בראשית רבה לח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה. הסיבה: חסר פסקה יב-יד.

<< · בראשית רבה · לח · >>

מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל | רש"י

פרשה לח[עריכה]

בראשית רבה פרשה לח פיסקא: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

בראשית רבה · לח · א · >>


א.    [ עריכה ]
[יא, א]" ויהי כל הארץ שפה אחת" וגו', אלעזר ב"ר יוסי בר זימרא פתח (תהלים נט) אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו (כי מרו בך) רבנן פתרי קרייה בדואג ובאחיתופל אמר דוד אל תהרוג דואג ואחיתופל, פן ישכחו עמי פן ישכחוהדורות הבאים אחריהם, הניעמו בחילך טלטלימו והורידמו הורידמו מגדולתן, ולנו מה יעשה (שם /תהלים נ"ט/) מגננו ה', חטאת פימו דבר שפתימו, זה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים, זה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים, זה התיר ג"ע =גילוי עריות=ושפ"ד שנאמר (שמואל ב טז) בוא אל פלגשי אביך, (שם /שמואל ב'/ יז) ואבא עליו והוא יגע ורפה ידים, וזה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים, נחמן בריה דשמואל אמר התיר קונעתו ממנו ועשה אותו זיטיוטויס וכמו שהוא מת, דמו מותר ואשתומותרת, ר"א בשם רבי יוסי בר זימרא פתר בדור הפלגה אמרו ישראל אל תהרוג דור הפלגה פן ישכחו עמי פן ישכחו הדורות הבאים אחריהם הניעמו בחילך והורידמו טלטלימו והורידמו מלמעלן למטן, ולנו מה יעשה מגננו ה', (תהלים נט) חטאת פימומחטייה שהוציאו מפיהם אמרו אחד לאלף ותרנ"ו שנה הרקיע מתמוטט אלא בואו ונעשה סמוכות אחד מהצפון ואחד מהדרום ואחד מהמערב וזה שכאן סומכו מן המזרח, דבר שפתימו, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים.

<< · בראשית רבה · לח · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
רבי אבא פתח (משלי כז) "אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו", אמר רבי אבא בר כהנא כזה שהוא כותש את השעורים במלבן סבור שהוא מביאן לידי מוטב ועד הוא סליק ועד הוא נחית לא תסור מעליו אולתו, כך דור המבול ודור הפלגה (שנתים) אחר המבול " ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. "

<< · בראשית רבה · לח · ג · >>


ג.    [ עריכה ]
רבי יוחנן פתח (שם /משלי/ יז) משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו, אמר רבי יוחנן אם קידמך חבירך בעדשים קדמנו בבשר, למה שהוא גמל עליך תחלה, אמר רבי שמעון בר אבא לא סוף דבר משיב רעה תחת טובה, אלא אפי' משיב רעהתחת רעה לא תמוש רעה מביתו, א"ר אלכסנדרי משיב רעה תחת טובה שאמרה תורה (שמות כג) כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו, עליו הוא אומר משיב רעה תחת טובה לא תמוש וגו', רבי ברכיה פתר קרייהבדורות הללו דור המבול ודור הפלגה, דכתיב אחר המבול" ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. "

<< · בראשית רבה · לח · ד · >>


ד.    [ עריכה ]
יהודה בר רבי פתר (ישעיה מד) לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם, הדא הוא דכתיב " הנפילים היו בארץ בימים ההם", יהודה בר רבי אומר לא הוה להון למילף מן קמאי, אתמהא, דור המבול מדור אנוש, דור הפלגה מדורהמבול, דכתיב אחר המבול" , ויהי כל הארץ."

<< · בראשית רבה · לח · ה · >>


ה.    [ עריכה ]
רבי עזריה פתח (ירמיה נא) רפינו את בבל ולא נרפאתה עזבוה ונלך איש אל ארצו כי נגע אל השמים משפטה ונשא עד שחקים, רפינו את בבל, בדור אנוש, ולא נרפתה בדור המבול, עזבוה ונלך איש אל ארצו" , ויהי כל הארץ שפה אחת. "

<< · בראשית רבה · לח · ו · >>


ו.    [ עריכה ]
ר"א ורבי יוחנן, ר"א אומר " ודברים אחדים" דבורים אחדים, מעשה דור המבול נתפרש, מעשה דור הפלגה לא נתפרש ודברים אחדים שאמרו דברים חדים על ה' אלהינו ה' אחד ועל אחד היה אברהם בארץ אמרו אברהם זה פרדה עקרה הוא אינו מוליד, ועל ה' אלהינו, אמרו לא כל הימנו לבור לו את העליונים וליתן לנו את התחתונים, אלא באו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו וניתן חרב בידה ותהא נראת כאלו עושה עמו מלחמה, דבר אחר ודברים אחדים ודברים אחודים, מהשביד זה ביד זה ומה שביד זה ביד זה, רבנן אמרי שפה אחת, משל לאחד שהיה לו מרתף של יין פתח חבית ראשונה ומצאה של חומץ שנייה ומצאה של חומץ שלישית ומצאה של חומץ הא משפו דכולא בישא, א"ר אליעזר אי זו קשה זה שאומר למלך או אני או אתה בפלטין, או זה שאומר אני בפלטין ולא אתה בודאי זו קשה שאומר לשר אני בפלטין ולא אתה, כך דור המבול אמרו (איוב כא) מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו, דור הפלגה אמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים וליתן לנו את התחתונים אלא בואו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו ונתן חרב בידה ותהי נראת כאלו עושה עמו מלחמה, אותן של דור המבול לא נשתיירה מהן פליטה ואלו של דור הפלגה נשתיירה מהם פליטה, אלא דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל שנא' (שם /איוב/ כד) גבולות ישיגו עדר גזלו וירעו, לפיכך לא נשתייר מהן פליטה אבל אלו על ידי שהיו אוהבים זה את זה שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת לפיכך נשתיירה מהן פליטה, רבי אומר גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהן כיון ששלום ביניהם, שנאמר (הושע ד) חבור עצבים אפרים הנח לו, אבל משנחלקו מה הוא אומר (שם /הושע י/) חלק לבם עתה יאשמו הא למדת גדול השלום ושנואה המחלוקת, ודברים אחדים, מעשה דור המבול נתפרש אבל מעשה דור הפלגה לא נתפרש, ד"א ודברים אחדים שאמרו דברים חדים, אמרו אחת לאלף ותרנ"ו שנה הרקיע מתמוטט בואו ונעשה סמוכות אחד מן הצפון ואחד מן הדרום, ואחד מן המערב, וזה שכאן סומכו מן המזרח, הה"ד "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים".

<< · בראשית רבה · לח · ז · >>


ז.    [ עריכה ]
[יא, ב] " ויהי בנסעם מקדם" נסעו מן מדינחא למיזל למדינחא, אמר רבי אלעזר ב"ר שמעון הסיעו עצמן מקדמונו של עולם אמרו אי אפשינו לא בו ולא באלהותו, וימצאו בקעה, ר' יהודה ורבי נחמיה רבי יהודה אומר התכנסו כל עובדי כוכביםלראות אי זה בקעה מחזקת להם ובסוף מצאו, ורבי נחמיה אמר וימצאו (משלי ג) אם ללצים הוא יליץ, וישבו שם, אמר רבי יצחק כל מקום שאתה מוצא ישיבה השטן קופץ, א"ר חלבו בכל מקום שאתה מוצא נחת רוח השטן מקטרג, אמר רבי לוי בכל מקום שאתה מוצא אכילה ושתיה השטן מקטרג.

<< · בראשית רבה · לח · ח · >>


ח.    [ עריכה ]
[יא, ג] " ויאמרו איש אל רעהו," מי אמר למי רבי ברכיה אמר מצרים אמר לכוש, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, עתידין אלין עממיא משתרפה מן גו עלמא, ותהי להם הלבנה לאבן וגו' רבי הונא אמר הוות מצלחת בידן אתי למבני חדא הוא בניתרתין אתי למישויע תרתין והוא מישויע ארבע, " ויאמרו הבה נבנה לנו" וגו', אמר רבי יודן מגדל בנו עיר לא בנו, אתיבון ליה והכתיב" וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל" אמר להון קרון דבתריה ויחדלו לבנות המגדל אין כתיב כאן אלא ויחדלו לבנות העיר, אמר רבי חייא בר אבא המגדל הזה שבנו שלישו נשרף, ושלישו שקע, ושלישו קיים, וא"ת שהוא קטן, רבי הונא בשם רבי אידי אמר כל מי שהוא עולה על ראשו רואה דקלים שלפניו כאלו חגבים, ונעשה לנו שם, תני רבי ישמעאל אין שם אלא עבודת כוכבים. פן נפוץ על פני כל הארץ, א"ר שמעון ב"ר חלפתא (משלי יח) פי כסיל מחתה לו.

<< · בראשית רבה · לח · ט · >>


ט.    [ עריכה ]
[יא, ה] " וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל" וגו', תני רבי שמעון בר חלפתא זו אחת מעשר ירידות האמורות בתורה. אשר בנו בני האדם, א"ר ברכיה וכי מה נאמר בני חמריא או בני גמליא אלא בנוי דאדם קדמאה מה אדם הראשון אחר כלהטובה שעשיתי עמו אמר האשה אשר נתתה עמדי וגו' כך שנתים מדור המבול עד דור הפלגה, " ויהי כל הארץ שפה אחת", ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם, רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר הואיל והן עם אחד ושפה אחת אם עושין הן תשובה אני מקבלן, רבי נחמיה אומר מי גרם להם שימרדו בי לא על ידי שהם עם אחד ושפה אחת, ועתה לא יבצר וגו', אמר רבי אבא בר כהנא מלמד שפתח להן הקב"ה פתח של תשובה, שנא' ועתה, ואין ועתה אלא תשובה, היך מה דאת אמר(דברים י) ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה והן אמרין לא, אמר הקב"ה יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, הכרם הזה בשעה שאינו עושה פרי מה בעליו עושין לו מגממין אותו.

<< · בראשית רבה · לח · י · >>


י.    [ עריכה ]
[יא, ז] " הבה נרדה," זה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך, הבה ארדה ואבלה, ונבלה שם שפתם, א"ר אבא בר כהנא משפתם אעשה נבלה, הוה חד מנהון אמר לחבריה אייתי לי קולב והוא הוה יהיב ליה מגרופי הוה מחי ליה ופצע מוחיה, הה"דמשפתם אעשה נבלה, " ויפץ ה' אותם משם" ר"י ורבי נחמיה, ר"י אמר הלכו להם בני צור לצידון ובני צידון לצור, מצרים תופשת לארצו, ר' נחמיה אמר כל אחד ואחד תופש ארצו שהיה תחלת שבתו שם ולשם הוא חוזר אלא מהו ויפץ שנכנסו כלהארצות בראשי ההרים, והיתה כל אחד ואחד בולעת אנשי מקומה, רבנן אמרי אין ויפץ אלא ויצף הציף עליהן הים, והציף ל' משפחות מהן, רבי לוי אמר אין לך צרה באה לאדם, שאין לאחרים בה ריוח, אותן ל' משפחות מהיכן עמדו מאברהם, ששעשרה מקטורה ושתים עשרה מישמעאל ואלין תרתין חורנייתא (בראשית כה) ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך.

<< · בראשית רבה · לח · יא · >>


יא.    [ עריכה ]
[יא, יא] " על כן קרא שמה בבל", חד תלמיד מן דרבי יוחנן הוה יתיב קדמוהי, והוה מסבר ליה ולא סבר, א"ל מ"ט לית את סבר, א"ל דאנא גלי מן ארעאי, א"ל מהיכן ארעא דידך, א"ל מן בורסיף, א"ל לא תימר לי כן אלא מן בולסיף, " כי שם בללה' שפת כל הארץ".

<< · בראשית רבה · לח · יב · >>


יב.    [ עריכה ]

<< · בראשית רבה · לח · יג · >>


יג.    [ עריכה ]

<< · בראשית רבה · לח · יד


יד.    [ עריכה ]

<< · בראשית רבה · לח · >>

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.