חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2634.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 116יז6(ג), 116יז8(א) ו־144ב(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), בהתייעצות עם סגניי וכן בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות, אני קובע הוראות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בהוראות אלה –
”אמצעי זיהוי“ – אחד מהמסמכים המזהים המנויים בסעיף 74(ב) לחוק;
”חולה“ – חולה בנגיף הקורונה כמשמעותו בהוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940;
”חייב בבידוד“ – כהגדרתו בסעיף 116יז6(א) לחוק, למעט חולה;
”מיגון מלא“ – מסכה בתקן N95, משקף מגן לפנים, כפפות וחלוק מגן לגוף;
”נגיף הקורונה“ – כהגדרתו בסעיף 116יז6 לחוק;
”עטיית מסכה“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”קלפי בשיטת ”הצבע וסע““ – קלפי ייעודית לחולים ולמבודדים שבה תהליך ההצבעה מבוצע כאשר המצביע נשאר בתוך הרכב;
”קלפי ייעודית“ – קלפי ייעודית לחולים או קלפי ייעודית לחייבים בבידוד;
”קלפי ייעודית לחולים“ – קלפי המיועדת להצבעת חולים בנגיף הקורונה או לחייבים בבידוד הסובלים מתסמינים;
”קלפי ייעודית לחייבים בבידוד“ – קלפי המיועדת לחייבים בבידוד שאינם חולים ואינם סובלים מתסמינים;
”רכב ייעודי“ – רכב, לרבות מונית, שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לחלקו האחורי בדרך של מחיצה אטומה מרצפת הרכב ועד לתקרתו, והוא מופעל על ידי הוועדה המרכזית או מטעמה;
”רכב ציבורי“ – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר, למעט מונית ורכב ייעודי;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
אובדן חוש הטעם או חוש הריח;
”תקנות הבחירות לכנסת“ – תקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973.

פרק ב׳: העברת מידע, מקומות הקלפי והגעה לקלפי

מסירת מידע בנוגע למבודדים וחולים
משרד הבריאות ימסור ליושב ראש הוועדה המרכזית רשימה ובה פרטי חייבים בבידוד כאמור בסעיף 116יז6(ג) לחוק, ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירות, ובכל יום שלאחריו, עד יום הבחירות, בשעה שתתואם בין עובד משרד הבריאות שיסמיך המנהל הכללי של משרד הבריאות לבין עובד של הוועדה המרכזית שיסמיך המנהל הכללי של הוועדה המרכזית; לעניין זה, ”חייב בבידוד“ – כהגדרתו בסעיף 116יז6 לחוק.
הצבעת חולים
(א)
בוחר שהוא חייב בבידוד ואינו חש בתסמינים, רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד.
(ב)
בוחר שהוא חייב בבידוד והוא חש בתסמינים, רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית לחולים, ואולם אם קיבל ממצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקת PCR שעשה לאחר הופעת התסמינים, ולכל המוקדם בשלושת הימים שלפני יום הבחירות – יהיה רשאי להצביע בקלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
יציאת חייב בבידוד לצורך הצבעה
בוחר שהוא חולה רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית לחולים.
הוראות נוספות לעניין הגעה לקלפי ייעודית למבודדים
בוחר שהוא חייב בבידוד ואינו חש בתסמינים, רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, ולמטרה זו בלבד, ובכפוף להוראות אלה:
(1)
הוא יגיע למקום הקלפי ויחזור ממנו ישירות למקום הבידוד, בלא שימוש ברכב ציבורי;
(2)
נסיעה למקום הקלפי במונית או ברכב אחר שאינו רכב ציבורי תהיה לפי הוראות אלה:
(א)
ברכב לא ייסע נוסע נוסף, למעט הנהג ואדם אחר השוהה יחד עם הבוחר בבידוד או אדם שצפוי לסייע לבוחר בביצוע הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לפי סעיף 75(ב) לחוק הבחירות לכנסת;
(ב)
אם הבוחר אינו הנהג, הוא ישב במושב האחורי, וחלונות הרכב יהיו פתוחים לצורך אוורור;
(ג)
כל השוהים ברכב יעטו מסכה בכל עת שהבוחר מצוי ברכב, אלא אם כן הוא הנהג והוא לבדו ברכב.
הצבעת חייבים בבידוד
(א)
נוסף על האמור בסעיף 5, בוחר כאמור באותו סעיף המגיע לקלפי ייעודית לחייבים בבידוד במונית, יעדכן את הנהג כי חלה עליו חובת בידוד לפני כניסתו למונית.
(ב)
בדרכו לקלפי הייעודית או בחזרה ממנה לא ישהה בוחר שהוא חייב בבידוד כאמור בסעיף 5 בקרבת אנשים אחרים, למעט אדם המסיע אותו לקלפי או אדם השוהה עימו בבידוד, לא יעבור דרך גן ציבורי, תחנת אוטובוס או מקום אחר שבו הוא עשוי להיות במגע עם אנשים, לא יעשה שימוש במעלית ביחד עם אנשים אחרים ולא יעצור בדרכו למטרות נוספות שאינן הצבעה בבחירות וחזרה למקום הבידוד.
יציאת חולה, וחייב בבידוד החש בתסמינים לצורך הצבעה
בוחר שהוא חולה או חייב בבידוד שרשאי להצביע בקלפי ייעודית לחולים בלבד לפי סעיף 3(ב) או 4, רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בקלפי ייעודית לחולים, ולמטרה זו בלבד, ברכב ייעודי בלבד, ויחולו על יציאתו להצבעה הוראות סעיפים 5(1) ו־6(ב), בשינויים המחויבים; דרכי הפנייה להזמנת רכב ייעודי יכללו גם פנייה באמצעות טלפון; הוועדה המרכזית תפרסם את דרכי הפנייה להזמנת רכב ייעודי בפרסומים כאמור בסעיף 20.

פרק ג׳: סדרי הצבעה

סימן א׳: כללי ושעות הצבעה

חומר וציוד בחירות
לחומר ולציוד ההצבעה הדרושים ביום הבחירות המועברים לוועדה אזורית, עד ליום החמישי לפני יום הבחירות, בהתאם לתקנה 33(א) לתקנות הבחירות לכנסת, ייווסף ציוד זה:
(1)
בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד ובקלפי ייעודית לחולים –
(א)
מחיצה שקופה למניעת רסס, בגובה של מטר ושלושים סנטימטרים;
(ב)
סרט מדידה באורך של שני מטרים לפחות;
(ג)
סרט דביק לצורך סימון מקום עמידתו של הבוחר;
(ד)
מסכות כירורגיות חד־פעמיות;
(ה)
אמצעי לחיטוי משטחים;
(ו)
חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש חברי ועדת הקלפי וכן לשימוש הבוחרים;
(ז)
שתי שקיות ניילון לאריזת תיבת הקלפי עם סיום ההצבעה;
(ח)
שילוט בדבר ההתנהלות במקום הקלפי והנחיות למניעת התפשטות נגיף הקורונה;
(2)
בקלפי ייעודית לחולים, ייווסף, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם ציוד מיגון מלא למי שיהיה במגע ישיר עם החולה.
הכנת הקלפי
נוסף על האמור בתקנה 41 לתקנות הבחירות לכנסת, ביום ההצבעה תימצא על השולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי של קלפי ייעודית, מחיצה שקופה למניעת רסס כאמור בסעיף 8(1)(א); המחיצה תוצב כך שיהיה ניתן לזהות את הבוחר דרכה.
שעת הצבעה
שעות ההצבעה בקלפי ייעודית יהיו מ־08:00 בבוקר עד 19:00 בערב ויחולו לגביה הוראות סעיף 70א לחוק, בשינויים המחויבים.
הכנת מקום קלפי ייעודית להצבעה
נוסף על האמור בתקנה 50 לתקנות הבחירות לכנסת, טרם פתיחת מקום הקלפי, בקלפי ייעודית שאינה קלפי ”הצבע וסע“, יוודא מזכיר ועדת הקלפי כי נערכו ההתאמות האלה:
(1)
הדבקת סרט הדבקה במרחק 2 מטרים מהשולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי;
(2)
הצבת חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש חברי ועדת הקלפי;
(3)
הצבת חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש המצביעים בכניסה למקום הקלפי ובתא ההצבעה;
(4)
הצבת מחיצה שקופה להפרדה ולמניעת רסס בין חברי ועדת הקלפי למצביעים;
(5)
הוצב שילוט ייעודי המכווין את הבוחרים לקלפי שבה הם רשאים להצביע לפי סעיפים 3 או 4.
חובת עטיית מסכות
לא ישהה אדם במקום קלפי ייעודית או במתחם שבו מוצבות קלפיות ייעודיות, בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; אדם שאינו עוטה מסכה ומחויב בעטייתה, יעמיד לרשותו הסדרן כאמור בסעיף 16(ב) מסכה חד־פעמית, כתנאי לכניסתו למקום הקלפי הייעודית.
המתנת מצביעים
בעת ההגעה למקום קלפי ייעודית ימתין הבוחר לתורו מחוץ למקום הקלפי, בהתאם להוראות אלה:
(1)
בקלפי ייעודית שאינה קלפי בשיטת ”הצבע וסע“ – בשטח פתוח או בתוך כלי הרכב שבו הגיע, ובמרחק של שני מטרים לפחות מכל אדם אחר;
(2)
בקלפי ייעודית שהיא קלפי בשיטת ”הצבע וסע“ – בתוך הרכב שבו הגיע להצבעה;
(3)
על אף האמור בפסקה (1), בקלפי ייעודית שלא ניתן להמתין בה בשטח פתוח מחוץ למקום הקלפי, לא ימתינו בחדר אחד יותר מחמישה בוחרים או בוחר אחד לכל 4 מטרים רבועים, לפי הגבוה מביניהם.

סימן ב׳: סדרי הצבעה בקלפי ייעודית

סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית
אלה סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית:
(1)
כשהבוחר עומד במרחק של שני מטרים, לפחות, ממזכיר ועדת הקלפי –
(א)
יזהה את עצמו לפני המזכיר, כאמור בסעיף 74 לחוק;
(ב)
יצהיר על גבי טופס הצהרה שבתוספת על היותו חייב בבידוד וכי הוא מבקש להצביע בקלפי ייעודית בשל כך או יציג אישור מאת משרד הבריאות כי הוא חייב בבידוד; לצורך הצהרה זו ישתמש הבוחר בעט שתספק לו ועדת הקלפי, אשר ישמש את אותו בוחר בלבד; ואולם מי שנכלל ברשימה שהעביר משרד הבריאות לפי סעיף 2, אינו חייב בהצהרה;
(2)
פעל המבקש להצביע כאמור בסעיף 1(ב) לעיל [צ״ל: בפסקה (1)(ב) לעיל], ימסור לו המזכיר מעטפת הצבעה לפי סעיף 74א לחוק, ויניח את אמצעי הזיהוי של הבוחר לפני ועדת הקלפי;
(3)
בתא הצבעה המסתיר את המצביע מעיני זולתו, ייתן המצביע פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שנתן לו המזכיר;
(4)
בעת שהבוחר נמצא בתא ההצבעה, יציין מזכיר ועדת הקלפי, על פני מעטפה חיצונית כמשמעותה בסעיף 116טו(ד) לחוק, את שמו, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, וימסור אותה לבוחר;
(5)
המזכיר יתעד את פרטי הבוחר ברשימת המצביעים בפרוטוקול ועדת הקלפי שהוועדה מנהלת לפי סעיף 18;
(6)
הבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה לתוך המעטפה החיצונית; את המעטפה החיצונית יטיל המצביע, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי;
(7)
הבוחר יקפיד שלא לגעת בחפצים וברהיטים הנמצאים במקום הקלפי, אם הדבר אינו דרוש לשם הצבעתו.
סדרי הצבעה במתחמי ”הצבע וסע“
בהצבעה במתחמי ”הצבע וסע“ יחולו סדרי ההצבעה המפורטים להלן וכן יחולו הוראות סעיף 14(1)(ב) ו־(5), בשינויים המחויבים:
(1)
הבוחר יעביר למזכיר ועדת הקלפי את אמצעי הזיהוי לפי סעיף 74א לחוק, ויסגור את חלון הרכב;
(2)
הבוחר יסיר את המסכה, ומזכיר ועדת הקלפי יזהה אותו כאמור בתקנה 55 לתקנות הבחירות לכנסת;
(3)
אחרי שזיהה מזכיר הוועדה את הבוחר כאמור בפסקה (2), יניח מזכיר הוועדה את אמצעי הזיהוי לפני ועדת הקלפי, וימסור לבוחר מעטפת הצבעה חתומה בידי חברי הוועדה כאמור בתקנה 50(ב) לתקנות הבחירות לכנסת;
(4)
מזכיר הוועדה יקרב את תא ההצבעה לחלון הרכב, כאשר הבוחר יושב מאחורי הנהג; מזכיר הוועדה יוודא כי תא ההצבעה והמחיצה מסתירים את הבוחר מעיני הזולת, באופן שיוכל להכניס את פתק ההצבעה למעטפת ההצבעה בחשאיות גמורה;
(5)
על פעולות ועדת הקלפי יחולו הוראות תקנה 104ט(5) לתקנות הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים.
(6)
מזכיר הוועדה ימסור לבוחר מעטפת הצבעה חיצונית, ולאחר שהבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה למעטפת ההצבעה החיצונית, יקרב את תיבת הקלפי לחלון הרכב;
(7)
הבוחר יטיל בעצמו את המעטפה, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
הוראות כלליות
(א)
השוהים במקום קלפי בקלפי ייעודית, שאינם בוחרים, יפעלו בהתאם להוראות אלה:
(1)
ישמרו על מרחק מהבוחרים בכל עת, שלא יפחת משני מטרים;
(2)
ידאגו לכך שבכל עת לא יהיה בתוך מקום הקלפי יותר מבוחר אחד בכל תא הצבעה;
(3)
יימנעו ממגע פיזי עם בוחר, ככל האפשר, ויחטאו את ידיהם לפני ואחרי כל בוחר;
(4)
לאחר שבוחר אסף את אמצעי הזיהוי שלו מהשולחן, על מזכיר הוועדה לחטא את השולחן בחומר חיטוי;
(5)
יוודאו שמקום הקלפי מאוורר, בדרך של פתיחת כל החלונות שבו; אם לא ניתן להשאיר את החלונות פתוחים באופן קבע, יאווררו את מקום הקלפי, לכל הפחות אחת לשעה למשך עשר דקות;
(6)
לא יאכלו בתוך מקום הקלפי;
(7)
יחטאו את ידיהם באופן תדיר, ובייחוד לאחר כניסה לתא ההצבעה או מגע עם חומרי ההצבעה, ויימנעו ממגע באזור הפה והאף;
(8)
יעטו מסכה בכל עת, והיא תוחלף אחת לשמונה שעות.
(ב)
במקום קלפי בקלפי ייעודית יופקד סדרן לפי תקנה 46 לתקנות הבחירות לכנסת, והוא יהיה אחראי לביצוע הוראות אלה.
העברת חומרי הצבעה לוועדה המרכזית
(א)
בתום ההצבעה בקלפי ייעודית ינעל מזכיר הוועדה את המכסה הנוסף של תיבת הקלפי באמצעות מנעול שסופק לו, ויעטוף את התיבה בשקית ניילון ייעודית.
(ב)
הקלפי תועבר לוועדה האזורית, וממנה לוועדה המרכזית, בהתאם להנחיות שתפרסם הוועדה המרכזית.
ניהול פרוטוקול
ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול על מהלך ההצבעה; הפרוטוקול יהיה בהתאם לטופס 12 שבתוספת לתקנות הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים, ותצורף לו רשימת המצביעים בקלפי; המזכיר ינהל את הפרוטוקול, וחברי ועדת הקלפי יחתמו עליו בתום ההצבעה.
ספירת קולות
תקנות 104ב עד 104ו לתקנות הבחירות לכנסת יחולו גם על ספירת קולות בקלפיות ייעודיות, בשינויים המחויבים.

פרק ד׳: שונות

פרסום דרכי הפנייה להזמנת רכב ייעודי
בהודעה שמפרסמת הוועדה המרכזית לפי סעיף 116יז8(ב) לחוק, תפרסם הוועדה גם את דרכי הפנייה להזמנת רכב ייעודי להגעה לקלפי.
תחילה
תחילתו של סעיף 2 ביום כ״ד באדר התשפ״א (9 במרס 2021).

תוספת

(סעיף 14(1)(ב))

טופס הצהרה

אני החתומ/ה מטה: ____________________שם פרטי ____________________שם משפחה ____________________מס׳ זהות
הגר ב_________________________שם היישוב _________________________שם הרחוב ______________מס׳ הבית
מצהיר/ה בזה כלהלן:
1.
2.
אני מבקש/ת להצביע בבחירות לכנסת ה־24 בקלפי שנקבעה להצבעת בוחרים החייבים בבידוד בשל נגיף הקורונה החדש, בהתאם לחוק הבחירות.
______________________תאריך ______________________חתימת המצהיר


א׳ בניסן התשפ״א (14 במרס 2021)
  • עוזי פוגלמן
    שופט בית המשפט העליון
    יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־24
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.