חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שמאי מקרקעין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שמאי מקרקעין מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שמאי מקרקעין, תשכ״ג–1963


ק״ת תשכ״ג, 1443; תשכ״ד, 975; תש״ל, 1242, 1534; תשל״ד, 1920; תשל״ז, 44; תשל״ט, 1582; תש״ם, 2274, 2416; תשמ״ג, 7, 8; תשמ״ז, 1278; תשס״ד, 193, 500, 670; תשס״ה, 462; תשס״ו, 425; תשע״א, 1254; תשע״ב, 1040; תשע״ט, 3291.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק שמאי מקרקעין, תשכ״ב–1962, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: רישום בפנקס שמאי מקרקעין

הגדרות
בתקנות אלה –
”המועצה“ – מועצת השמאים שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;
”המזכיר“ – מי שנתמנה על ידי המועצה לפי תקנה 29 להיות מזכיר;
”הפנקס“ – פנקס שמאי מקרקעין המתנהל לפי סעיף 5 לחוק.
בקשה להרשם בפנקס [תיקון: תשע״ט]
הרוצה להירשם בפנקס ולא הגיש בקשה מותנית להירשם בפנקס במסגרת בקשה להיבחן שהוגשה לפי תקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס״ו–2006 יגיש למזכיר בקשה בכתב, בטופס שבתוספת הראשונה ויצרף לבקשה מסמכים בתמיכה לה.
[תיקון: תשע״ט]
(בוטלה).
סירוב לרשום בפנקס
לא תסרב המועצה לרשום בפנקס מועמד, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שמינתה לכך.
תעודת רישום
הוכח למועצה כי לגבי מועמד פלוני נתקיימו התנאים שבסעיף 6 לחוק, יירשם שמו בפנקס והיושב ראש ימסור לו תעודת רישום.
ביטול תעודת רישום
רשאית המועצה למחוק מהפנקס שמו של שמאי מקרקעין, אם הרישום הושג לדעתה על סמך פרטים כוזבים, ובלבד שניתנה לנרשם לפני הביטול הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני מי שתמנה לכך מבין חבריה.
[תיקון: תשס״ו]

פרק שני: בחינות (בוטל)

[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ד־2, תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]

פרק שלישי: התמחות (בוטל)

[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תש״ם־2, תשס״ד]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם, תש״ם־2, תשס״ד]
(בוטלה).

פרק רביעי: סדרי דיון במועצה ובועדות

מזכיר
המועצה תמנה מזכיר.
ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה.
ישיבות המועצה והועדות
(א)
המועצה תתכנס לישיבותיה במקום ובמועד שיקבע היושב ראש.
(ב)
ועדה תתכנס לישיבותיה במקום ובמועד שיקבע יושב ראש הועדה.
(ג)
המזכיר או אדם שנתמנה לכך על ידי היושב ראש ינהל פרוטוקול של כל ישיבות המועצה אשר ייחתם בידי היושב ראש.
(ד)
יושב ראש ועדה ינהל פרוטוקול של ישיבותיה ויחתום עליו.
החלטות המועצה
החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה. היו הדעות שקולות, יכריע היושב ראש.
סדרי דין בועדה
ועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה.
[תיקון: תשס״ה]

פרק חמישי: חקירת התנהגותם של שמאי מקרקעין (בוטל)

[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ה]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב]

פרק ששי: אגרות (בוטל)

[תיקון: תש״ל, תש״ל־2, תשל״ד, תשל״ז, תשל״ט, תשמ״ג, תשמ״ז, תשע״א, תשע״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטלה).

פרק שביעי: הוראות שונות

הוראות מעבר
התמחות שהוחל בה לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן – יום הפרסום), דינה כדין התמחות לפי תקנות אלה לגבי כל מי שהגיש בקשה להירשם כמתמחה תוך שלושים יום מיום הפרסום.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שמאי מקרקעין, תשכ״ג–1963“.
[תיקון: תשע״ט]

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

בקשה להירשם בפנקס

(הטופס הושמט).
[תיקון: תשס״ד־2]

תוספת שניה

(תקנה 8)

(בוטלה מכללה עם ביטול תקנה 8).
[תיקון: תש״ם]

תוספת שלישית

(תקנה 21)

(בוטלה מכללה עם ביטול תקנה 21).
[תיקון: תש״ם]

תוספת רביעית

(תקנה 25)

(בוטלה מכללה עם ביטול תקנה 25).
[תיקון: תש״ם]

תוספת חמישית

(תקנה 29(א) [צ״ל: 28א(א)])

(בוטלה מכללה עם ביטול תקנה 28א).
[תיקון: תש״ם]

תוספת שישית

(תקנה 29(ב) [צ״ל: 28א(ב)])

(בוטלה מכללה עם ביטול תקנה 28א).


כ׳ בניסן תשכ״ג (14 באפריל 1963)
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.