חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סדרי הדין בעניני בוררות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סדרי הדין בעניני בוררות מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ״ט–1968

תקנות סדרי דין בעניני בוררות


ק״ת תשכ״ט, 556; תשמ״ב, 970; תשמ״ה, 1212; תשמ״ז, 1070; תשפ״א, 4096; תשפ״ב, 86.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


חוק בתי המשפט, תשי״ז–1957 הוחלף בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.


פרשנות [תיקון: תשפ״א]
בתקנות אלה –
”תקנות סדר הדין האזרחי“ – תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018;
שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק ובתקנות סדר הדין האזרחי, אם אין כוונה אחרת משתמעת.
תחולת סדר הדין האזרחי
תקנות סדר הדין האזרחי יחולו על סדרי הדין בבית המשפט בעניני בוררות, במידה שאין בתקנות אלה הוראות אחרות.
מקום השיפוט [תיקון: תשמ״ב]
(א)
בקשה לפי החוק, למעט בקשה לעיכוב הליכים, תוגש לבית המשפט של אחד המקומות האלה:
(1)
מקום מגוריו או מקום עסקו של המשיב או של אחד המשיבים;
(2)
המקום שבו התנהלה הבוררות או נועדה להתנהל בו;
(3)
המקום שבו אירע המעשה שעליו מוסבה הבוררות;
(4)
בית המשפט שעליו הסכימו בעלי הדין בבוררות.
(ב)
בקשה כאמור בסעיף קטן (א) שבסמכות השיפוט של בית משפט בישראל, ואין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות אלה או לפי כל דין אחר, יכול שתוגש לבית משפט בירושלים שבסמכותו הענינית לדון בה, אולם רשאי בית המשפט בירושלים להורות הוראה אחרת, אם ראה שלפי נסיבות הענין יהיה הדיון בבית משפט אחר נוח יותר לבעלי הדין.
סדר הדין לבקשות [תיקון: תשפ״א]
בקשה לפי החוק, שלא נקבע לה בתקנות אלה סדר דין אחר, תוגש כבקשה בכתב לפי תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי; בעל הדין יפרט בבקשה את העובדות המקנות סמכות לבית המשפט.
בקשה לעיכוב הליכים [תיקון: תשפ״א]
בקשה לעיכוב הליכים לפי סעיפים 5(ב) או 6 לחוק תוגש לבית המשפט שבו הוגשה התובענה; לא נכללה הבקשה בכתב ההגנה, תוגש כבקשה בכתב לפי תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי.
הזמנת עדים
בקשה להזמנת עד על ידי בית המשפט תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת, ויכול שהיא תידון על פי צד אחד.
אבעיה [תיקון: תשפ״א]
אבעיה תוגש כבקשה בכתב לפי תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי; הבורר יחתום עליה והיא תוגש לבית המשפט בצירוף מספר עותקים כמספר המשיבים.
בקשה לאישור פסק הבוררות
בעל דין הרוצה באישור פסק בוררות על ידי בית המשפט, יגיש בקשה על כך בצורת הודעה, ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת, ויצרף עותק של פסק הבוררות חתום על ידי הבורר ומספר העתקים נוספים כמספר המשיבים לשם המצאה לכל משיב.
בקשה לביטול הפסק [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
בקשה לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר תוגש כבקשה בכתב לפי תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי, ואולם תשובה לבקשה לביטול פסק בוררות תוגש בתוך 45 ימים מהמועד שבו הומצאה לו הבקשה או במועד אחר שהורה עליו בית המשפט; הבקשה תפרט את העילה מבין העילות המנויות בסעיף 24 לחוק שעליה מסתמכת הבקשה והיא תהא מלווה בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בה.
(ב)
בקשה כאמור בתקנת משנה (א) והתשובה לה, כל אחת בנפרד, לא יעלו בהיקפן על שמונה עמודים, והתצהירים המצורפים לא יעלו בהיקפם על שישה עמודים.
אישור הפסק [תיקון: תשמ״ה]
המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי הדין.
היקף עמודים בבקשות לפי סעיפים 11 ו־29א לחוק [תיקון: תשפ״א]
בקשה להעברת בורר מתפקידו לפי סעיף 11 לחוק ובקשה לאישור או לביטול של פסק בוררות־חוץ לפי סעיף 29א לחוק, והתשובות להן, כל אחת בנפרד, לא יעלו בהיקפן על שמונה עמודים, והתצהירים המצורפים לא יעלו בהיקפם על שישה עמודים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום תחילתו של החוק; תקנות אלה לא יחולו על בוררות כאמור בסיפא לסעיף 41 לחוק.
ביטולים
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ״ט–1968“.

תוספת

[תיקון: תשפ״א]

טופס 1: הודעה על בקשה בדרך המרצה – עיכוב הליכים (נמחק)

טופס 2: בקשה להזמנת עד לבוררות

(תקנה 6)

[תיקון: תשפ״א]
בית משפט השלום או המחוזי (מחק את המיותר) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בענין הבוררות שבין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בית המשפט מתבקש לצוות על הזמנת העדים המנויים להלן לפני הבורר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . במקום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולכל ישיבה נדחית.
ואלה העדים:
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נימוקי הבקשה
כמפורט בתצהיר הר״ב
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

טופס 3: הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

(תקנה 8)

[תיקון: תשמ״ז]
בית המשפט המחוזי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הודעה בדבר אישור פסק בוררות

המבקש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נגד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המשיב
אל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המשיב.
דע כי המבקש הגיש לבית משפט זה עותק של פסק בוררות, שהעתק ממנו מצורף כאן, על מנת שבית המשפט יאשר את הפסק בהתאם לסעיף 23 לחוק הבוררות, תשכ״ח–1968.
אם לא הגשת בקשה לביטול הפסק על סמך אחת העילות האמורות בסעיף 24 לחוק הבוררות, תשכ״ח–1968, וזאת תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת הודעה זו לידיך או תוך המועד האמור בסעיף 27 לחוק הבוררות, תשכ״ח–1968, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, יהא בית המשפט רשאי לאשר את הפסק בלי לשמוע אותך.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה
תשומת לבך מופנית להוראות הבאות:
אישור פסק בוררות [תיקון: תשפ״א]
(א)
בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל־דין, לאשר פסק בוררות; אושר הפסק – דינו לכל דבר, פרט לערעור, כדין פסק־דין של בית המשפט.
(ב)
לא ייזקק בית המשפט להתנגדות לאישור פסק בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו או במסגרת ערעור על פסק הבוררות לפי סעיף 29ב.
המועד לבקשת ביטול [תיקון: תשמ״ז]
(א)
לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש, על ידי הבורר או על ידי בעל־דין, העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו; בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, אף אם כבר עברה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובכל מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות־חוץ.
(ב)
היתה פניה לבורר לפי סעיף 22, תתחיל התקופה של ארבעים וחמישה יום מהיום שהבורר החליט או צריך היה להחליט בפניה; ובבקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(10) – מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה.
(ג)
לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק הבוררות אושר.
(ד)
המועדים האמורים בסעיף קטן (א) לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(1) והוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(10).
ערעור ברשות לבית המשפט על פסק בוררות [תיקון: תשפ״א]
(א)
צדדים להסכם בוררות אשר התנו שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט, אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין; ערעור כאמור יידון בשופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור לפני בית המשפט.
(ב)
הסכימו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בית משפט כאמור בסעיף קטן (א), יתועדו ישיבות הבוררות בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק הבוררות.
(ג)
הוגש ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות, לא ייזקק בית המשפט לבקשה לביטול פסק הבוררות, והצדדים יהיו רשאים להעלות בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות על פי אחת העילות שבסעיף 24 לחוק.

תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ״ט–1968:

אישור הפסק [תיקון: תשמ״ז]
המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי הדין.


י״ז בכסלו תשכ״ט (8 בדצמבר 1968)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.