תרומת הדשן/א/רה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · רה· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רה[עריכה]

ישראל היה מטהר יינו של נכרי בעל חובו והניח ברשותו חתום בטיט במגופה ובברזא ואח"כ לאחר השבוע בא הישראל עם עגלה להוליך היין לביתו ומצא החותמות רובן מקולקלים יש לחוש כה"ג לניסוך או לאו:

תשובה יראה דיש לחלק בדבר כמו שאבאר בס' התרומה כתב דאפילו לרבי אליעזר דשרי במפתח או חותם ולא חייש לזיופא מודה הוא דאם מצא אח"כ המפתח נסתר או החותם מקולקל הכל אסור ובמס' טהרות פ"ח תנן המניח את הבית פתוח ומצאו נעול טהור נעול ומצאו פתוח רבי מטמא וחכמים מטהרין שהיו גנבים שפתחו ונמלכו והלכו להם וכיון שחכמים מטהרים גבי טהרות שלא נכנסו הגנבים וטמאוהו אע"פ שסתרו המפתח וכ"ש ביין נסך דטהרות חמירי מיניה כדאיתא פ"ב דע"ז השתא טהרותיו טהורות יין נסך מבעיא וי"ל דהתם איירי בחבר יוצא ונכנס וקמ"ל דאע"פ ששברו המפתח מרתתי ליכנס וכן משמע לישנא דנמלכו והלכו להם ע"כ. ובדרך זה כתב בסמ"ג אלא שלא האריך כ"כ אך מייתי עוד משנה אחרת ומתרץ עלה נמי דאיירי ביוצא ונכנס ובסמ"ק כתב וז"ל והיכא כשנתקלקל החותם יש מדמין אותו לטהרות דאמרינן המניח כלי בחלון האוליירין ונעל וחתם אע"פ שפתח פתוח והחותם מקולקל הכלים טהורות והחותמות שאמרו אפי' בטיט אפי' קסם וכן י"ל כ"ש ביין נסך עכ"ל. ובזה הלשון איתא נמי במרדכי פ' אין מעמידין ובמרדכי פ' רבי ישמעאל מתשובה רבינו שמשון כתב להתיר בנתקלקל החותם והביא ראייה מההיא דכלים בחלון האוליירין וכתב דתוספתא היא במס' טהרות ומסיים בההיא תוספתא דה"ה ביין נסך והשתא לכאורה משמע דההיא דספר התרומה והמצות פליגי אהא דמרדכי וסמ"ק אבל כי דייקינן ודאי איכא למימר דלא פליגי ונראה דהא אדרבה דחוק אי פליגי והנהו מייתי ממתני' ממס' טהרות והנהו מייתי מתוס' ולא מדברים מידי ממתניתין אלא ודאי איירי בתרי גווני ולא פליגי דהספר התרומה והמרדכי אינם איירי בנתקלקל בענין זה דמוכח וניכר דע"י אדם בכוונה נעשה בכה"ג לא שרינן אלא ביוצא ונכנס דכיון דשלחו הגנבים ידם לקלקל ולשבר חיישינן ודאי דנגעו אא"כ יוצא ונכנס דמרתתי מקמיה ולהכי נקטה מתניתין בלשון זה שהיו גנבים ונמלכו והלכו להם משום דאיירי בכה"ג דמוכח מילתא דע"י גנבים בכוונה נעשה אבל היכא דלא מוכח מילתא דע"י אדם בכוונה נעשה אלא י"ל דע"י הריסה או ע"י טילטול או ע"י בהמות או תינוקות שלא בכוונה נתקלקל נוכל לומר דלא בעינן כה"ג יוצא ונכנס ואמרינן שלא בא לשם אדם מעולם ליגע ולנסך ובהכי איירי בתוספתא בחלון האוליירין וכן במרדכי וסמ"ק ולא פליגי אהדדי במידי דכ"ע מודו דהיכא דנוכל לתלות הקלקול בשאר בריות או שלא בכוונה תלינן. ואע"ג דלכאורה משמע דפליגי נראה עיקר כמו שחלקתי. הנראה לע"ד כתבתי: