חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית

לפי חוק העונשין, התשל״ז–1977


י״פ תש״ע, 1187.


אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 231(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – החוק), אני נותן היתר לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית החל ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010) בתנאים המפורטים בתוספת.


תוספת

הגדרות
”בן משפחה“ – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות;
”גוף ציבורי“ – מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, משרד ממשלתי כהגדרת משרד בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959, רשות מקומית ותאגיד שהוקם על פי חוק;
”עמותה“ – כמשמעותה בחוק העמותות, התש״ם–1980;
”הגרלה“ ו”הימור“ – כמשמעותם בסעיף 224 לחוק;
”הגרלה לפרסומת מסחרית“ – כל הגרלה שעורך ההגרלה עורך לפי היתר זה במסגרת מבצע הגרלות מסוים, ואשר ביצועה מיועד לעודד את מכירותיו או את אספקת שירותיו של עורך ההגרלה, לפי העניין ולרבות הגרלת קניון;
”הגרלה מיידית“ – הגרלה לפרסומת מסחרית אשר בה המשתתף מגלה או חושף את תוצאות ההגרלה לגביו, בכוחות עצמו, באופן מיידי, על ידי גירוד כרטיס או כל שיטה אחרת הדומה במהותה;
”הגרלת קניון“ – הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת על ידי מנהל קניון בהשתתפות מעל 80% מהחנויות והעסקים שבקניון;
”הממונה“ – מי שהוסמך לכך לפי סעיף 231(א)(1) לחוק על ידי שר האוצר;
”טופס השתתפות“ או ”כרטיס“ – טופס, כרטיס, חפץ או כל אמצעי אחר המאשר או מעיד על זכאות להשתתפות בהגרלה;
”מבצע הגרלות“ – הליך הכולל פרסומים בדבר האפשרות להשתתף בהגרלה או הגרלות לפרסומת מסחרית, מילוי התנאים להשתתפות בהגרלה, עריכת ההגרלה במהלך תקופה שלא תעלה על 120 ימים רצופים; מבצע ההגרלה יחל ביום הפרסום הראשון של מבצע ההגרלות ויסתיים ביום עריכת ההגרלה האחרונה על ידי עורך ההגרלה;
”מנהל קניון“ – תאגיד ו/או גוף המנהל קניון ואשר מספק שירותים לכלל החנויות והעסקים שבקניון;
”מפקח“ – מי שמונה בידי עורך הגרלה, כאמור בסעיף 2 להלן;
”עוזר לעורך הגרלה“ – מי שעוזר לעורך ההגרלה בעריכת ההגרלה, לרבות יועץ, פרסומאי, בית דפוס המדפיס כרטיסים או טופסי השתתפות, למעט המפקח, ולעניין הגרלת קניון – גם החנויות והעסקים שבקניון;
”עורך הגרלה“ – מוכר טובין או ספק שירותים אשר ביצוע ההגרלות במסגרת מבצע הגרלות מיועד לעודד את מכירותיו או אספקת שירותיו, לפי העניין, וכן מנהל קניון;
”פרסום“ – פרסום מודעה בעל פה, בכתב, בדפוס, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט או בכל דרך אחרת;
”קניון“ – ריכוז של 20 חנויות או יותר ששטחם ברוטו 500 מטרים רבועים לפחות כאשר החנויות נמצאות במפלס אחד או יותר עם כניסות משותפות למתחם;
”תקנון מבצע ההגרלות“ – פרטי ההגרלה לפרסומת מסחרית או למבצע התרמות, לרבות השם של עורך ההגרלה, שם מבצע ההגרלות, מועד ומקום עריכת ההגרלה/ות, הפרסים שיוגרלו, הנהלים להשתתפות בהגרלה, הנהלים לביצוע ההגרלה, שיטת ההעלאה בגורל, השם והכתובת של המפקח, מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה; במקרה של הגרלה מיידית – הסיכוי לזכות בפרסים ובמקרה של הגרלת קניון – שמות כל החנויות והעסקים שבקניון המשתתפות במבצע ההגרלות.
מינוי מפקח ותפקידיו
(א)
עורך הגרלה ימנה מפקח לפקח על מבצע ההגרלות.
(ב)
כל עורך דין וכל רואה חשבון כשיר להתמנות למפקח, זולת אם הממונה קבע אחרת לפי סעיף 22.
(ג)
המפקח יודיע לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר (להלן – הרכז) על הסכמתו לשמש מפקח 14 ימים לפחות קודם לתחילת מבצע ההגרלות; ההודעה תהא לפי הנוסח שבנספח א׳.
(ד)
מינויו של המפקח הוא אישי ומגיע לסיומו רק בתום מילוי כל חובותיו של המפקח לפי היתר זה; עורך הגרלה אינו רשאי להחליף מיוזמתו את המפקח במהלך מבצע הגרלות.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), מפקח יוכל להשתחרר מפיקוח על הגרלה, לאחר שקיבל את אישור הרכז, אם קיימת הסכמה בכתב של מפקח אחר למלא את כל חובות המפקח ולהיות אחראי לניהולו התקין של כל מבצע ההגרלות משעת מינויו ואילך; מפקח שהשתחרר ימשיך לשאת באחריות לגבי פעולותיו בתקופה שבה היה המפקח גם לאחר החלפתו.
(ו)
המפקח אחראי על ביצוע כל שלבי מבצע ההגרלות, לרבות התקנון, פרסומים, ביצוע ההגרלות וחלוקת הפרסים; באחריות המפקח לוודא כי מבצע ההגרלות מתקיים בהתאם לתוספת זו ולתקנון המבצע;
בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תפקידיו של המפקח יהיו, בין השאר, כמפורט להלן:
(1)
אישור תקנון המבצע ופיקוח על ביצוע ההגרלות;
(2)
הכנה והגשה של דוח המפקח כאמור בסעיף 18 להלן;
(3)
פיקוח על התוכן של כל פרסום הנוגע למבצע ההגרלות;
(4)
פיקוח על פרסום תקנון המבצע;
(5)
פיקוח על פרסום תוצאות ההגרלה;
(6)
אספקת עותק של תקנון המבצע, בלא תשלום, מידי עורך ההגרלה, לכל הדורש;
(7)
טיפול בפניות הציבור לקבלת מידע או בירורים לגבי הביצוע והתנאים של הגרלה כלשהי במבצע ההגרלות;
(8)
פיקוח על חלוקת הפרסים.
הגרלה על פי טופס השתתפות
הגרלה שהשתתפות בה תלויה בשליחה או במסירה של טופס השתתפות בדרך כלשהי, לא תיערך לפני שחלפו 14 ימים לפחות מהיום האחרון שבו חולקו טופסי ההשתתפות.
פסק זמן בהגרלות
עורך הגרלה לא יערוך מבצע הגרלות אלא אם כן חלפו לפחות 120 ימים מיום ביצוע ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות האחרון שהוא ערך, ואולם עורך הגרלה לא יתחיל יותר משני מבצעי הגרלות במשך שנה כלשהי.
הגרלה של שני גופים יחד
הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת בידי או בשם שני גופים או יותר ביחד תיחשב, לעניין סעיף 4 כהגרלה של כל אחד מהגופים; לעניין הגרלת קניון, ייחשב הקניון כעורך ההגרלה.
פרסום
(א)
עורך ההגרלה יפרסם את תקנון המבצע באחת או יותר מדרכים אלה:
(1)
בעיתון יומי, לא פחות משבעה ימים לפני עריכת ההגרלה הראשונה במבצע ההגרלות, ואם מבצע ההגרלות ימשיך לתקופה מעל 30 ימים רצופים, יפרסם עורך ההגרלה את תקנון המבצע פעם נוספת סמוך לתחילת כל תקופה של 30 ימים נוספים החל ביום הפרסום הראשון;
(2)
במשך כל תקופת מבצע ההגרלות, בהודעה בולטת לעין בכל מקום שבו נמכרים הטובין או ניתנים השירותים;
(3)
בהודעה אשר תישלח בדואר לכל קונה או מקבל שירותים ולכל מי שהוצעה לו קניית הטובין או השירותים;
(4)
לעניין הגרלת קניון, במשך כל תקופת מבצע ההגרלות, בהודעות בולטות לעין בקניון ובכל חנות ועסק בקניון המשתתפים במבצע ההגרלות;
(5)
באתר אינטרנט, אם כל מבצע ההגרלות נערך אך ורק באמצעות אותו אתר אינטרנט, וזאת במשך כל תקופת המבצע; הפרסום יהיה במקום בולט בעמוד הכניסה לאתר האינטרנט שבו נערך מבצע ההגרלות;
(6)
בדרך אחרת שקבע הממונה להבאת פרטי תקנון המבצע לידיעת כל קוני הטובין או השירותים ולידיעת כל מי שהוצעה לו קניית הטובין או השירותים, וזאת על פי בקשת עורך ההגרלה שהוגשה 21 ימים לפחות לפני תחילת מבצע ההגרלות.
(ב)
על אף האמור לעיל, אם מכירת הטובין או אספקת השירותים של עורך ההגרלה תיעשה בתחום השיפוט של יישוב אחד בלבד, אזי יהיה מותר לפרסם את תקנון המבצע בעיתון מקומי הנמכר בתחום היישוב שבו נערך מבצע ההגרלות, במקום פרסום בעיתון יומי.
(ג)
בכל פרסום, ובכל פרסומת, למעט באמצעות הרדיו, הנוגעים להגרלה כלשהי במבצע הגרלות יופיעו באופן קריא וברור כל הנתונים האלה:
(1)
הודעה בנוסח: ”מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז–1977“;
(2)
שמם המלא של עורך ההגרלה והמפקח;
(3)
המענים המדויקים שבהם ניתן להשיג עותקים של תקנון המבצע.
איסור לדרוש
לא יידרש תשלום בכסף או בשווה כסף בעבור הזכות להשתתף בהגרלה לפרסומת מסחרית.
איסור העלאת מחירי המבצע
הותנתה השתתפות בהגרלה בקניית טובין או שירותים, לא יעלה מחיר הטובין או השירותים על מחירם של טובין דומים או שירותים דומים שנמכרו או סופקו או שהוצעו למכירה בידי עורך ההגרלה סמוך לפני עריכת ההגרלה.
חלוקת פרסים מזערית
עורך ההגרלה ידאג לכך ש־80% לפחות מכל סוג של הפרסים שפורטו בתקנון המבצע, יחולקו למשתתפים.
תכלית ההגרלה
לא תבוצע הגרלה לפרסומת מסחרית אם תכליתה העיקרית היא ההגרלה או אם היא קשורה, במישרין או בעקיפין, לתוצאות של משחקים ותחרויות בספורט, תוצאות הגרלות מפעל הפיס, משחק אסור או להימור כלשהו שאינו הגרלה.
זכות השתתפות לגבי טובין או שירותים דומים
עורך הגרלה לא ימכור, לא יספק ולא יציע למכור או לספק טובין או שירותים דומים לטובין או לשירותים שהוצעו במשך תקופת מבצע ההגרלות, אלא אם כן ניתנה גם לגבי הטובין והשירותים הדומים זכות להשתתף בהגרלה.
אי־השתתפות מקורבים
לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, עוזר לעורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
איסור הטעיה
לא יעשו עורך ההגרלה ועוזר לעורך ההגרלה דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת – העלול להטעות משתתף בהגרלה בכל עניין מהותי הנוגע למבצע ההגרלות.
ביצוע ההגרלה
כל הגרלה תבוצע לפי תקנון המבצע, במקום ובמועד שנקבעו בתקנון המבצע ובנוכחות המפקח או מי שהוא מינה מטעמו לצורך פיקוח על ביצועה.
תוצאות הגרלה
(א)
תוצאות ההגרלה יפורסמו באחת מהדרכים האלה:
(1)
פעמיים בעיתון יומי;
(2)
באתר אינטרנט, אם כל מבצע ההגרלות נערך אך ורק באמצעות אותו אתר אינטרנט;
(3)
בדרך אחרת שאישר הממונה על פי בקשה לכך שתוגש לו על ידי המפקח 21 ימים לפחות לפני תחילת מבצע ההגרלות.
(ב)
בפרסום יפורטו שמותיהם של הזוכים בכל פרס ששוויו עולה על 300 (שלוש מאות) שקלים חדשים או סכום אחר שיודיע עליו הממונה.
(ג)
אם הפרס לא ניתן בעת הזכייה, חובה על עורך ההגרלה ליידע את הזוכה על זכייתו; עורך ההגרלה ישלח הודעה על הזכייה בדואר רשום למענו של הזוכה.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אם פרסום שמות הזוכים בפרסים כאמור בו יהווה עבירה על פי דין, ייעשה פרסום שמותיהם של הזוכים בדרך אחרת שיקבע הממונה על פי בקשה לכך שתוגש לו 14 ימים לפחות לפני תחילת מבצע ההגרלות.
מועד קבלת הזכייה
(א)
עורך ההגרלה יאפשר לזוכה לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים לפחות מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום, בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה ניתן לחלק את הפרסים לזוכים גם במועד מוקדם יותר.
קבלת הפרסים או בירור הזכייה אינם מותנים
בירור הזכייה או קבלת הפרסים לא יהיו מותנים בתשלום, בפעולה או עמידה בתנאי נוסף כלשהו, לרבות לא בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו או תמונתו או התניית מתן הפרס ברכישה עתידית.
דוח סיום מבצע הגרלות
(א)
המפקח ישלח לרכז דוח סיום מבצע הגרלות בנוסח המופיע כנספח ב׳ וכן העתק מהודעת המפקח בהתאם לסעיף 2(ג) ואישור קבלתו מאת הרכז (להלן – הדוח); המפקח יצרף לדוח סיום מבצע הגרלות עותק של תקנון המבצע.
(ב)
הדוח יישלח בתוך 60 ימים מתום תקופת מבצע ההגרלות.
(ג)
הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי המפקח לפי בקשה מראש.
שמירת מסמכים
(א)
המפקח ישמור על כל מסמכי ההגרלה, לרבות הודעת המפקח (כאמור בסעיף 2(ג)), דוח סיום מבצע ההגרלות, תקנון המבצע ופרטי פרסום תוצאות ההגרלה במשך תקופה של שלוש שנים מיום תום מבצע ההגרלות.
(ב)
המפקח יספק, בלא תשלום, עותק מהמסמכים האמורים בסעיף קטן (א) למשרד האוצר ולמשטרת ישראל, לפי בקשתם, בתוך 14 ימים ממועד הבקשה.
סייג לגבי גוף ציבורי ועמותה
היתר זה אינו חל על הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת בידי גוף ציבורי או עמותה, ולא ייכלל שם של גוף ציבורי או עמותה בפרסום כלשהו הקשור להגרלה לפרסומת מסחרית.
הוצאת עורך הגרלה מתחולת ההיתר
סבר הממונה, בהמלצת ועדה שהסמיך לצורך זה (להלן – ועדת ההגרלות), כי עורך הגרלה שערך הגרלה לפי היתר זה לא עמד באחד או יותר מתנאיו, רשאי הממונה לקבוע כי היתר זה או היתר כללי אחר שיבוא במקומו, לא יחול על עורך ההגרלה לתקופה שקבע ושלא תעלה על חמש שנים מיום החלטת הממונה; בטרם תיתן המלצה כאמור, תיתן ועדת ההגרלות הזדמנות סבירה לעורך ההגרלה להשמיע את טענותיו לפניה.
פסילת מפקח
סבר הממונה, בהמלצת ועדת ההגרלות, כי מפקח על הגרלה או מבצע הגרלות לא מילא אחד או יותר מתפקידיו בהתאם להיתר זה או על פי כל דין, רשאי הממונה לקבוע כי אותו מפקח לא יהיה רשאי לשמש מפקח לפי היתר זה או לפי היתר כללי אחר שיבוא במקומו, לתקופה שקבע ושלא תעלה על חמש שנים מיום החלטת הממונה; בטרם תיתן המלצה כאמור, תיתן ועדת ההגרלות למפקח הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו לפניה.

נספח א׳

(סעיף 2(ג))

לכבוד
______________________
רכז ההגרלות לפרסומת מסחרית
משרד האוצר
ת״ד 3100
ירושלים 91036
הנדון: הודעת מפקח בדבר מבצע הגרלות של חברת ____________________ בשם ________________________
1.
אני מודיע בזה כי קיבלתי על עצמי לשמש מפקח על מבצע ההגרלות הנ״ל.
2.
עיינתי בתוספת להיתר הכללי, שפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר, שכתובתו: www.mof.gov.il, וידוע לי כי אני אישית אחראי לפיקוח על כל מהלך מבצע ההגרלות, מתחילתו ועד סופו.
3.
אני מתחייב למלא את כל החובות החלות על המפקח בתוספת להיתר הכללי וכמו כן אני מתחייב לדאוג שעורך ההגרלה ימלא את החובות המוטלות עליו.
4.
הפרסום הראשון במבצע השיווק יבוצע ביום _______________.
5.
(א) מבצע ההגרלות האחרון שנערך על ידי עורך ההגרלה, לבד או ביחד עם אחרים, התחיל ביום ____________ והסתיים ביום ___________________.
(ב)
ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות האחרון שנערך על ידי עורך ההגרלה, לבד או ביחד עם אחרים, התקיימה ביום _____________________.
6.
במקרה של הגרלת קניון:
החנויות והעסקים בקניון הם:
(1)
___________________
(2)
___________________
שם מלא של המפקח _________________________ עו״ד/רו״ח
שם המשרד או המעביד ______________________________________________
כתובת ________________________________________ דוא״ל: _________________________
מס׳ טלפון __________________________ מס׳ פקס׳____________________________
תאריך ____________________ חתימה _______________________

נספח ב׳

(סעיף 18(א))

לכבוד
_____________________
רכז ההגרלות לפרסומת מסחרית
משרד האוצר
ת״ד 3100
ירושלים 91036
הנדון: דוח סיום מבצע הגרלות של חברת _____________________ בשם _______________________
אני מצהיר בזאת כי:
אני עו״ד/רו״ח ____________________ שכתובתי היא _____________________, מאשר בזה כדלקמן:
1.
שימשתי כמפקח על מבצע הגרלות הנ״ל.
2.
פיקחתי אישית על קיום מבצע ההגרלות אשר בוצע בהתאם לתקנון המבצע ובהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל״ז–1977.
(אם לא כל ההגרלות בוצעו בהתאם לתכנית, יש לנמק).
3.
חולקו למשתתפים 80% לפחות מכל סוג של פרסים שהובטחו בתקנון המבצע.
4.
ההגרלה/ות התקיימה/ו ביום/ים:
1.
____________________________________________
2.
____________________________________________
3.
____________________________________________
4.
____________________________________________
מועד ההגרלה האחרונה: _____________
שם מלא של המפקח ____________________________________ עו״ד/רו״ח
שם המשרד או המעביד ______________________________________
כתובת _____________________________________________________
מס׳ טלפון ____________________________ מס׳ פקס׳__________________________
____________________תאריך
___________________חתימה


א׳ בכסלו התש״ע (18 בנובמבר 2009)
  • חיים שני
    המנהל הכללי של משרד האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.