אבן עזרא על תהלים לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק א[עריכה]


רננו צדיקים - השמיעו קול.

ונאוה - מגזרת תאוה והנו"ן לבנין נפעל, על משקל וכל נעשה במרחשת. ויש אומרים: כמו נאה בלשון גמרא.


פסוק ב[עריכה]


הודו, בנבל עשור - אמר רבי משה: נֵבֶל שיש בו עשרה נקבים. ולא דבר נכונה, כי נבל כלי בפני עצמו, גם כן עשור כאילו אמר: בנבל בעשור על דרך: כרע כאח לי. וכמוהו: ככבש אלוף, ככבש כאלוף, כי הכ"ף ישמש בעבור שנים, כדרך בי"ת באל שדי יעשה חפצו והעד שהם שנים: עלי עשור ועלי נבל.


פסוק ג[עריכה]


שירו לו - בעבור שנים, כאילו כתוב הטיבו נגן לו בתרועה כדרך: אל באפך תוכיחני.


פסוק ד[עריכה]


כי, דבר ה' - הם גזרותיו שגזר ונקראו דברים שהכל על ידי המלאכים שהם עושי רצונו, וככה הודו כל הנביאים גם חכמי הלב. וטעם שמחו עם זה הכתוב, כי הצדיקים בשמחה וברננה לעולם ואינם מתעצבים על מה שגזר עליהם השם, כי הכל יושר ואמונה.


פסוק ה[עריכה]


אהב - הזכיר יושר עם דבר, כי הוא הנכון.

ואמונה - עם המעשים שיוציא לאור כל תעלומה.

וצדקה - כמו צדק, כדי להשוות הכל ומשפט זה מזה וחסדו כולל הכל, על כן: חסד ה' מלאה הארץ.


פסוק ו[עריכה]


בדבר - שב להזכיר הדבר, כי לא החלקים לבדם דבקים בדבר השם רק השרשים.

והזכיר השמים וברוח פיו – כמו בדבר ה' - בעבור כי כל הנבראים בארץ וכל ההווה בם תלוים במערכת השמים.


פסוק ז[עריכה]


כונס - והנה הזכיר בארץ בתחלה, כי היא המוצק ואנחנו הנולדים ממנה ואח"כ השמים ואח"כ הים, ולא הזכיר גלגל הרוח והאש, כי לא דבר רק על הנראה לעין. אמר רבי משה: לא יגלה שטח הארץ שהיא היבשה רק בעמוד המים כמו נד, שנקוו המים והנה כונס מגזרת: לך כנוס את כל היהודים ונותן באוצרות הטעם כפול.


פסוק ח[עריכה]


ייראו - והנה הכל נברא בדברו והנה ראוי הוא שיראו אנשי הארץ מהשם, ויחרדו אל דברו.

והזכיר כל הארץ – כדרך: וכל הארץ באו מצרימה.


פסוק ט[עריכה]


כי הוא אמר - בחפץ וברצון לא בכלי.

הוא צוה ויעמוד - הטעם כפול, כאילו אמר: כי הוא אמר ויהי – אמר.

והוא צוה - צווי.

ויעמוד - כאשר פירשתי כדרך: וברך ולא אשיבנה, כי כח השם בכח כל פועל, עבר או עתיד.


פסוק י[עריכה]


ה' - אחר כן שעצתו עומדת, אין כח לכל הגוים להפר אותה, רק הוא ויפר עצתם.


פסוק יא[עריכה]


עצת ה' - כנגד עצת גוים.

מחשבות לבו - דרך משל, כנגד מחשבות עמים.


פסוק יג[עריכה]


משמים - בעבור שהזכיר גבורת השם, אמר כי הוא יודע סתרי לב והנה הוא חכם ואמיץ כח. וטעם השקיף, כאילו רואה הכל בעיניו.

והזכיר השמים – כי הם סביבות כל הארץ.

ואמר: אל כל יושבי – שלא יפקד מהם איש.


פסוק טו[עריכה]


היוצר - היוצר אחד ואם היוצרים שונים, על כן הוא לבדו יבין אל כל מעשיהם.


פסוק טז[עריכה]


אין המלך - אין הגזרות כמחשבת היועץ הגדול בבני אדם והוא המלך, והנה מה תועלת יש בעצתו והנה איננו נושע, בעבור רוב כח שיש לו, והטעם על מחנותיו.


פסוק יז[עריכה]


שקר - בעבור שאמר השם: התתן לסוס גבורה והטעם על סוס המלך והחיל.

לא ימלט - הפעול חסר והוא נפשו.


פסוק יח[עריכה]


הנה עין ה' - על דרך: ואשימה עיני עליו ועיניך שים עליו.

אל יראיו - ממנו לבדו לא ממלך שהוא בשר ודם, ולא ייחלו רק לחסדו לבדו.


פסוק יט[עריכה]


להציל ממות - חרב או דבר.


פסוק כ[עריכה]


נפשנו - בעבור שראינו יראי השם והמייחלים לו נמלטו, על כן נפשנו חכתה לו.

וטעם עזרנו – כנגד ברוב חיל שהזכיר עם המלך.

ומגיננו - כנגד המלך, כמו: מגיננו ראה אלהים.


פסוק כא[עריכה]


כי בו ישמח לבנו - כנגד יראיו.


פסוק כב[עריכה]


יהי - הזכיר חסדך ויחלנו לך - כנגד למיחלים לחסדו.