באר היטב על חושן משפט קצא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך חושן משפט קצא |

סעיף א[עריכה]

(א) החרס:    כת' הסמ"ע אע"ג דחרס ועלה הן דברים שיכולין להזדייף ומה"ט אין כותבין שט"ח עליהן אפילו לגבות לאלתר כמ"ש הט"ו בריש סימן מ"ב שאני התם דילפינן מקרא דבעינן שיהא ראוי להתקיים ימים רבים משא"כ בשטר קנין דלעולם לא בעינן שיהא ראוי להתקיים אלא שיקנה בו לשעתו עכ"ל (וכן הוא מבואר להדיא ריש סימן מ"ב בהג"ה בשם הר"ן ובחנם תמה עליו מו"ח ז"ל בס' ב"ח בזה. ט"ז) ועיין בתשו' רשד"ם סי' רס"ה.

(ב) עדים:    דלא איברי סהדי אלא לשקרא כדי שלא יוכל לכפור וכמ"ש בסי' קפ"ט. סמ"ע.

סעיף ב[עריכה]

(ג) רעתה:    דאז ודאי גמר להקנותה בשטר לחוד כדי שלא יוכל לחזור בו הלוקח שם.

סעיף ג[עריכה]

(ד) בעלמא:    כת' הסמ"ע בשם מהרש"ל דהא דאין קונין בשטרות העומדים לראיה היינו במקום שקונין בשטר אבל במקום שקונין בכסף אף שכותבין שטר ג"כ דאז אינו קונה בכסף לחוד מהני שטר ראיה להכסף וקונין בו עכ"ל ועיין בתשו' רש"ך השייכים לס"ב סי' כ"ד.

סעיף ד[עריכה]

(ה) ידועים:    עיין בתשובת מהרי"ט סי' קנ"ב ובתשובת ראנ"ח סי' ס"א.

(ו) במעות:    כ"כ ג"כ בד"מ בשם הב"י וחפשתי ולא מצאתי שכת' הב"י כן ואדרבה מצאתי כתוב בהדיא בסוף סימן ק"צ וסוף סימן קצ"ב בשם התוספות דבמעות קונה אפילו לא אמר מעכשיו (כן הוא בתוספות יבמות דף צ"ג וכתובות דף פ"ב וקדושין דף ס"ג דבמעות קונה בלא מעכשיו ע"ש. ש"ך) כיון דאילו לא נתקיים המקח הי' צריך להחזירם לו הוי כאלו הן בעין וכ"כ הנ"י פ"ק דב"מ בהדיא ויש ליישב בדוחק דמ"ש נאבדו המעות ר"ל שאבדו בענין שאין יכול לחזור ולהתפרע ממנו (וכן הוא בר"ן בקידושין פ' האומר ובהג"ה ס"פ האשה שנפלו וכן במרדכי פ' האומר וכן מחלק הרמ"א גופיה באבן העזר ריש סימן מ' והוא מהה"מ בשם הרמב"ן והרשב"א ומביאם הב"י שם. ש"ך) ואם נגיה שכצ"ל בשטר ובמעות א"ש די"ל מ"ש בסיפא אם לא אמר מעכשיו לא קנה היינו במקום שצריך כסף ושטר לקנייתו ואבד השטר וכ"כ בד"מ בהדיא ואבד השטר ולא הזכיר מעות ע"ש וברישא כת' רבותא דאפילו נאבדו גם המעות אפ"ה קנה כיון דאמר מעכשיו עכ"ל הסמ"ע (ועמ"ש הט"ז בזה ע"ש).

(ז) חזקה:    וה"ה לקנין חליפין כן הוא בתוספות פ' האשה רבה וקדושין פ' האומר ור"ן והרא"ש ספ"ה דנדרים והט"ו בסי' קצ"ה ודלא כהמרדכי פ' האומר ור"ן שכת' דחליפין הוי כקנין כסף וא"צ מעכשיו וע"ל סוף סימן קצ"ז. ש"ך.