חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר), התשע״ח–2017


תשע״ח, 206.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מוסד פיננסי זר“ – מוסד פיננסי שהתאגד מחוץ לישראל ואינו בנק, כהגדרתו בחוק, הרשאי לפי דין, לרבות דין זר, להציג שיק לפירעון ברשות הפלסטינית או לפרוע שיק המשוך עליו ברשות הפלסטינית;
”בנק מייצג“ – בנק המנייצג את המוסד הפיננסי הזר בפעילותו בישראל לעניין הצגת שיק לפירעון או פירעון שיק המשוך עליו.
תחולת הוראות לעניין הצגה לפירעון בידי מוסד פיננסי זר לבנק נמשך
הוראות לפי החוק המפורטות להלן יחולו לעניין שיק הנקוב במטבע ישראלי המוצג לפירעון בידי מוסד פיננסי זר, בעצמו או באמצעות בנק מייצג, לבנק נמשך, בהתאמות הקבועות להלן, אם נקבעו:
(1)
ההצגה לפירעון של השיק האמור יכול שתיעשה באמצעות הצגת שיק ממוחשב בתקשורת מחשבים, בהתאם לסעיף 2(א) לחוק, ובלבד שהסריקה הממוחשבת של השיק לצורך הצגתו לפירעון כאמור תבוצע בידי הבנק המייצג;
(2)
סעיף 2(ב) ו־(ג) לחוק – לעניין חובות הבנק הנמשך, ואולם אם הוצג השיק לפירעון באמצעות בנק מייצג ישלח הבנק הנמשך את המסר האלקטרוני שבו מצוינת סיבת הסירוב לבנק המייצג;
(3)
(4)
סעיף 5 לחוק, ואולם הבנק המייצג לא יהיה אחראי לפי הסעיף האמור כלפי המוסד הפיננסי הזר ולקוחות אותו מוסד;
(5)
כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע״ו–2016 (להלן – כללי שמירת שיקים), ואולם חובות הבנק הגובה יחולו על הבנק המייצג;
(6)
סעיפים 1 ו־2 לכללי סליקה אלקטרונית של שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע״ז–2016 (להלן – כללי סריקת שיקים), ואולם חובות הבנק הגובה יחולו על הבנק המייצג; סעיף 3(א) לכללים האמורים, ואולם חובות הבנק הגובה יחולו על הבנק המייצג, לבקשת מוסד פיננסי זר.
תחולת הוראות לעניין הצגה לפירעון בידי בנק גובה למוסד פיננסי זר
הוראות לפי החוק המפורטות להלן יחולו לעניין שיק הנקוב במטבע ישראלי המוצג לפירעון בידי בנק גובה, בעצמו או באמצעות בנק מייצג, למוסד פיננסי זר שהשיק משוך עליו, בהתאמות הקבועות להלן, אם נקבעו:
(1)
ההצגה לפירעון של השיק האמור יכול שתיעשה באמצעות הצגת שיק ממוחשב בתקשורת מחשבים, בהתאם לסעיף 2(א) לחוק;
(2)
סעיף 2(ב) ו־(ג) לחוק – לעניין חובות הבנק הגובה, ואולם אם הוצג השיק לפירעון באמצעות בנק מייצג, ישלח הבנק המייצג לבנק הגובה את סיבות הסירוב שהתקבלו אצלו מהמוסד הפיננסי הזר באמצעות מסר אלקטרוני;
(3)
(4)
סעיף 5 לחוק, ואולם הבנק המייצג לא יהיה אחראי לפי הסעיף האמור כלפי המוסד הפיננסי הזר ולקוחות אותו מוסד;
(5)


א׳ בכסלו התשע״ח (19 בנובמבר 2017).
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.