תרומת הדשן/א/סג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · סג· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה סג[עריכה]

מי שצריך לרמוז באצבעו ולהוליכו באויר כעין כתיבת האותיות שרי למיעבד הכי בשבת או לאו:

תשובה יראה דיש להוכיח דשרי אמנם אחד מהגדולים אמר שקבל מרבותיו דאסור ולא פרשו לו הטעם ואמר הוא הטעם לאיסור מפני שמאמן את ידיו בכך שיתרגלו במשיכת הציור כתיבת האותיות וה"ק תלמודא פ' הבונה דסברי רבה ורב יוסף דחיובא דמכה בפטיש הוא משום דמאמן את ידיו וקשה דהא מסיק עלה התם אלא מעתה חזי אומנה וגמר ה"נ דמחייב ומסיק התם אביי ורבא שנויי אחריתי וי"ל דודאי טעמא דמאמן את ידו לא מהני דמש"ה יתחייב חטאת אבל מ"מ שבות דרבנן היא ולא תקשה אלא מעתה יהא אסור למיחזי אומנות ולגמור דיש לחלק בשבות דרבנן בין היכא דקעבד מעשה ובין היכא דלא קעביד מעשה מה שאין לחלק בדאורייתא וק"ל. אמנם נראה להביא ראייה בפשיטות מהא דא"ז דשרי אפילו לכתחילה דכתב וז"ל צריך ליזהר שלא יכתוב אדם בשבת במשקין על השולחן וגם שלא ישרטט באצבעו כמו אותיות בשבת באפר נגוב או במשקין עכ"ל הא קמן דווקא בעפר נגוב או במשקין שרישומו ניכר לפי שעה כה"ג אסור לכתחילה אבל באויר שאין רישומו ניכר א"צ ליזהר דאל"כ משקים ואפי' נגוב למה ליה למינקט תיפוק ליה משום משיכת ידו לפי ציור האותיות אבל אין להביא ראייה ממתני' גופיה פ' הבונה דתנן התם הכותב במשקים ובמי פירות ובאבק דרכים פטור והיינו פטור אבל אסור ככל פטורים דשבת הא באויר אפי' איסור ליכא דפשיטא דיש לדחות דלעולם באויר נמי אסור ואשמועינן דאפי' בהנך פטור מחטאת: