לדלג לתוכן

תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות), תשי״ח–1958

תקנות בדבר סדרי דין בחקירת סיבות מוות


ק״ת תשי״ח, 1660.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), תשי״ח–1958 (להלן – החוק), סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


חוק בתי המשפט, תשי״ז–1957 הוחלף בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.


בקשה לחקירה
בקשה לחקור בסיבת מוות לפי סעיף 19 לחוק תוגש לשופט חוקר בצירוף העתקים כמספר האנשים שהמבקש ביקש להמציאם להם.
נוסח הבקשה
בקשה כאמור בתקנה 1 תהא ערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה או בדומה לו ככל האפשר.
נוסח ההיתר
היתר לפי סעיף 20 לחוק יהא ערוך לפי הנוסח שבתוספת השניה.
נוסח הצו
צו לפי סעיף 26 לחוק יהא ערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית.
מתן פרטים נוספים
שופט חוקר רשאי לצוות שהמבקש יגיש, תוך תקופה שיקבע, פרטים נוספים על אלה שפורטו בבקשתו ושימציא מסמכים שברשותו הנוגעים לחקירה.
מועד החקירה
שופט חוקר יקבע מועד לחקירה שלא יהיה מאוחר מאשר 15 יום מיום הגשת הבקשה.
דחיית החקירה
שופט חוקר רשאי לדחות את מועד החקירה למועד אחר, אם הדחיה דרושה, לדעתו, למען הצדק.
החלטה בחקירה
מיד עם תום החקירה יתן השופט החוקר את החלטתו כאמור בסעיף 30 או 32 לחוק.
סדרי דין בערעור
סדרי דין בערעור לפי סעיף 27 לחוק יהיו כסדרי דין הנוהגים בבית משפט מחוזי בערעורים פליליים ובשינויים המחוייבים לפי הענין.
בקשה לחקירה שנית
דין בקשה לחזור ולחקור כאמור בסעיף 34 לחוק כדין בקשה לחקירה המוגשת לפי סעיף 19 לחוק והוראות תקנות אלה יחולו עליה בשינויים המחוייבים לפי הענין.
שמירת תוקף
לא ייפסל שום הליך בחקירת סיבת מוות בשל כך בלבד שלא מילאו אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות), תשי״ח–1958“.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

בקשה לפי סעיף 19 לחוק

(הטופס הושמט)

תוספת שניה

(תקנה 3)

היתר לפי סעיף 20 לחוק

(הטופס הושמט)

תוספת שלישית

(תקנה 4)

צו לפי סעיף 20 לחוק

(הטופס הושמט)


כ״ג בתמוז תשי״ח (11 ביולי 1958)
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.