לדלג לתוכן

איכה רבה ב יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · איכה רבה · ב · יז · >>


יז.    [ עריכה ]
"מָה אֲעִידֵךְ מָה אֲדַמֶּה לָךְ" כמה נביאים העדתי בכם רבי ור' נתן רבי אמר נביא אחד בבקר ונביא אחד בין הערבים הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (מ"ב, יז): "ויעד ה' בישראל וביהודה ביד כל נביאי כל חוזה" ר' נתן אמר שני נביאים בשחרית ושני נביאים בערבית הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (ירמיה, ז): "ואשלח לכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח השכם בבקר ושלוח בערב".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף"מָה אֲעִידֵךְ" ר' יונתן אמר כמה ביזות נתתי לכם ביזת מצרים וביזת הים וביזת סיחון ועוג ביזת שלשים ואחד מלכים א"ר לוי בערבייא צווחין לביזתא עדיתא.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף"מה אעידך" כמה ויעודין ויעדתי בכם אהל מועד וגלגל ושילה ונוב וגבעון ובית עולמים שנים.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף"מה אעידך" רבי אומר כמה קישוטין קשטתי אתכם א"ר יוחנן ששים רבוא מלאכי השרת ירדו עם הקב"ה בסיני ועטרה ביד כל אחד ואחד לעטר כל אחד ואחד מישראל ר' אבא בר כהנא בשם ר' יוחנן אמר מאה ועשרין רבוא ירדו אחד מקשטו ואחד מלבישו עטרה ר' הונא דצפורי אמר זוני כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (איוב יב,): "מוסר מלכים פתח ויאסור אזור במתניהם".

"מָה אֲדַמֶּה לָךְ" לאיזו אומה דמיתי אתכם לאיזה אומה גאלתי ביד חזקה והבאתי על אויביה עשר מכות לאיזו אומה קרעתי הים והורדתי את המן והגזתי את השלו והעליתי להם את הבאר לאיזו אומה הקפתי ענני כבוד וקרבתי לפני הר סיני ונתתי להם תורתי.

"הבת ירושלם" הבת שיראה ומשלמת לי.
"מָה אַשְׁוֶה לָךְ וַאֲנַחֲמֵךְ" רבי יעקב דכפר חנן אמר לכשאשוה לך אנחמך לכשיגיע אותו היום שכתוב בו (ישעיה, ב): "ונשגב ה' לבדו" באותה שעה אנחמך.

"בְּתוּלַת בַּת צִיּוֹן" בנים המצויינין במילה ובתגלחת ובציצית.

"כי גדול כים שברך" א"ר חולפאי מי שהוא עתיד לרפאות שברו של ים הוא ירפא לך א"ר אבין מי שאמרתם לו שירה על הים (שמות טו,): "זה אלי ואנוהו" הוא ירפא לך ריב"ל אמר "ירפא לך. נביאיך":