ביאור הגר"א על אורח חיים ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| ביאור הגר"א על שולחן ערוך אורח חיים ב |


סעיף א[עריכה]

לא ילבש כו' — כמו בפשיטתו, ועיין בה"ג. הר"י בספר היראה, וטור.

סעיף ב[עריכה]

אל יאמר כו' — שם ושם.

סעיף ד[עריכה]

ובמנעלים שלנו כו' — דהברייתא הוא עיקר, ולא קאמר "אי נמי שמיע ליה" כו' אלא לרווחא דמילתא, דאי לא כן, בכל תיובתא נימא הכי. ועיין תוספות שם שכתבו טעם אחר.

סעיף ו[עריכה]

אסור כו' — אף על גב דבקדושין אמרו ד' אמות, אבל בברכות מג ב גרסת הרי"ף והרא"ש: ואל יהלך בקומה זקופה, משום מלא כל הארץ כבודו. וכן סתם הרמב"ם והטור.

ויכסה כל גופו — מדרש רבה פרשת מצורע דף קמ"ד: "דבר אחר, בעצלתיים ימך המקרה – על ידי שאדם מתעצל לכסות ראשו כראוי, ימך המקרה, נעשה דומי", פירוש ניזוק. "ובשפלות ידיים, על ידי שאדם מתעצל לכסות גופו כראוי, יעלה גופו חטטין". ד"מ.

ולא ילך כו' — שבת פרק י"ח ובפרק כ"ג ופסחים פרק י'.

וירגיל עצמו כו' — ברכות סב א ופרק א דתמיד.

שהוא זריזות ונקיות — רוצה לומר, אף על גב דזהו דווקא לדידהו, כמו שכתב המפרש בתמיד, מכל מקום אמרו שזהו זריזות.