חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תרגום:חוקת הפיליפינים (1987)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוקת הפיליפינים (1987) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוקת רפובליקת הפיליפינים


אנו, בני הפיליפינים הריבונים, מפרסמים וקובעים את החוקה הזאת כדי ליצור חברה צודקת והומאנית ולכונן ממשלה שתגלם את האידיאלים והשאיפות שלנו, תקדם את טובת הציבור, תשמר ותפתח את נחלת אבותינו, ותקיים את ברכות העצמאות והדמוקרטיה תחת משטר של אמת, צדק, חופש, אהבה, שיוויון, ושלום, לנו ולצאצאינו אחרינו, ומפצירים [למטרות אלו] את עזרתו של אלוהים הכל-יכול.


תוכן עניינים

סעיף I – הטריטוריה הלאומית

הטריטוריה הלאומית כוללת בתוכה את הארכיפלג הפילפיני, על כל מימיו ואייו, וכל שטח אחר שעליו הפילפינים פרשה את ריבונותה או את סמכותה; הלה כוללים בתוכם תחומי קרקע, נהרות ואוויר, וכן מים טריטוריאליים, קרקעית ים, סלעים תת-קרקעיים, מדף יבשתי, ושאר אזורים תת-מימיים. המים המקיפים את איי הארכיפלג, העוברים ביניהם והמחברים אותם יחדיו, מהווים חלק ממימיה הפנימיים של הפילפינים, יהא גודלם והיקפים אשר יהא.

סעיף VI – הרשות המחוקקת

למעט בהיקף השמור לבני העם בהתאם להוראות הדין בדבר משאלי עם ויוזמות עם, הסמכות המחוקקת תהיה נתונה בידי הקונגרס של הפיליפינים, שיהיה מורכב מסנאט ומבית נבחרים.
הסנאט יהיה מורכב מעשרים וארבעה סנאטורים שייבחרו בבחירות ארציות על ידי הבוחרים הכשירים של הפיליפינים, לפי האמור בחוק.
לא יהיה אדם סנאטור אלא אם הוא אזרח הפיליפינים מלידה, וביום בחירתו מלאו לו שלושים וחמש שנים, הוא יודע קרוא וכתוב, בוחר רשום, ותושב הפיליפינים בשנתיים שקדמו לבחירתו.
הסנאטורים יכהנו לשש שנים וכהונותיהם יתחילו בצהרי היום, ב-13 ביוני הראשון לאחר בחירתם, למעט אם נקבע אחרת בחוק.
סנאטור לא יכהן ליותר משתי כהונות ברציפות. ויתור על המשרה מרצון לכל פרק זמן לא ייחשב כגורע מרציפות תקופת הכהונה שלה [הסנאטור] נבחר.
1
בית הנבחרים יהיה מורכב מחברים, שמספרם לא יעלה על 250, למעט אם נקבע אחרת בחוק, שייבחרו מאזורי בחירה שיוקצו למחוזות, לערים, ולמטרופולין מנילה בהתאם לגודל אוכלוסייתם, ועל בסיס יחס אחיד ופרוגרסיבי, ומ[החברים] שייבחרו מרשימות המועמדים של מפלגות וארגונים לאומיים, אזוריים, ומגזריים.
2
נציגי רשימות המועמדים יהוו עשרים אחוזים מסך כל הנציגים, כולל נציגי הרשימות. בשלוש התקופות שלאחר אישורה של חוקה זו, מחצית מנציגי הרשימות ייבחרו בבחירה לאחר מיון או בחירה בקלפי מבין מגזרי הפועלים, החקלאים, עניי הערים, התרבויות הילידיות, הנשים, הצעירים, ומגזרים אחרים שייקבעו בחוק, למעט המגזר הדתי.
3
כל אזור בחירה יקיף שטחים רציפים, קומפקטיים וסמוכים במידת הפרקטי. לכל עיר שאוכלוסייתה בת לפחות 250,000 תושבים, ולכל מחוז, יהיה לכל הפחות נציג אחד.
4
תוך שלוש שנים לאחר כל מפקד אוכלוסין, הקונגרס יקצה מחדש את אזורי הבחירה [בין המחוזות, הערים, ומטרופולין מנילה] על בסיס הסטנדרטים שנקבעו בפסקה זו.
לא יהיה אדם חבר בית הנבחרים אלא אם הוא אזרח הפיליפינים מלידה, וביום בחירתו מלאו לו עשרים וחמש שנים והוא יודע קרוא וכתוב, וכן, אם אינו נציג של רשימת מועמדים, הוא בוחר רשום באזור הבחירה שבו נבחר, ותושב באזור זה בשנה שקדמה לבחירתו.
חברי בית הנבחרים יבחרו לכהונה בת שלוש שנים, שתתחיל בצהרי היום, ב-13 ביוני הראשון לאחר בחירתם, למעט אם נקבע אחרת בחוק.
חבר בית הנבחרים לא יכהן ליותר משלוש כהונות ברציפות. ויתור על המשרה מרצון לכל פרק זמן לא ייחשב כגורע מרציפות תקופת הכהונה שלה [החבר] נבחר.
המועד לבחירות הרגילות של הסנאטורים וחברי בית הנבחרים יהיה ביום ב׳ הראשון לחודש מאי, למעט אם נקבע אחרת בחוק.
היה ונתפנו מקומות בסנאט או בבית הנבחרים, ייערכו בחירות מיוחדות למילוי המקומות הפנויים לפי ההליך הקבוע בחוק, אך הסנאטור או חבר בית הנבחרים שנבחר בדך זו יכהן רק לשארית כהונת קודמו.
משכורות הסנאטורים וחברי בית הנבחרים ייקעו בחוק. פקיעת כהונת הסנאטורים וחברי בית הנבחרים שאישרו הגברה בשכר זה תחצוץ בין קביעת הגברה ובין כניסתה לתוקף.
בכל מקרה של עבירה שהדין עליה אינו חמור משש שנות מאסר, סנאטור או חבר בית הנבחרים יהיה חסין מפני מעצר בתקופת מושב הקונגרס. חבר לא ייחקר או יישא באחריות בכל מקום אחר על נאום או דיון בקונגרס או באחת מוועדותיו.
כל הסנאטורים וחברי בית הנבחרים יצהירו באופן מלא על ענייניהם הפיננסיים והעסקיים. הם יודיעו על כל ניגוד עניינים פוטנציאלי אשר נובע מהגשת הצעת חוק שהם נמנים בין מציעיה לבית המתאים.


סעיף VII – הרשות המבצעת

הסמכות המבצעת תהיה נתונה בידי נשיא הפיליפינים.
לא ייבחר אדם לנשיאות אלא אם הוא אזרח הפיליפינים מלידה, בוחר רשום, ויודע קרוא וכתוב, שביום בחירתו מלאו לו ארבעים שנים ושישב בפיליפינים בעשר השנים שקדמו לבחירתו.
יהא סגן נשיא, שיהיה נתון לאותם כללי כשירות כמו הנשיא, וייבחר עמו לאותו פרק זמן. ניתן לסלק [את סגן הנשיא] באותם ההליכים שחלים על הנשיא. ניתן למנות את סגן הנשיא לקבינט, ומינוי כאמור אינו תלוי באישור [של הסנאט].
הנשיא וסגנו ייבחרו במישרין על ידי בני העם לכהונות בנות שש שנים, שיתחילו בצהרי היום, ב-13 ביוני הראשון לאחר בחירתם, ויסתיימו בצהרי אותו יום, כעבור שש שנים. הנשיא לא יהיה כשיר להיבחר לכהונה נוספת בשום פנים ואופן. מי שעברה אליו כהונת הנשיא וכיהן כנשיא [מסיבה זו] במשך יותר מארבע שנים לא יהיה כשיר להיבחר לאותה משרה בשום מועד.
סגן הנשיא לא יכהן ליותר משתי כהונות ברציפות. ויתור על המשרה מרצון לכל פרק זמן לא ייחשב כגורע מרציפות תקופת הכהונה שלה [סגן הנשיא] נבחר.
המועד לבחירות הרגילות של הנשיא וסגנו יהיה ביום ב׳ הראשון לחודש מאי, למעט אם נקבע אחרת בחוק.
תוצאות הבחירות לכל מערכת בחירות של הנשיא וסגנו, כפי שאושרו על ידי הועדות המחוזיות לספירת הקולות, יועברו אל הקונגרס, ממוענות לנשיא הסנאט. תוך שלושים ימם מיום הבחירה, נשיא הסנאט יפתח את כל התעודות בנוכחות הסנאט ובית הנבחרים, במושב משותף שנערך בפומבי, והקונגרס יספור את הקולות, לאחר שמהימנותן וקביעתן כדין [של התוצאות בידי הועדות המחוזיות] אושרה, כפי שנקבע בחוק.
לפני שיתחילו לשמש בכהונתם, הנשיא, סגנו, וממלא מקומו יישבעו או יתחייבו בהן-צדק לאמור:
"אני נשבע (או מתחייב) בכובד ראש כי אמלא באמונה ובמסירות את תפקיד נשיא [או תפקיד סגן-נשיא או את מקומו של נשיא] הפיליפינים, אשמור ואגן על חוקתה, אקיים את חוקיה, אבטיח צדק לכל אדם ואדם, ואתמסר לשליחותי לאומה. שכה יעזור לי האל". [המשפט האחרון יושמט במקרה של התחייבות בהן-צדק]