חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (קיום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה במהלך הבחירות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוראות הבחירות לכנסת (קיום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה במהלך הבחירות) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (קיום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה במהלך הבחירות), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2684; תשפ״ג, 202.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 144ב(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), בהתייעצות עם סגניי ועם המנהל הכללי של משרד הבריאות, ולעניין הוראות הנוגעות להצבעה בקלפיות מיוחדות לחיילים גם בהתייעצות עם ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל לפי סעיף 144ב(ב) לחוק, ולעניין הוראות הנוגעות להצבעה בקלפיות לאסירים גם בהתייעצות עם נציב בתי הסוהר לפי סעיף 144ב(ג) לחוק, אני מורה לאמור:


הוראות הבחירות לכנסת (קיום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה במהלך הבחירות), התשפ״א–2021 בוטלו ביום 30.10.2022.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בהוראות אלה –
”ועדות הבחירות“ – הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות;
”המנהלת הכללית“ – המנהלת הכללית של הוועדה המרכזית;
”מקום קלפי“ – כהגדרתו בסעיף 144ב(ה) לחוק, למעט קלפי ייעודית לחייבים בבידוד וקלפי ייעודית לחולים;
”מקום שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות“ – ובכלל זה משרדי ועדות הבחירות ומקום שבו מקיימות ועדות הבחירות הכשרה מקצועית, לרבות המרכז המבצעי–הלוגיסטי של הוועדה המרכזית, ולמעט מקום קלפי;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”קלפי ייעודית לחייבים בבידוד“ ו”קלפי ייעודית לחולים“ – כהגדרתן בהוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים) (הוראת שעה), התשפ״א–2021;
”תקנות הבחירות לכנסת“ – תקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973.

פרק ב׳: הוראות לעניין מקום שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות

הוראות בנוגע להתנהלות מבקרים במקום שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות
(א)
לא ייכנס אדם למקום שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות אם אינו עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(ב)
במקום שוועדות הבחירות מקיימת בו פעילות הקשורה בבחירות ייתלו, במקומות בולטים לעין, שלטים בדבר חובת עטיית מסכה במקום ועמידה בהוראות אלה.
(ג)
השוהים במקום שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות, ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם.
(ד)
המנהלת הכללית תמנה ממונה קורונה ארצי וממוני קורונה אזוריים למקומות שבהם מקיימות ועדות הבחירות פעילות הקשורה בבחירות, והם יהיו אחראים על קיום הוראות אלה באותם מקומות.

פרק ג׳: הוראות כלליות לעניין מקום קלפי

חומר וציוד בחירות
נוסף על האמור בתקנה 33(א) לתקנות הבחירות לכנסת, תמציא הוועדה האזורית את הציוד המפורט להלן לכל ועדות הקלפי שבאזורה:
(1)
מחיצה שקופה למניעת רסס בגובה של שישים סנטימטרים;
(2)
סרט מדידה באורך של שני מטרים לפחות;
(3)
סרט דביק לצורך סימון המקום שבו על הבוחר המגיע למקום הקלפי לעמוד;
(4)
מסכות חד־פעמיות לשימוש חברי ועדת הקלפי ובוחרים שיגיעו בלא מסכה;
(5)
אמצעי לחיטוי שולחן חברי ועדת הקלפי;
(6)
חומר לחיטוי ידיים, בריכוז של 70% אלכוהול לפחות, לשימוש חברי ועדת הקלפי;
(7)
שלטים בדבר ההתנהלות במקום הקלפי והנחיות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.
הכנת הקלפי
נוסף על האמור בתקנה 41 לתקנות הבחירות לכנסת, ביום ההצבעה תימצא על השולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי מחיצה שקופה למניעת רסס; המחיצה תוצב כך שיהיה ניתן לזהות את הבוחר דרכה.
הכנת מקום הקלפי להצבעה בתקופת קורונה
נוסף על האמור בתקנה 50 לתקנות הבחירות לכנסת, טרם פתיחת מקום הקלפי יוודא מזכיר ועדת הקלפי כי נעשו ההתאמות האלה:
(1)
הודבק סרט הדבקה במרחק של שני מטרים מהשולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי;
(2)
הוצב חומר לחיטוי ידיים, בריכוז של 70% אלכוהול לפחות, לשימוש חברי ועדת הקלפי, על השולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי;
(3)
הוצב חומר לחיטוי ידיים, בריכוז של 70% אלכוהול לפחות, לשימוש המצביעים בכניסה למקום הקלפי;
(4)
הוצבה, על השולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי, מחיצה שקופה להפרדה ולמניעת רסס בין חברי ועדת הקלפי למצביעים.
הוראות לחברי ועדת הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי ושאר השוהים במקום הקלפי
על חבר ועדת הקלפי, מזכיר ועדת קלפי ושאר השוהים במקום הקלפי, למעט הבוחר (להלן – שאר השוהים במקום הקלפי), יחולו הוראות אלה:
(1)
ישמרו בכל עת על מרחק מהבוחרים, שלא יפחת משני מטרים, ככל האפשר;
(2)
ידאגו לכך שבכל עת לא ישהו במקום הקלפי יותר מבוחר לכל תא הצבעה;
(3)
יימנעו ממגע פיזי עם בוחר, ככל האפשר, ויחטאו את ידיהם אם באו במגע פיזי ישיר עם הבוחר או עם אמצעי הזיהוי שלו;
(4)
לאחר שבוחר אסף את אמצעי הזיהוי שלו מהשולחן, מזכיר הוועדה יחטא את השולחן בחומר חיטוי בריכוז של 70% אלכוהול לפחות;
(5)
ידאגו לכך שמקום הקלפי מאוורר, בדרך של פתיחת כל החלונות, אם ניתן לעשות כן; אם מזג האוויר או גורם אחר מונע את פתיחת החלונות בכל עת, ידאגו לאוורור החדר אחת לשעה לפחות למשך עשר דקות;
(6)
חברי ועדת הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי ושאר השוהים במקום הקלפי לא יאכלו בתוך מקום הקלפי;
(7)
יחטאו את ידיהם באופן תדיר, ובייחוד לאחר כניסה לתא ההצבעה או מגע עם חומרי ההצבעה ולאחר שימוש בשירותים, ויימנעו ממגע באזור הפה והאף;
(8)
יעטו מסכה בכל עת, והיא תוחלף אחת לשמונה שעות.
תליית שלטים במקום הקלפי
במקום הקלפי ייתלו, במקומות בולטים לעין, שלטים בדבר חובת עטיית מסכה במקום, ועמידה בהוראות אלה.
מינוי ממונה קורונה למקום הקלפי
בכל מתחם שבו יוצבו קלפיות, יופקד סדרן לפי תקנה 46 לתקנות הבחירות לכנסת, והוא יהיה ממונה קורונה במקום ואחראי לביצוע הוראות אלה.
כניסה למקום הקלפי וחובת עטיית מסכה
(א)
לא ייכנס למקום קלפי אדם שהוא אחד מאלה:
(1)
(2)
אדם שאינו עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(ב)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), בוחר שאינו עוטה מסכה ומחויב בעטייתה, יעמיד לרשותו הסדרן שהופקד על המקום לפי תקנה 46 לתקנות הבחירות לכנסת מסכה חד–פעמית, כתנאי לכניסתו למקום הקלפי.
(ג)
לא ישהה אדם במקום הקלפי או במתחם שבו מוצבת הקלפי, בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, למעט בזמן זיהויו לפי סעיף 11.
המתנה מחוץ למקום הקלפי
בוחר הממתין לתורו להצביע מחוץ למקום הקלפי ישמור על מרחק שלא יפחת משני מטרים מכל אדם אחר, ככל האפשר; כאשר ההמתנה אינה בשטח פתוח, לא ימתינו בחדר אחד יותר מחמישה בוחרים או בוחר אחד לכל 4 מטרים רבועים, לפי הגבוה מביניהם.
זיהוי בוחרים
זיהוי הבוחר כאמור בתקנות 55 ו־67(א)(1) לתקנות הבחירות לכנסת, ייעשה כך שבמקום מסירת אמצעי הזיהוי ליד מזכיר ועדת הקלפי, יניח הבוחר את אמצעי הזיהוי על שולחן ועדת הקלפי, לפני המזכיר, ולאחר מכן יעמוד הבוחר במרחק של שני מטרים, לפחות, משולחן ועדת הקלפי, במקום שסומן לשם כך; הבוחר יסיר, לפרק הזמן הנדרש הקצר ביותר, את המסכה, ויעטה אותה בשנית לאחר שהמזכיר אישר כי הזיהוי הושלם.

פרק ד׳: הצבעה בקלפיות מיוחדות

החלת ההוראות לגבי הצבעה בקלפיות מיוחדות
(א)
הוראות פרק ג׳ יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אלה:
(1)
קלפיות מיוחדות לחיילים, לפי סעיף 90 לחוק;
(2)
קלפיות לאסירים, לעצירים ולסוהרים לפי סעיף 116ב לחוק (להלן – קלפיות לאסירים);
(3)
קלפיות למאושפזים בבתי חולים לפי סעיף 116יג לחוק;
(4)
קלפיות במסגרות מיוחדות לפי סעיף 116יז3 לחוק.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סעיף 8 לא יחול לגבי קלפיות לאסירים, וממונה הקורונה לגביהן יהיה מזכיר ועדת הקלפי.


א׳ בניסן התשפ״א (14 במרס 2021)
  • עוזי פוגלמן
    שופט בית המשפט העליון
    יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־24
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.