים שלמבקש החיבור אין בהם זכויות מחוץ לשטח המיתקן, ויפעל להשגת כל ההיתרים וזכויות המעבר הנדרשים לצורך ביצוע עבודת החיבור.
(ו)
זהות האחראי לחיבור במקרה של יצרן הנמצא בחצרי צרכן
(1)
מבקש חיבור שהוא יצרן הנמצא בחצר של צרכן יודיע למנהל המערכת על זהות האישיות המשפטית האחראית לחיבור המיתקן, יצרן או צרכן.
(2)
האחראי לחיבור המיתקן יחתום על ההסכמים הקבועים באמת מידה זו ויציג למנהל המערכת ולבעל רישיון הולכה את ההסכם המסמיך אותו לקבל אחריות על כל החיבור לחצר הפרטית.
(3)
הוראות אמת מידה 141 (אחריות) יחולו בהתאמה על האמור בסעיף זה.
[תיקון: תשפ״ד־2]

נספח א׳ – זמני תקן לתיקון בתקלות של ציוד חשמלי עיקרי בתחנת המשנה

טבלה מס׳ 1 – זמני טיפול בתקלות בציוד חשמלי עיקרי במסדר 161 ו־400 ק״ו

סוג פריטA
פס צבירה בודד פתוח, בלא מקשר, שדה גנרציה בודד, מחובר לקו דו־מעגלי
160 ק״ו
B
פס צבירה כפול סגור, עם מקשר, 8 שדות גנרציה, מחובר לקו דו־מעגלי
400 ק״ו
C
3 דיאמטרים סגורים, 2 שדות גנרציה, 4 מעגלים
400 ק״ו
D
פס צבירה בודד סגור, בלא מקשר, שדה גנרציה בודד, מחובר לקו דו־מעגלי
160 ק״ו
E
פס צבירה בודד פתוח, עם מקשר, שדה גנרציה בודד, מחובר לקו דו־מעגלי
160 ק״ו
F
פס צבירה בודד סגור, עם מקשר, 2 שדות גנרציה, מחובר לקו דו־מעגלי
160 ק״ו
G
מוזנות רדיאלית עם מנתק בלבד
160 ק״ו
H
תחנת ‎160 H עם ציוד מסוג PASS
160 ק״ו
זמן איתור התקלהזמן לתיקון התקלהזמן איתור התקלהזמן לתיקון התקלהזמן איתור התקלהזמן לתיקון התקלהזמן איתור התקלהזמן לתיקון התקלהזמן איתור התקלהזמן לתיקון התקלהזמן איתור התקלהזמן לתיקון התקלהזמן איתור התקלהזמן לתיקון התקלהזמן לאיתור התקלהזמן לתיקון התקלה
מפסק זרם41204*120+244*24+244*120+2441204*120+244*120+24
מנתקים41204*72+244*120+244*144+2441204*144+2441204*144+24
משנה מתח4964*72+244*72+244*72+244964*72+244*72+24
משנה זרם4964*96+244*120+244*96+244964*96+244*96+24
פס צבירה ואביזרים נלווים4484*72+244*120+244*144+244484*144+244484*144+24
הגנות, בקרה ומערכות עזר424424424424424424424424
* זמן נדרש לבדיקת מתח יתר – מדובר ביחידת שעה עבודה.

טבלה מס׳ 2 – זמני טיפול בתקלות רשת, 161 ו־400 ק״ו

מס״דסוג תקלהמשך זמן תיקון בשעות, כולל איתור, התארגנות ותיקון התקלה
161 ק״ו400 ק״ו
1תקלה במהדקים1414
2בידוד1724
3
בליץ
O.P.G.W
3672
4תיילים (כולל גשרים)2535
5.1קריסת עמוד (מזבח) מעגל אחדעמוד מעברבלא ביסוס60
5.2כולל ביסוס100
5.3עמוד מתיחהבלא ביסוס80
5.4כולל ביסוס120
6.1קריסת עמוד (מזבח) 2 מעגליםעמוד מעברבלא ביסוס80160
6.2כולל ביסוס90180
6.3עמוד מתיחהבלא ביסוס120250
6.4כולל ביסוס140270
7החלפה/תיקון של שנאי7272
[תיקון: 4.12.12, 6.3.19, 25.11.20, 14.3.22; תש״ף־2, תשפ״א־6, תשפ״ד־2]
שינוי וביטול בקשת חיבור
(א)
שינויים בבקשה לחיבור מיתקן צריכה
(1)
מבקש חיבור למיתקן צריכה המעוניין לערוך שינויים בבקשת החיבור, יפנה למנהל המערכת בכתב ויפרט את השינויים. מנהל המערכת ישיב למבקש החיבור בכתב בתוך 15 ימי עבודה ויפרט את העלויות בעד ביצוע השינויים המבוקשים בהתאם ללוח התעריפים 4.1–1.
(2)
הוגשה הבקשה לשינויים למנהל המערכת בטרם נחתם הסכם התיאום הטכני ובטרם הוצא חשבון לתשלום כאמור באמת מידה 35כז(ד), יחויב מבקש החיבור, באישור ראש אגף הנדסה ברשות, בעלויות התכנון הנוספות, שייקבעו על פי השינויים המחויבים לפי לוחות תעריפים 4.4.
(3)
הוגשה הבקשה לשינויים למנהל המערכת אחרי חתימת הסכם התיאום הטכני ובטרם סיים בעל רישיון הולכה את עבודת החיבור המבוקשת, יחולו הוראות אלה:
(א)
היה השינוי המבוקש כרוך בגידול עלויות החיבור הראשוני שהתבקש, יחויב מבקש החיבור בעלויות התכנון הנוספות או בעלויות הביצוע הנוספות, בכפוף לאישור ראש אגף הנדסה ברשות;
(ב)
היה השינוי המבוקש כרוך בהקטנת עלויות החיבור המבוקש, ישיב בעל רישיון הולכה את סכום ההפרש בין עלויות החיבור הראשוני שהתבקש לבין עלויות החיבור המבוקש בתוספת ריבית החשב הכללי; ואולם, אם ביצע ספק שירות חיוני עבודות לצורך החיבור הראשוני, שאינן נדרשות עוד לחיבור בשל השינוי המבוקש, ינכה בעל רישיון ההולכה עלויות אלה מסכום ההפרש כאמור; כתנאי לניכוי עלויות כאמור יעביר בעל רישיון הולכה למבקש החיבור את רשימת עבודות התכנון והביצוע שביצע ספק שירות חיוני בעבור מבקש החיבור ואת פירוט התשלום שהמבקש נדרש לשלם בעדם בהתאם ללוח התעריפים 4.1–1 לפי עבודות התכנון שבוצעו, ובהתאם ללוחות התעריפים בפרק 4.4 לכללי משק החשמל (תעריפי חשמל), התשע״ח–2018, לפי עבודות הביצוע שבוצעו.
(ב)
(בוטל).
(ג)
ביטול בקשה לחיבור
(1)
(בוטל).
(2)
בכל מקרה לא יוחזרו למבקש חיבור מיתקן ייצור או למבקש חיבור בעל מיתקן צריכה, התשלום ששולם בהתאם לאמת מידה 35כו(5)(א) או המקדמה ששולמה בהתאם לאמת מידה 35כג(ד), לפי העניין.
(2א)
(בוטל).
(3)
מבקש חיבור למיתקן צריכה או למיתקן ייצור אשר ביטל את בקשת החיבור לאחר תשלום חשבון בסך השווה להשלמת עלות לפי סעיף (ד) לאמת מידה 35כז, יישא בעלויות ביצוע העבודה בהתאם ללוחות התעריפים 4.4 במתח עליון או במתח על, עד לגובה המקדמה ששילם, ובעל רישיון הולכה יחזיר לו את היתרה.
(4)
ביטל מבקש החיבור את הזמנת החיבור לאחר סיום ביצוע העבודות על ידי בעל רישיון הולכה, יישא מבקש החיבור במלוא העלות של החיבור, כקבוע בלוח תעריפים 4.1–1, לרבות התשלום האחרון לפי אמת מידה 35ל(ב).
(ד)
עיכוב במועדי חשמול וסנכרון
מנהל המערכת יגבה ממבקש חיבור למיתקן ייצור שלא עמד במועדי הסנכרון שנקבעו בהסכם התיאום הטכני, בשל מעשה או מחדל של מבקש החיבור, תשלומים שייקבעו בלוחות התעריפים (טרם נקבעו).
[תיקון: 4.12.12, 25.11.20, 14.3.22; תשפ״א־6, תשפ״ד־2]
ביצוע עבודת החיבור
(א)
ביצוע עבודת החיבור ושדרוג החיבור
התקבלו במשרדי בעל רישיון הולכה, היתרים ואישורים של הרשויות לביצוע העבודה, ומבקש החיבור שילם את החשבון לפי אמת מידה 35כז(ד), יפעלו בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור בנחרצות וביעילות לצורך השלמת עבודת החיבור כמפורט להלן:
(1)
מבקש החיבור יקצה בחצרו הפרטית קרקע להתקנת הציוד הדרוש לביצוע החיבור כפי שהוסכם בין הצדדים בהסכם התיאום הטכני כאמור באמת מידה 35כז(א).
(2)
מבקש החיבור יבנה בקרקע האמורה בסעיף קטן (1) גדר שתחלק את השטח שבבעלותו לשני חלקים נפרדים: חצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה וחצר מיתוג באחריותו של מבקש החיבור, כהגדרתם באמת מידה 35כא. אם לא ניתן לבצע הפרדה באמצעות גדר כאמור, יגיעו הצדדים להסכמה, במסגרת הסכם התיאום הטכני, על אופן חלוקת האחריות.
(3)
בשני החצרים האמורים, יתקין מבקש החיבור על חשבונו, בהתאם להסכם התיאום הטכני, את הציוד החשמלי במתח עליון ובמתח גבוה, אמצעי תקשורת, אמצעי בקרה ומבנים אשר ישמשו לצורכי החיבור המבוקש.
(4)
בחצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה, יישא בעל רישיון הולכה באחריות מלאה להחלפה, לשדרוג, לתפעול, לתחזוקה ולבטיחות של הציוד שבבעלותו של מבקש החיבור לאורך כל תקופת ההפעלה של המיתקן והעבודות יבוצעו על ידי בעל רישיון הולכה ועל חשבונו ובתיאום מלא עם מבקש החיבור. האחריות תכלול את כל פריטי הציוד ולמעט מבנים, תשתיות ומערכות משותפות שיישארו באחריותו של מבקש החיבור.
(5)
בחצר מיתוג באחריות מבקש החיבור, יישא מבקש החיבור באחריות מלאה להחלפה, לשדרוג, לתפעול, לתחזוקה ולבטיחות של הציוד שבבעלותו, לאורך כל תקופת ההפעלה של המיתקן, לפי הנחיות בעל רישיון הולכה הנובעות מהצורך בהתאמת הציוד ותחזוקתו למערכת החשמל ובתיאום מלא עימו.
(6)
בכפוף לנסיבות העניין, לכל אחד משני החצרים האמורים יתקין מבקש החיבור כניסה נפרדת, באופן שכל צד לא יצטרך להגיע לשטח שבאחריותו דרך השטח שבאחריותו של האחר. לא התאפשר הדבר, יאפשר כל צד לצד האחר נגישות למיתקן, בכפוף להסדר שיוסכם בין הצדדים.
(7)
בתחנת משנה במסדר פתוח או סגור המוזן בקו הזנה רדיאלי, מיקום הגדר יהיה לאחר המנתקים בכניסה; בתחנת משנה במסדר פתוח בהזנה המתבצעת במתכונת של כניסה ויציאה, יהיו שדות הכניסה, פסי הצבירה ומנתקי היציאה מפסי הצבירה, באחריותו התפעולית, הבטיחותית והתחזוקתית של בעל רישיון הולכה; בתחנת משנה במסדר סגור, מיקום הגדר או תחום המבנה שבו נמצא המסדר יהיה בקצה מסדר המתח העליון ולפני השנאים וכל בניין המסדר יהיה באחריות בעל רישיון הולכה.
(8)
על אף האמור בסעיף קטן (7), ההסכמים שבין בעל רישיון הולכה ומנהל המערכת לבין מבקש החיבור יאפשרו למבקש החיבור שליטה ופיקוד מלאים על שדות השנאים במקרי חירום ובמצבים חריגים. לגבי מסדר סגור, הסכמים יכללו גם תחזוקה של שדות השנאים ומפסקי השנאים שמבקש החיבור יישא בעלות תחזוקתם.
(9)
עובדים מורשים מטעם בעל רישיון הולכה יהיו המורשים הבלעדיים לכניסה לחצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה, למעט במקרה של מסדר סגור ובכפוף להסכמות שבסעיף קטן (8) וכן לחדר התקשורת לפיקוח שבחצר מיתוג באחריות מבקש החיבור.
(10)
כניסת עובדי בעל רישיון הולכה לחצר מיתוג באחריות מבקש החיבור תותר לחדר התקשורת לפיקוח, ותיעשה בתיאום עם מורשים מטעם מבקש החיבור ובליוויים.
(10א)
קודם להזמנת הציוד שיותקן על ידי מבקש החיבור, יפנה מבקש החיבור למנהל המערכת בבקשה לקבלת אישור על הציוד שיותקן; אישר מנהל המערכת את הציוד שיותקן, יותקן הציוד על ידי מבקש החיבור ועל חשבונו; בעל רישיון הולכה אינו רשאי להתקין ציוד שהוזמן על ידי הצרכן או היצרן, שלא אושר על ידי מנהל המערכת לפי סעיף קטן זה.
(11)
מבקש החיבור יהיה הבעלים היחידים של הציוד אשר הותקן על ידו בשני החצרים האמורים אשר הקצה לצורך החיבור; התקין בעל רישיון הולכה ציוד נוסף בחצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה, יהיה הוא הבעלים היחיד של הציוד הנוסף שהותקן.
(12)
אין באמור לעיל כדי למנוע ממבקש חיבור, מצרכן בעל חיבור או מבעל רישיון ייצור, לפי העניין, ומבעל רישיון הולכה, לכרות ביניהם הסכם על מכירה, קניה או חכירה של הקרקע או ציוד המותקן בחצר המיתוג של מבקש החיבור, והסכם תחזוקה בהתאם לכך. בעל רישיון הולכה יעביר העתק מהסכם כאמור לראש אגף הנדסה ברשות.
(13)
הסכם לרכישת ציוד כאמור בסעיף קטן (12) על ידי בעל רישיון הולכה ממבקש חיבור או מבעל רישיון ייצור, טעון אישור מאת ראש אגף הנדסה ברשות. אישר ראש אגף הנדסה רכישת ציוד כאמור מבעל רישיון ייצור, יופחת החלק היחסי הנגזר מהתמורה שקיבל בעל רישיון ההולכה מהתעריף הנקבע באישור התעריפי של בעל הרישיון.
(14)
במקרה של רכישת ציוד כאמור שאחריה הופסקה פעילותו של היצרן, יכריע ראש אגף הנדסה ברשות, לבקשת בעל רישיון הולכה, לגבי אופן המשך השימוש בציוד שבחצר המיתוג שבאחריות מבקש החיבור ובתמורה שבעל רישיון הולכה ישלם ליצרן שפעילותו הופסקה, בכפוף לזכויות גופי מימון, אם ישנן כאלה, ובהתאם לצרכי המערכת.
(15)
עם העברת האחריות לציוד בחצר של מבקש החיבור לבעל רישיון הולכה, יסב מבקש החיבור לבעל רישיון הולכה את כתב האחריות שנותן ספק הציוד לתקופה של 18 חודשים לפחות, שתחילתה בתחילת הפעילות המסחרית של מיתקן הייצור או הצריכה; על מבקש החיבור לוודא כי אחריות היצרן ניתנת להסבה לבעל רישיון הולכה.
(ב)
העמדת המיתקן לצורך עבודת החיבור
בכפוף למילוי חובותיו על פי כל דין ובהתאם להסכם התיאום הטכני, יעמיד מבקש החיבור לרשות בעל רישיון הולכה את נקודת החיבור למיתקן החשמל הפרטי להמשך ביצוע עבודות החיבור, או יקוים כל הסדר אחר שעליו יסכימו הצדדים.
(ג)
התקנת ציוד נוסף בתחנת המשנה שלא לצרכי מבקש החיבור
בכפוף להסכמת מבקש החיבור ובהתאם להסכם בין מבקש החיבור ובעל רישיון הולכה ומנהל המערכת, רשאי בעל רישיון הולכה, באישור מנהל המערכת, להתקין בתחנת המשנה של מבקש החיבור אמצעי מיתוג נוספים, אשר ייעודם אינו לתפעול ותחזוקה של מיתקן מבקש החיבור, או להתקין בתחנת המשנה שנאי שיספק חשמל לצרכני ספק שירות חיוני.
(ד)
עבודות הרחבה לתחנת משנה פעילה לצורך חיבור יצרן או צרכן
(1)
עבודות להרחבת תחנת משנה פעילה שבבעלותו של צרכן או בעל רישיון ייצור, הכוללות הוספת ציוד עיקרי לצורך חיבור מיתקן נוסף שיוקם בחצרים של הצרכן או של בעל רישיון הייצור (בסעיף זה – עבודות הרחבה), יבוצעו על ידי הצרכן או בעל רישיון הייצור, לפי העניין, ובהתאם להוראות סעיף זה.
(2)
מנהל המערכת ומבקש החיבור יחתמו על הסכם בנושאים המסחריים והתפעוליים הדרושים כתוצאה מפעילות הוספת השדה בתחנת המשנה הפעילה.
(3)
על ציוד עיקרי נוסף שהותקן לפי סעיף קטן (1) יחולו הוראות סעיף (א)(16) ואמת מידה 35כז(א)(2)(ד); הותקן ציוד עיקרי נוסף כאמור, יעבור הציוד שהותקן לאחריותו התפעולית והתחזוקתית של בעל רישיון הולכה, הצרכן או היצרן, בהתאם לעקרונות שנקבעו בהסכם התחזוקה והתפעול שנחתם לפי סעיף (ב) לאמת מידה 35כז.
(4)
מבקש החיבור יבצע את העבודות להרחבת תחנת משנה רק בתחנת משנה פתוחה או סגורה, בכפוף לעמידה בדרישות הבטיחות של בעל רישיון הולכה ולא יחרוג בביצוע העבודות ממה שביקש במסגרת הבקשה לחיבור.
(5)
מבקש החיבור יבצע את העבודות להרחבת תחנת המשנה כאמור בסעיף זה, בתיאום עם מנהל המערכת ועם בעל רישיון הולכה, באופן שיבטיח את המשך התפעול התקין והמלא, ככל האפשר, של תחנת המשנה הקיימת.
(6)
עבודה או שירות מהמפורטים להלן, הנדרשים לצורך הרחבה או שיפור של תחנת משנה שבבעלותו של מבקש החיבור, יבוצעו בידי בעל רישיון הולכה בלבד:
(א)
ליווי טכני מקצועי של גורמים מטעם המזמין על ידי בודק מטעם בעל רישיון הולכה בעת ביצוע העבודה בארונות תפעוליים;
(ב)
שילוב נועלים מהשדה החדש לחלק התפעולי;
(ג)
שילוב השדה החדש במערכות פיקוד הגנה ובקרה;
(ד)
חיבור המיתקנים החדשים למערכות זרם ישר וזרם חילופין הקיימות בתחנה;
(ה)
בדיקה נוספת שמערכת הארקה בתחנה הותקנה כדין לפי חוק החשמל;
(ו)
בדיקות מול פיקוח ארצי;
(ז)
החלפת מערכת תקשורת WIZCON ל־SCS; בלי לגרוע מהאמור ברישה, תנאי לביצוע העבודה האמורה בפסקה זו הוא קבלת הסכמתו הכתובה של מבקש החיבור לוויתור על ביצוע ההחלפה בעצמו בהתאם לקבוע בסעיף (א)(2)(יא) לאמת מידה 35כז;
(ח)
השגחה בטיחותית בעת ביצוע עבודות אזרחיות או חשמליות.
(7)
בסיום עבודות ההרכבה של הציוד העיקרי, בעל רישיון ההולכה יחייב את מבקש החיבור בעד הפעילויות המפורטות בסעיף קטן (6) שביצע, בתעריף כקבוע בשורה 21 ללוח התעריפים 4.1–1.
(8)
בסיום עבודות ההרחבה, יבצעו מנהל המערכת ובעל רישיון ההולכה בדיקות קבלה לקראת הכנסה לניצול של הציוד כמפורט באמת מידה 35לא.
[תיקון: 4.12.12, 25.11.20; תשפ״א־6]
סיום עבודות החיבור
(א)
סיום החיבור
בעל רישיון הולכה יסיים את עבודת החיבור, למעט בדיקות לתחנת המשנה לפני מתן מתח למיתקן של צרכן או מתן מתח לחצר הייצור של יצרן, בהתאם ללוחות הזמנים נקבע ובסקר החיבור, בכפוף לכל דין ולקבלת אישורי רשויות כדין.
(ב)
תשלום אחרון
(1)
לאחר השלמת עבודת החיבור ובתוך 15 ימים מיום מתן מתח למיתקן של צרכן או מתן מתח לחצר ייצור של יצרן, יעביר בעל רישיון הולכה למבקש החיבור חשבון לתשלום בגובה ההשלמה ל־100% מהעלות הכוללת של העבודה בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון וצמוד למדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע״מ) – מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל.
(2)
על חשבון כאמור בסעיף קטן (1) יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם ניתן. מבקש חיבור שלא ישלם את החשבון, לא יהיה זכאי לבדיקת מיתקן כאמור באמת מידה 35לא.
[תיקון: 4.12.12, 23.12.19, 25.11.20, 14.3.22; תש״ף־10, תשפ״א־6, תשפ״ד־2]
בדיקות מיתקן והכנסה לניצול
(א)
בדיקות קבלה ליחידות הייצור ובדיקות בחצר המיתוג
(1)
הסכם התיאום הטכני האמור באמת מידה 35כז(א) יכלול גם פירוט של כל הבדיקות שיש לבצע במיתקן, לרבות פרטים אלה:
(א)
חלוקת עבודה בין הצדדים בכל הכרוך בביצוע בדיקות קבלה ליחידות הייצור כמפורט באמות מידה 72 עד 74, בדיקות בחצר המיתוג הכוללות בדיקות חובה באמצעות בעל רישיון הולכה ובדיקות חובה באמצעות מי שהורשה לפי דין;
(ב)
ציוד הדרוש לצורך ביצוע הבדיקות;
(ג)
תחומי אחריות בין מנהל המערכת, בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור;
(ד)
צוותי עבודה נדרשים, לרבות מומחים, וכל פרט אחר הנחוץ לצורך ביצוע בדיקות למיתקן;
(ה)
מידע ממבקש החיבור לצורך ביצוע הבדיקות, הכולל ספרי ציוד, שרטוטי לוחות ושרטוטים חשמליים מפורטים;
(ו)
לוחות זמנים לביצוע הבדיקות.
(2)
מבקש החיבור, מנהל המערכת ובעל רישיון הולכה יעמידו זה לרשות זה כל מידע, ציוד ואנשים הנחוצים לצורך השלמת הבדיקות כמוסכם בהסכם התיאום הטכני. מנהל המערכת יוזמן לשמש כמשקיף בבדיקות חובה באמצעות בעל רישיון הולכה.
(3)
בעבור בדיקות מיתקן, הכוללות בדיקות ביצוע מול תכנון מאושר, פיקוח במהלך הקמת המיתקן ובדיקות קבלה והכנסה לניצול על ידי בודק מוסמך מטעם בעל רישיון הולכה, ישלם מבקש החיבור תשלום כקבוע בלוח תעריפים 4.1–2 תחת הכותרת ”בדיקות חובה לתחנת משנה, שמבקש החיבור חייב לבצען באמצעות בעל רישיון הולכה“. נוסף על הבדיקות האמורות, על מבקש החיבור לבצע בדיקות חובה באמצעות מי שהורשה לפי דין כהגדרתן באמת מידה 35כא, ועל פי הנחיותיו של בעל רישיון הולכה; בחר מבקש החיבור לבצע בדיקות כאמור באמצעות בעל רישיון הולכה, הן יבוצעו במחיר שבין קונה מרצון למוכר מרצון.
(4)
שילם מבקש החיבור את החשבון כאמור באמת מידה 35ל(ב) ושילם בעבור בדיקות כאמור בסעיף קטן (3), תחל בדיקת המיתקן על ידי בודק מוסמך מטעם בעל רישיון הולכה בהתאם לנהליו ועל פי כל דין, בתוך שלושים ימי עבודה מיום ביצוע התשלום כאמור בסעיף קטן (3).
(5)
נדרשה בדיקה של המיתקן בחלקים, רשאים מנהל המערכת ובעל רישיון הולכה, לפי העניין, ומבקש החיבור לפרוס את הבדיקות על פני פרק זמן שונה מהקבוע בהסכם התיאום הטכני; מנהל המערכת ובעל רישיון הולכה, לפי העניין, ימסרו לראש אגף הנדסה ברשות הודעה על מועדי הבדיקות.
(6)
עמד המיתקן בכל החצרים בהצלחה בכל בדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה ובכל בדיקות החובה באמצעות מי שהורשה לפי דין, יצרף בעל רישיון הולכה להסכם התפעול את מפרט הבדיקות ואת הפרמטרים הטכניים – תפעוליים שעל פיהם יפעל המיתקן. בעל רישיון ההולכה ימסור עותקים מאלה למנהל המערכת, לראש אגף רישוי ופיקוח ברשות וליצרן.
(א1)
תנאים לתחילת ביצוע בדיקות חובה לתחנת המשנה
(1)
בעל רישיון הולכה יחל בביצוע בדיקות חובה לתחנת המשנה לאחר גמר כל עבודות החיבור לעניין תחנת המשנה ולאחר שהומצאו לו כל אלה:
(א)
סט שרטוטים מלא ומעודכן (as-made אחרי הרכבה) של העבודות החשמליות, המכניות והאזרחיות שבוצעו במיתקן;
(ב)
העתק מאישורים שנתן מנהל המערכת לפי [סעיף (א)(10א) לאמת מידה 35כט, לציוד שהוזמן על ידי מבקש החיבור;
(ג)
דוחות בדיקה של יצרן הציוד החשמלי לציוד שהותקן וכן להתאמת ההתקנה של הציוד החשמלי להוראות היצרן בעניין זה או להוראות מפרט שהיצרן קבע בעניין זה;
(ד)
דוחות בדיקות בנושא אבטחת איכות (commissioning) של הציוד העיקרי, שבוצעו על ידי יצרן הציוד העיקרי או מי מטעמו;
(ה)
אישור מיצרן הציוד על הזמנת חלקי חילוף לציוד העיקרי;
(ו)
דוח בדיקה של בעל רישיון בודק חשמל שיש לו הרשאה מתאימה לבדיקת הציוד לפי חוק החשמל המאשר את תקינות הציוד החשמלי במיתקן, לרבות גמר חיווט;
(ז)
אישור מטעם גורם שהוסמך לכך לפי כל דין, בדבר סיום העבודות האזרחיות במיתקן ודרכי הגישה אליו;
(ח)
אם מותקנות במיתקן מערכות הדורשות אישור מגורם מוסמך לפי כל דין – קבלת העתק מאישור של הגורם כאמור;
(ט)
ספרות יצרן לציוד מתח עליון ולמכשירים הדרושים בחדר הפיקוד, בהתאם לרשימה שהמציא בעל רישיון הולכה למבקש החיבור בשלב התיאום הטכני;
(י)
אישור בדבר התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש שנתנה רשות הכבאות וההצלה ואישור שנתן מכון התקנים למערכת זו;
(יא)
שמו ופרטיו של מנהל העבודה שמינה מבקש החיבור מטעמו באתר תחנת המשנה.
(2)
בטרם תחילת ביצוע בדיקות החובה כאמור בסעיף קטן (1), יעביר בעל רישיון ההולכה למבקש החיבור את פרטי נציגיו שיורשו להיכנס לאתר.
(ב)
בדיקות חוזרות
(1)
מצא בודק מוסמך מטעם בעל רישיון הולכה כי מיתקן החשמל אינו עומד בדרישות כפי שהוסכמו עם מבקש החיבור בהסכם התיאום הטכני, יפרט הבודק את הליקויים, ומבקש החיבור יפעל ללא דיחוי לתיקון הליקויים כדי לאפשר את המשך הבדיקות; התשלום בעד הבדיקות החוזרות יהיה כקבוע בלוח תעריפים 4.1–2.
(2)
בכל רגע נתון במהלך הבדיקות יהיה ברור ומוסכם בין מבקש החיבור לבעל רישיון הולכה מי האחראי על חלק המיתקן הנבדק; על שלב הבדיקה אחראי בעל רישיון הולכה ועל שלב התיקון אחראי מבקש החיבור.
(ג)
מתן מתח למיתקן
בעל רישיון הולכה יספק מתח למיתקן בתיאום עם מבקש החיבור מיד לאחר עמידה של מבקש החיבור בכל התנאים האלה:
(1)
עמידה בהצלחה בבדיקות של חצר המיתוג ובבדיקות הקבלה של יחידות הייצור;
(2)
מבקש החיבור קיבל את אישורי הרשויות לחיבור (טופס 4);
(3)
בעל רישיון הולכה, מנהל המערכת ומבקש החיבור חתמו על הסכמים לתפעול ותחזוקה של המיתקן כאמור באמת מידה 35כז(ב);
(4)
מבקש החיבור מסר לבעל רישיון הולכה מסמכים של אחריות לציוד בחצר המיתוג של בעל רישיון הולכה ושרטוטי AS MADE;
(5)
מבקש החיבור המציא למנהל המערכת ולבעל רישיון הולכה אישורים על בדיקות הרשות שביצע בחצר הנמצאת באחריותו ולשאר חלקי מיתקנו;
(6)
מבקש החיבור הציג בפני מנהל המערכת ובעל רישיון הולכה את כל תעודות הבדיקה הנוספות הנדרשות על פי דין;
(7)
(8)
מנהל המערכת נתן את אישורו למתן מתח למיתקן;
(9)
לעניין מבקש חיבור לחוות רוח כהגדרתה באמת מידה 190 – מנהל המערכת נתן את אישורו לקבלת התשלום הקבוע בסעיף (א2) לאמת מידה 192.
[תיקון: 4.12.12]
הזנה נוספת וקו גיבוי
(א)
הזנה קיימת במתח גבוה או נמוך
לצורכי אמינות אספקה, מבקש חיבור לרשת המתח העליון רשאי להשאיר חיבור במתח גבוה או במתח נמוך המזין אותו בתקופת ההקמה והמשמש לגיבוי חם בתקופת התפעול; פעולה זו לא תגרור כל עלות לגבי החיבור במתח גבוה או במתח נמוך אלא אם כן תקבע הרשות אחרת.
[תיקון: 4.12.12]
הכרעה במחלוקות
(א)
הכרעה במחלוקות
כל פניה לרשות בשל מחלוקת הנוגעת להוראות אמות המידה שבסימן ד׳ זה תובא להכרעת ראש אגף הנדסה ברשות.

סימן ה׳: מקרים מיוחדים

[תיקון: 28.12.09, 9.1.17, 25.11.20; תשפ״א־6]
חיבור חריג למתח גבוה או נמוך
(א)
חיבור חריג למתח גבוה או נמוך
סבר מחלק לאחר תשלום מקדמה כאמור באמת מידה 35ב(ג)(1) או 35יב(ד)(1), כי החיבור המבוקש הוא חיבור חריג, יחולו הוראות אלה:
(1)
המחלק ימסור למבקש החיבור הודעה בכתב, לא יאוחר מ־10 ימי עבודה מיום תשלום המקדמה האמורה, על הצורך לערוך בדיקה מקיפה שבה יבחן המחלק האם החיבור חריג; להודעתו יצרף המחלק את אלה:
(א)
פירוט הטעמים לסברתו כי החיבור המבוקש הוא חיבור חריג;
(ב)
עותק מאמת מידה זו;
(ג)
אומדן של החיוב, לפי התעריפים שקבעה הרשות;
(ד)
טופס התחייבות מקובל לתשלום בעבור עבודות החיבור בתעריף שיאשר ראש אגף הנדסה ברשות בהתאם ללוח תעריפים 4.4 (להלן – ההתחייבות).
(2)
חתם מבקש החיבור בתוך 15 ימי עבודה על ההתחייבות, ימשיך המחלק לפעול לפי אבני הדרך הקבועים בסימן א׳ חיבור למתח נמוך או בסימן ב׳ חיבור למתח גבוה; לא חתם מבקש החיבור על ההתחייבות בתוך 15 ימי עבודה כאמור, יושהו עבודות החיבור, ותקופת ההשהיה לא תבוא במניין הימים שנקבעו בהסכם התיאום הטכני לביצוע עבודות החיבור.
(3)
המחלק יבדוק את בקשת החיבור, בין היתר, לפי נתונים אלה:
(א)
מיקום החיבור המבוקש;
(ב)
גודל החיבור המבוקש;
(ג)
מתח החיבור המבוקש;
(ד)
מיקום הרשת הקיימת הקרובה ביותר; המחלק יציין בתוצאות בדיקתו את מרחק החיבור מהרשת ויצרף מפה המפרטת את גבולות המגרש של החיבור המבוקש ואת כל תשתיות החשמל הקיימות והמתוכננות בהסתמך על תוכנית מתאר רלוונטית;
(ה)
הצריכה או הייצור הצפויים וצפי לגידול עתידי בביקוש לחשמל או בייצור החשמל של המיתקן שבעבורו מבוקש החיבור, וכן צפי לביקושים והיצעים נוספים כתוצאה מהתפתחות מגורים, תעשייה, מסחר, ייצור חשמל וכיוצא בזה, באזור שבו מבוקש החיבור, בעשרים השנים הקרובות, לפי תוכניות מתאר רלוונטיות;
(ו)
יעוד השטח והאזור שבו מבוקש החיבור לפי ההגדרות שבתוכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה לפיתוח ולשימור (תמא/35);
(ז)
ההשקעה הנדרשת להקמת החיבור המבוקש, לרבות הקמת רשתות חלוקה בתוואי הקצר האפשרי וחישוב עלות החיבור הסטנדרטית על פי לוחות התעריפים 4.2 או 4.3 לפי מתח החיבור המבוקש;
(ח)
מקדם העומס של החיבור המבוקש;
(ט)
סוג התעריף הצפוי של מבקש החיבור;
(י)
רשימת הפריטים מתוך לוח תעריפים 4.4 שהמחלק מבקש את הוספתם במסגרת תעריף החיבור המבוקש;
(יא)
בקשות תלויות ועומדות לחיבורים נוספים בתוואי הרשת המוצעת לביצוע החיבור המבוקש;
(יב)
מיקום שנאי החלוקה הקרוב ביותר למיתקן של מבקש החיבור והצורך בהקמת שנאי לצורך החיבור.
(4)
מצא המחלק בגמר הבדיקה כי החיבור המבוקש הוא חיבור חריג, יודיע על כך למבקש החיבור, בצירוף ממצאי הבדיקה המפורטים בפסקאות (א) ו־(ב) להלן, לא יאוחר מ־15 ימי עבודה מיום משלוח ההודעה לפי סעיף קטן (1):
(א)
הנתונים שעליהם הסתמך המחלק לפי סעיף קטן (3) ולפי טופס ריכוז מידע לחיבור חריג שבנספח 1 לאמת מידה זו, וכן כל מידע נוסף אשר עליו הסתמך בבדיקתו.
(ב)
הנספחים המנויים בטופס ריכוז הנספחים לבקשה הקבועה בנספח 2 לאמת מידה זו.
(ב)
השגה על החלטת המחלק
(1)
מבקש חיבור שהמחלק הודיע לו כי מצא שהחיבור שביקש הוא חיבור חריג, רשאי להגיש השגה מנומקת על כך לראש אגף הנדסה ברשות בתוך 14 ימים מיום קבלת סיווג החיבור כחיבור חריג ממחלק.
(2)
הוגשה השגה, יעביר ראש אגף הנדסה ברשות העתק ממנה למחלק, והמחלק ימסור לראש אגף הנדסה ברשות, בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת העתק ההשגה כאמור, את תגובתו להשגה, הסברים לתוצאות הסיווג בליווי כל המפורט בסעיף קטן 4 וכן כל נתון נוסף שעליו יורה ראש אגף הנדסה ברשות.
(3)
ראש אגף הנדסה ברשות ייתן את החלטתו בהשגה בתוך 20 ימי עבודה ממועד קבלת מלוא הנתונים הדרושים להחלטתו. הודעה על החלטתו תישלח בכתב למבקש החיבור ולמחלק.
(4)
המשך הליך עבודות החיבור החריג יתבצעו בהתאם לקבוע בסימן ג׳ חיבורים למתח נמוך או בסימן ד׳ חיבור למתח גבוה, לפי העניין, והמשך הליך עבודות הרשת יהיו בהתאם לקבוע בפרק ז׳ סימן א׳ (עבודות על חשבון אחרים) לספר אמות המידה.
(ג)
אי עמידת המחלק בזמנים
לא עמד המחלק במועדים הקבועים בסעיף (א)(1) ובסעיף (ב)(2) להעברת המידע למבקש החיבור או לראש אגף הנדסה ברשות, ישלם המחלק למבקש החיבור, תשלום כקבוע בלוח תעריפים 12.1–1.
(ד)
עלויות
(1)
אישר ראש אגף הנדסה ברשות בהחלטתו לפי סעיף (ב) כי החיבור המבוקש הוא חיבור חריג, יישא מבקש החיבור בעלות הקמת הרשת, נוסף על עלות החיבור הקבועה בפרק 4 ”התחברות לרשת“ בלוחות התעריפים, כמפורט להלן:
(א)
המחלק ייגבה ממבקש חיבור למיתקן צריכה במתח גבוה או במתח נמוך תעריף להקמת רשת מתח גבוה בהתאם ללוחות תעריפים 4.4, ולמעט עלות ההקמה של אורך הרשת לפי נוסחה זו:
כאשר:
= אורך רשת מתח גבוה חדשה שעלות הקמתה תושת על מבקש החיבור (במטרים).
= אורך רשת מתח גבוה שתוקם מהרשת הקיימת הקרובה ביותר עד נקודת החיבור לשנאי שממנו יוזן מבקש החיבור (במטרים).
= תעריף תשתית להעברת אנרגיה בקווי מתח גבוה שקבעה הרשות (בש״ח לקוט״ש).
= ממוצע צריכה שנתי צפוי של מיתקן הצריכה כתלות בגודל החיבור (קוט״ש לשנה).
= קבוע שהוא ערך נוכחי של ריבית שנתית משוקללת ואורך שנות חיי הרשת כפי שקבעה הרשות.
= עלות נורמטיבית לק״מ קו מתח גבוה שקבעה הרשות (₪ לק״מ).
(ב)
מחלק לא ייגבה תשלום ממבקש חיבור למיתקן צריכה במתח גבוה או במתח נמוך, בשל הקמה של קו מתח נמוך או שנאי חלוקה; על המחלק להתאים תשתית זו לגודל החיבור המבוקש.
(ג)
מחלק יגבה ממבקש חיבור למיתקן ייצור במתח גבוה שהוא יצרן באנרגיה מתחדשת, תעריף בעד הקמת רשת מתח גבוה כקבוע בלוחות תעריפים 4.4, ולמעט עלות ההקמה של אורך הרשת הקבוע בטבלה שלהלן:
גודל חיבור מבוקש
(קילו וואט)
אורך רשת מתח גבוה חדשה שתוקם (במטרים)
6311,500
1,0002,200
2,0004,400
3,0006,500
4,0008,500
5,000 ומעלה11,000
(2)
מחלק יגבה ממבקש חיבור למיתקן ייצור ברשת מתח נמוך, שהוא יצרן באנרגיה מתחדשת, תשלום בעד הקמת רשת המתח הגבוה והשנאי הייעודי שהוקם לצורך חיבור המיתקן לרשת כקבוע בלוחות תעריפים 4.4.
(3)
מחלק יגבה ממבקש חיבור למיתקן ייצור במתח גבוה או במתח נמוך שהוא יצרן באנרגיה קונבנציונלית או בקוגנרציה, תשלום בעד הקמת רשת חדשה לצורך חיבור המיתקן לרשת כקבוע בלוחות תעריפים 4.4 ובניכוי תשלומים צפויים מהוונים של תעריפי תשתית אשר מבקש החיבור ישלם לאורך חיי המיתקן.
(ה)
חשבון בעבור חיבור חריג
חשבון בעבור חיבור חריג יכלול, נוסף על הקבוע באמת מידה 23 (תכולת חשבון), גם את הפרטים האלה:
(1)
העלות הנורמטיבית של חיבור בגודל החיבור המבוקש;
(2)
עלות כל אחד מפריטי הרשת הנוספים שב עבורם מחויב מבקש החיבור כקבוע בלוחות תעריפים 4.4;
(3)
ניכוי המקדמות ששולמו.
[תיקון: תשפ״א־6]

נספח 1
טופס ריכוז מידע לחיבור חריג

 הזמנת חיבור 1הזמנת חיבור 2הזמנת חיבור 3
מספר הזמנה   
תאריך פתיחת הזמנה   
שם מבקש החיבור   
גודל החיבור (אמפר)   
מתח החיבור (וולט)   
האורך המזערי של הרשת שיש להקים מהרשת הקיימת הקרובה ביותר עד מקום החיבור   
תאריך מסירת הודעה למבקש החיבור על הצורך לבדוק האם החיבור חריג, לפי אמת מידה 35לד(א)(1)   
תאריך חתימת מבקש החיבור על ההתחייבות לפי אמת מידה 35לד(א)(1)(ד)   
תאריך מסירת הודעה למבקש החיבור כי המחלק מצא שהחיבור חריג, לפי אמת מידה 35לד(א)(4)   
צפי גידול עתידי בביקוש והיצע לחשמל של מבקש החיבור ב־20 השנים הקרובות   
צפי גידול עתידי בביקוש ובהיצע לחשמל של האזור ב־20 השנים הקרובות   
ייעוד השטח שבו מבוקש החיבור   
גושים וחלקות שבהם תעבור הרשת   
המתוכננת אומדן עלות הקמת הרשת לפי עלות נורמטיבית לק״מ קו   
עלות חיבור נורמטיבית לפי לוח תעריפים לחיבורים 4.2 ו־4.3   
סוג צריכה/ייצור   
צריכה/ייצור צפויים   

נספח 2
טבלת ריכוז נספחים לחיבור חריג

 תוספות נדרשותנספח מספרמספר סידורי
סקיצת/מפת תכנון רשתיש לסמן את מיקום החיבורים
יש לסמן את גבולות המגרשים הפרטיים
יש לסמן את תוכניות המתאר המצורפות
א׳ 
תשריט ותוכנית מתאר מחוזית מאושרת או מופקדת של איזור תוואי הרשת המתוכננת.יש לסמן את תוואי הרשת הקיימת, תוואי הרשת המתוכננת ומיקום החיבורב׳ 
תשריט ותוכנית מתאר מקומית מאושרת או מופקדת של איזור תוואי הרשת המתוכננתיש לסמן את תוואי הרשת הקיימת, תוואי הרשת המתוכננת ומיקום החיבורג׳ 
תשריט ותמ״א 35 של אזור תוואי הרשת המתוכננתיש לסמן את תוואי הרשת הקיימת, תוואי הרשת המתוכננת ומיקום החיבורד׳ 
מכתבים מצורפיםיש לציין: שם השולח; נמען; נושא;ה׳ 
הערות   
[תיקון: 28.12.09, 25.11.20; תשפ״א־6]
חיבור מיוחד
(א)
בקשה לחיבור מיוחד
סבר ספק שירות חיוני כי חיבור שהתבקש במסגרת בקשה לחיבור שהופנתה אליו הוא חיבור מיוחד, יפנה לראש אגף הנדסה ברשות בבקשה לאשר זאת, בהתאם למפורט להלן:
(1)
ספק השירות החיוני יודיע למבקש החיבור בכתב, לא יאוחר מ־5 ימי עבודה מיום תשלום המקדמה כאמור באמת מידה 35ב(ג)(1) או 35יב(ד)(1), על כוונתו לפנות לראש אגף הנדסה ברשות בבקשה כאמור; להודעתו יצרף הספק טופס התחייבות סטנדרטי לתשלום בעבור עבודות החיבור בתעריף שיאשרו ראש אגף הנדסה ברשות או מליאת הרשות (להלן – ההתחייבות).
(2)
חתם מבקש החיבור בתוך 10 ימי עבודה על ההתחייבות, ימשיך ספק השירות החיוני לפעול לפי אבני הדרך הקבועים בסימן א׳ חיבורים למתח נמוך או בסימן ב׳ חיבורים למתח גבוה או בסימן ד׳ חיבורים למתח עליון ומתח על; לא חתם מבקש החיבור על ההתחייבות בתוך 10 ימי עבודה כאמור, יושהו עבודות החיבור, ותקופת ההשהיה לא תבוא במניין הימים שנקבעו בהסכם התיאום הטכני לביצוע עבודות החיבור.
(3)
ספק השירות החיוני יפנה לראש אגף הנדסה ברשות בבקשה מנומקת בכתב שאליה יצורפו כל המסמכים הנדרשים בתוך 10 ימי עבודה מיום משלוח ההודעה למבקש החיבור, ויציין בבקשתו אם מבקש החיבור חתם על ההתחייבות.
(4)
ספק השירות החיוני יעביר במקביל למבקש החיבור העתק מפנייתו לראש אגף הנדסה.
(ב)
החלטת ראש אגף הנדסה
(1)
ראש אגף הנדסה ברשות יחליט בתוך 20 ימי עבודה מיום קבלת פניית ספק השירות החיוני אם החיבור הוא חיבור מיוחד, וישלח לספק השירות החיוני ולמבקש החיבור הודעה בכתב על החלטתו.
(2)
החליט ראש אגף הנדסה ברשות כי החיבור הוא חיבור מיוחד, יפעל לקביעת תעריף מתאים בידי הרשות.
(ג)
אי עמידת ספק השירות החיוני בזמנים
לא עמד ספק השירות החיוני במועדים הקבועים באמת מידה זו או בלוחות הזמנים שהוסכמו בינו לבין מבקש החיבור או נגרם עיכוב בהחלטת ראש אגף הנדסה ברשות בשל אי העברת המסמכים הנדרשים כאמור בסעיף (א)(3), ישלם ספק השירות החיוני למבקש החיבור תשלום בשיעור הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1 לכל יום איחור.
[תיקון: 3.12.12, 25.11.20, 14.3.22; תשפ״א־6, תשפ״ד־2]
חיבור חריג למתח עליון
(א)
הגדרה
באמת מידה זו, ”חיבור חריג למתח עליון“ – חיבור הכרוך בהקמת רשת חשמל ייעודית העולה על האורך הקבוע בנוסחה שבסעיף (ב) באזור שבו לא קיים תכנון להתפתחות עתידית של ביקושים או היצעים לחשמל מהרשת לפי תכניות מאושרות לפי חוק התכנון והבנייה.
(ב)
חיבור חריג למתח עליון
(1)
לפני השלמת סקר תכנון יבדוק מנהל המערכת האם אורך הרשת החדשה שתוקם לצורך חיבור מיתקן הייצור עולה על הקבוע בנוסחה שלהלן:
כאשר:
= אורך הרשת החדשה עבור החיבור החדש (ק״מ)
= האורך הכללי הקיים במערכת של מעגלי רשת מתח עליון (ק״מ)
= הספק מיתקן הייצור שיוקם (במגוואט)
= הספק כללי מותקן בתחנות המשנה שבמערכת (מו״א)
= כופל הספק של מיתקן הייצור
(2)
מצא מנהל המערכת כי אורך הרשת עולה על הקבוע בנוסחה, יודיע לראש אגף הנדסה ברשות בכתב על קיומה של בקשה לחיבור חריג למתח עליון, וישלח למזמין סקר התכנון העתק מן ההודעה. ההודעה תכלול את כל אלה:
(א)
פרטים אודות הרשת הקיימת באזור שבו מבוקש הסקר ומרחק החיבור מהרשת, בצירוף מפה המפרטת את גבולות המגרש של החיבור המבוקש ואת כל תשתיות החשמל הקיימות והמתוכננות באזור בהסתמך על תכניות רלוונטיות לפי חוק התכנון והבנייה;
(ב)
רשימה שבה יצוין אורך כל אחד מקווי הרשת החדשה שתוקם לצורך קליטת מיתקן הייצור;
(ג)
אומדן עלות הקמה של כל אחד מקווי הרשת החדשים הנדרשים;
(ד)
פירוט של סקרי תכנון לחיבור מיתקנים נוספים שעשויים להשתמש בקווים החדשים;
(ה)
אמדן לגידול עתידי בהיצע לחשמל ובביקוש לחשמל באזור שבו מבוקש הסקר כתוצאה מהתפתחות מיתקני ייצור, מבני תעשייה ומסחר, מגורים וכיוצא בזה, בעשרים השנים הקרובות, לפי תכניות רלוונטיות לפי חוק התכנון והבנייה.
(ד)
החלטת ראש אגף הנדסה
(1)
ראש אגף הנדסה ברשות יחליט בתוך 20 ימי עבודה מיום קבלת מלוא הנתונים הנדרשים לו לצורך החלטה אם החיבור המבוקש הינו חיבור חריג; הודעה על החלטתו תישלח בכתב למנהל המערכת ולמבקש החיבור.
(2)
לצורך קבלת החלטתו רשאי ראש אגף הנדסה להתחשב גם באלה:
(א)
סוג הטכנולוגיה של התחנה והספקה;
(ב)
עלות הרשת החדשה שתוקם;
(ג)
צפי להתפתחות עתידית של הרשת באזור;
(ד)
אפשרות לסכימת חיבור חילופית, לרבות למתח חיבור אחר מהמבוקש;
(ה)
התרומה הצפויה של מיתקן הייצור לרזרבה, לשרידות או לאמינות אספקה של המערכת.
(3)
החליט ראש אגף הנדסה ברשות כי החיבור הוא חריג, יפרט מנהל המערכת בסקר התכנון אמדן של העלות המלאה הנוספת לחיבור המיתקן או לביצוע סקר חיבור.
(ה)
התחייבות מבקש הסקר
החליט ראש אגף הנדסה ברשות כי על מבקש הסקר לשאת בעלויות הקמה ושדרוג של הרשת, יחתום מבקש הסקר תוך 15 ימי עבודה על התחייבות לתשלום בעד ביצוע העבודות ברשת, כתנאי לקבלת רישיון מותנה.
(ו)
אי עמידת מנהל המערכת בזמנים
לא עמד מנהל המערכת במועדים הקבועים באמת מידה זו, או נגרם עיכוב בהחלטת ראש אגף הנדסה ברשות בשל אי העברת מלוא המסמכים והמידע כאמור בסעיף (ב), ישלם מנהל המערכת למבקש הסקר תשלום בשיעור הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1 לכל יום איחור.
(ז)
חשבון בעבור חיבור חריג
חשבון בעבור חיבור חריג יכלול, נוסף על הקבוע באמת מידה 23 (תכולת חשבון), את הפרטים האלה:
(1)
העלות הנורמטיבית של חיבור בגודל החיבור המבוקש;
(2)
עלות הרשת החדשה שתוקם שבעבורה יחויב מבקש הסקר כקבוע בלוח תעריפים (טרם נקבע);
(3)
ניכוי המקדמות ששולמו.
[תיקון: 21.1.19, 25.11.20; תשע״ט־3, תש״ף־24, תשפ״א־6]
עבודות חיבור ועבודות תשתית של פרויקטי תשתית לאומית
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”פרויקט תחבורה לאומי“ – פרויקט שנקבע בהחלטת ממשלה כפרויקט לפיתוח תחבורה ציבורית, שאומדן עלותו עולה על 2 מיליארד שקלים חדשים.
(ב)
הסכם לעבודת חיבור ועבודות תשתית בעבור פרויקט תחבורה לאומי
(1)
על אף האמור בפרק זה, בעל רישיון חלוקה או בעל רישיון הולכה רשאי לחתום עם מי שמבקש לבצע פרויקט תחבורה לאומי, על הסכם המסדיר את אופן ביצוע עבודות התשתית, ובכלל זה העתקת התשתיות ועבודות החיבור של הצרכן לרשת מתח עליון, לרשת מתח גבוה או לרשת מתח נמוך (להלן – ההסכם); הסכם כאמור יכול שיכלול, בין השאר, לוחות זמנים מחייבים לביצוע כלל העבודות הנדרשות לטובת הקמה ותפעול של הפרויקט, עלויות מוסכמות בין הצדדים וערבויות שיינתנו עד להשלמתו.
(2)
בעל רישיון חלוקה או בעל רישיון הולכה, לפי העניין, יעביר את ההסכם לעיון הרשות בתוך 3 ימי עבודה.
(3)
הרשות רשאית להורות על תיקון ההסכם או על עדכון העלויות שנקבעו בו, ובכלל זה תהיה הרשות רשאית לקבוע תעריף פרטני לעלות העבודות.
(4)
אם ההסכם מסדיר עבודות במתח עליון או חיבור מעל 8 מו״א, ייחתם ההסכם בהסכמת מנהל המערכת.
[תיקון: תשע״ט־3]

סימן ו׳: חיבור מיתקן פוטו וולטאי לרשת ההולכה במסגרת הליך תחרותי לקביעת תעריף

[תיקון: 15.11.18, 1.11.20, 5.4.21, 14.3.22, 6.9.23; תשע״ט־3, תשפ״א־5, תשפ״א־24, תשפ״ב־18, תשפ״ד־3]
הגדרות
(א)
הגדרות
”הצעה“ – הצעה בהליך תחרותי;
”היתכנות חיבור“ – יכולת תחילת הפעלה מסחרית עד ליום ל׳ בתשרי התשפ״ד (15 באוקטובר 2023);
”הליך תחרותי“ – הליך תחרותי שפרסמה הרשות לקביעת תעריף למכירת חשמל ממיתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו–וולטאית שיחובר למתח עליון;
”הספק“ או ”הספק מותקן“ – סך הספק המהפכים המוכפל במקדם הספק (0.88) ביחידות קילו־וואט;
”הספק המהפכים“ – ההספק המדומה לפי נתוני יצרן ביחידות קילו וולט אמפר;
”ההספק המוצע של המיתקן“ – ההספק המותקן (AC), שהציע המציע בהצעתו;
”ההספק המינימלי של המיתקן“ – ההספק המותקן המינימלי (AC) של המיתקן, אשר לגביו יתחייב המציע להקמת המיתקן בתעריף שהציע, אשר לא יפחת מ־10 מגה־וואט;
”ההספק המעודכן של המיתקן“ – לגבי כל מיתקן – ההספק המותקן המעודכן של המיתקן (AC), כפי שייקבע במהלך בדיקות הבקשה לבדיקת חיבור לפי אמות המידה;
”זוכה“ – מבקש חיבור שזכה בהליך תחרותי;
”המועד המחייב“ – עשרה חודשים וחצי אחרי המועד להגשת אישור הפעלה מסחרית ולתחילת ההפעלה המסחרית של מיתקן, שקבע מנהל המערכת בתשובה החיובית לגבי היתכנות החיבור לפי סעיף (א)(3) באמת מידה 35מא;
”המועד המחייב המרבי“ – המועד האחרון להגשת אישור הפעלה מסחרית, אשר יחול 16.5 חודשים לאחר המועד המחייב;
”מיתקן“ – מיתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו–וולטאית שיתחבר לרשת מתח עליון במסגרת הליך תחרותי;
”תכנית“ – תכנית מאושרת למיתקן לפי חוק התכנון והבנייה.
[תיקון: 15.11.18; תשע״ט־3]
חיבור לרשת מתח עליון
(א)
חיבור לרשת מתח עליון
(1)
גודל חיבור חדש של מיתקן לרשת מתח עליון יעלה על 10 מו״א ויפחת מ־250 מו״א.
(2)
גודל החיבור של מיתקן לא יהיה קטן מההספק המעודכן של המיתקן.
(3)
החיבור לרשת מתח עליון יהיה במתכונת של כניסה אחת לפחות ויציאה אחת לפחות; מספר הכניסות והיציאות ייקבע לפי יכולת העברת ההספק בקווים לצורך קליטת האנרגיה והוצאתה ולאמינות האספקה הנדרשת.
(4)
בעל רישיון ההולכה יחבר את המיתקן לרשת בהתאם למפרטים הטכניים והבטיחותיים כדין.
(5)
ההספק המצרפי של הפאנלים (DC) במיתקן יהיה גדול מהספק המעודכן של המיתקן או שווה לו.
[תיקון: 15.11.18, 14.3.22; תשע״ט־3, תשפ״ד־2]
בקשה לבדיקת חיבור ותשלום מקדמה
(א)
בקשה לבדיקת חיבור
(1)
מבקש חיבור יגיש למנהל המערכת, בתוך 7 ימי עבודה ממועד הגשת הצעתו בהליך התחרותי, בקשה לבדיקת חיבור למיתקן בהספק הזהה להספק שהציע בהליך התחרותי.
(2)
תנאי לתחילת טיפול בבקשה לבדיקת חיבור הוא שמבקש החיבור ישלם למנהל המערכת מקדמה בתעריף ביצוע סקר חיבור לרשת ההולכה כפי שקבוע בלוח תעריפים 4.1–1.
(3)
מנהל המערכת ישלח למבקש החיבור את החשבון לתשלום המקדמה כאמור בסעיף קטן (2) בתוך 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לבדיקת חיבור; מבקש החיבור ישלם את המקדמה בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת החשבון לתשלום.
(ב)
נתונים ומסמכים שייכללו בבקשה לבדיקת חיבור
מבקש חיבור המגיש בקשה לבדיקת חיבור יצרף לבקשה את כל הנתונים והמסמכים המפורטים להלן, כתנאי סף לביצוע בדיקת החיבור:
(1)
מועד מבוקש להפעלה מסחרית;
(2)
טווח ההספק המותקן של המיתקן;
(3)
מספרי גוש וחלקה של מקום המיתקן;
(4)
קובץ ממוחשב מסוג DWG עם תיחום של החצרים או של יחידת השטח שבהם מבוקש החיבור על רקע גושים וחלקות;
(5)
טווח גודל החיבור ביחידות קו״א והספק המהפכים, (ביחידות קילו־וולט־אמפר), המתאים לטווח הספק המותקן;
(6)
מיקום נקודת ההתחברות למיתקן;
(7)
תכנית חשמל חד־קווית המאושרת בידי מהנדס חשמל בעל רישיון מתאים;
(8)
העמדה כללית בקובץ אוטוקאד בקואורדינאטות של רשת ישראל החדשה, חתכים ומבנה פיקוד עם מידות מיתקן הייצור;
(9)
תכניות רלוונטיות לפי חוק התכנון והבנייה;
(10)
נתונים מלאים לצורך ביצוע בדיקות דינמיות בהתאם לטופס שמנהל המערכת ימסור למבקש;
(11)
נתוני אמינות של מיתקן הייצור;
(12)
תצורת המיתקן והציוד העיקרי שישמש אותו;
(13)
פרמטרים תפעוליים ומשטרי הפעלה של מיתקן הייצור;
(14)
נתונים טכניים של יחידות הייצור, בהתאם לדרישות מנהל המערכת;
(15)
אם מבקש חיבור הצהיר בהצעתו שיש בידו תכנית, יצרף גם תכנית בנייה (גרמושקה) מקורית חתומה בידי רשות הרישוי או העתק חתום ומאושר כנאמן למקור בידיה, עם סימון המבנה או שטח הקרקע שבעבורו מבוקש החיבור; אם טרם ניתן היתר בנייה יצרף העתק של תוכנית מיתאר לפי חוק התכנון והבנייה שפורסמה למתן תוקף, ושכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר בנייה למיתקן, בלא צורך באישור תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה; בתשריט יהיה סימון של מיקומו המתוכנן של המיתקן על המבנה או השטח;
(16)
תכנית העמדה של תחנת המשנה שאליה יחובר מיתקן הייצור; אם המבקש מתכנן להתחבר לתחנת משנה פרטית – מיקום תחנת המשנה שאליה יחובר המיתקן.
(ג)
בקשה להמצאת פרטים נוספים
מנהל המערכת רשאי לדרוש בכתב ממבקש החיבור, בתוך 7 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לחיבור, המצאת פרטים נוספים הנדרשים לו לצורך מתן תשובה לבקשה.
[תיקון: 15.11.18; תשע״ט־3]
תשובת מנהל המערכת
(א)
תשובת מנהל המערכת לבקשה לבדיקת חיבור
(1)
תשובת מנהל המערכת לבקשה לבדיקת חיבור תינתן תחילה לרשות, במועד האמור בסעיף קטן (4), ולאחר שהרשות הכריזה עליו כמועמד לזכייה בהליך התחרותי – גם לכל אחד ממבקשי החיבור. לעניין אמת מידה זו, מועמד לזכייה בהליך התחרותי הוא מציע שהרשות הכריזה עליו כזוכה והוא טרם העמיד את הערבות הנדרשת לפי אותו הליך תחרותי.
(2)
התשובה תתייחס לישימות חיבור המיתקן של מבקש החיבור לרשת ההולכה ויכולת קליטה והוצאה של אנרגיה לרשת בהיקף המבוקש, בהתחשב, בין השאר, בעניינים המפורטים להלן, תוך פירוטם:
(א)
דירוג ההצעות שקבעה הרשות בהליך התחרותי. כל מיתקן שלגביו יקבע מנהל המערכת שיש לו היתכנות חיבור, יהווה אילוץ בבחינת יכולת היתכנות החיבור של המיתקנים הכלולים בהצעות המדורגות אחריו;
(ב)
טווח ההספק שבין ההספק המוצע של המיתקן להספק המינימלי של המיתקן;
(ג)
מועד קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות החיבור;
(ד)
הנחיות תכנון כלליות בהתאם למאפייני המערכת, לרבות שינויים נדרשים בתכנון המיתקן וסוג הציוד במיתקן;
(ה)
לוח הזמנים להשלמת עבודות החיבור;
(ו)
יכולת הוצאת מלוא האנרגיה לרשת, של ההספק ממיתקן הייצור, ויכולת צריכת מלוא ההספק הנדרש מהרשת בהתאמה למאפייני המערכת;
(ז)
הצורך בשדרוג רשת החשמל לצורך קליטת מיתקן הייצור ומיתקנים אחרים המתוכננים לקום באזור שבו מבוקש החיבור, לרבות לוחות זמנים להשלמת כל עבודה בנפרד;
(ח)
עמידה בקריטריוני התכנון של רשת ההולכה.
(3)
תשובת מנהל המערכת תהיה חיובית אם אפשר לחבר את המיתקן בטווח ההספק שבין ההספק המוצע של המיתקן להספק המינימלי של המיתקן עד המועד כאמור בהגדרה ”היתכנות חיבור“. בתשובה חיובית יקבע מנהל המערכת לגבי אותו מיתקן את המועד להגשת אישור הפעלה מסחרית ולתחילת הפעלה מסחרית, אשר לא יהיה מוקדם מהמועד שביקש המציע להפעלה מסחרית של המיתקן בבקשתו ולא יהיה מאוחר מהמועד כאמור בהגדרה ”היתכנות החיבור“. כמו כן, בתשובה חיובית יציין מנהל המערכת את ההספק האפשרי המרבי בטווח שמבקש החיבור כלל בבקשתו. הספק זה יהיה ההספק המעודכן של המיתקן, ויכול שיהיה נמוך מההספק המוצע של המיתקן.
(4)
התשובות של מנהל המערכת לגבי כל הבקשות לבדיקת חיבור יישלחו לרשות בתוך 60 ימי עבודה מיום הגשת כל הבקשות לבדיקת חיבור או ממועד הגשת דרישת מנהל המערכת ממבקש החיבור להמצאת פרטים נוספים, לפי המאוחר מבניהם.
(ב)
התחייבות מנהל המערכת
(1)
ממועד הגשת הבקשה לבדיקת חיבור וכל עוד לא הכריזה הרשות על הזוכה, רשאי מנהל המערכת לבצע סקרי חיבור נוספים, באישור מראש של הרשות, אשר רשאית לקבוע בין היתר תנאים ואילוצים לביצוע הסקר.
(2)
מנהל המערכת ישמור ישמור מקום ברשת לזוכה עד למועד המחייב המרבי למיתקן.
[תיקון: 15.11.18; תשע״ט־3]
חיבור מיתקן של זוכה
(א)
תשלום ראשון בגין חיבור
מנהל המערכת ימסור לזוכה חשבון לתשלום מקדמה על חשבון מחיר החיבור, בשיעור 10% ממחיר החיבור בהתאם לתעריף הקבוע בשורה (1) בלוח תעריפים 4.1–1 ”תעריף חיבור ראשון לרשת ההולכה 161 ק״ו“.
(ב)
הסכמים, שינויים בבקשה וביצוע עבודות החיבור
על חיבור מיתקן של זוכה יחולו אמות המידה המפורטות להלן (להלן – אמות המידה הנוספות), בשינוי זה: במקום ”יצרן“, ”בעל רישיון ייצור“ ו”בעל רישיון מותנה“ יקראו ”זוכה“:
(1)
(2)
(3)
אמת מידה 35כח, למעט סעיפים (א), (ב)(1) ו־(ד);
(4)
אמת מידה 35כט, למעט סעיף (א)(12) עד (14);
(5)
(6)
אמת מידה 35לא, למעט סעיף (ג) שבה.
(ג)
חיבור באמצעות תחנת משנה קיימת, או שאינה בבעלות הזוכה
(1)
על אף האמור בסעיף [צ״ל: באמת מידה] 35(לח)(5) זוכה רשאי להתקין קווים, שדות או שנאים משותפים לצורך חיבור מיתקניו.
(2)
על אף האמור בסעיף [צ״ל: באמת מידה] 35(לח)(5) זוכה רשאי להתקין בתחנת משנה של צרכן או של יצרן, בהסכמת הצרכן או היצרן, לפי העניין, קווים, שדות או שנאים לצורך חיבור מיתקנו.
(3)
זוכה רשאי להקים רשת איסוף בשטח ציבורי המחברת בין המיתקן לבין תחנת המשנה. תכנון והקמת רשת האיסוף יבוצעו באחריות הזוכה ועל חשבונו.
(4)
ככל שיחובר מיתקן לתחנת משנה שאליה מחובר מיתקן נוסף, יתקין בעל רישיון הולכה מונה ייצור נפרד בנקודת החיבור, בצד המתח הגבוה, של כל המיתקנים המחוברים לתחנת המשנה, נוסף על נקודת המניה, בצד המתח העליון, הקיימת מחוץ לתחנת המשנה. התשלום לכל מיתקן יחושב לפי מכפלת סך האנרגיה המוזרמת מתחנת המשנה, בחלק היחסי של ייצור המיתקן מתוך סך הייצור של המיתקנים המחוברים לתחנת המשנה לפי המדידה בנקודת החיבור, ובתעריף המיתקן.
[תיקון: 15.11.18, 25.11.20, 27.10.21; תשע״ט־3, תשפ״א־6, תשפ״ב־7]
הפעלה מסחרית ותשלום בעד האנרגיה
(א)
מועד ותנאים להפעלה מסחרית של המיתקן
(1)
לצורך קבלת אישור מאת מנהל המערכת להפעלה מסחרית של המיתקן, יגיש הזוכה למנהל המערכת, לפחות 21 ימי עבודה לפני המועד המחייב המרבי, בקשה בצירוף מסמכים כמפורט להלן:
(א)
הסכם לרכישת חשמל (PPA) חתום בידי מבקש החיבור ומנהל המערכת, בנוסח שאישר יושב ראש הרשות (להלן – הסכם הרכישה);
(ב)
מסמכים המעידים כי התקנת המיתקן הושלמה;
(ג)
פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם הרכישה;
(ד)
אישור של מנהל המערכת כי כל בדיקות המיתקן לפי חוק החשמל והתקנות לפיו וכל בדיקות הסנכרון והקבלה הסתיימו בהצלחה;
(ה)
היתר הפעלה שנתן מנהל מינהל החשמל למיתקן;
(ו)
רישיון ייצור, חתום כדין, שאישרה הרשות;
(ז)
כל אישורי הרשויות הנדרשים על פי כל דין לחיבור המיתקן לרשת, לרבות טופס 4 או תעודת גמר למיתקן ולמבנה שעליו הוקם מרשות הרישוי הרלוונטית;
(ח)
כל המסמכים הדרושים על פי כל דין ונוהלי מנהל המערכת לצורך ביצוע התשלומים על פי הסכם הרכישה.
(2)
מנהל המערכת ייתן אישור בכתב להפעלה מסחרית ויחתום על הסכם הרכישה בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת מלוא המסמכים המפורטים בסעיף קטן (1).
(3)
לא נתן מנהל המערכת לזוכה אישור בכתב להפעלה מסחרית בתום המועד המחייב המרבי, תהא אשר תהא הסיבה לכך, תפקע תשובתו החיובית של מנהל המערכת, לא ישמור מנהל המערכת מקום ברשת למיתקן הזוכה ולא יאשר לזוכה הפעלה מסחרית, אלא אם כן החליטה הרשות אחרת.
(4)
אם בעל רישיון הולכה חרג בחיבור המיתקן מהמועד המחייב המרבי, מכל סיבה שהיא, יפנה הזוכה לרשות להארכת המועד המחייב המרבי. אישרה הרשות את הארכת המועד המחייב המרבי – ימשיך בעל רישיון ההולכה בביצוע החיבור.
(5)
בגין כל יום איחור בחיבור מעבר למועד המחייב, ישלם בעל רישיון הולכה פיצוי לזוכה לפי אמת מידה 76.
(ב)
תעריף ליצרן בעד חשמל המיוצר במיתקן – כללי
(1)
מנהל המערכת ירכוש את כל החשמל המיוצר במיתקן. לגבי מיתקן המשולב ישירות במקום צרכנות, הצרכן יהיה רשאי להתקזז מול מנהל המערכת על החשמל הנצרך ישירות מהמיתקן, ובמקרה זה מנהל המערכת ישלם לצרכן רק בעבור החשמל המוזרם לרשת.
(2)
בעד רכישת החשמל ישלם מנהל המערכת ליצרן תעריף כמפורט בלוח תעריפים 6.7–16 תוצאות הליך תחרותי לייצור חשמל במיתקנים סולריים המחוברים לרשת מתח עליון.
(3)
(בוטל).
(4)
התעריף האמור ישולם למשך תקופה של 23 שנים ממועד ההפעלה המסחרית, או 24 שנים ו־11 חודשים ממועד חתימת העסקה הנוגעת לקרקע שעליה יוקם המיתקן בין הזוכה לבין רשות מקרקעי ישראל, לפי המוקדם מביניהם.
(5)
בתום תקופת התשלום האמורה בסעיף (4) לעיל, יחולו לגבי המיתקנים שהוקמו במסגרת ההליך התחרותי ההסדרים שיהיו נוהגים באותה עת, ככל שהרשות תקבע הסדרים כאמור.
(ג)
ביצוע שינויים במיתקן
(1)
מנהל המערכת יהיה רשאי לתת אישור מראש ובכתב, בהתאם לאמות המידה שייקבעו מעת לעת, לכל שינוי במיתקן וכל שינוי שיש בו כדי להעלות את תפוקת המיתקן, לרבות בקונפיגורציה של המיתקן, בהספק המותקן שלו, במקדם ההספק ובהגנות המותקנות בו.
(2)
ביצע היצרן שינוי בלא קבלת אישור לפי סעיף קטן (1), תחדל חובת התשלום של מנהל המערכת לפי סעיף [צ״ל: אמת מידה] 35מג(ב). ביצע היצרן שינוי באישור בהתאם להוראות סעיף קטן (1), יאשר מנהל המערכת את הפעלתו המסחרית של המיתקן לאחר שנבדק על ידי בודק מוסמך.
(3)
בוצע במיתקן שינוי המאפשר קבלת טובת הנאה ליצרן, יחולו אמות מידה 16 (צריכת חשמל שלא כדין) ו־24 (מועדי תשלום), בשינויים המחויבים.
[תיקון: תש״ף־11]

סימן ז׳: תוספת והחלפת הספק במיתקן פוטו־וולטאי גדול מ־100 קילו וואט בלא הגדלת חיבור

[תיקון: 2.9.19, 5.8.20; תש״ף־11, תשפ״א־4]
תוספת והחלפת הספק במיתקן פוטו־וולטאי הגדול מ־100 קילו וואט בלא הגדלת חיבור
(א)
הגדרות
באמת מידה זו –
”הספק מוחלף“ – הספק המודולים שאותם מבקש המבקש להחליף במיתקן בקילו וואט;
”הספק נוסף“ – הספק המודולים שאותם מבקש המבקש להתקין מעבר להספק פחת;
”הספק פחת“ – הספק המחושב לפי הנוסחה שלהלן:

כאשר:
– משך הזמן, בחודשים שלמים, שחלף ממועד ההפעלה המסחרית עד מועד החלפת ההספק; לעניין מניין משך הזמן כאמור, חודש לא שלם שחלפו בו עד 15 ימים יעוגל כלפי מטה, ואילו חודש לא שלם שחלפו בו מעל 15 ימים יעוגל כלפי מעלה;
– הספק הפחת בקילו וואט;
– ההספק הקיים בניכוי ההספק המוחלף בקילו וואט;
– ההספק המוחלף בקילו וואט;
”מבקש“ – בעל מיתקן פוטו־וולטאי בהספק העולה על 100 קילו וואט המבקש מספק שירות חיוני להוסיף או להחליף מודולים במיתקנו בלא הגדלת חיבור;
”בקשה להספק נוסף בלא תוספת ממיר“ – בקשה להחליף או להוסיף מודולים במיתקן קיים כך שהספק המודולים לאחר ביצוע ההחלפה עולה על הספק הפחת, בלא תוספת ממיר;
”בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר“ – בקשה להחליף או להוסיף מודולים במיתקן קיים כך שהספק המודולים לאחר ביצוע ההחלפה עולה על הספק הפחת, ולהוסיף ממיר למיתקן;
”בקשה להחלפת הספק פחת“ – בקשה להחליף מודולים במיתקן כך שהספק המודולים במיתקן לאחר ביצוע ההחלפה לא יעלה על הספק הפחת;
”ספק שירות חיוני“ – אם המיתקן המשולב הוא בהספק הקטן מ־16MW – המחלק, ואם המיתקן משולב לצרכן מתח עליון או לתחנת משנה פרטית – מנהל המערכת.
(ב)
אישור ספק שירות חיוני
(1)
בעל מיתקן פוטו־וולטאי בהספק העולה על 100 קילו־וואט המעוניין להוסיף או להחליף מודולים במיתקן, יגיש לספק השירות החיוני בקשה בעניין זה, טרם ההוספה או ההחלפה של המודולים במיתקן (להלן באמת מידה זו – הבקשה).
(2)
ספק שירות חיוני יאשר למבקש להוסיף מודולים במיתקן או להחליפם, לפי העניין, בכפוף לקבוע בסימן זה.
(ג)
תשלום בעד בדיקת בקשה
ספק שירות חיוני יגבה מהמבקש תשלום כקבוע בשורה 14 ללוח תעריפים 4.3–1, כתנאי לבדיקת הבקשה.
(ד)
תנאי סף לבדיקת בקשה
(1)
ספק שירות חיוני יוודא את קיומם של המסמכים והנתונים המפורטים להלן כתנאי סף לבדיקת הבקשה:
(א)
(ב)
ההספק המוחלף;
(ג)
ההספק הנוסף.
(2)
אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, הוא יכלול בבקשתו גם את הנתונים האלה:
(א)
הספק הממיר הנוסף המבוקש;
(ב)
התעריף המבוקש לפי סעיף (ח)(3)(ב).
(ה)
הודעה על עמידה בתנאי הסף ובדיקת הבקשה
ספק שירות חיוני יודיע למבקש על עמידה בתנאי הסף בהתאם להוראות סעיף (ו) לאמת מידה 35כ2, בשינויים המחויבים, ויבדוק את הבקשה בהתאם להוראות סעיף (ח) לאמת מידה 35כ2, בשינוי זה: במקום ”יפתח המחלק תיק עבודה ויבדוק“ יבוא ”יבדוק המחלק“.
(ו)
תשובת ספק שירות חיוני
(1)
ספק שירות חיוני ייתן למבקש תשובה חיובית, בכתב, בתוך 21 ימי עבודה מיום מסירת ההודעה שהבקשה עומדת בתנאי הסף או מיום קבלת הפרטים הנוספים שביקש בהתאם להוראות סעיף (ו)(1) לאמת מידה 35כ2 במשרדי ספק השירות החיוני, לפי העניין.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (1), אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, ספק שירות חיוני רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדחות את הבקשה.
(ז)
מתן אישור הפעלה מסחרית
(1)
אם המבקש הגיש בקשה להחלפת הספק פחת, יחולו הוראות אלה:
(א)
המבקש יבדוק את המיתקן על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק מתאים לזרם הנומינלי של המיתקן לפי חוק החשמל, ויעביר את תוצאות הבדיקה לספק שירות חיוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה;
(ב)
ספק שירות חיוני ייתן למבקש אישור בכתב להפעלה מסחרית למודולים שהוחלפו במיתקן, בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת תוצאות הבדיקה.
(2)
אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף בלא תוספת ממיר יחולו הוראות אלה:
(א)
ספק שירות חיוני יעביר למבקש הסכם רכישה מעודכן התואם את התעריף המעודכן לפי סעיף (ח)(2); לעניין זה, ”הסכם רכישה“ – כמשמעותו בסעיף (ו) לאמת מידה 35כ3;
(ב)
המבקש יבדוק את המיתקן על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק מתאים לזרם הנומינלי של המיתקן לפי חוק החשמל, ויעביר את תוצאות הבדיקה לספק שירות חיוני בתוך 7 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה;
(ג)
ספק שירות חיוני ייתן למבקש אישור בכתב להפעלה מסחרית של המודולים שנוספו למיתקן או שהוחלפו בו, בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת תוצאות הבדיקה והסכם הרכישה החתום על ידי המבקש.
(3)
אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, יחולו אמת מידה 35כ1, אמת מידה 35כ3, למעט סעיפים (א), (ה) ו־(יא), ואמת מידה 35כ4, למעט סעיף (א), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(א)
בכל מקום, במקום ”מחלק“ יקראו ”ספק שירות חיוני“;
(ב)
בהגדרה ”שילוב מיתקן“ שבאמת מידה 35כ1, בסופה יקראו ”או הוספת ממיר במיתקן ייצור קיים“.
(4)
נוסף על האמור בסעיפים קטנים (1) עד (3), אם המיתקן פועל מכוח רישיון, יתנה ספק שירות חיוני הפעלה מסחרית של המיתקן בהצגת החלטת רשות על עדכון הרישיון בהתאם להספק החדש.
(ח)
תעריף
(1)
אם המבקש הגיש בקשה להחלפת הספק פחת, לא יעדכן ספק שירות חיוני את התעריף שלו זכאי המיתקן, ומשך תקופת התעריף לא יוארך.
(2)
אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף בלא תוספת ממיר, יעדכן ספק שירות חיוני את התעריף בעד האנרגיה המוזרמת מהמיתקן, כך שישלם בעד האנרגיה המוזרמת במסגרת ההספק הנוסף את התעריף לפי הוראות לוח תעריפים 6.7–17 ”תעריף למבקש הספק נוסף ללא תוספת ממיר“, ומשך תקופת התעריף לא יוארך.
(3)
אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, ישלם ספק שירות חיוני תעריף בעד האנרגיה המוזרמת מהמיתקן בהתאם להוראות אלה:
(א)
ספק שירות חיוני לא יעדכן את התעריף בעד האנרגיה המוזרמת מהממיר הקיים ומשך תקופת התעריף לא יוארך;
(ב)
בעד האנרגיה המוזרמת מהממיר הנוסף ישלם ספק שירות חיוני תעריף כלהלן:
(1)
זכה המבקש, בעצמו או באמצעות אחר, בהליך תחרותי שפרסמה הרשות, והבקשה עומדת בתנאים לזכאות לתעריף שקבעה הרשות לגבי אותו הליך – ישלם ספק שירות חיוני למבקש את התעריף שקבעה הרשות, למשך התקופה שנקבעה לתשלום לגבי אותו הליך תחרותי;
(2)
לא התקיים לגבי המבקש האמור בפסקת משנה (1) – ישלם ספק שירות חיוני תעריף בהתאם לקבוע בלוח תעריפים 6.7–15, לפי סוג המיתקן המבוקש, למשך התקופה הקבועה בסעיף (ג)(3) באמת מידה 218.
(ט)
החלפת מיתקן פוטו־וולטאי שהספקו קטן מ־100 קילוואט
(1)
על אף האמור בסעיף (ב)(1) לאמת מידה זו, ספק שירות חיוני יאפשר הגשת בקשה להחלפת הספק פחת גם לצרכנים שברשותם מיתקן פוטו־וולטאי שהספקו קטן מ־100 קילוואט.
(2)
הוראות לפי אמת מידה זו החלות לגבי בקשה כמשמעותה בסעיף (ב)(1), יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי בקשה כאמור בפסקה (1).

פרק ד׳: אמינות האספקה

סימן א׳: הפסקות חשמל יזומות

[תיקון: תשפ״א־6]
בסימן זה, ”ספק שירות חיוני“ – לעניין צרכן או יצרן ברשת ההולכה – מנהל המערכת, ולעניין צרכן או יצרן ברשת החלוקה – מחלק.
[תיקון: 29.11.05, 25.11.20; תשפ״א־6]
הפסקת חשמל והפרעה באספקת החשמל
(א)
הפסקת אספקת החשמל
ספק שירות חיוני רשאי להפסיק את אספקת החשמל למיתקן חשמל המחובר לרשת החשמל במקרים המנויים להלן:
(1)
אם הפסקת החשמל נדרשת לביצוע פעולות הנחוצות למילוי תנאי רישיונו, לרבות פעולות כאמור בסעיף 46(א) לחוק;
(2)
אם לדעתו הביקוש לחשמל עולה או עשוי לעלות על יכולת האספקה של מיתקני החשמל המחוברים לרשת החשמל, באופן העלול לפגוע בהם;
(3)
אם הוא נדרש להפסיק את אספקת החשמל לפי הוראות כל דין או רשות מוסמכת.
(ב)
חידוש אספקת החשמל
לאחר סיום הפעולות או העילות שהצריכו את הפסקת החשמל, יחדש ספק השירות החיוני את אספקת החשמל במהירות האפשרית ובהתאם לקבוע באמות מידה אלו.
[תיקון: 29.11.05, 6.2.12, 5.8.20, 25.11.20; תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־17]
הודעה על הפסקת חשמל
(א)
הודעה על הפסקת חשמל
(1)
ספק שירות חיוני יודיע לצרכן על כל הפסקת חשמל. ההודעה תכלול את תאריך הפסקת החשמל, שעת תחילתה, שעת סיומה וסיבת ההפסקה. ספק השירות החיוני יעשה כל מאמץ לסיים את הפסקת החשמל מוקדם ככל האפשר.
(ב)
אופן מסירת ההודעה
(1)
הודעה על הפסקת חשמל תימסר בכתב על ידי המחלק ותודבק במקום בולט לעין, בכניסה לכל מבנה שבו נמצא המונה שאליו מתייחסת ההודעה; היו למבנה יותר מכניסה אחת, תודבק ההודעה בכל כניסה.
(2)
לצרכנים במתח גבוה ובמתח עליון ניתן למסור את ההודעה באמצעי שונה מהאמור בסעיף קטן (1), ובלבד שספק השירות החיוני יוודא כי הצרכן קיבל את ההודעה באמצעות רישום פרטי המסירה, שם מקבל ההודעה ותפקידו.
(ג)
מועד מתן ההודעה
(1)
לצרכן שאינו צרכן תעו״ז ולצרכן שבחר בתעריף עומס וזמן לפי אמות מידה 31(א)(2) או 31(ב) תימסר ההודעה לא פחות מ־48 שעות לפני מועד ההפסקה המתוכנן.
(2)
לצרכן תעו״ז כאמור באמת מידה 31(א)(1) תימסר ההודעה לא פחות מ־5 ימי עבודה לפני מועד ההפסקה המתוכנן.
(3)
התרחש אירוע שאינו בשליטת ספק השירות החיוני ושבעקבותיו לא ברור אם הפסקה החשמל תתבצע במועדה המתוכנן, רשאי ספק השירות החיוני להשהות את מתן ההודעה עד לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום שלפני מועד ההפסקה המתוכנן.
בכל מקרה של הפרת אמת מידה זו ישלם הספק לצרכן את הסך הקבוע בלוח תעריפים 12.1–1.
(ד)
הפסקת חשמל ללא הודעה
למרות האמור בסעיף (א), ספק השירות החיוני רשאי להפסיק את אספקת החשמל לפרק זמן שלא יעלה על 60 דקות ללא מתן הודעה, אם יש או עלולה להיות סכנה לגוף או לרכוש או אם הפסקת החשמל נדרשה מטעמים של יעילות וחיסכון.
[תיקון: 1.6.03]
הודעה על ביטול הפסקת חשמל
(א)
הודעת ביטול
נתן ספק שירות חיוני הודעה על הפסקת חשמל ולאחר מכן החליט על ביטולה, יודיע על כך לצרכן באופן המפורט באמת מידה 37(ב).
(ב)
מועד מתן ההודעה
הודעת הביטול תימסר לצרכן לא פחות מ־24 שעות לפני מועד ההפסקה המתוכנן.
(ג)
פטור מהודעת ביטול
ספק השירות החיוני פטור ממתן הודעה על ביטול הפסקת חשמל אם הביטול נבע מסיבות שאין לספק השירות החיוני שליטה עליהן ושאירעו פחות מ־24 שעות ממועד ההפסקה המתוכנן.
(ד)
נטל הראיה להוכחת הפטור
על ספק השירות החיוני הראיה כי נתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (ג) הפוטרים אותו ממתן הודעה על ביטול הפסקת חשמל.
[תיקון: 1.6.03, 24.6.19; תש״ף־27]
הודעה על חידוש אספקת חשמל לאחר הפסקה או הפרעה ממושכת
(א)
צרכנים המבקשים לא להיות מחוברים לרשת החשמל בעת חידוש הזרם לאחר הפסקת חשמל או הפרעה ממושכת
(1)
צרכן מתח גבוה וצרכן מתח עליון המבקש לא להיות מחובר לרשת החשמל בעת חידוש הזרם לאחר הפסקת חשמל או הפרעה ממושכת רשאי לדרוש מספק השירות החיוני להודיע לו על חידוש אספקת החשמל למיתקניו. על צרכן המבקש שירות זה, להיות בעלי אמצעים טכניים לניתוק וחיבור לרשת החשמל כך שאספקת החשמל אליו לא תחזור אוטומטית עם חידוש הזרם.
(2)
ספק שירות חיוני לא יגבה תשלום בעבור שירות כאמור בסעיף קטן (1).

סימן ב׳: חידוש אספקת חשמל לאחר ניתוק

(בוטלה).

סימן ג׳: שיטות אספקה

[תיקון: 29.11.05, 20.9.07, 22.7.13, 5.8.20, 25.11.20; תשפ״א־6, תשפ״א־17]
איכות חשמל
(א)
תבחינים למדידת איכות חשמל
לצורך בדיקת איכות החשמל ייבחנו, בין היתר, התבחינים המוגדרים להלן:
”אי איזון מתחים“ – מצב, במערכת תלת פאזית, שבו ערכי ה־R.M.S של המתחים השלובים או הפרשי המופע בין פאזות סמוכות אינם שווים;
”הבהוב מתח“ – אי יציבות חשמלית הנגרמת כתוצאה מסדרה של שינויים מחזוריים במעטפת גל המתח;
”הפרעות“ – באמת מידה זו, בנוסף לקבוע בפרק א׳:
”הפרעה חולפת“ – אירוע שבו מתח האספקה נמוך מ־5% מערכו הנומינאלי לפרק זמן של 20 מילישניות ועד 3 דקות;
”מקדם ההספק“ – היחס בין ההספק הפעיל של המתקן (וואט), לבין ההספק המדומה של המתקן (וולט־אמפר);
”מתח אספקה“ – ערכי R.M.S של המתח בנקודת החיבור;
”עיוות הרמוני כולל במתח/בזרם“ – היחס באחוזים בין גל המתח/הזרם המעוות לגל המתח/הזרם הבסיסי, והוא שווה לשורש של סכום ריבוע הרמוניות המתח/הזרם הבודדות עד להרמוניה ה־40; הגדרת רמת העיוות ההרמוני הכולל בזרם הינה בהתאם לקשיחות מקור ההספקה בנקודת החיבור (PCC) דוגמת טבלה 10.3 בתקן ישראלי 51900 המפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי, כאשר המדד לקשיחות המקור הינו יחס זרם הקצר לזרם העומס ורמת העיוות המותרת באחוזים הינה להרמוניות האי־זוגיות;
”עליית מתח“ (SWELL) – עלייה רגעית של מתח האספקה מעל 110% מערכו הנקוב לפרק זמן שבין 10 מילישניות לדקה.
(ב)
גבולות מתח
ספק שירות חיוני יספק חשמל לצרכניו במצב יציב בגבולות מתח שלא יחרגו מ־‎±10% מהמתחים הנומינליים האלה:
(1)
במיתקן חשמל פרטי המחובר לרשת מתח נמוך, מתח ההזנה בין שתי פאזות יהיה 400 וולט;
(2)
במיתקן חשמל פרטי המחובר לרשת מתח גבוה, יהיה מתח ההזנה 6.3 ק״ו, 11 ק״ו, 12.6 ק״ו, 22 ק״ו או 33 ק״ו, בהתאם למתח הקיים ברשת המתח הגבוה שאליה מחובר הצרכן;
(3)
במיתקן חשמל פרטי המחובר לרשת מתח עליון, יהיה מתח ההזנה 110 ק״ו, 160 ק״ו או 400 ק״ו, בהתאם למתח הקיים ברשת מתח עליון שאליה מחובר הצרכן.
(ג)
שינויים במתח אספקה
ביקש ספק שירות חיוני לשנות את רמת המתח הנומינלי של החשמל המסופק לצרכן, יפעל כאמור להלן:
(1)
יודיע לצרכן ויתאם עמו מראש כל שינוי כאמור, ויאפשר לצרכן להיערך לשינוי בתוך פרק זמן סביר;
(2)
ספק שירות חיוני רשת יתאים את המיתקן של הצרכן למתח החדש שאותו הוא מבקש לספק;
(3)
ספק שירות חיוני רשת יישא בכל העלויות הכרוכות בשינוי המתח והנובעות ממנו, ולא יחייב את הצרכן בכל עלות שהיא, לרבות עלויות בשל שינויים במיתקן שלו.
(ד)
תדר אספקה
ספק שירות חיוני יספק לצרכניו חשמל בתדר נומינלי של 50 הרץ ובגבולות תדר שבין 47 הרץ ל־52.5 הרץ.
(ה)
חיבור מנועים ומכשירים חשמליים
(1)
ביקש צרכן לחבר לרשת החשמל מנוע בעל הספק נומינלי העולה על 2.5 ק״ו או מכשיר אחר בעל הספק נומינלי העולה על 5.75 ק״ו, יחבר ספק השירות החיוני את המיתקן של הצרכן לרשת באספקה תלת־פאזית.
(2)
ביקש צרכן לחבר לרשת החשמל מנוע בעל הספק נומינלי נמוך מ־2.5 ק״ו, יחבר ספק השירות החיוני רשת את המיתקן של הצרכן לרשת באספקה חד־פאזית או תלת־פאזית, לפי בחירת הצרכן.
(3)
ספק השירות החיוני רשת לא יחבר לרשת החשמל מיתקן בעל מנוע חד־פאזי בהספק העולה על 2.5 ק״ו או מנוע תלת־פאזי בהספק העולה על 3.7 ק״ו אשר איננו מצויד במתנע מקטין זרם התנעה מתאים.
(ו)
איזון פאזות במיתקן של צרכן
(1)
צרכן שמיתקנו מוזן באספקה תלת־פאזית ידאג לאיזון העומס בין הפאזות בכל עת.
(2)
מצא ספק שירות חיוני רשת חוסר איזון בין הפאזות במיתקן של הצרכן יידע ספק השירות החיוני רשת את הצרכן בכתב, והצרכן יפעל לאיזונן בתוך זמן סביר מיום קבלת ההודעה.
(ז)
מקדם הספק
(1)
ספק שירות חיוני רשת יביא לידיעת צרכן חדש אשר המונה במיתקן שלו מאפשר מדידת מקדם הספק, בכתב, את דבר קיומו של תעריף חריגה בשל מקדם הספק נמוך, כקבוע בלוח תעריפים 5.7–1, ואת האופן שבו עליו לפעול לצורך שיפור מקדם ההספק.
(2)
מצא ספק שירות חיוני כי מקדם ההספק במיתקן החשמל של הצרכן נמוך מהקבוע בטבלה שבלוח תעריפים 5.7–1, בהתאם לרמת המתח של הצרכן, יביא לידיעת הצרכן, בכתב, את גודלו של מקדם ההספק שנמדד במיתקן שלו ואת העלות הנוספת שנגרמה לצרכן בשל מקדם הספק נמוך בהתאם למדרגות החיוב המפורטות בלוח תעריפים 5.7–1, ויחייב את הצרכן בתוספת תשלום כקבוע בלוח התעריפים האמור.
(3)
ספק השירות החיוני רשת ימציא לצרכן במסגרת חשבון החשמל, הודעה מפורטת בכתב בדבר חיוב בשל מקדם הספק נמוך.
(ח)
ערכים חשמליים ברשת החשמל – חובת ספק שירות חיוני
ספק שירות חיוני יפעיל את רשת החשמל שלו כך שתעמוד בערכים החשמליים הבאים במצטבר:
(1)
על פי מאפייני מתח חשמל כפי שהם מוגדרים בתקן ישראלי 50160;
(2)
כאמור בטבלה 1 שבנספח לאמת מידה זו;
(3)
כאמור בטבלה 2 שבנספח לאמת מידה זו.
(ט)
ערכים חשמליים ברשת החשמל – תנאי במתן שירות לצרכן
(1)
ספק שירות חיוני יוודא שצרכניו אינם חורגים מרמת העיוות ההרמוני בזרם כמפורט בטבלה 3 שבנספח לאמת מידה זו.
(2)
מצא ספק שירות חיוני כי צרכן חורג מרמת העיוות ההרמוני כאמור בסעיף קטן (1), יערוך ויגיש לצרכן, עם העתק לראש אגף הנדסה ברשות, דו״ח אשר יתייחס, לכל הפחות, לאלה:
(א)
תיאור המיתקן;
(ב)
פירוט של מיקום ביצוע הניטור. מכשירי המדידה והמועדים שבהם בוצע הניטור;
(ג)
פירוט כל הממצאים הרלוונטיים לאיכות חשמל, לרבות: זרם, מתח, אי איזון במתח, הספק, מקדם הספק, תדר, רמת עיוות הרמוני כולל בזרם ובמתח, שקיעות מתח ועליות מתח בצירוף תמונת הגל בנקודות הקריטיות, הרמוניות ואינטר־הרמוניות חורגות במתח ובזרם, רמת הבהוב בטווח הקרוב ובטווח הארוך ותופעות מעבר, אם נדגמו;
(ד)
מסקנות והמלצות, בצירוף הודעה לצרכן ובה דרישה לסילוק מקור ההפרעה, ככל שנדרש, בהקדם האפשרי.
(י)
שיטת המדידה וסוג מכשיר המדידה
(1)
שיטת מדידת הערכים החשמליים של התבחינים האמורים בסעיף (א), תהיה בהתאם לסעיף 5.2.2.2 בת״י 50160.
(2)
המכשירים למדידת הערכים החשמליים יהיו בהתאם לחלק 12.43 בתקן ישראלי 961.
(יא)
פיצוי צרכן בשל נזק למכשיר חשמלי כתוצאה מהפרעות באיכות החשמל
(1)
צרכן המבקש פיצוי מספק שירות חיוני על נזק שאירע למכשיר חשמלי שברשותו בהתאם לאמת מידה 48 (נזקים למכשיר חשמלי במצב יציב), יגיש לספק השירות החיוני בקשה בכתב בהתאם למפורט