לדלג לתוכן

תקנות סדרי דין (עבודת שירות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות סדרי דין (עבודת שירות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדרי דין (עבודת שירות), התשמ״ח–1988


ק״ת תשמ״ח, 330; תשנ״ו, 554.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הממונה“, ”עבודת שירות“ ו”עובד שירות“ – כהגדרתם בסימן ב׳1 לפרק ו׳ לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – החוק);
”המען“ – שם הרחוב, מספר הבית, שם הישוב, המיקוד; ולגבי אסיר – שם בית הסוהר בו הוא מוחזק;
בקשת חוות דעת
(א)
בקשה לחוות דעת מהממונה לפי סעיף 51ב לחוק תיערך לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
בית המשפט רשאי לקבוע את המועד למתן חוות הדעת ובלבד שלא יפחת מעשרים ואחד ימים מיום ההחלטה.
הודעה על נשיאת מאסר בעבודת שירות
החליט בית המשפט שנידון ישא עונשו בעבודת שירות, תימסר מיד הודעה על כך לממונה בציון היום שנקבע לתחילת עבודת השירות, משכה ותנאיה; ההודעה תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.
הודעה על הפסקת עבודת שירות
הרשיע בית המשפט את עובד השירות בשל עבירה נוספת, והטיל עליו מאסר או עונש אחר אך החליט להפסיק את עבודת השירות, כאמור בסעיף 51י לחוק, תימסר הודעה על כך לממונה ולשירות בתי הסוהר; ההודעה תיערך לפי טופס 3 שבתוספת.
ערעור
(א)
ערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 51י(א)(2) לחוק (להלן – ההחלטה) יוגש לבית המשפט שלערעור, תוך שבעה ימים מיום שנמסרה ההחלטה למערער.
(ב)
הערעור יוגש בכתב בשני עותקים ויפורטו בו הנימוקים שעליהם הוא מתבסס.
(ג)
המערער יצרף לערעור העתקים מאושרים מההחלטה ומפסק הדין בו הוחלט על נשיאת המאסר בעבודת שירות.
הדיון בערעור
הדיון בערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 51י(א)(2) לחוק יישמע במעמד המערער והמשיב או באי כוחם, במועד שקבע בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב, בלווית תצהיר או בלעדיו, תוך זמן שיורה בית המשפט.
סדר דין באין הוראות
בכל ענין של סדר דין שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק ולהכרעה מהירה.
הודעה על המשך עבודת שירות
קיבל בית המשפט שלערעור את הערעור תימסר לממונה הודעה בדבר המשך עבודת השירות של הנידון; ההודעה תיערך לפי טופס 4 שבתוספת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה חדשיים מיום פרסומן.

תוספת

[תיקון: תשנ״ו]
טופס 1: בקשה למתן חוות דעת לנשיאת מאסר בעבודת שירות (תקנה 2)
טופס 2: הודעה על נשיאת מאסר בעבודת שירות (תקנה 3)
טופס 3: הודעה על הפסקת עבודת שירות (תקנה 4)
טופס 4: הודעה על המשך נשיאת עונש מאסר בעבודת שירות (תקנה 8)


י״ט בכסלו התשמ״ח (10 בדצמבר 1987)
  • אברהם שריר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.