חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1082.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 159(ב) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1.
השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב
(א)
מי שפונה לשמאי רכב, בכל דרך שהיא, במפורש או במשתמע, במטרה להביא שמאי רכב לערוך שומת רכב באופן שיגדיל את הכנסתו של הפונה או את הכנסתו של אחר בכסף, בשווה כסף או באופן שישיג טובת הנאה אחרת לעצמו או לאחר, משפיע על שיקול דעתו של שמאי רכב בניגוד להוראות סעיף 159(א) לחוק; לעניין זה, יראו גם פנייה לשמאי רכב שנועדה להביאו לשנות את שומת הרכב כך שהרכב ייקבע כרכב באבדן גמור או לא ייקבע כאמור כפנייה שמטרתה כאמור ברישה.
(ב)
בתקנה זו, ”רכב באבדן גמור“ – כהגדרתו בתקנה 266 לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
2.
בקשה מותרת לשינוי שומת רכב
אין באמור בתקנה 1 כדי לאסור על מנהל מקצועי של מוסך או ממלא מקומו לפי סעיף 143(ג) לחוק בעת שהוא ממלא את מקומו, לבקש בכתב משמאי רכב לשנות את האומדן הראשוני של הנזק שערך לצורך הכנת שומת הרכב, אם מצא כי פירוט התיקון בה שגוי וכי אין בה כדי לאפשר את תיקונו של הרכב, ויודיע על כך לבעל הרכב; הסכים שמאי הרכב לשנות את האומדן הראשוני כאמור, יציין בשומת הרכב כי נערך שינוי על פי הבקשה כאמור, ויפרט אותה ואת נימוקיה.
3.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


י״ז באדר התשע״ח (4 במרס 2018)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.