תרגום על קהלת ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · תרגום על קהלת · ח · >>

(א) מאן הוא חכימא דיכיל למיקם קביל חוכמתא דיי ולמידע פשר מיליא בנביאיא חוכמתא דגבר חכים תנהר זיו אפוהי ביני צדיקיא וחציף אפין מתחלפן כל אורחתיה מטב לביש.

(ב) הוי זהיר ית פומך על גזירת מלכא למימר מה די פקדינך ועל עיסק מומתא דיי אזדהר דלא תיהי בשום מימריה על מגן.

(ג) ובעידן רוגזא דיי לא תנוח לצלאה קדמוהי אתבהיל קדמוהי אזיל וצלי ותבעי רחמין מניה בגין שלא תקום בפתגם ביש ארום רבון כל עלמיא דיי כל די יצבי יעביד.

(ד) באתר דאית גזרת מימרא דמלכא דשליט על כל עלמא מתעבדא בבהילו ומן הוא גברא דמחי בידיה ויימר ליה מה עבדתא.

(ה) גבר די נטיר פקודיא דיי לא ינדע מדעם ביש לעלמא דאתי ועידן צלותא ודין וקשוט אשתמודע בלב חכימיא.

(ו) ארום לכל עסקא אית עידן טב וביש ועל דין וקשוט אתדן כל עלמא וכד אתגזר מן קדם יי למהוי פורענותא בעלמא על חובת אנשין עבדי בישא דסגיאין עליהון.

(ז) ארום ליתוי חכים מה דעתיד למהוי בסופיה עלוהי ארום בעידן די יהי רעוא מן קדם יי לאבאשא ליה מאן די יחוי ליה.

(ח) לית אנש דישלוט ברוח נשמתא לממני ית נשמתא דחיי בגין דלא יפסוק מן גופא דאנשא ולית שלטונא ביום מותא לשיזבא גבר לחבירה ולית מני זיינא מסייען בקרבא ולא ישזיב חוב ית מרוהי ביום דינא רבא.

(ט) ית כל דין חזית די הוה בעלמא ויהבית ית לבבי למדע ית כל עובדא דאתעביד בעלמא תחות שמשא בעידו די ישלוט אנש באנש לאבאשא ליה.

(י) ובקשוטא חזית חייביא דאתקברו ואשתציאו מעלמא מאתר קדיש דצדיקיא שרין תמן ואזלו לאיתוקדא בגהינם ותנשין מבין יתבי קרתא והיכמא דעבדו אתעביד להון אף דין הבלו.

(יא) ומן בגלל דלית מתעבד פתגם ביש פורענות רשיעא בפריע על עובדיהון בישיא בגין כן אתמלי לבא דבני אנשא בהון למעבד ביש בעלמא הדין.

(יב) ובזמן דחייבא יעביד ביש מאה שנין ומן קדם יי אתיהיבת ליה ארכא בגין דיתוב ארום אתגלי ליה ברוח קודשא וידעית אנא דיהי טב לעלמא דאתי לדחליא דיי דדחלין מן קדמוהי ועבדין רעותיה.

(יג) וטב לא יהי לרשיעא ולא יהי ליה ארכא לעלמא דאתי ובעלמא הדין יתקטיעון יומי חיוהי ויערקון ויחלפון כטללא בגין דליתוהי דחיל מן קדם יי.

(יד) אית הבלו דאתגזר למהוי מתעביד על אפי ארעא דאית צדיקיא דמטי להון ביש כאילו אינון עבדין כעובדי חייביא ואית חייבין דמטי להון טב כאילו אינון עבדין כעובדי צדיקיא וחזית ברוח קודשא דבישא דמטי לצדיקיא בעלמא הדין לא על חוביהון אלהן למגבי מנהון חובא קלילא למהוי אגריהון שלים לעלמא דאתי וטב דמטי לחייביא בעלמא הדין לא על זכותיהון אלא למפרע להון אגרא על זכותיא קלילא דעבדו למהויהון אכלין אגריהון בעלמא הדין ולהובדא חולקהון לעלמא דאתי אמרית במימרי דאף דין הבלו.

(טו) ושבחית אנא ית חדות אוריתא ארום לית טב לאנש בעלמא הדין תחות שמשא ארום אלהן למיכל ולמשתי ולמחדי בטורחיה ובחולקיה דאתיהיב ליה מן שמיא ולא יושיט ידיה בחטופין ואניסא והוא ילויניה לשלם לעלמא ההוא ויקבל אגר שלים על טורחיה די טרח בשלמותא כל יומי חיוהי דיהב ליה יי בעלמא הדין תחות שמשא.

(טז) כמא די יהבית לבבי למנדע חוכמת אוריתא ולמחזי ית נוון דאתעביד על ארעא ארום אף חכימא דיצבי למעסק באוריתא ולאשכחא חוכמתא טורחא הוה ליה ארום אף ביממא לא ינוח ובליליא שינתא בעינוהי לא חזי.

(יז) וחזית אנא ית כל עובד גבורתא דיי ארום דחילא הוא ולית ליה רשו לאנש לאשכחא ית עובד גבורתא דיי דאתעביד בעלמא הדין תחות שמשא כד יטרח אנש למתבע מה דעתיד למהוי ולא ישכח ואף אם יימר גבר חכים במימריה למנדע מה דעתיד למהוי בסוף יומיא לית ליה רשו למשכח.


<< · תרגום על קהלת · ח · >>