חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם-צבאי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם-צבאי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם־צבאי), תשל״ז–1976

תקנות בדבר כללים למתן הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם צבאי


ק״ת תשל״ז, 539.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25ב ו־37 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט–1959 [נוסח משולב], לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”נער עובד“ – נער עובד שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה ואין עיקר זמנו מוקדש ללימודים;
”חינוך קדם צבאי“ – חינוך ששר הבטחון או מי שהסמיך לכך הכיר בו כחינוך קדם צבאי;
שר הבטחון הכיר בחינוך בגדודי נוער (גדנ״ע) כחינוך קדם צבאי (י״פ תשל״ז, עמ׳ 1094).
”מקסימום הענקה“ – המקסימום (התגמול המרבי) כמשמעותו בסעיף 1 לחוק;
”מינימום הענקה“ – 25% מהשכר הממוצע, בתוספת פיצוי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח;
”התקופה הקובעת“ – תקופת רבע השנה שקדמה להשתתפות הנער העובד בחינוך קדם צבאי;
”שכר עבודה רגיל“ – שכר עבודה ששולם לנער עובד בעד שלושים ימי העבודה האחרונים בתקופה הקובעת, מחולק בשלושים;
”ימי עבודה“ – הימים שבעדם שולם שכר עבודה.
ימים שרואים כימי עבודה
לענין תקנות אלה יראו כימי עבודה גם את הימים שחלה בהם הפסקת עבודה מחמת אחד מאלה, אף אם לא שולם בעדם שכר עבודה:
(1)
יום המנוחה השבועי או חג שאין עובדים בו אם על פי החוק ואם על פי הסכם או נוהג;
(2)
שביתה או השבתה;
(3)
ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם הנער.
הזכאות להענקה
נער עובד יהיה זכאי להענקה בהתקיים כל אלה:
(1)
הוא השתתף בחינוך קדם צבאי יותר מיום אחד ברציפות;
(2)
הוא עבד לפחות שלושים ימי עבודה בתקופה הקובעת;
(3)
לא שולם לו שכר עבודה בעד התקופה בה השתתף בחינוך הקדם־צבאי, או ששולם לו שכר עבודה בסכום שהוא פחות מההענקה המגיעה לו לפי תקנות אלה.
שיעור ההענקה
(א)
שיעור ההענקה לפי תקנות אלה בעד כל יום השתתפות בחינוך קדם צבאי הוא שכר העבודה הרגיל בתוספת פיצוי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח שהנער העובד היה זכאי לו אילו עבד ולא השתתף בחינוך קדם צבאי.
(ב)
שיעור ההענקה בעד יום השתתפות בחינוך קדם צבאי לא יעלה על מקסימום ההענקה ולא יפחת ממינימום ההענקה, הכל מחולק בשלושים.
(ג)
היה שכר העבודה שקיבל נער עובד בעד התקופה שבה השתתף בחינוך קדם צבאי נמוך משיעור ההענקה שהיה מקבל לפי תקנה זו, יהיה זכאי להשלמת שכרו עד לשיעור ההענקה כאמור.
תביעות והוכחתן
מי שתובע הענקה על פי תקנות אלה יגיש לקרן ההשוואה בקשה בטופס שקבעה לכך קרן ההשוואה ויצרף לתביעתו –
(1)
אישור מאת משרד הבטחון על תקופת השתתפותו בחינוך הקדם צבאי;
(2)
אישור מאת המעביד שיינתן לפי דרישת הנער העובד, או ראיה אחרת להנחת דעתה של קרן ההשוואה על השכר ששולם לו בעד שלושים ימי העבודה האחרונים בתקופה הקובעת, ובאם שולם לנער העובד שכר בעד התקופה שבה היה בחינוך קדם צבאי – אישור על גובה השכר ששולם לו.
לפי סעיף 22(ב) לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 30), תשל״ז–1977, המוסד לביטוח לאומי בא במקום קרן ההשוואה לכל דבר וענין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם־צבאי), תשל״ז–1976“.


י״ד בכסלו תשל״ז (6 בדצמבר 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.