חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים), תש״ל–1970

תקנות בדבר עקרונות למתן פטורים


ק״ת תש״ל, 1963; תשל״ז, 415; תשל״ח, 1102; תשנ״ט, 836; תשע״א, 1164.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו־37 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ״ט–1969 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עקרונות למתן פטורים [תיקון: תשל״ז, תשל״ח, תשנ״ט]
ניתן לפטור בית ספר מתחולת הוראות החוק, כולן או מקצתן, אם נתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
(1)
בית הספר נתון לפיקוח של משרד ממשלתי שאיננו משרד החינוך והתרבות;
(2)
בית הספר מוחזק או מנוהל על־ידי צבא־הגנה לישראל;
(3)
בידי המדינה חלק בשליטה של התאגיד המנהל את בית הספר;
(4)
בית הספר הוא מוסד שבו ניתן חינוך על־תיכוני אשר מוסד להשכלה גבוהה, שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח–1958, נושא לגביו באחריות אקדמית;
(5)
בית ספר כאמור בסעיף 2(א)(1) לחוק, אף אם אינו בית ספר לבגירים;
(6)
בית ספר המקנה מיעוטם בלבד של סוגי חינוך והכשרה המנויים בסעיף 2(א)(1) לחוק – בכל הנוגע ללימודים שאינם חינוך והכשרה כאמור;
(7)
בית ספר המקיים לימודים בתכתובת בלבד;
(8)
כיתות ז׳–ח׳, כולן או מקצתן, שהוצמדו לבית ספר על־יסודי שהיה קיים ערב תחילתו של החוק, אם טרם הוחל החוק על בית הספר האמור וכל עוד לא הוחל;
(9)
קורס הכנה לבחינות כניסה למוסד להשכלה גבוהה, כאמור בסעיף 2(א)(2) לחוק, המתקיים בבית־ספר, ושאינו נמשך שנת לימודים מלאה.
עקרונות למתן פטור לבית ספר של רשות חינוך מקומית [תיקון: תשע״א]
ניתן לפטור בית ספר של רשות חינוך מקומית, כהגדרתה בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949, שמתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן, מתחולת סעיפים 5, 6, 9(3) עד (6) בפרק ב׳ לחוק:
(1)
לבית הספר היה רישיון לפי החוק, בשנת הלימודים הקודמת לשנה שבה נתבקש הפטור;
(2)
מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הצהיר כי במבנה מתקיימות כל הוראות החוק;
(3)
בית הספר מנוהל ומוחזק על ידי רשות החינוך המקומית;
(4)
מבנה בית הספר בבעלות או בחזקת רשות החינוך המקומית;
(5)
עובדי ההוראה בבית הספר מועסקים במישרין על ידי רשות החינוך המקומית;
(6)
בית הספר מיועד לכיתות ט׳ עד י״ב או י׳ עד י״ב.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים), תש״ל–1970“.


ב׳ בתמוז תש״ל (6 ביולי 1970)
  • יגאל אלון
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.