הודעה בדבר תנאים ותשלומים לשירותי בריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הודעה בדבר תנאים ותשלומים לשירותי בריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר תנאים ותשלומים לשירותי בריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994


י״פ תשנ״ה, 2271; תשפ״ג, 5989.


בתוקף סמכותי לפי פסקה (2) בהגדרת ”סל השירותים הבסיסי“ שבסעיף 7(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994, (להלן – החוק), מתפרסמים בזה, לגבי שירותי הבריאות שפורטו בתוספת השלישית לחוק ושנתנה המדינה לפרט במועד הקובע, התנאים והתשלומים שהיו נהוגים ערב תחילתו של החוק, במפורט בטורים ב׳ ו־ג׳ בתוספת לצד כל שירות המפורט בטור א׳:


תוספת

פרק 1 – שירותי רפואה מונעת

טור א׳
סוג השירות
טור ב׳
התנאים
טור ג׳
התשלומים
1.
(א)
בדיקות שגרה, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות ובדיקת מעבדה לאשה ההרה, לתינוקות ולילדים מהלידה ועד גיל שש, בתחנות לבריאות המשפחה
רישום בתחנה לבריאות המשפחה באיזור המגורים (להלן – התחנה)124 שקלים חדשים למשפחה כל 6 חודשים
(ב)
בדיקות שגרה, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות לתלמידים בבית ספר יסודי ובחטיבת הביניים
רישום בבתי־הספר49 שקלים חדשים לשנה, המשתלמים לרשות המקומית באיזור בית הספר
2.
בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ומומים מולדים:
  
(א)
בדיקות מי שפיר לנשים שהן בגיל 35 ומעלה בתחילת ההריון
אישור רופא על ההריוןללא תשלום
(ב)
(1)
בדיקות לנשאי טיי־זאקס
(2)
בדיקות לנשאי תלסמיה
משתייך לקבוצת סיכון שהודיע עליה המנהלללא תשלום
(ג)
בדיקות לגילוי מוקדם אצל ילודים למחלת תת־תריסיות ופנילקטגוריה (PKU)
ללא תנאיללא תשלום
3.
שירות מונע לקשיש
גיל 65 ומעלה בגבר
גיל 60 ומעלה באשה
ללא תשלום
4.
חיסונים וטיפול מונע:
  
(א)
(1)
חיסוני שגרה:
1.
נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B
2.
נגד קרמת–צפדת–שעלת
3.
נגד שיתוק ילדים
4.
נגד חצבת
5.
נגד אדמת
6.
נגר חזרת
7.
נגד המופילוס אינפלואנזה B
רישום בתחנהללא תשלום
(2)
חיסוני שגרה בבתי־הספר:
1.
נגד שיתוק ילדים
2.
נגד אדמת
3.
נגד חזרת
4.
נגד חצבת
5.
נגד קרמת–צפדת
6.
בדיקת מנטו ומתן BCG על־פי הודיה (אינדיקציה)
רישום בבית הספרללא תשלום
(ב)
חיסונים וטיפול מונע באוכלוסיות בסיכון:
1.
המופילוס אינפלואנזה (ריפאמפין)
2.
מנינגוקוקוס (ריפאמפין)
3.
דלקת כבד נגיפית A (גלובולין)
4.
דלקת נגיפית B‏ (HBIG)
על פי הוראת לשכת הבריאות המחוזית כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – לשכת הבריאות)ללא תשלום
(ג)
נגד צפדת, נגד כלבת ונגד קרמת
על פי הוראת לשכת הבריאותללא תשלום
(ד)
חיסונים לאוכלוסיות מיוחדות:
השלמת חיסונים, ולפי הצורך BCG
על פי הוראת לשבת הבריאותללא תשלום
(ה)
בדיקות שגרה לקבוצות מיוחדות: בדיקות מנטו, צילום ריאות לפי הצורך
על פי הוראת לשכת הבריאותללא תשלום
5.
בריאות השן:
  
(א)
בדיקות שגרה, מעקב והדרכה על־ידי רופא שיניים ושיננית לתלמידים
אישור על תשלום22 שקלים חדשים לשנה, המשתלמים לרשות המקומית באיזור בית הספר
(ב)
שירות כאמור בפרט משנה (א) בצירוף טיפול על־פי הנהלים של משרד הבריאות
אישור על תשלום43 שקלים חדשים לשנה, המשתלמים לרשות המקומית באיזור בית הספר
6.
תכנון המשפחה (שירותי יעוץ)
רישום בתחנהללא תשלום

פרק 2 – גריאטריה

טור א׳
סוג השירות
טור ב׳
התנאים
טור ג׳
התשלומים
אשפוז:
(א)
לחולים סיעודיים גריאטריים
(ב)
לתשושי נפש
(ג)
לנכים סיעודיים צעירים
(ד)
לחולים פסיכוגריאטריים
בהתקיים כל אלה:
(1)
ניתנה הוראת לשבת הבריאות על נחיצות השירות מבחינה רפואית, סיעודית וסוציאלית
(2)
קיים מקום פנוי בהתאם למכסת מקומות האשפוז הסיעודי שנקבעו בתקציב משרד הבריאות לאותה שנה
(3)
בהתאם לסדרי עדיפות שהורה המנהל
השתתפות המאושפז או משפחתו, החל ב־32% מקצבת זקנה לזוג ועד למחיר יום אשפוז שאישר המנהל למוסד שבו ניתן השירות, בהתאם ליכולת הכספית של מקבל השירות, בן זוגו וילדיו, לפי כללי ההשתתפות בעלות האשפוז הגריאטרי של משרד הבריאות, הכל בכפוף לסעיף 137 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968 (להלן – חוק הביטוח הלאומי)

פרק 3 – בריאות הנפש

[תיקון: תשפ״ג]
טור א׳
סוג השירות
טור ב׳
התנאים
טור ג׳
התשלומים
1.
אשפוז פסיכיאטרי:
  
(א)
חירום ומיון
ללא תנאיללא תשלום
(ב)
אשפוז:
(1)
בבית־חולים פסיכיאטרי
(2)
במחלקה פסיכיאטרית בבית־חולים כללי
(3)
פסיכוגריאטרי
(4)
במחלקת יום בבית־חולים פסיכיאטרי
על־פי החלטת אחד מאלה:
(1)
רופא מורשה, כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז–1976 (להלן – רופא) של בית־החולים שמנהל בית־החולים הסמיכו לקבל חולים;
(2)
פסיכיאטר מחוזי כמשמעותו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א–1991 (להלן – חוק טיפול בחולי נפש);
(3)
בית־משפט או בעל סמכות לפי חוק
תשלום בהתאם ליכולת הכספית של המאושפז, בן זוגו וילדיו, כאשר הוא בוגר, או היכולת הכספית של הורי קטין חולה, לפי כללי ההשתתפות בעלות האשפוז הפסיכיאטרי שהורה המנהל, הכל בכפוף להוראות סעיף 137 לחוק הביטוח הלאומי, עד למחיר יום אשפוז שאישר המנהל למוסד הנדון
(ג)
יעוץ או טיפול פסיכיאטרי לחולה המאושפז בבית־חולים כללי
הוראת רופא המחלקה שבה מאושפז החולהללא תשלום
2.
שירותים אמבולטוריים בבריאות הנפש –
  
א.
(1)
אבחון
(2)
הערכה
(3)
יעוץ
(4)
טיפול פסיכותרפויטי
(5)
התערבות במשברים
(6)
טיפול אישי, משפחתי וקבוצתי
(7)
מעקב, תמיכה ואחזקה
(8)
שיקום
(9)
ביקור בית
השירות ניתן רק במרפאה שהכיר בה המנהל, או מטעמה, ונחיצותו נקבעה בידי מנהל המרפאה או מי שהוא הסמיכו
10 שקלים חדשים לכל ביקור
חל גם על מי שפטורים מהשתתפות עצמית ובלבד שסך התשלום לחודש לא עלה על 20 שקלים חדשים
ב.
שירותי בריאות הנפש לחולים השוהים באחד מאלה (להלן – המוסד) –
(1)
גן טיפולי
(2)
מועדון לחולי נפש
(3)
מרכז שיקום לחולי נפש
(4)
מרכז לתעסוקה שיקומית
הפניה מאת מנהל המוסד או מי שהוא הסמיכו לכך
ללא תשלום, למעט לעניין גן טיפולי
לעניין גן טיפולי - בתשלום השתתפות עצמית על ידי הורי הילד בסך 4,000 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 1994; בשנת 2023, 8,592 ש״ח לשנה)
3.
(א)
גמילה מהתמכרויות
(1)
אשפוז במוסד אשפוזי כמשמעותו בתקנות בריאות העם (מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים), התשנ״ד–1994 (להלן – תקנות הגמילה מסמים)
(2)
אשפוז במוסד לגמילה מאלכוהול שאישר המנהל
הוראת רופאללא תשלום
(ב)
שירותי גמילה מהתמכרויות במרפאה לגמילה שאישר המנהל, לרבות מרפאה ניידת וטיפול בתחליפי סם
הוראת רופא
א.
לפי תבנית טיפול לחודש 50 שקלים חדשים לחודש; לחודשיים ומעלה
כשהתשלומים משתלמים מראש – 25 שקלים חדשים לחודש;
ב.
(1)
מי שנמצא בבדיקת שתן נקי מסמים, למעט תחליף סם שניתן על־פי הוראת רופא – 100 שקלים חדשים לחורש;
(2)
מי שנמצא בבדיקת שתן כי משתמש בסמים אחרים – 192 שקלים חדשים לחודש
ג.
גמילה תוך־ביתית
הוראת רופא בעל תואר מומחה בפסיכיטאריה [צ״ל: בפסיכיאטריה] או רופא בעל הכשרה לטיפול בהתמכרויות, שהכיר בה המנהלללא תשלום

פרק 4 – מכשירי שיקום

טור א׳
סוג השירות
טור ב׳
התנאים
טור ג׳
התשלומים
א.
השתתפות משרד הבריאות במימון מכשירי שיקום או תיקונם –
1.
תותבות לגפיים
2.
גרבי גדם
3.
כפפה לכיסוי תותבת יד
4.
אורטיזות (מכשירי הליכה)
5.
נעלים רפואיות מיוחדות
א.
קביעת הצורך במכשיר – על־פי הוראת לשכת הבריאות או יחידה רפואית שהסמיך המנהל;
ב.
אספקה או תיקון של המכשיר בידי יחידה של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לכך
25 אחוזים מעלות המכשיר בהתאם לתעריף שאישר המנהל לכל מכשיר; עלה המכשיר מעל לתעריף המאושר כאמור, חל ההפרש על הנכה
ב.
מכשירים הניתנים באמצעות לשכות הבריאות –
1.
כסאות גלגלים ידניים למבוגרים ולילדים
2.
כסאות שירותים למבוגרים ולילדים
3.
כסאות טיולון (BUGGY)
4.
כריות מיוחדות לכסאות גלגלים – ROHO‏, JAY, סיליקון או אחר
5.
הליכונים אחוריים
6.
רולוטורים
7.
הליכון אמות
8.
מזרונים חשמליים נגד פצעי לחץ
9.
כסאות ממונעים
10.
מנועי עזר לכסאות גלגלים ידניים
11.
זחליל – במקרים חריגים בלבד
12.
אינסרטים
13.
מכשירי עזר לראיה – משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות לילדים ונוער עד גיל 18
14.
מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18
15.
עדשות מגע מיוחדות (לילדים בלבד)
16.
תותבות עיניים
17.
תותבות חיצוניות, כגון אף ואוזן
18.
פרוטזות שד (בפעם הראשונה גם חזיה)
19.
מנופים ביתיים – הידראוליים בלבד
20.
מיטות פאולר ידניות וחשמליות
21.
מיטות פאולר HI-LOW, ידניות וחשמליות
ג.
מכשירים הניתנים לפטורים מהשתתפות עצמית:
1.
הליכונים רגילים
2.
מקלות הליכה לסוגיהם – חד־רגליים, תלת־רגליים וארבע רגליים
3.
קביים קנדיות
4.
כריות ספוג למניעת פצעי לחץ
5.
מזרוני ספוג למניעת פצעי לחץ
קביעת הצורך במכשיר על־פי הוראת לשכת הבריאות או יחידה רפואית שהסמיך המנהלללא תשלום


כ״ה בשבט התשנ״ה (26 בינואר 1995)
  • אפרים סנה
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.