תרומת הדשן/א/רכט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · רכט· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רכט[עריכה]

בגט ארוסה כתב הסופר אנתתי ולא כתב ארוסתי יש קפידא בדבר או לאו:

תשובה יראה דאין לכתוב כלל אלא ארוסתי ואע"ג דמוכח כמה קראי בהדיא דארוסה קריא ליה אשתו ותרגומא דאשתי איתתי דהיינו אנתתי וה"נ אשכחן כמה דוכתא בתלמוד דתני אשתו על ארוסתו מ"מ נראה דיש להוכיח דלכל הפחות לכתחילה צריך לכתוב ארוסתי דווקא דבפ' כל הגט אמרינן דצריך להניח הסופר מקום הזמן בגט של ארוסה משום גזירה שמא יאמרו גטה קודם לבנה ומקשו שם התוס' דמה קפידא איכא אי יכתוב הסופר הזמן דהא ליכא למיחש שיגרש בגט זה אחר הנישואין שהעדים לא יחתמו לו מפני שהם רואין שהוא מוקדם ואחר הנישואין פסול המוקדם משום פירי ומתרצי משם ר"ת דכיון דרואין העדים שכתב בגט ארוסתי יחתמו אחר הנישואין דיסברו שעדיין ארוסה היא ע"כ מהכא מוכח בפשיטות דרגילות הוא לעולם לכתוב ארוסתי מדנקטו להו התוספות בפשיטות ואכתי איכא למימר דנהי נמי דרגילות הוא הכי מ"מ נוכל לומר אי כתב אנתתי נמי שפיר דמי והתם גזרינן משום דשמא יכתוב כמו שרגילים לכתוב. אמנם נראה דע"כ יש קפידא לכתוב אנתתי דהספר מדקדק התם מכח קפסיק ותני דאיירי נמי בגט ארוסה וא"כ אית ליה נמי לדקדק דאמאי פסיק ותני דצריך להניח מקום הזמן הא איכא זמנין דלא צריך כגון אם כתב אנתתי בגט דלא צריך להניח מקום הזמן ותו אמאי שנו חכמים מידי דאית ליה טירחא לסופר שיניח עתה מקום הזמן ולכותבו לפעם אחרת אם אפשר בלי שום טירחא שיכתוב אנתתי אלא ע"כ יש קפידא לכתוב הכי לכל הפחות לכתחילה: