תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1094.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 102(ב1)(1) ו־(4) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א–2001, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 102(ב1)(3) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א–2001, אמות המידה ורשימת סוגי הזכאים האמורים בתקנות אלה ימשיכו לחול כל כל עוד לא פורסמו אמות המידה ורשימת סוגי הזכאים לשנת כספים חדשה.


רשימה של סוגי זכאים לתשלום מופחת
(א)
צרכן שמתקיים בו, או באחת מהנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, כמשמעותה בסעיף 23 לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש״ע–2009, שבה הוא מתגורר, אחד מהמפורטים להלן, זכאי, במהלך שנת הכספים 2014, לתשלום מופחת בעד כמות מים נוספת על הכמות המוכרת, שלא תעלה על 3.5 מ״ק לחודש לכל זכאי, בגובה התעריף שנקבע לכמות מוכרת (להלן – ההטבה); ההטבה תינתן בכפוף לתקנה 3:
(1)
זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);
(2)
זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט׳ לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות;
(3)
(4)
זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;
(5)
(6)
(7)
(8)
זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז–1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור;
(9)
זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד–1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור;
(10)
זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה [צ״ל: החוק האמור] שדרגת נכותו נמוכה מ־50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
(11)
זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970 שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה [צ״ל: החוק האמור] שדרגת נכותו נמוכה מ־50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
(12)
מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה; החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה;
(13)
צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה.
(ב)
מועד הזכאות להטבה, יהיה כמפורט להלן, אך לא לפני תחילת השנה:
(1)
מתן הטבה לפי תקנת משנה (א)(1) עד (11) תהיה ממועד הזכאות לקצבה או הגמלה האמורה בסעיף, לפי העניין;
(2)
מתן הטבה לפי תקנת משנה (א)(12) תהיה מן המועד שבו נדרשה לזכאי צריכת מים חריגה, לפי החלטת המנהל הכללי של משרד הבריאות.
(ג)
מימון התשלום המופחת לצרכן זכאי כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה מתקציב המדינה לפי סעיף 102(ב1)(2) לחוק; המימון יועבר לחברה בכל שנה, בכפוף למסירת דיווח על מימוש הזכאות אצל הזכאים לתשלום המופחת.
(ד)
החברה תפרסם, אחת לשנה, בעלון המידע המצורף לחשבון המים או במסגרת חשבון המים, מידע כללי בדבר הזכאות לתשלום מופחת לפי תקנות אלה.
(ה)
רשות המים ומשרד האוצר ימסרו לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנת כספים (להלן – שנת מסירת הדיווח), דיווח בדבר ניצול ההטבה לפי תקנות אלה בשנה שקדמה לשנת מסירת הדיווח.
העברת רשימות
(א)
המוסד לביטוח לאומי (בתקנה זו – המוסד), משרד הבריאות, משרד הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה, לפי העניין (בתקנה זו – גוף מרכז), יודיעו בכתב לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת, וכי מימוש זכאותו כאמור מותנה בהעברת מידע בעניינו לפי תקנות אלה לרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – רשות המים) ולחברה שכתובת מגוריו של הזכאי מצויה בתחומה; בהודעה כאמור יציין הגוף המרכז כי אם הזכאי מסרב להעברת המידע לגביו, על הזכאי להודיע לו על כך בתוך 30 ימים ואם לא יעשה כן, יועבר המידע לרשות המים וממנה לחברה.
(ב)
לשם ביצוע תקנות אלה, יעביר גוף מרכז, למעט משרד הבריאות, בכל חודש לרשות המים קובץ מידע ממוחשב המכיל את שמות הזכאים שבהם הוא מטפל אשר לא הביעו סירוב לכך כאמור בתקנת משנה (א), מספרי תעודת זהות וכן כתובת מגורים ותאריך שממנו הפכו זכאים או חדלו להיות זכאים.
(ג)
קבע המנהל הכללי של משרד הבריאות כי צרכן מים זכאי להטבה לפי תקנה 1(א)(12), יעביר משרד הבריאות לרשות המים, לשם ביצוע תקנות אלה, את פרטי המידע כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי לאותו זכאי, אם לא הביע סירוב לכך כאמור בתקנת משנה (א).
(ד)
קיבלה רשות המים פרטי מידע על זכאים לפי תקנות משנה (ב) ו־(ג) תעביר לכל חברה את פרטי המידע של כל זכאי שכתובת מגוריו מצויה בתחומה.
(ה)
הודיע זכאי לגוף מרכז שממנו קיבל הודעה לפי תקנת משנה (א) על סירובו להעברת מידע כאמור בתקנת משנה (א) לאחר חלוף 30 הימים, יעביר הגוף המרכז לרשות המים הודעה על הסירוב להעברת המידע; קיבלה רשות המים הודעה כאמור, תעביר את ההודעה לחברה שבתחומה מצויה כתובת מגוריו של הזכאי ותמחק את פרטי הזכאי שסירב להעברת המידע; קיבלה חברה הודעה כאמור, תבטל את מתן ההטבה לפי תקנות אלה לזכאי ממועד קבלת ההודעה, ותמחק את הפרטים לגבי הזכאי שקיבלה מרשות המים, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־3 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה.
(ו)
רשות המים והחברה ינקטו את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע שהם מקבלים לפי תקנה זו ולשמירת סודיות המידע לפי סעיפים 16, 17 ו־17א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
התאמת כמות המים למגבלה בחוק
(א)
עד 15 בספטמבר של כל שנה יבדוק מנהל רשות המים אם עלות סך כל ההטבות שנוצלו בפועל לזכאים לכך לפי תקנה 1, כולל עלות סך כל ההטבות הצפויות להיות מנוצלות עד סוף שנת הכספים, עולות על הסכום המנוי בסעיף 102(ב1)(2) לחוק; עלו סך כל ההטבות על הסכום כאמור, תופחת בהתאמה כמות המים שבהטבה כאמור בתקנה 1 לגבי חודשים אוקטובר עד דצמבר של אותה שנת כספים כך שסך כל עלות ההטבות לא יעלה על הסכום האמור, ואולם לא תופחת כמות המים שבהטבה כאמור אלא לאחר שנמסרה לוועדת הכספים של הכנסת הודעה בדבר הכוונה להפחיתה 14 ימים לפחות לפני ביצוע ההפחתה.
(ב)
הודעה על ביצוע התאמה כאמור ועל פרטי ההתאמה שתבוצע, לפי תוצאות בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), תפורסם באתר האינטרנט של רשות המים עד ה־20 בספטמבר של כל שנה; חברה תצרף הודעה כאמור להודעת החיוב הקרובה למועד הפרסום האמור, ואם הדבר אינו אפשרי, להודעת החיוב הבאה אחריה; הודעה כאמור תצורף, אם הדבר אפשרי, לזכאים להטבה לפי תקנות אלה בלבד.


י׳ בניסן התשע״ד (10 באפריל 2014)
  • יאיר לפיד
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.