באר היטב על חושן משפט שלח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך חושן משפט שלח |

סעיף א[עריכה]

(א) בידו:    דדוקא לא תחסום כתיב לא תעשה מעשה למנוע אותה מאכילה ולא שיאכילנה בידים וכתבו הטור והמחבר גבי משוי שעל גבה דבשאר מקומות היא אוכלת מטבעה בעצמה. סמ"ע.

סעיף ה[עריכה]

(ב) עובר:    ואפילו הדישה היא ג"כ של עובד כוכבים דלא תחסום סתם כתיב. שם.

(ג) אינו:    ואם עשה העובד כוכבים מעצמו ולא א"ל הישראל מידי אף שיודע מזה אם הוא שלא בפני הישראל אפי' איסור אין בו. שם.

סעיף ו[עריכה]

(ד) איסורין:    עיין באבן העזר סוף סימן ה'.

(ה) לוקה:    כת' הב"י ואע"ג דמלקות אינו נוהג האידנא מ"מ נמשך הטור אחר לשון הרמב"ם ועי' ביורה דעה סי' כ"ז בהשמטת ספרי ש"ך דגם יש נפקותא בזה"ז היכא דאיכא מלקות והב"ח כת' דנתכוין הטור לו' שאינו לוקה דאם הוי לוקה אינו משלם דמשום רשעה אחת כו' ודבריו תמוהין דהא בחסימה מבואר בש"ס ופוסקים דאע"ג דלוקה משלם וכמ"ש בס"ד ועוד נ"ל דבזה"ז אפי' הוא מלקות ותשלומין כאחד חייב ממון דהא קי"ל דאם לא התרו בו או ששגג חייב בתשלומין וכמ"ש לקמן סי' ש"נ ע"ש אלמא דגבי חייבי מלקיות בעינן דוקא היכא דלוקה ממש א"כ בזה"ז הוי כלא התרו בו וכן משמע מדברי מהרש"ל פרק הכונס סי' ו'. ש"ך.

סעיף ט[עריכה]

(ו) להרעיבה:    עמש"ל סי' של"ז סי"ט ס"ק י"ד ע"ש.