באר היטב על יורה דעה רצט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך יורה דעה רצט |

סעיף א[עריכה]

(א) ומערבו:    פירש הט"ז דאם נתערב צמר רחלים עם פשתים מביא צמר גמלים הרבה ומערב שם ממילא נתבטל הצמר רחלים ואין כאן איסור אבל בתרי מינים לחוד לא מהני ביטול ברוב מחמת מין א' על חבירו ובעורות כבשים הוה ג"כ מין שלישי דהיינו העור עצמו שהוא מעורב עם קישור חוט התפירה של פשתן ועם הצמר של העור עכ"ל.

(ב) בטול:    ולא אמרינן שיבטל ברוב מאחר שאין מקומו ניכר דלא שייך ביטול ברוב אלא איסור שנתערב בהיתר אבל היתר שנתערב בהיתר וע"י תערובתם נאסר לא שייך בזה ביטול דאין כאן אלא חתיכה א' של איסור הרא"ש והפוסקים ומביאם הב"י וכתב הלבוש ול"ד לבשר בחלב דקי"ל שבטל דהתם טעם הבשר או החלב מתפשט ונתערב בכולו ואין כאן מקום מיוחד לאיסור אבל הכא האיסור יש לו מציאות במקומו ולא נתפשט לא שייך בו ביטול והש"ך הקשה עליו דהא קי"ל אפילו יש לאיסור מציאות במקומו כגון שנתערב יבש ביבש בטל אלא הטעם ברור ומבואר בדברי הפוסקים לפי שגבי בב"ח אין האיסור אלא מחמת שיתן טעם והלכך כשבטל הטעם בטל האיסור משא"כ גבי כלאים דהאיסור משום חיבור הוא וגזרת הכתוב כך הוא הלכך לא שייך בזה ביטול עכ"ל.

סעיף ב[עריכה]

(ג) אסור:    ובסימן ש' ס"ה סתם המחבר כסברת המתירים בזה וצ"ע מ"ש המחבר כאן סברת האוסרים בסתם בלי חולק עכ"ל הש"ך.