תרומת הדשן/א/נ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · נ· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה נ[עריכה]

ס"ת שנקרעה תפירה שבין יריעה ליריעה רוב התפירה אבל עדיין מחוברת בה' או ו' תפירות כשר הדבר או לאו:

תשובה יראה דלכאורה היה נראה דפסולה מהא דאמר במגילה הטיל בה ג' חוטין גידין כשרה דהואיל ונקראת איגרת ג"כ שרי בג' חוטין ובלבד שיהא משולשין ואפי' היו משולשין בס"ת לא מהני כדמוכח להדיא התם הא קמן דס"ת שנקרע דווקא בעינן כל התפירה בגידים ולא משאר חוטים כלל והיה נראה ה"ה אם לא תפרה כלל רק במקום משולשין בס"ת פסול דמ"ל תפרה בפשתן בין המשולשין מ"ל לא תפרה כלל ביניהם ואדרבא מצינו אויר פסול בסוכה בג' וסכך פסול בארבעה וכן מלאהו בקרובים השטר כשר כדאיתא פ' גט פשוט. וכן מהא דמצריך תלמודא שיור מקום התפירה משמע קצת דהוי שפיר למיתפרה מראש ועד סוף. אמנם נראה דנוכל לומר דודאי בתחילה בעינן הכי אבל אם כבר תפרה כולה כהלכתה ואח"כ נקרע כדלעיל נראה להביא ראייה קצת דשרי לקרות בה מדאמרינן פ' הנזקין ס"ת שחסירה אפילו יריעה אחת אין קורין בה ופי' אשירי בהלכות ס"ת מימרא זו דר"ל שחיבר כל היריעה של ס"ת ותפרם יחד ונשאר יריעה שלא חיבר עמהם אע"פ שמונחת כאן אסור לקרות בה עד שיהיו כולן מחוברים יחד ע"כ משמע קצת דבדיעבד שכבר היו מחוברים כהלכתם ועדיין מחוברים מעט בענין זה שאותם תפירות ה' או ו' של קיימא הן דכה"ג הוא חשיב תפירה לענין שבת ושעטנז שרי לקרות בה דלא אסר תלמודא אלא היכא דמעיקרא חסירה היריעה ואינה מחוברת. הנראה לע"ד כתבתי: