חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל״ד–1974

תקנות בדבר התנדבות לשירות בטחון


תקנות קודמות: ק״ת תשל״ג, 570. תקנות חדשות: ק״ת תשל״ד, 1156; תשל״ה, 2055; תשל״ח, 148; תשל״ט, 1610; תש״ם, 150.


בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 13 ו־45 לחוק שירות בטחון, תשי״ט–1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: התנדבות לשירות סדיר

תנאים לקבלת מתנדב לשירות סדיר [תיקון: תשל״ח]
מי שאינו חייב על פי החוק בשירות סדיר והתנדב לשירות בכוחות הסדירים של צבא־הגנה לישראל, יתקבל לשירות סדיר אם הוא ממלא אחר כל התנאים האלה:
(1)
הגיע לגיל 17 אך לא לגיל 18 והוריו או אפוטרופסו נתנו את הסכמתם להתנדבותו, או הגיע לגיל 18;
(2)
(א)
נמצא כשר לשירות בהתאם לפרק שני לחוק; או
(ב)
נמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות בהתאם לפרק שני לחוק ורופא צבאי אישר, בהתחשב במצב בריאותו של המתנדב ובתפקיד שיועד לו בשירות סדיר, כי ניתן לקבלו לשירות סדיר בהתנדבות, בסייגים או ללא סייגים, הכל כפי שיקבע רופא צבאי;
(3)
הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש להתקבל לשירות סדיר לתקופה שצויינה בה, ובלבד שהתקופה לא תפחת מתקופת שירות שחייב בה לפי סעיף 11 או 12 לחוק יוצא צבא הנמנה עם הסוג שעמו נמנה המתנדב (להלן – החייב שירות) שהוא בן גילו; היה המתנדב בגיל גבוה יותר מהחייב שירות, לא תפחת תקופת שירותו שצויינה בהצהרה מהתקופה שבה חייב החייב שירות, שגילו קרוב אליו ביותר; בהצהרה כאמור יצויין המועד או המאורע שכאשר יחולו תתחיל תקופת השירות הסדיר לפי ההתנדבות;
(4)
שר הבטחון אישר את התנדבותו.
תנאים לקבלת מתנדב לתקופת שירות סדיר נוספת
מי שחייב על פי החוק בשירות סדיר והתנדב לשירות בכוחות הסדירים של צבא־הגנה־לישראל לתקופה נוספת על זו שבה הוא חייב, ישרת שירות סדיר למשך אותה תקופה נוספת אם הוא ממלא אחר התנאים האלה:
(1)
הגיש הצהרה חתומה בידו, ובה הוא מבקש לשרת תקופת שירות סדיר נוספת הנקובה בה, והוא מציין את המועד או המאורע שכאשר יחולו תתחיל תקופת השירות הסדיר הנוספת;
(2)
שר הבטחון אישר את התנדבותו.

פרק ב׳: התנדבות לשירות מילואים

תנאים לקבלת מתנדב לשירות מילואים [תיקון: תשל״ה]
מי שאינו חייב על פי החוק בשירות מילואים והתנדב לשירות בכוחות המילואים של צבא־הגנה לישראל, יתקבל לשירות בכוחות המילואים וניתן יהיה לקראו לשירות מילואים עד תום תקופת ההתנדבות, אם הוא ממלא אחר כל התנאים האלה:
(1)
הגיע לגיל 17 אך לא לגיל 18 והוריו או אפוטרופסו נתנו את הסכמתם להתנדבותו, או הגיע לגיל 18;
(2)
(א)
נמצא כשר לשירות בהתאם לפרק השני לחוק; או
(ב)
נמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות בהתאם לפרק השני לחוק ורופא צבאי אישר, בהתחשב במצב בריאותו של המתנדב ובתפקיד שיועד לו בשירות המילואים, כי ניתן לקבלו לשירות מילואים בהתנדבות, בסייגים או ללא סייגים, הכל כפי שיקבע הרופא הצבאי;
(3)
הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש להתקבל לשירות מילואים, לרבות לשירות מילואים לפי סעיף 26 לחוק, לתקופה שצויינה בה, ובלבד שתקופה זו לא תפחת מ־24 חודשים ותסתיים ב־31 ביולי;
(4)
שר הבטחון אישר את התנדבותו.
התנדבות להפצת צווי קריאה
מי שאינו חייב על פי החוק בשירות מילואים והתנדב לשירות בכוחות המילואים להפצת צווי קריאה בלבד, יתקבל לשירות המילואים וניתן יהיה לקראו לשירות מילואים להפצת צווי קריאה בלבד עד תום תקופת ההתנדבות אם הוא ממלא אחר כל התנאים האלה:
(1)
הגיע לגיל 17 אך לא הגיע לגיל 18 והוריו או אפוטרופסו נתנו את הסכמתם להתנדבותו, או הגיע לגיל 18;
(2)
הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש להתקבל לשירות מילואים, לרבות לשירות מילואים לפי סעיף 26 לחוק, לתקופה כלשהי שצויינה בה;
(3)
שר הבטחון אישר את התנדבותו.
תקופת השירות [תיקון: תשל״ט]
(א)
תקופת שירות המילואים, החדשי והשנתי, של מתנדב כאמור תהיה בהתאם לסעיפים 20 ו־21 לחוק; אולם –
(1)
(א)
מתנדב, גבר, שלא הגיע לגיל 18 – תהיה תקופת שירות המילואים שלו כתקופת השירות של גבר שהגיע לגיל 18;
(ב)
מתנדב, גבר, שהגיע לגיל 55 – תהיה תקופת שירות המילואים שלו כתקופת השירות של גבר שהגיע לגיל 40;
(2)
מתנדבת אשה, תהיה תקופת שירות המילואים שלה כתקופת השירות של אשה שהגיעה לגיל 18.
(ב)
מתנדב כאמור רשאי להתנדב לתקופת שירות נוספת על זו האמורה בתקנת משנה (א).
שחרור מתקופת שירות מילואים
מתנדב לשירות בכוחות המילואים שנקרא להתייצב לשירות מילואים לתקופה פלונית ומסר למפקד היחידה הודעה בכתב על רצונו להשתחרר מהשירות באותה תקופה, יחולו הוראות אלה:
(1)
מסר המתנדב את ההודעה בטרם התייצב לשירות – פטור הוא מן החובה להתייצב לשירות באותה תקופה;
(2)
מסר המתנדב את ההודעה לאחר שהתייצב לשירות – ישוחרר מהשירות באותה תקופה לא יאוחר מתום 72 שעות לאחר שמסר את ההודעה.
ביטול ההתנדבות [תיקון: תש״ם]
התנדבות לשירות בכוחות המילואים תבוטל בהתקיים אחד מאלה:
(1)
המתנדב הודיע בכתב למפקד היחידה על רצונו לבטל את התנדבותו לשירות לפני תום התקופה שצויינה בהצהרת ההתנדבות;
(2)
תמה התקופה שצויינה בהצהרת ההתנדבות.
אי־תחולת תקנות [תיקון: תשל״ה]
בתקופת לחימה לא יחולו על קבלת מתנדב לשירות מילואים הוראות תקנה 3(2).
התנדבות לתקופת שרות מילואים נוספת [תיקון: תשל״ט]
מי שחייב על פי החוק בשירות מילואים והתנדב לשירות בכוחות המילואים לתקופת שירות נוספת על זו שהוא חייב בה, ישרת שירות מילואים באותה תקופה נוספת אם הוא ממלא אחר התנאים האלה:
(1)
הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש לשרת תקופת שירות מילואים נוספת הנקובה בה;
(2)
שר הבטחון אישר את התנדבותו.
תקופת התנדבות מירבית [תיקון: תשל״ט]
תקופת שירות המילואים החדשי והשנתי של מתנדב כאמור בתקנות 5(ב) ו־9 לא תעלה בסך הכל על 102 יום לשנת כספים אחת אלא אם ראש אגף כוח אדם במטה הכללי התיר קריאת מתנדב כאמור לשירות מילואים לתקופה שלא תעלה בסך הכל על 180 יום לשנת כספים אחת.
ביטול התנדבות לשירות מילואים נוסף
מי שהתנדב לשירות בכוחות המילואים לתקופת שירות נוספת כאמור בתקנה 9 לא ישוחרר מהשירות הנוסף לפני תום התקופה הנקובה בהצהרת ההתנדבות, אלא אם הודיע בכתב למפקד היחידה על רצונו להשתחרר מהשירות, לפחות חודש לפני המועד שנקבע להתייצבותו, ואם הגיע לגיל 40 וציין בהצהרת ההתנדבות כי התנדב לשירות נוסף כדי להוסיף לשרת ביחידה שבה שירת ערב הגיעו לגיל 40 – אלא אם הודיע כאמור בשנת הכספים הקודמת לשנת הכספים שבה הוא עשוי להיקרא לשירות נוסף.

פרק ג׳: הוראות כלליות

קיצור תקופת ההתנדבות
על אף האמור בתקנות אלה, רשאי שר הבטחון לאשר התנדבותו של אדם פלוני לשירות סדיר או לשירות מילואים לתקופה קצרה משנקבע בהן.
חישוב גילים
הוראות סעיף 2(2) לחוק יחולו על חישוב גילים לפי תקנות אלה, למעט על החישוב אם הגיע אדם לגיל 17.
סמכויות
סמכויות שר הבטחון לפי תקנות אלה נתונות גם למי שסמכויות שר הבטחון לפי סעיף 13 לחוק הועברו לו בהתאם לסעיף 43 לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים יום לאחר פרסומן.
ביטול
תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות סדיר), תשל״ג–1973 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל״ד–1974“.


כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974)
  • משה דיין
    שר הבטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.