חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1326.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס״ח–2007 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”המאגר“ – מאגר נתוני זיהוי (תקשורת) כהגדרתו בסעיף 7(א) לחוק.
קביעת מורשי גישה
כל אחד מאלה הוא מורשה גישה למידע הכלול במאגר:
(1)
לעניין משטרה צבאית חוקרת (להלן – מצ״ח) – בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של מצ״ח שהסמיך לכך מפקד מצ״ח;
(2)
לעניין היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית – בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של חיל המשטרה הצבאית שהסמיך לכך מפקד היחידה לחקירות פנים;
(3)
לעניין המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים – בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של המחלקה לחקירת שוטרים שהסמיך לכך מנהל המחלקה לחקירת שוטרים;
(4)
לעניין הרשות לניירות ערך – בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של הרשות לניירות ערך שהסמיך לכך ראש הרשות לניירות ערך;
(5)
לעניין רשות ההגבלים העסקיים – בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של רשות ההגבלים העסקיים שהסמיך לכך הממונה על ההגבלים העסקיים;
(6)
לעניין רשות המסים בישראל – בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של רשת המסים שהסמיך לכך מנהל רשות המסים.
תיעוד
(א)
משטרת ישראל תתעד באופן אוטומטי ורצוף כל פנייה למאגר לקבלת נתוני זיהוי (להלן – המידע) והרשות החוקרת האחרת תתעד את קבלת המידע, והכל באופן מכוון לפי סעיף 8(א) לחוק.
(ב)
התיעוד יכלול את אלה:
(1)
זהות מקבל המידע;
(2)
התאריך והשעה שבה התקבל המידע;
(3)
סוג המידע שהתקבל;
(4)
מספר תיק החקירה, אם יש כזה.
החזקה ושמירת נתונים
(א)
נתוני זיהוי שיתקבלו בהתאם לסעיף 8(א) לחוק, למטרות האמורות בסעיף 3(א)(2) עד (4), יישמרו בתיק החקירה שלעניינו התקבל המידע, בהתאם להוראות החלות על שמירת חומרי חקירה באותה רשות חוקרת אחרת.
(ב)
נתוני זיהוי שיתקבלו בהתאם לסעיף 8(א) לחוק, במשטרה הצבאית החוקרת למטרה האמורה בסעיף 3(א)(1), יישמרו בתיק שלעניינו התקבל המידע, בהתאם להוראות קצין משטרה צבאית ראשי כהגדרתן בסעיף 4(ו) לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
התקנות פורסמו ביום 4 ביולי 2017.


י״ט בסיוון התשע״ז (13 ביוני 2017)
 • אביגדור ליברמן
  שר הביטחון
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • אלי כהן
  שר הכלכלה
 • איילת שקד
  שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.