חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות רישום ציוד הנדסי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות רישום ציוד הנדסי מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט–1959

תקנות בדבר רישום ציוד הנדסי


ק״ת תשי״ט, 1175; תשכ״א, 1866; תשכ״ט, 184; תש״ל, 1247; תשל״ג, 258, 1042; תשל״ה, 680, 1277; תשל״ו, 608, 1453; תשל״ח, 1426; תשמ״א, 972, 1534; תשמ״ה, 1417; תשס״א, 997; תשע״א, 1316; תשע״ד, 317; תשפ״א, 3222.

שינוי סכומים: י״פ תש״ם, 1623; תשמ״א, 1428; ק״ת תשמ״ג, 1290; תשמ״ד, 1118; תשמ״ה, 972; תשמ״ו 760; תשמ״ז, 990; תשמ״ח, 593; תשמ״ט, 687; תש״ן, 455; תשנ״א, 733; תשנ״ב, 961; תשנ״ג, 716; תשנ״ד, 815; תשנ״ה, 1326; תשנ״ז, 517; תשנ״ח, 654; תשנ״ט, 577; תש״ס, 370; תשס״ג, 642; תשס״ו, 663; תשס״ח, 660; תשס״ט, 667; תש״ע, 950; תשע״א, 887; תשע״ב, 1031; תשע״ג, 873; תשע״ד, 985; תשע״ו, 898; תשע״ז, 948; תשע״ט, 2957; תש״ף, 669.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1, 3, 4, 5 ו־13 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי״ז–1957, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה [תיקון: תשכ״ט, תשע״א]
בתקנות אלה –
”יבואן ציוד“ – מי שקיבל לפי צו יבוא חופשי, התשע״א–2011, רישיון ליבוא מסחרי של ציוד לצורך מכירתו ושיווקו בארץ;
”ציוד“ – אחד הכלים המנויים בתוספת הראשונה, לרבות ציוד העזר והאביזרים שלו ולמעט רכב הרשום לפי סעיף 3 לפקודת התעבורה;
”מחפר־עגורן“ – מכונה בעלת זרוע מורמת כדמות עגורן, הבנויה להפעלת כלים למחפר־עגורן;
”כלים למחפר־עגורן“ – כף, חופן לסתות (clamshell), יעה בכל צורת הנעה, אונקל עגורן, מתקע קלונסאות וכלי כיוצא באלה;
”עגורן־צריח“ – עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען (towercrane);
”רשם“ – מי ששר התחבורה והבטיחות בדרכים מינהו לרשם ציוד הנדסי, לרבות יבואן ציוד שהרשם הסמיכו לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי שהוא ייבא ולקבוע לו מספר רישוי.
[תיקון: תשל״ח, תשמ״א]
(בוטלה).
רישום ציוד [תיקון: תשס״א]
רישום ציוד בהתאם לסעיפים 3 ו־4 לחוק, לרבות רישום ציוד שהבעל רכש בנוסף לציוד הרשום או בהחלפת חלקיו, ייערך לפי הטופס שאפשר להשיג אצל הרשם.
הודעה שנתית [תיקון: תשל״ה, תשס״א]
מסירת פרטים בהודעה שנתית לענין סעיף 5 לחוק, תיעשה בטופס שישלח הרשם מדי שנה לבעל הציוד.
הודעה על שינויים והעברת בעלות [תיקון: תשס״א]
(א)
הודעה על שינוי הבעלות בציוד או על שינוי מענו של בעל הציוד תימסר לרשם בכתב.
(ב)
נמסרה הודעה על שינוי בעלות בציוד כאמור בתקנת משנה (א), ירשום הרשם את הציוד על שם בעלו החדש, לאחר שהוכח להנחת דעתו, כי שולמו כל האגרות החלות עליו, כי הוסר מהציוד שעבוד או עיקול וכי לא קיימת הגבלה אחרת לרישום הבעלות.
(ג)
ירש אדם ציוד הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשם וימציא לו, לשם העברת הבעלות בציוד על שמו, את המסמכים כמפורט להלן:
(1)
צו ירושה או צו קיום צוואה כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ״ה–1965;
(2)
רישיון לפי תקנה 9.
אגרת רישום [תיקון: תשכ״א, תשל״ג־2, תשל״ו, תשל״ו־2, תשל״ח, תשמ״א, תשמ״ה, תשס״א]
(א)
בעד רישום ציוד הנדסי, ובעד מסירת פרטים בהודעה שנתית לענין סעיף 5 לחוק, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השניה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), יבואן המחזיק בציוד למטרות מסחר בלבד, פטור מרישומו של ציוד שטרם נמכר ומתשלום אגרה בעדו.
הצמדה למדד [תיקון: תשמ״א, תשס״א]
(א)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
הסכומים האמורים בתוספת השניה ישתנו ב־1 באפריל של כל שנה לפי שיעור העליה במדד בין מדד חודש ינואר שקדם למועד האמור לעומת מדד חודש ינואר הקודם.
(ג)
הרשם יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים כאמור בתקנות משנה (ב) בעיגול הסכומים כדי שקל חדש שלם הקרוב, באופן שחמישים אגורות יעוגלו כלפי מעלה.
מועד תשלום אגרה [תיקון: תשמ״א, תשס״א]
אגרה כאמור בתקנה 5(א) תשולם –
(1)
בעד רישום ציוד הנדסי – במועד הרישום;
(2)
בעד מסירת פרטים בהודעה השנתית – בתוך שלושים ימים מיום קבלת טופס ההודעה מהרשם.
[תיקון: תשמ״א, תשס״א]
(בוטלה).
בדיקת ציוד
לצרכי בדיקה רשאי בודק להפעיל את הציוד וכן להפסיק פעולתו. ברשות זו ישתמש הבודק תוך הימנעות ככל האפשר מהפרעת הליכי עבודה וייצור.
ביטול רישום [תיקון: תשס״א]
(א)
בעל של ציוד רשום או מי שהועבר אליו ציוד רשום מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967, יודיע לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית, שהציוד נגנב או עומד להישלח אל מחוץ לישראל לצמיתות או שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כציוד באובדן גמור, ויחזיר לו את הרישיון שניתן לו לפי תקנה 9 ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.
(ב)
נמסרה לרשם ציוד הנדסי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) – יבטל את רישומו של הציוד.
השבתת ציוד [תיקון: תשס״א, תשפ״א]
(א)
בתקנה זו, ”השבתה“ – הפסקה בשימוש ובהפעלה של ציוד לתקופה העולה על חודשיים ואינה עולה על עשר שנים.
(ב)
בעל ציוד המעוניין להשבית את הציוד שבבעלותו יודיע על כך לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית ויפקיד בידיו את הרישיון שניתן לו לפי תקנה 9 ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.
(ג)
בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יצוינו המקום שבו נמצא הציוד והסיבה להשבתתו.
(ד)
ביקש בעל ציוד לחדש את השימוש בציוד שהושבת, יודיע על כך לרשם ויקבל מאת הרשם את הרישיון ואת הלוח שהופקדו בידיו לפי תקנת משנה (ב).
(ה)
ציוד שהושבת לתקופה העולה על עשר שנים ייחשב כציוד שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, ויחולו עליו הוראות תקנה 6א.
פטור מתשלום אגרה והחזר אגרה [תיקון: תשס״א]
(א)
ציוד שרישומו בוטל לפי תקנה 6א, פטור בעלו מתשלום אגרת רישום ומסירת פרטים כאמור בתקנה 5, מיום מסירת ההודעה לרשם, בצירוף הרישיון והלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.
(ב)
ציוד שהושבת לפי תקנה 6ב, פטור בעל הציוד מתשלום אגרת רישום ומסירת פרטים כאמור בתקנה 5 החל ביום שהושבת ובלבד שהודיע על כך לרשם והפקיד בידיו את הרישיון והלוח, כאמור בתקנה 6ב(ב).
(ג)
אגרה ששולמה בעד תקופה הפטורה מתשלום כאמור בתקנת משנה (א) ו־(ב), תוחזר לבעל הציוד בשיעור של ¹₁₂ מהאגרה השנתית ששולמה בעד כל חודש שהיה בעל הציוד פטור מתשלום.
קלקול לוחות
לא יקלקל אדם לוח שסופק לפי סעיף 7 לחוק ולא יעשה כל מעשה או מחדל אחר הגורמים לכך שהלוח או המספר שעליו אינם נראים לעין.
עונשים
העובר על הוראות תקנה 7, דינו – קנס חמישים לירות או מאסר שבעה ימים.
רישיון [תיקון: תשס״א]
על רישום ציוד ועל תשלום האגרה ימסור הרשם לבעל הציוד רישיון ובו מספר הרישום; הרישיון יישמר צמוד לציוד או בידי אדם המטפל בו, ואותו אדם או בעל הציוד חייבים להציגו לבודק לפי דרישתו.
[תיקון: תשע״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״א]

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

טרקטור זחלי או אופני כולל ציוד עזר מחובר;
טרקטור אופני המוגדר כ”מכונה ניידת“ ואינו חייב רישום במשרד התחבורה;
[תיקון: תשס״א]
מחפר או עגורן זחלי או אופני עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר;
[תיקון: תשס״א]
מחפר או עגורן זחלי או אופני בעל 60 כוח סוס ויותר, כולל ציוד עזר מחובר;
מפלס ממונע;
[תיקון: תשמ״א־2]
מגרדה ממונעת או נגררת;
חופר תעלות אופני או זחלי;
מחפרון – אופני או זחלי;
קודח קרקע ממונע;
מוביל עפר – שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;
מכבש להדוק קרקע ממונע;
מכבש להדוק קרקע – נגרר ומופעל בכח מנועי;
מטאטא כבישים ומדרכות ממונע;
מכונה ליציקת אבי שפה;
מיתקן לייצור אספלט;
מפזר תערובות אספלטיות ואגרגטים לכבישים;
מיתקן גריסה – נייד;
מכונה לסימון כבישים;
עגורן צריח לבינוי;
עגורן נייד – שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;
מערבל בטון שקיבולו 250 ליטר ומעלה;
שפכן קדמי שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;
מתז ביטומן ממונע;
מדחס אויר מוסע או נגרר בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב לדקה ומעלה – כולל ציוד עזר נלווה;
[תיקון: תשמ״א־2]
קודח סלע על מזחלת או על אופנים;
[תיקון: תשמ״א־2]
מלגז שהנעתו או הפעלתו בכח מנועי;
[תיקון: תשס״א]
מכונה לקרצוף כבישים;
[תיקון: תשס״א]
במה הידראולית;
[תיקון: תשס״א]
מעמיס טלסקופי;
[תיקון: תשע״ד]
נפה מתנייעת.
[תיקון: תש״ל, תשל״ג־2, תשל״ה־2, תשל״ו־2, תשל״ח, תשס״א]

תוספת שניה

(תקנה 5)

[תיקון: [הודעות]]
(כל הסכומים מעודכנים לאפריל 2020).
ציוד הנדסיאגרת רישום ואגרה בעד
מסירת פרטים בהודעה
שנתית בשקלים חדשים
טרקטור זחלי ואופני מ־100 כ״ס ומעלה663
מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 60 כ״ס ויותר663
מפלס ממונע663
מגרדה ממונעת663
מוביל עפר663
עגורן צריח663
מיתקן לערבול אספלט663
מפזר שלמק663
מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי663
טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ״ס ועד בכלל458
מחפר/עגורן זחלי או אופני עד 59 כ״ס458
מכבש כבישים ממונע458
עגלת שפיכה דמפר458
מחפרון458
מדחס אוויר נייד458
קודח סלע458
קודח אדמה458
חופר תעלות458
מכונה לטאטוא458
מכונה ליציקת אבני שפה458
מתיז ביטומן ממונע458
מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי458
מעמיס טלסקופי458
במה הידראולית458
מגרדה נגררת256
מכבש כבישים נגרר256
מערבל בטון256
[תיקון: תשס״א]

תוספת שלישית

(תקנות 6א(א) ו־6ב(ב))

הודעה על גניבה / הוצאה מהארץ / גרוטה / השבתה

(הטופס הושמט)


ט״ז באדר ב׳ תשי״ט (26 במרס 1959)
  • מרדכי נמיר
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.