תרומת הדשן/א/קמד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · קמד· >>

שאלה קמד[עריכה]

שכח "זכרנו" ו"מי כמוך" או "וכתוב" ונזכר קודם שעקר רגליו, חוזר או לאו?

תשובה:

יראה אף על גב דכל הגאונים כתבו דחוזר ב"זכרנו" ואינך, רוצה לומר ו"מי כמוך", אפילו עקר רגליו, אין לנהוג הכי, אלא כדפסק מהר"ם באשירי דאינו חוזר, הואיל ולא הוזכר נוסח זו בתלמוד. ואפילו בלא עקר רגליו, אף על גב דכתבו רבוותא דר"י ראה את ר"ת שחזר אחר מודים בדבר שאמרו חכמים: אם לא אמר אין מחזירים אותו, ויש לומר דווקא כשעקר רגליו כהאי גוונא שייך לומר לשון חזרה, אבל לא עקר רגליו לא מיקרי חזרה, וכתב בסמ"ג דיש לעשות כר"ת בהא, וכן התוס' שילהי פרק תפילת השחר דעמא דבר בהא כר"ת. מכל מקום נראה דאפילו ר"ת לא סבר הכי אלא באותם דברים הנזכרים בתלמוד לאומרו, כגון "על הניסים" בתפילת חנוכה ופורים ו"יעלה ויבא" בערבית דראש חודש. ואף על פי שאמרו חכמים עלייהו אם לא אמר אין מחזירים אותו, מפרש ר"ת דרוצה לומר כשעקר רגליו; אבל כל כמה דלא עקר רגליו, מחויב הוא לומר כמו שתקנו חכמים. אבל "זכרינו" ואינך, דאינם מוזכרים כלל לאומרו ואינו מטבע חכמי התלמוד, ולכך סבר מהר"ם ואשירי דאינו חוזר בהו למיעבד ברכה לבטלה בשביל חזרתם, מניין לנו לחלק בין עקר ללא עקר? הא לא קאמר עלה לשון חזרה בשום מקום בתלמוד. ובסיגנון זה כתב גם כן בתשובה אחרת, על ששכח על הניסים בחנוכה ובפורים בברכת המזון, הארכתי שם יותר.