חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תמלול)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תמלול) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תמלול), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 893.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס״ב–2002 (להלן – החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הודעה“ – הודעה לפי תקנה 2(ג);
”חקירת חשוד“ – גביית הודעה מחשוד בחקירה או עימות שנערך לחשוד שתועדו בתיעוד חזותי או קולי לפי החוק;
”תובע“ – תובע כמשמעותו בסעיף 12(א)(1)(א) או (2) לחוק סדר הדין הפלילי;
”תמלול“ – הקלדת מידע שמיעתי בשפת הדובר והצגתו בכתב;
”תמליל“ – תוצר התמלול.
עריכת תמליל של תיעוד חזותי או קולי
(א)
תועדה חקירת חשוד בתיעוד חזותי או קולי כאמור בסעיף 7 לחוק, יתעד החוקר בפירוט בכתב את מהלך החקירה תוך כדי ניהולה או סמוך לה ככל האפשר, נוסף על התיעוד החזותי או הקולי.
(ב)
תיעוד חזותי או קולי של חקירת חשוד והתיעוד בכתב כאמור בתקנת משנה (א) יועברו לתובע, לפי סעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי, בלא תמליל.
(ג)
החליט תובע על העמדה לדין כאמור בסעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי בתיק שבו תועדה החקירה בתיעוד חזותי או קולי, יעביר ליחידה החוקרת במשטרה הודעה בכתב של פרקליט בדרגת ממונה ומעלה או תובע בדרגת ראש צוות או ראש שלוחה ומעלה, לפי העניין, כי בכוונת הפרקליטות או התביעה המשטרתית, לפי העניין, להגיש כתב אישום בתיק ובה ציון סוג העבירות הצפויות להיכלל בכתב האישום, לצורך תמלול של התיעוד החזותי או הקולי האמור בתקנת משנה (א).
(ד)
הועברה הודעה, יוודא האחראי על החקירה כי נערך תמליל כאמור בתקנה זו וכי הוא מועבר לתובע, כל זאת בהקדם האפשרי; נחקרו כמה חשודים והוחלט על הגשת כתב אישום נגד מקצתם, יתומלל התיעוד של החקירות האלה:
(1)
חקירות של חשודים שהוחלט להגיש נגדם כתב אישום;
(2)
חקירות של חשודים אחרים שלחקירתם תרומה משמעותית לבירור האמת.
(ה)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשאי פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות, לפי העניין, במקרים חריגים, בהחלטה מנומקת בכתב מטעמים מיוחדים, להנחות את היחידה החוקרת במשטרה לערוך תמליל כאמור בתקנה זו אף בטרם התקבלה החלטה על הגשת כתב אישום.
תמלול חקירות מיוחדות
תועדו חקירות בתיעוד חזותי או קולי לפי סעיפים 8(2), (3) ו־11(א)(3) לחוק, תוודא היחידה החוקרת במשטרה שנערך תמליל של התיעוד האמור טרם העברת תיק החקירה לפרקליטות או לתביעה המשטרתית, לפי העניין, ותצרפו לתיק החקירה.
עריכת תמליל במקרים מיוחדים
פרקליט מחוז רשאי לאשר שהפרקליטות או מטעמה יערכו תמליל, במקרים מיוחדים שחובת התמלול לפי תקנה 2 אינה חלה לגביהם, אם מצא כי הדבר נדרש לצורך הטיפול בתיק.
חקירה בשפה שאינה עברית
התנהלה חקירה בשפה שאינה עברית, בכל מקום בתקנות אלה, במקום ”תמלול“ יקראו ”תמלול המתורגם לעברית“ ובכל מקום במקום, ”תמליל“ יקראו ”תמליל המתורגם לעברית“.


י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
  • גלעד ארדן
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.