תרומת הדשן/א/רא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · רא· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רא[עריכה]

חבית שהיה בו יין נסך כמה ימים והורק ממנה ועמדה בכך ריקם יותר מתקופה ושכחו ונתן לתוכו יין קודם שהכשירוה ושהה היין בתוכה יותר ממעת לעת יש לאסור אותו יין או לאו:

תשובה יראה דיין זה אסור הואיל ושהה בחבית מעת לעת וכש"כ יותר ואפי' אם לא שהה רק לפי שעה יש לנטות לאיסור כמו שאבאר. באשירי פ' אין מעמידין כתב שאלוהו כמה ישהה היין בנוד של נכרים ותאסור והשיב דדקדק מפרש"י דצריך שיעמוד בתוכה מעל"ע דאין דבר הנבלע בדופני הכלי נפלט בצונן בלי רתיחה אלא מעל"ע ואפי' את"ל דאסור אפי' לפי שעה משום גזירה היכא דמכניסו לקיום כי היכא דגזור רבנן בכלי של ישראל שמכניסין בו יין לקיום אם נתן בו נכרי יין נסך אפילו לפי שעה אסרוהו רבנן לכלי משום גזירה היכא דמשהה בתוכו טובא פרש"י לא משמע הכי ואפי' נאמר כך מ"מ נוד לא מכניס לקיום הוא וליכא למיגזר ע"כ. ובטור יורה דיעה כתב בשם אביו הרא"ש דאדרבה הבין לשון פרש"י דאסור אפילו לפי שעה אם הוא כלי שמכניסין בו יין לקיום משום גזירה דלעיל והשתא לפי זה היה אסור בנ"ד אפילו לפי שעה דחבית ודאי מכניסו בו לקיום ודוחק קצת לחלק בין כלי נכרים ובין כלי ישראל שבלע יין נסך אמנם אם שהה בחבית מעל"ע בהא לית דין להתיר ואם נפשך לומר דכיון דעמדה החבית ריקם מעל"ע ויותר הרבה חשוב מה שבדפניו פגום והוה נט"ל כבר מצאתי בתשובת הרא"ש דלגבי כלי יין נסך לא מהני שריותא דאינו בני יומא והטעם דאנו מכירים ומרגישים שהחבית שהיה בו יין משובח לפני כמה ימים כשנותנין לתוכו יין אחר משביח הוא מחמת טעם הראשון ואע"ג דכתב א"ז פרק אין מעמידין דחבית שהיה בו שכר ונתנו בו יין לצורך הפסח אם אינו בת יומא שרי משום דנט"ל וכ"כ אח"כ דמשקין הנבלע בכלי ולן בו לילה שלם ונפלט פגום הוא ע"כ צריכין אנו לחלק בין יין לשאר משקין שהרי האמת הוא כמו שכתב הרא"ש בתשובתו שהיין משביח כשהוא מונח בחבית שהיה בו יין טוב אפילו עמד החבית כבר ריקם ימים רבים ותו דסתמא קתני נודות של נכרים וקנקניהם ויין של ישראל כנוס בתוכם אסורה בהנאה כו' ולא מחלק מידי דאיירי דווקא בבני יומן ואע"ג דקי"ל בעלמא דסתם כלי נכרים אינו בני יומן ונהי דהכא גבי כלי משקה אפשר דלא שייך ההוא טעמא דמפרש באשירי פ' אין מעמידין ובהגה"ה במיימון מ"מ הוה ליה לפרושי דהכא איירי בבני יומא וכן צ"ע פ' בתרא דע"ז גבי הכשר הגת וכליה דמשמע התם דלא בעי בני יומא למכשר. הנראה לעניות דעתי כתבתי: